Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 32, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen (33259).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag informeel diner Europese Raad d.d. 23 mei 2012 (griffienr. 150655.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van het Informele diner Europese Raad d.d. 23 mei 2012 (griffienr. 150655);

een, van alsvoren, ten geleide van de eindevaluatie OUP (griffienr. 148194.08);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 mei 2012 (griffienr. 150566.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag RAZ d.d. 29 mei 2012/geannoteerde agenda informele RAZ 10-11 juni 2012/stand van onderhandelingen MFK (griffienr. 150585.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Frankrijk inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 10 september 2010, alsmede een toelichtende nota bij deze verdragswijziging (griffienr. 150627);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste de Verenigde Staten, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland, en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen, en Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede IJsland, en ten derde het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland, en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen; Oslo, 21 juni 2011 (griffienr. 150704);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van Bijlage A bij het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Communicatie (EBC) 's-Gravenhage op 23 juni 1993, zoals gewijzigd te Kopenhagen op 9 april 2002; Kopenhagen, 23 november 2011 (griffienr. 150703);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties inzake de bijeenkomst "Realising Green Growth: Business & Industry Consultation with Government and Civil Society", te Den Haag op 11 en 12 april 2012; New York, 10 april 2012 (griffienr. 150702);

een, van alsvoren, inzake het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Migratie inzake de juridische status, de privileges en immuniteiten van de Organisatie en haar medewerkers in Nederland; 's-Gravenhage, 28 maart 2012 (griffienr. 150701);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening Europese statistiek (griffienr. 150678);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 mei 2012 (griffienr. 150566.02);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling "Naar een banenrijk herstel" (griffienr. 150698);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake aanbieding 2e rapportage voortgangscommissie Curaçao (griffienr. 149928.01);

een, van alsvoren, inzake toezichtsrapport CTIVD inzake eerdere aanbevelingen van de commissie betreffende de AIVD (griffienr. 150679);

een, van alsvoren, inzake aanbieding Investerings- en Innovatieagenda woning- en utiliteitsbouw (Bouwteam mei 2012) (griffienr. 150681);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens (griffienr. 150674);

een, van alsvoren, inzake voorhang besluit van ... houdende voorschriften over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo2 (Experimenteerbesluit vm2) (griffienr. 150648);

een, van de minister van Financiën, inzake technische briefing ESM-verdrag (griffienr. 149994.14);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 te Brussel (griffienr. 150697);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche (griffienr. 150745);

een, van alsvoren, inzake wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (griffienr. 150748);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 (griffienr. 150663);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van de CPB-publicatie over financiële ontwikkelingen conform aanbeveling Cie De Wit (griffienr. 150677);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en overzicht voorstellen voortvloeiend uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen (griffienr. 150676);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement (griffienr. 150673);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake afschaffing huishoudinkomenstoets in de WWB (griffienr. 150675);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake beschikbaarheidsbijdrage curatieve zorg (griffienr. 150672);

een, van alsvoren, inzake beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg (griffienr. 150671);

een, van alsvoren, inzake beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen (griffienr. 150668);

een, van alsvoren, inzake beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg (griffienr. 150669);

een, van alsvoren, inzake voorhang overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013 (griffienr. 146795.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding jaarverslag CCMO 2011 (griffienr. 150680);

een, van alsvoren, inzake toepassing instrument beschikbaarheidsbijdrage WMG (griffienr. 150670).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak; EU-beleid: naleving en effecten (griffienr. 150740);

een, van alsvoren, ten geleide van het Rapport Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding; Toets op de berekening (griffienr. 150684).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.J.P. de V. te A., inzake barstende financiële kruik (griffienr. 150742).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van A.W.E. Aarde, inzake Bilderberg 2012 deelnemerslijst (griffienr. 150653).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van A.L., inzake goedkeuring van het ESM-verdrag met tweederdemeerderheid (griffienr. 149994.15);

een, van J.V., inzake stemming over ESM (griffienr. 149994.17).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Financiën;

een, van F.S., inzake geslachtaanpassing op geboorteakte zonder geslachtsverandering (griffienr. 150735);

een, van A.M.G. de G., inzake wetsvoorstel 32891 (gerechtelijke kaart) (griffienr. 149837.08).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van J.G., inzake wetsvoorstel 33175 (herindeling Goeree Overflakkee) (griffienr. 147392.07);

een, van M.M.v.W., inzake geen staat, geen burger, daarom nu republiek (griffienr. 150743).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van L.R., inzake passend onderwijs (33106) (griffienr. 150452.11).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van B.A. te C., inzake de EU (griffienr. 150744).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van A.L. te D., inzake vijfpartijen Lente-akkoord (griffienr. 150652).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.S. te H., inzake klacht wegens 5 nieuwe knieën (griffienr. 150651);

een, van C.v.d.D., inzake beleidsbrief en voortgangsbrief "Geen kind buitenspel" en de mogelijke MVO (maatregel van opvoedondersteuning) (griffienr. 149538.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van Y.e.B., inzake dubbele nationaliteit (griffienr. 150656).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel;

een, van R.A.T. te D.H., inzake enquête privatisering (griffienr. 150710).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de Parlementaire Onderzoekscommissie.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.