44 (1998) Nr. 6

A. TITEL

Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische verontreinigende stoffen;

(met Bijlagen)

Aarhus, 24 juni 1998

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1998, 288.

De Engelse en de Franse tekst van de Besluiten 2009/1, 2009/2 en 2009/3 van 18 december 2009 tot wijziging van respectievelijk het Protocol en de bijlagen I, II, III, IV, VI en VIII, de bijlagen I en II en de bijlagen V en VII zijn geplaatst in Trb. 2010, 258. In dat Tractatenblad dienen in de Franse tekst nog de volgende correcties te worden opgenomen.

Op blz. 14, halverwege, dient in de derde regel van punt 4 het woord „bis” cursief te worden weergegeven. In de zevende regel van punt 4 dient het woord „ter’ cursief te worden weergegeven.

Op blz. 15 dient in de eerste kolom van de eerste tabel, het lidwoord „La” voor het woord „Hexachlorobutadiène” te worden verwijderd. In de eerste kolom van de tweede tabel dient na het woord „lindane” een spatie te worden ingevoegd.

Op blz. 16 dient in de eerste kolom van de tweede rij het lidwoord „La” voor het woord „Tetrabromo-diphényléther” en de spatie voor „b” te worden verwijderd en dient na „b” een spatie te worden ingevoegd.

Op blz. 18 dient in de eerste kolom van de tweede tabel het lidwoord „La” voor het woord „Polychlorobiphényles” te worden verwijderd. In de derde kolom van diezelfde tabel dient in de tweede regel van het eerste liggend streepje onder punt 1 b) tussen „a” en „et” een spatie te worden ingevoegd.

Op blz. 19 dient onder punt 4 in de derde kolom het laatste zinsdeel, „peut y être rapidement remédié” te worden verwijderd.

Op blz. 20 dient in de eerste regel bij de letter „b” onder punt 7 bij het afbreken van het woord „pentabromodiphényléther”, „éther” op de volgende regel te worden geplaatst. In de vijfde regel onder hetzelfde punt dient de inspringing voor het woord „pentabromodiphényléther” te worden verwijderd.

Op blz. 27 dient in de tweede rij van de eerste kolom van de tabel de letter „d” na het woord „courte” cursief te worden weergegeven.

Op blz. 28 dient in de eerste kolom van de tabel de letter „d” na het woord „courte” cursief te worden weergegeven.

Op blz. 29 dient onder punt 2 bovenaan de pagina het woord „quatre-vingtdixième” te worden gewijzigd in „quatre-vingt-dixième”.


C. VERTALING

Zie Trb. 2000, 9 en zie voor een correctie Trb. 2010, 116.

De vertaling van de Besluiten 2009/1, 2009/2 en 2009/3 van 18 december 2009 luidt als volgt:


Besluit 2009/1

Wijziging van de tekst van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen en de bijlagen I, II, III, IV, VI en VIII

De Partijen bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bijeen ter gelegenheid van de zevenentwintigste zitting van het uitvoerend orgaan,

Besluiten het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen (het „Protocol inzake POP’s”) bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand als volgt te wijzigen:

Artikel 1 Wijziging

 • A. Artikel 1

  Het twaalfde lid wordt vervangen door:

  „Nieuwe stationaire bron”: een stationaire bron met de bouw of ingrijpende wijziging waarvan een aanvang is gemaakt na het verstrijken van twee jaar na de datum van inwerkingtreding voor een Partij van:

  • a. dit Protocol; of

  • b. een wijziging van dit Protocol, waarbij ter zake van een stationaire bron in Deel II van bijlage IV nieuwe grenswaarden worden geïntroduceerd of in bijlage VIII de categorie wordt geïntroduceerd waartoe die bron behoort.

  Het is aan de bevoegde nationale autoriteiten om te beslissen of een wijziging al dan niet ingrijpend is, rekening houdend met factoren als de voordelen van de wijziging in milieu-opzicht.

 • B. Artikel 3

  • 1. In artikel 3, vijfde lid, onderdeel b, i en iii, van het Protocol inzake POP’s worden de woorden:

   „waarvoor in bijlage V de beste beschikbare technieken zijn bepaald”

   vervangen door:

   „waarvoor in richtlijnen die door de Partijen, tijdens een zitting van het uitvoerend orgaan door de Partijen zijn aangenomen, de beste beschikbare technieken zijn bepaald”.

  • 2. De puntkomma aan het eind van het vijfde lid, onderdeel b, iv, wordt veranderd in een punt.

  • 3. Het vijfde lid, onderdeel b, v, wordt geschrapt.

 • C. Artikel 13

  De woorden „bijlagen V en VII dragen” worden vervangen door de woorden „bijlage V draagt”.

 • D. Artikel 14

  • 1. Het derde lid wordt vervangen door het volgende:

   • „3. Wijzigingen van dit Protocol en van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII worden bij consensus aangenomen door de Partijen die aanwezig zijn bij een zitting van het uitvoerend orgaan en worden voor de Partijen die ze hebben aanvaard van kracht op de negentigste dag na de datum waarop twee derde van de Partijen die op het tijdstip van de aanneming ervan Partij waren en hun akten van aanvaarding bij de depositaris hebben nedergelegd. Voor elke andere Partij worden de wijzigingen van kracht op de negentigste dag na de datum waarop die Partij haar akte van aanvaarding daarvan heeft nedergelegd. Op dit lid zijn de onderstaande leden 5bis en 5ter van toepassing.”

  • 2. In het vierde lid worden de woorden „bijlagen V en VII” vervangen door „bijlage V” en de woorden „bedoelde bijlagen” vervangen door „bijlage V”

  • 3. In het vijfde lid worden de woorden „of VII” geschrapt en worden de woorden „die bijlage” vervangen door „bijlage V”.

  • 4. Na het vijfde lid worden de volgende nieuwe leden ingevoegd:

   • „5bis. Voor de Partijen die haar hebben aanvaard, treedt de procedure vervat in lid 5ter in de plaats van de procedure vervat in lid 3 ter zake van wijzigingen van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII.

   • „5 ter.

    • a. Wijzigingen van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII worden bij consensus aangenomen door de Partijen die aanwezig zijn bij een zitting van het uitvoerend orgaan. Na het verstrijken van een jaar na de datum van de toezending ervan aan alle Partijen door de uitvoerend secretaris van de Commissie, wordt een wijziging van een dergelijke bijlage van kracht voor de Partijen die geen kennisgeving in overeenstemming met de bepalingen onder b bij de depositaris hebben ingediend;

    • b. Een Partij die een wijziging van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII niet kan goedkeuren stelt de depositaris daarvan binnen een jaar na de datum van mededeling omtrent de aanneming ervan schriftelijk in kennis. De depositaris stelt alle Partijen onverwijld in kennis van elke ontvangen kennisgeving. Een Partij kan haar eerdere kennisgeving te allen tijde vervangen door een aanvaarding en bij de nederlegging bij de depositaris van een akte van aanvaarding wordt de wijziging van die bijlage voor die Partij van kracht;

    • c. Een wijziging van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII wordt niet van kracht indien in totaal 16 Partijen of meer:

     • i. een kennisgeving in overeenstemming met de bepalingen onder b hebben ingediend; of

     • ii. de procedure vervat in dit lid niet hebben aanvaard of nog geen akte van aanvaarding in overeenstemming met de bepalingen van lid 3 hebben ingediend”.

 • E. Artikel 16

  Na het tweede lid wordt het volgende nieuwe lid ingevoegd:

  • „3. Een Staat of een regionale organisatie voor economische integratie verklaart zulks in zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding wanneer hij of zij niet wenst te worden gebonden door de procedures vervat in artikel 14, lid 5ter, ter zake van de wijziging van de bijlagen I tot en met IV, VI en VIII.”

 • F. Bijlage I

  • 1. In de vermelding voor de stof DDT worden de voorwaarden (genummerd 1 en 2) inzake de staking van de productie geschrapt en vervangen door het woord „Geen” en de woorden „Geen, behalve zoals gespecificeerd in bijlage II” onder de voorwaarden voor gebruik geschrapt.

  • 2. In de vermelding voor de stof heptachloor worden de voorwaarden voor gebruik geschrapt en vervangen door het woord „Geen”.

  • 3. In de vermelding voor de stof hexachloorbenzeen worden de voorwaarden voor productie en gebruik geschrapt en in beide gevallen vervangen door het woord „Geen”.

  • 4. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:

   Hexachloorbutadieen

   CAS: 87-68-3

   Productie

   Geen

   Gebruik

   Geen

   Hexachloorcyclohexaan (HCH) (CAS: 608-73-1),

   Inclusief lindaan (CAS:

   58-89-9)

   Productie

   Geen

   Gebruik

   Geen, behalve voor het gamma-isomeer van HCH (lindaan), gebruikt als lokaal insecticide voor de volksgezondheid. Deze toepassingen worden ingevolge dit Protocol in 2012 of een jaar nadat de wijziging van kracht wordt opnieuw beoordeeld, naar gelang van hetgeen het laatst geschiedt.

   Hexabroom difenylethera/ en heptabroom difenylethera/

   Productie

   Geen

   Gebruik

   1. Een Partij kan de recycling van artikelen die een van deze stoffen bevatten of kunnen bevatten en het gebruik en definitieve verwijdering van artikelen die vervaardigd zijn van gerecyclede materialen die een van deze stoffen bevatten of kunnen bevatten toestaan mits het gebruik en definitieve verwijdering op een voor het milieu verantwoorde wijze geschieden en er niet toe leiden dat een van deze stoffen wordt teruggewonnen ten behoeve van hergebruik.

      

   2. Met ingang van 2013 en daarna om de vier jaar totdat bovenstaande voorwaarde wordt afgeschaft of anderszins komt te vervallen, beoordeelt het uitvoerend orgaan de voortgang die de Partijen hebben geboekt met de verwezenlijking van het uiteindelijke doel van de uitbanning van deze stoffen uit artikelen en beoordeelt het of de voorwaarde, die in elk geval uiterlijk in 2030 zal vervallen, nog noodzakelijk is.

   Tetrabroom difenyletherb/ en pentabroom difenyletherb/

   Productie

   Geen

   Gebruik

   1. Een Partij kan de recycling van artikelen die een van deze stoffen bevatten of kunnen bevatten en het gebruik en definitieve verwijdering van artikelen die vervaardigd zijn van gerecyclede materialen die een van deze stoffen bevatten of kunnen bevatten toestaan mits het gebruik en definitieve verwijdering op een voor het milieu verantwoorde wijze geschieden en er niet toe leiden dat een van deze stoffen wordt teruggewonnen ten behoeve van hergebruik.

      

   2. Met ingang van 2013 en daarna om de vier jaar totdat bovenstaande voorwaarde wordt afgeschaft of anderszins komt te vervallen, beoordeelt het uitvoerend orgaan de voortgang die de Partijen hebben geboekt met de verwezenlijking van het uiteindelijke doel van de uitbanning van deze stoffen uit artikelen en beoordeelt het de voorwaarde, die in elk geval uiterlijk in 2030 zal vervallen, nog noodzakelijk is.

   Pentachloorbenzeen

   CAS : 608-93-5

   Productie

   Geen

   Gebruik

   Geen

   Perfluoroctaansulfonaat (PFOS)c/

   Productie

   Geen, behalve voor productie voor het gebruik onder a – c hieronder en a – e in bijlage II.

   Gebruik

   Geen, behalve voor het volgende gebruik en het gebruik onder a – e in bijlage II:

      

   a. chroomgalvanisatie, chroomanodisatie en reverse etching (elektronisch etsen) tot 2014;

      

   b. chemisch of autokatalytisch plateren met nikkel-polytetrafluorethyleen tot 2014;

      

   c. etsen van kunststof substraten alvorens ze te metalliseren tot 2014;

      

   d.brandblusschuimen, maar uitsluitend indien zij voor 18 december 2009 zijn geproduceerd of in gebruik waren.

      

   Ter zake van brandblusschuimen:

      

   i. De Partijen moeten trachten brandblusschuimen die PFOS bevatten en voor 18 december 2009 geproduceerd zijn of in gebruik waren uit te bannen en brengen van hun vorderingen in 2014 verslag uit aan het uitvoerend orgaan;

      

   ii. Op basis van de verslagen door de Partijen en punt i, beoordeelt het uitvoerend orgaan in 2015 of het gebruik van brandblusschuimen die PFOS bevatten en voor 18 december 2009 geproduceerd zijn of in gebruik waren onderworpen moeten worden aan aanvullende beperkingen.

  • 5. De vermelding voor de stof PCB wordt geschrapt en vervangen door de volgende:

   Polychloorbifenylen (PCB’s) e/

   Productie

   Geen

   Gebruik

   Geen. Ten aanzien van PCB’s die op de invoeringsdatum in gebruik zijn zullen de Partijen:

      

   1. Zich vastberaden inspannen teneinde:

      

   a. het gebruik van identificeerbare PCB’s in apparatuur (bijv. transformatoren, condensatoren of andere apparatuur die restvloeistoffen bevatten) welke hoeveelheden PCB’s van meer dan 5 dm3 bevatten en in een concentratie van 0,05% PCB’s of meer, zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 3 december 2010 uit te bannen, of 31 december 2015 voor landen met een economie in overgang;

      

   b. de vernietiging of ontsmetting, op een voor het milieu verantwoorde wijze, te doen verlopen van:

      

   – alle vloeibare PCB’s bedoeld in a en andere vloeibare PCB’s die meer dan 0,005% PCB’s bevatten die zich niet in apparatuur bevinden en wel uiterlijk op 31 december 2015; voor landen met een economie in overgang geldt 31 december 2020 als uiterste datum;- alle vloeibare PCB’s bedoeld in punt 2, onder a, uiterlijk 31 december 2029;

      

   c. De ontsmetting of vernietiging van apparatuur bedoeld in 1 a en 2 a op een milieuverantwoorde wijze te doen verlopen.

      

   2. Zich inspannen teneinde:

      

   a. apparatuur (bijv. transformatoren, condensatoren of andere apparatuur die vloeistoffen bevatten) die meer dan 0,005% PCB’s bevatten en een volume van meer dan 0,05 dm3 zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 31 december 2025 te achterhalen en buiten gebruik te doen stellen;

      

   b. andere artikelen te achterhalen die meer dan 0,005% PCB’s bevatten (bijv. kabelmantels, verduurzaamd breeuwwerk en geverfde voorwerpen) en ze in overeenstemming met artikel 3, lid 3, te beheren.

      

   3. Erop toezien dat de in 1 a en 2 a omschreven apparatuur niet wordt geëxporteerd of geïmporteerd anders dan ten behoeve van milieuverantwoord afvalbeheer.

      

   4. Het volgende te bevorderen om blootstelling en gevaar te beperken teneinde het gebruik van PCB’s te beheersen;

      

   a. PCB’s uitsluitend gebruiken in intacte en niet-lekkende apparatuur en uitsluitend in omgevingen waar het gevaar van vrijkoming in het milieu tot een minimum beperkt kan worden en snel ondervangen kan worden;

      

   b. PCB’s niet gebruiken in apparatuur in omgevingen die verband houden met de productie of verwerking van voedingsmiddelen of veevoeders;

      

   Indien PCB’s worden gebruikt in bevolkte gebieden, waaronder scholen en ziekenhuizen, alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van stroomuitval die brand zou kunnen veroorzaken, en apparatuur periodiek op lekkages controleren.

  • 6. Voetnoot a/ aan het eind van bijlage I wordt geschrapt.

  • 7. De volgende voetnoten worden aan het einde van bijlage I ingevoegd:

   „a/ Onder „hexabroomdifenylether en heptabroomdifenylether” worden verstaan 2,2’,4,4’,5,5’-hexabroomdifenylether (BDE-153, CAS-nummer: 68631-49-2), 2,2’,4,4’,5,6’-hexabroomdifenylether (BDE-154, CAS-nummer: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabroomdifenylether (BDE-175, CAS-nummer: 46255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabroomdifenylether (BDE-183, CAS-nummer: 207122-16-5) en andere hexa- en heptabroomdifenylethers die voorkomen in octabroomdifenylether voor handelsdoeleinden.”

   „b/ Onder „tetrabroomdifenylether en pentabroomdifenylether” worden verstaan 2,2’,4,4’- tetrabroomdifenylether (BDE-47, CAS-nummer: 40088-47-9) en 2,2’,4,4’,5-pentabroomdifenylether (BDE-99, CAS-nummer: 32534-81-9) en andere tetra- en pentabroomdifenylethers die voorkomen in pentabroomdifenylether voor handelsdoeleinden.”

   „c/ Onder perfluoroctaansulfonaat (PFOS) worden verstaan stoffen die omschreven worden met de moleculaire formule C8F17SO2X, waarbij X = OH, metaalzout, halogenide, amide of een ander derivaat, met inbegrip van polymeren.”

   „e/ „ Onder polychloorbifenylen” worden verstaan op zodanige wijze gevormde aromatische verbindingen dat de waterstofatomen op het bifenylmolecuul (twee benzeenringen die met elkaar verbonden zijn door een enkele koolstof-koolstofverbinding) kunnen worden vervangen door maximaal tien chlooratomen.”

 • G. Bijlage II

  • 1. De vermeldingen voor de stoffen DDT, HCH en PCB in de tabel na de eerste paragraaf van bijlage II worden geschrapt.

  • 2. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:

   Stof

   Uitvoeringsvoorschriften

   Gebruiksbeperkingen

   Voorwaarden

   Perfluoroctaansulfonaat (PFOS)a/

   a. fotoresistente- of antireflectiecoatings voor fotolithografische processen;

   De Partijen moeten maatregelen nemen om deze toepassingen uit te bannen zodra er geschikte alternatieven voorhanden zijn.

   Uiterlijk in 2015 en daarna om de vier jaar brengt iedere Partij waar deze stoffen worden gebruikt verslag uit over de voortgang die geboekt is met de uitbanning ervan en verstrekt dienaangaande informatie aan het uitvoerend orgaan. Op grond van deze verslagen worden deze beperkte toepassingen opnieuw geëvalueerd.

    

   b. fotografische coatings aangebracht op films, papier of printplaten;

    

   c. nevelonderdrukkers voor niet-decoratieve hardverchroming met chroom (VI) en bevochtigingsmiddelen voor toepassing bij gecontroleerde galvanisatiesystemen;

    

   d. hydraulische vloeistoffen voor de luchtvaart;

    

   e. bepaalde medische apparatuur (bijv. ethyleentetrafluorethyleen copolymeer (EFTE) lagen en productie van radio-opake EFTE, medisch apparatuur voor in-vitro diagnostiek en CCD-kleurfilters).

   „a/ Onder perfluoroctaansulfonaat (PFOS) worden verstaan stoffen die omschreven worden met de moleculaire formule C8F17SO2X, waarbij X = OH, metaalzout, halogenide, amide of een ander derivaat, met inbegrip van polymeren.”

 • H. Bijlage III

  • 1. De tekst onder het kopje „Referentiejaar” voor elk van de stoffen vermeld in bijlage III wordt geschrapt en vervangen door de volgende:

   „1990, of een ander jaar uit de periode van 1985 tot en met 1995, of voor landen met een economie in overgang, een ander jaar uit de periode van 1985 tot en met het jaar waarin het Protocol voor een Partij in werking is getreden en zoals door die Partij vermeld bij de bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.”

  • 2. In de vermelding voor de stof hexachloorbenzeen, wordt onder de naam van de stof de volgende tekst ingevoegd: „CAS: 118-74-1”.

  • 3. Aan het eind van de tabel wordt de volgende vermelding voor de stof PCB’s ingevoegd:

   PCBsc/

   2005, of een ander jaar uit de periode van 1995 tot en met 2010, of voor landen met een economie in overgang, een ander jaar uit de periode van 1995 tot en met het jaar waarin het Protocol voor een Partij in werking is getreden en zoals door die Partij vermeld bij de bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.

  • 4. Na voetnoot b/ wordt de volgende voetnoot ingevoegd:

   „c/ Polychloorbifenylen, zoals omschreven in bijlage I, indien ze onbedoeld ontstaan en vrijkomen uit antropogene bronnen.”

 • I. Bijlage IV

  • 1. In paragraaf 2 worden tussen de haakjes het woord „en” geschrapt en aan het einde de woorden „en voor een gegeven zuurstofgehalte” ingevoegd.

  • 2. Paragraaf 3 wordt geschrapt en vervangen de volgende tekst:

   • „3. De grenswaarden gelden voor de normale bedrijfsomstandigheden. Bij batchprocessen hebben de grenswaarden betrekking op de gemiddelde niveaus die gedurende het volledige batchproces zijn vastgelegd, met inbegrip van bijvoorbeeld het voorverwarmen, verwarmen en afkoelen.”

  • 3. In paragraaf 4 wordt voor het woord „normen” het woord „toepasselijke” ingevoegd en het woord „bijvoorbeeld” voor de woorden „de Europese Commissie voor Normalisatie”.

  • 4. Paragraaf 6 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst en voetnoot:

   • „6. Emissies van PCDD/F worden uitgedrukt in totale toxiciteitsequivalent (TEQ)1/. De voor de toepassing van dit Protocol te hanteren toxische-equivalentiefactoren moeten overeenkomen met de toepasselijke internationale normen, met inbegrip van de toxische-equivalentiefactoren van PCDD/F voor zoogdieren zoals vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie in 2005.”

    1/. De totale toxiciteitsequivalent (TEQ) wordt operationeel gedefinieerd door de som van de producten van de concentratie van elke verbinding vermenigvuldigd met de waarde van de toxische-equivalentiefactor (TEF) van die verbinding en is een schatting van de totale 2,3,7,8-TCDD–achtige activiteit van het mengsel. De totale toxiciteitsequivalent werd voorheen afgekort tot TE.”

  • 5. Paragraaf 7 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst en voetnoot:

   • „7. De volgende grenswaarden, die uitgaan van een zuurstofconcentratie in rookgassen van 11%, zijn van toepassing op de volgende typen verbrandingsovens:

    Vast stedelijk afval (bestaande stationaire bronnen die meer dan 3 ton per uur verbranden en elke nieuwe stationaire bron)

    0,1 ng TEQ/m3

    Vast medisch afval (bestaande stationaire bronnen die meer dan 1 ton per uur verbranden en elke nieuwe stationaire bron)

    Nieuwe stationaire bron: 0,1 ng TEQ/m3

    Bestaande stationaire bron: 0,5 ng TEQ/m3

    Gevaarlijk afval (bestaande stationaire bronnen die meer dan 1 ton per uur verbranden en elke nieuwe stationaire bron)

    Nieuwe stationaire bron: 0,1 ng TEQ/m3

    Bestaande stationaire bron: 0,2 ng TEQ/m3

    Niet-gevaarlijk industrieel afval1/2

    Nieuwe stationaire bron: 0,1 ng TEQ/m3

    Bestaande stationaire bron: 0,5 ng TEQ/m3

    „1/.”

    „Met inbegrip van verbrandingsovens voor biomassa-afval dat gehalogeneerde organische verbindingen of zware metalen kan bevatten als gevolg van de behandeling met houtverduurzamingsmiddelen of beschermingslagen, en in het bijzonder met inbegrip van biomassa-afval afkomstig van bouw- en sloopafval, maar met uitzondering van verbrandingsovens die uitsluitend overig biomassa-afval verwerken.

    „2/ Landen met een economie in overgang kunnen bijstoken van niet-gevaarlijk industrieel afval bij industriële processen, waar dergelijk afval als aanvullende brandstof wordt gebruikt en maximaal 10% van de energie levert, uitsluiten.”

  • 6. De volgende nieuwe paragrafen worden ingevoegd na paragraaf 7:

   • 8. De volgende grenswaarde, die uitgaat van een zuurstofconcentratie in rookgassen van 16%, is van toepassing op sinterinstallaties:

    0,5 ng TEQ/m3

   • 9. De volgende grenswaarde, die uitgaat van de feitelijke zuurstofconcentratie in rookgassen, is van toepassing op de volgende bron:

    Secundaire staalproductie – elektrische boogovens met een productiecapaciteit van meer dan 2,5 ton gesmolten staal per uur voor verdere bewerking:

    0,5 ng TEQ/m3

 • J. Bijlage VI

  • 1. De huidige tekst van de bijlage wordt genummerd als paragraaf 1.

  • 2. In onderdeel a worden na de woorden „dit Protocol” de woorden „voor een Partij” ingevoegd.

  • 3. Onderdeel b wordt als volgt vervangen:

   „Voor bestaande stationaire bronnen:

   • i. acht jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voor een Partij. Indien nodig kan deze periode voor specifieke bestaande stationaire bronnen worden verlengd overeenkomstig de in de nationale wetgeving voorziene afschrijvingstermijn; of

   • ii. voor een Partij die een land is met een economie in overgang, ten hoogste vijftien jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voor die Partij.”

  • 4. Aan het eind van de bijlage wordt de volgende nieuwe paragraaf ingevoegd:

   • „2. De tijdschema’s voor de toepassing van grenswaarden en de beste beschikbare technieken die naar aanleiding van een wijziging van dit Protocol zijn geactualiseerd of ingevoerd zijn:

    • a. voor nieuwe stationaire bronnen, twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging voor een Partij;

    • b. voor bestaande stationaire bronnen:

     • i. acht jaar na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging voor een Partij; of

     • ii. voor een Partij die een land is met een economie in overgang, ten hoogste vijftien jaar na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging voor die Partij.”

 • K. Bijlage VIII

  • 1. In de tweede zin van deel I worden voor de woorden „Bijlage V” de woorden „De leidraad waarnaar verwezen wordt in” ingevoegd.

  • 2. De beschrijving van categorie 1 in de tabel in deel II wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst: „Afvalverbranding, met inbegrip van bijstoken, van stedelijk, gevaarlijk, niet-gevaarlijk en medisch afval en zuiveringsslib.”

  • 3. In de tabel van deel II worden de volgende nieuwe categorieën ingevoegd:

   13

   specifieke chemische productieprocessen waarbij onbedoeld gevormde persistente organische verontreinigende stoffen vrijkomen, in het bijzonder de productie van chloorfenolen en chloranil.

   14

   Thermische processen in de metallurgische industrie, op chloor gebaseerde methoden.

Artikel 2 Relatie met het Protocol inzake POP’s

Geen enkele Staat of regionale economische organisatie kan een akte van aanvaarding van deze wijziging nederleggen zonder dat hij of zij vooraf of tegelijkertijd een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring van of toetreding tot het Protocol inzake POP’s heeft nedergelegd.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1. In overeenstemming met artikel 14, derde lid, van het Protocol inzake POP’s treedt deze wijziging in werking op de negenstigste dag na de datum waarop twee derde van de Partijen bij het Protocol inzake POP’s hun akten van aanvaarding ervan bij de depositaris hebben nedergelegd.

 • 2. Na de inwerkingtreding van deze wijziging zoals voorzien in het eerste lid, treedt deze voor elke andere Partij bij het Protocol in werking op de negentigste dag na de datum van de nederlegging van haar akte van aanvaardingBesluit 2009/2

Vermelding van gechloreerde paraffines met een korte keten en polychloornaftaleen in de bijlagen I en II bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen

De Partijen bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bijeen ter gelegenheid van de zevenentwintigste zitting van het uitvoerend orgaan,

Besluiten het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen (het „Protocol inzake POP’s”) bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand als volgt te wijzigen:

Artikel 1 Wijziging

 • A. Bijlage I

  • 1. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:

   Polychloornaftalenen (PCN)

   Productie

   Geen

   Gebruik

   Geen

   Gechloreerde paraffines met een korte ketend/

   Productie

   Geen, behalve voor de productie voor de toepassingen omschreven in bijlage II.

   Gebruik

   Geen, behalve voor de toepassingen omschreven in bijlage II.

  • 2. De volgende voetnoot wordt aan het einde van bijlage I ingevoegd:

   „d/ Onder gechloreerde paraffines met een korte keten worden verstaan gechloreerde alkanen met een keten van 10 tot 13 koolstofatomen en 48 gewichtsprocent of meer chloor.”

 • B. Bijlage II

  • 1. De volgende stoffen worden opgenomen door invoeging van de volgende rijen in de juiste alfabetische volgorde:

   Gechloreerde paraffines met een korte ketenb/

   a. Vlamvertragers in rubber gebruikt in transportbanden in de mijnbouw;

   De Partijen moeten maatregelen nemen om deze toepassingen uit te bannen zodra er geschikte alternatieven voorhanden zijn.

   b. Vlamvertragers ten behoeve van hechtmiddelen in waterkeringen.

   Uiterlijk in 2015 en daarna om de vier jaar brengt ieder Partij waar deze stoffen worden gebruikt verslag uit over de voortgang die geboekt is met de uitbanning ervan en verstrekt dienaangaande informatie aan het uitvoerend orgaan. Op grond van deze verslagen worden deze beperkte toepassingen opnieuw geëvalueerd.

  • 2. De volgende voetnoot wordt aan het einde van bijlage II ingevoegd:

   „b/ Onder gechloreerde paraffines met een korte keten worden verstaan gechloreerde alkanen met een keten van 10 tot 13 koolstofatomen en 48 gewichtsprocent of meer chloor.

Artikel 2 Relatie met het Protocol inzake POP’s

Geen enkele Staat of regionale economische organisatie kan een akte van aanvaarding van deze wijziging nederleggen zonder dat hij of zij vooraf of tegelijkertijd een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring van of toetreding tot het Protocol inzake POP’s heeft nedergelegd.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1. In overeenstemming met artikel 14, derde lid, van het Protocol inzake POP’s treedt deze wijziging in werking op de negentigste dag na de datum waarop twee derde van de Partijen bij het Protocol inzake POP’s hun akten van aanvaarding ervan bij de depositaris hebben nedergelegd.

 • 2. Na de inwerkingtreding van deze wijziging zoals voorzien in het eerste lid, treedt deze in werking voor elke andere Partij bij het Protocol op de negentigste dag na de datum van de nederlegging van haar akte van aanvaarding.Besluit 2009/3

Wijziging van de bijlagen V en VII bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen

De Partijen bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bijeen ter gelegenheid van de zevenentwintigste zitting van het uitvoerend orgaan,

Besluiten het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen („het Protocol”) bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand als volgt te wijzigen:

Artikel 1 Wijziging

 • A. Bijlage V

  • 1. Paragraaf 1 van bijlage V bij het Protocol wordt vervangen door het volgende:

   • „1. Het doel van deze bijlage is de Partijen bij het Verdrag richtlijnen te verschaffen voor het identificeren van de beste beschikbare technieken teneinde te kunnen voldoen aan de verplichtingen in artikel 3, vijfde lid, van het Protocol. Een door de Partijen tijdens een zitting van het uitvoerend orgaan aangenomen leidraad bevat een nadere beschrijving van en richtlijnen voor dergelijke beste beschikbare technieken. Deze leiddraad kan wanneer nodig bij consensus van de Partijen bijeen in het uitvoerend orgaan worden geactualiseerd.

  • 2. Paragraaf 4 van bijlage V bij het Protocol wordt vervangen door het volgende:

   • „4. „Er wordt voortdurend nieuwe ervaring opgedaan met nieuwe installaties waar technieken met een geringe emissie worden gebruikt alsook met de aanpassing van bestaande installaties. Daarom zal regelmatige bewerking en aanpassing van de leidraad bedoeld in paragraaf 1 noodzakelijk zijn. De beste beschikbare technieken voor nieuwe installaties kunnen meestal ook voor bestaande installaties worden gebruikt, mits er een adequate overgangsperiode is en de technieken worden aangepast.”

  • 3. Paragraaf 5 van bijlage V bij het Protocol wordt vervangen door het volgende:

   • „5. In de leidraad bedoeld in het eerste lid is een aantal beperkende maatregelen met uiteenlopende kosten en efficiency opgenomen. Bij de keuze van maatregelen voor een specifiek geval zal rekening worden gehouden met een aantal factoren, zoals de economische situatie, de technologische infrastructuur en capaciteit en eventuele reeds genomen maatregelen om de luchtverontreiniging te beperken.”

  • 4. De delen III, IV en V van bijlage V worden geschrapt.

 • B. Bijlage VII

  Bijlage VII bij het Protocol wordt geschrapt.

Artikel 2 Inwerkingtreding

In overeenstemming met artikel 14, vierde lid, van het Protocol treedt deze wijziging in werking voor de Partijen die geen kennisgeving in overeenstemming met artikel 14, vijfde lid, van het Protocol hebben ingediend bij de depositaris, na het verstrijken van negentig dagen na de toezending ervan door de uitvoerend secretaris van de commissie aan alle Partijen.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2003, 142 en Trb. 2010, 258.

In Trb. 2010, 258 is ten onrechte Besluit 2009/3 van 18 december 2009 tot wijziging van bijlagen V en VII bij het Protocol genoemd.

In dat Tractatenblad dient de volgende correctie te worden opgenomen. De woorden „De Besluiten 2009/2 en 2009/3 van 18 december 2009 behoeven” dienen te worden gewijzigd in „Het Besluit 2009/2 van 18 december 2009 behoeft”.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1998, 288.

Toetreding is voorzien in artikel 16, tweede lid.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type1*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Armenië

18-12-98

         

België

24-06-98

25-05-06

R

23-08-06

   

Bulgarije

24-06-98

05-12-01

R

23-10-03

   

Canada

24-06-98

18-12-98

R

23-10-03

   

Cyprus

24-06-98

02-09-04

R

01-12-04

   

Denemarken

24-06-98

06-07-01

R

23-10-03

   

Duitsland

24-06-98

25-04-02

R

23-10-03

   

Estland

 

11-05-05

T

09-08-05

   

EU (Europese Unie)

24-06-98

30-04-04

R

29-07-04

   

Finland

24-06-98

03-09-02

R

23-10-03

   

Frankrijk

24-06-98

25-07-03

R

23-10-03

   

Griekenland

24-06-98

         

Hongarije

18-12-98

07-01-04

R

06-04-04

   

Ierland

24-06-98

         

IJsland

24-06-98

29-05-03

R

23-10-03

   

Italië

24-06-98

20-06-06

R

18-09-06

   

Kroatië

24-06-98

06-09-07

R

05-12-07

   

Letland

24-06-98

28-10-04

R

26-01-05

   

Liechtenstein

24-06-98

23-12-03

R

22-03-04

   

Litouwen

24-06-98

16-06-06

R

14-09-06

   

Luxemburg

24-06-98

01-05-00

R

23-10-03

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

 

01-11-10

T

30-01-11

   

Moldavië

24-06-98

01-10-02

R

23-10-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-06-98

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

23-06-00

R

23-10-03

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Noorwegen

24-06-98

16-12-99

R

23-10-03

   

Oekraïne

24-06-98

         

Oostenrijk

24-06-98

27-08-02

R

23-10-03

   

Polen

24-06-98

         

Portugal

24-06-98

         

Roemenië

24-06-98

05-09-03

R

04-12-03

   

Slovenië

24-06-98

15-11-05

R

13-02-06

   

Slowakije

24-06-98

30-12-02

R

23-10-03

   

Spanje

24-06-98

15-02-11

R

16-05-11

   

Tsjechië

24-06-98

06-08-02

R

23-10-03

   

Verenigd Koninkrijk, het

24-06-98

02-09-05

R

01-12-05

   

Verenigde Staten van Amerika, de

24-06-98

         

Zweden

24-06-98

19-01-00

R

23-10-03

   

Zwitserland

24-06-98

14-11-00

R

23-10-03

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, =Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Estland, 11 mei 2005

… the Republic of Estonia informs that in accordance with the Article 3 paragraph 5 subparagraph a of the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants the Republic of Estonia chose reference years as follows:

 • 1) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)-1995;

 • 2) Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and polychlorinated dibenzofurans (PCDF) – 1990;

 • 3) Hexaclorobenzene (HCB) – 1995.

Finland, 3 september 2002

Pursuant to article 3 (5) of the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, the Republic of Finland specifies 1994 as its reference year in accordance with annex III of the said Protocol.

Liechtenstein, 23 december 2003

The Principality of Liechtenstein declares in accordance with Article 12, paragraph 2, of the Protocol that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph as compulsory in relation to any party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute settlement.

Luxemburg, 1 mei 2000

Article 3, paragraph 5, of the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, done at Aarhus, Denmark, on 24 June 1998, provides that each Party shall reduce its total annual emissions of each of the substances listed in annex III from the level of the emission in a reference year set in accordance with that annex. Annex III sets as the reference year 1990, or an alternative year from 1985 to 1995 inclusive specified by a Party upon ratification, acceptance, approval or accession.

[The Government of Luxemburg hereby declares] that the Grand Duchy of Luxembourg intends to choose 1990 as the reference year.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 17 februari 2010

The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of Article 12 of the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, that it accepts both means of dispute settlement referred to in that paragraph as compulsory in relation to any Party accepting one or both means of dispute settlement.

Noorwegen, 16 december 1999

 • 1. With reference to Article 3 no 5 Litra (a) and Annex III, Norway hereby declares that the reference year should be 1990.

 • 2. With reference to Article 12 no 2, Norway hereby declares that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the Protocol, it recognizes only the following means of dispute settlement as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation:

  • a) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

Oostenrijk, 27 augustus 2002

The Republic of Austria declares in accordance with Article 3 Paragraph 5 (a) and Annex III of the Protocol the year 1987 as a reference year for the obligations of this Paragraph.

The Republic of Austria declares in accordance with Article 12 of the Protocol that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in Paragraph 2 as compulsory in relation to any party accepting an obligation concerning one or both of these means of disputes settlement.

Roemenië, 5 september 2003

Romania declares thet the reference year set in accordance with Article 3, paragraph 5 (a), and Annex III of the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants is the year 1989.

Slowakije, 30 december 2002

Pursuant to Article 3, paragraph 5 (a), and Annex III of the Protocol on Persistent Organic Pollutants, the Slovak Republic hereby declares the year 1990 as its reference year.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2003, 142 en Trb. 2010, 258.

In Trb. 2010, 258 is ten onrechte vermeld dat Besluit 2009/3 van 18 december 2009 tot wijziging van bijlagen V en VII bij het Protocol op 18 maart 2010 in werking is getreden. Het Besluit is op 13 december 2010 in werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en andere verdragsgegevens zie Trb. 1998, 288, Trb. 2000, 9, Trb. 2003, 142 en Trb. 2010, 116 en 258.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 57

Uitgegeven de negentiende augustus 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

Naar boven