Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 17, item 5

5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. Voorts maak ik melding van de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (32839);

Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (met Akte, Protocol en Bijlagen); Trb. 2012, 24 (33183, R1975);

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (33192);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (33400-F).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 15 oktober 2012 te Praag tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek van 4 maart 1974 tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 2012, 216 en Trb. 2013, 7), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 152167);

een, van alsvoren, inzake de stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012 (griffienr. 152178);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma CAVV 2013 (griffienr. 152174);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake open overlegfase samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (griffienr. 151849.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 (griffienr. 152168);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 en de geannoteerde agenda van de Raad van gouverneurs van het ESM van 11 februari 2013 te Brussel (griffienr. 152169);

een, van minister van Economische Zaken, ten geleide van de concept-kabinetsreactie op het groenboek inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor de groei van de elektronische handel in de EU (griffienr. 152173);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (voorhangprocedure) (griffienr. 151974.01).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van R.B., inzake BES-eilanden (griffienr. 151979.19).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van C.E.B., inzake samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (griffienr. 151849.02);

een, van F.H. te A., inzake huurverhoging op basis van inkomen (griffienr. 149553.85);

een, van R.B., inzake alsvoren (griffienr. 149553.82);

een, van G.v.d.G. te K., inzake alsvoren (griffienr. 149553.84).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van J.L., inzake bankwezen (griffienr. 152121.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van Th.B., inzake warmtewet (32839) (griffienr. 152177).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van J.S. te H., inzake AOW, maar huurverhoging met als peiljaar 2011 (griffienr. 152176).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.T., inzake ouderen en chronisch zieken (griffienr. 152127).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.