Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 5, pagina 111-112

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de Miljoenennota voor het jaar 2010 (32123), te weten:

- de motie-Rosenthal c.s. over de betrokkenheid bij de voortgang van de heroverwegingen (32123, letter D);

- de motie-Koffeman c.s. over de mogelijkheid onderzoek te doen bij financiële instellingen in geval van faillissement waarbij grote aantallen cliënten gedupeerd kunnen raken (32123, letter E).

(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)

De voorzitter:

Ik heet de viceminister-president van harte welkom.

In stemming komt de motie-Rosenthal c.s. (32123, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Koffeman wenst het woord in verband met zijn ingediende motie.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik ben blij met de door het kabinet toegezegde aandacht voor de maatschappelijke onrust die ontstaat wanneer sprake is van gebrek aan vermogenssancties in situaties waarin onbillijke verrijking heeft plaatsgevonden, en de mensen die daar het slachtoffer van worden. Omdat het kabinet die toezegging gedaan heeft, wil ik de motie intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Koffeman c.s. (32123, letter E) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Ik dank de viceminister-president voor zijn aanwezigheid.

Ik schors de vergadering enkele ogenblikken in afwachting van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij heeft te kennen gegeven dat zij onderweg is.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.