Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 16, item 2

2 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2009 (32360-V);

  • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2009 (32360-X);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen) (32392);

  • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (32500-VIII);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-V);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-X).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Devoorzitter:

Ik stel voor, de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.