Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 17, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations (32343);

Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg (32433);

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt op grond van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32) (32480).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een kopie van een brief aan de Tweede Kamer d.d. 27 januari 2011 inzake algemeen overleg met de Tweede Kamer over de artikel 100-brief inzake een geïntegreerde politiemensen in Afghanistan (griffienr. 147778.02);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen naar aanleiding van Kamerbrief over geïntegreerde politietrainingsmissie (griffienr. 147770.01);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 31 januari 2011(griffienr. 147861);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 31 januari 2011 (griffienr. 147860);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Informele Raad Algemene Zaken van 13 en 14 januari 2011 (griffienr. 147779.01);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches de werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Donaustrategie (griffienr. 147874);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van de kabinetsreactie op mededeling "EU-Interne Veiligheidsstrategie in actie" van de Europese Commissie (griffienr. 147845);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake wetsvoorstel 32546 (griffienr. 147708.01).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.B., inzake extra huurtoeslag van 5% jaarlijks op inkomen boven € 43.000 (bovenop jaarlijkse toeslagen) (griffienr. 147854).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van Vereniging voor Grensarbeiders v.z.w., inzake behandeling van wetsvoorstel 32521 (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (griffienr. 147837).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.