Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 5, pagina 119-121

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enige andere wijzigingen (30429);

Goedkeuring van het op 24 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 112) (31764);

Goedkeuring van het op 16 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 119) (31824);

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren (31822);

Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening) (31926);

Regels met betrekking tot een wettelijke grondslag voor de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (Wet wettelijke grondslag bdu siv) (31928);

Regels omtrent de aanwijzing van een nationale accreditatie-instantie in verband met de implementatie van EG-verordening nr. 765/2008 (Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie) (31931);

Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc's (32146).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van de brief d.d. 29 september 2009 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het verslag van de G20 Top van 24-25 september 2009 te Pittsburgh (griffienr. 144986);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 14 oktober 2009 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake verstrekking van stukken in 2010 (griffienr. 145113);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 15 oktober 2009 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake officiële bezoeken van 22 t/m 27 oktober 2009 (griffienr. 145132);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, inzake algemeen overleg over de Nederlandse positie inzake de betekenis van de uitslag van het Ierse referendum voor Europa en voor de ratificatie en implementatie van het verdrag van Lissabon (griffienr. 141608.32);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 26 en 27 oktober 2009 (griffienr. 145080);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake bezoek aan Afghanistan (griffienr. 144142.02);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 11 december 2008 te Mexico-Stad totstandgekomen Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 27 september 1993 (Trb. 2009, 16 en 101), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 144990);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging voor Aruba van het op 21 juni 1966 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de accommodatie aan boord van vissersschepen (Verdrag nr. 126, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijftigste zitting; Trb. 1968, 129), alsmede een toelichtende nota bij dit voornemen tot opzegging (griffienr. 145079);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev totstandgekomen Protocol inzake strategische milieubeoordeling bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, met Bijlagen (Trb. 2003, 154, en Trb. 2005, 13), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 145098);

een, van alsvoren, houdende mededeling inzake het op 30 september 2009 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek gesloten verdrag inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door de Slowaakse Republiek bij Europol geplaatst worden (griffienr. 145097);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 9 maart 2009 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Japan inzake wederzijdse administratieve bijstand en samenwerking in douanezaken (Trb. 2009, 66 en 126), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 145096);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 22 september 2008 te Bakoe totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol (Trb. 2008, 202), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 145112);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 145152);

een, van alsvoren, inzake de opzegging van het op 18 april 2001 te Berlijn totstandgekomen Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van het eveneens op 18 april 2001 te Berlijn totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, alsmede betreffende de toepassing van de artikelen 20, 36, derde lid, 63, derde lid, en 70, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en van de artikelen 93, zesde lid, 94, zesde lid, 95, zesde lid, en 105, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 574/72 (Trb. 2001, 99) (griffienr. 145130);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 13 april 2005 te New York totstandgekomen Internationaal Verdrag ter bestrijding van daden van nucleair terrorisme (Trb. 2005, 290, en Trb. 2007, 205), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 145088);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 23 januari 2009 te Den Haag totstandgekomen verdrag inzake de overdracht van gevonniste personen en van de tenuitvoerlegging van veroordelingen opgelegd bij vonnissen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië (Trb. 2009, 25), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 145087);

een, van alsvoren, inzake verdragen in voorbereiding met peildatum 30 september 2009 (griffienr. 145153);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging beschikking Europees Vluchtelingen Fonds (griffienr. 145040);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling inzake eCall (griffienr. 145095);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling OS-beleidscoherentie (griffienr. 145154);

een, van de minister en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het werkprogramma voor het jaar 2010 van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (griffienr. 145042);

een, van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Nederlandse voorbereiding op een JBZ-meerjarenbeleidsprogramma 2010-2014 (Stockholm Programma) (griffienr. 145090);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria (griffienr. 144993);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het toezichtsrapport CTIVD inzake de samenwerking van de AIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (nr. 22A) (griffienr. 144995);

een, van alsvoren, inzake tweede deel van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 BW (griffienr. 143049.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding evaluatie Grondwet en voorstudie internationale doorwerking (griffienr. 144401.02);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (griffienr. 145020);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut (griffienr. 145102);

een, van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de Verkenning Onderwijsraad Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen (griffienr. 145001);

een, van de staatssecretaris van Financiën, de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten geleide van het Werkprogramma Actal 2010 (griffienr. 145047);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de informele Ecofin Raad van 1 en 2 oktober 2009 (griffienr. 144937.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 19 en 20 oktober 2009 (griffienr. 145085);

een, van alsvoren, inzake uitkoop minderheidsaandeelhouders in Ultra Centrifuge Nederland N.V. (griffienr. 145084);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties (griffienr. 145117);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Besluit locatiegebonden subsidies 2005 (vervallen algemeen geldende verplichting tot verstrekking van verantwoordingsinformatie) (griffienr. 145115);

een, van alsvoren, inzake nahang van een wijziging van het Bouwbesluit 2003 (griffienr. 145116);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het Besluit tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (griffienr. 145140);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het Besluit tot Rijkscoördinatie voor vier Ruimte voor de Rivier maatregelen (griffienr. 140391.11);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake ontwerpbesluit houdende nadere regels ten aanzien van de uitvoering van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie) (griffienr. 145124);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het Jaaroverzicht en Wetenschappelijk Jaarverslag RIVM 2008 (griffienr. 145151);

een, van alsvoren, inzake brief aan LHV (griffienr. 145101);

een, van alsvoren, inzake RVZ-advies "Geven en nemen in de spreekkamer" (griffienr. 145093);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende regels betreffende de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de daartoe te verrichten aanpassingen (griffienr. 145150).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van de factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie (griffienr. 144996);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Europese handelssysteem voor CO2-emissierechten: implementatie in Nederland, Terugblik 2009 (griffienr. 145000);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verkennend onderzoek "Particuliere beveiligers en publieke taken" (griffienr. 145029);

een, van alsvoren, inzake factsheets beschikbaarheid beleidsinformatie (griffienr. 145123).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.K. te D., inzake verzoek om advies en hulp voor familieleden (griffienr. 145044);

een, van M.K.K. te P., inzake de Pardonregeling voor de asielzoekers (griffienr. 145023);

een, van P.L., inzake de Nabestaandenwet (griffienr. 141453.05);

een, van H.R.T. te Z., inzake vervalsing van stukken door Justitie (griffienr. 145031);

een, van C.M. te N., inzake wetsvoorstel 31560 (Wet kraken en leegstand) (griffienr. 144999.01).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van S.J.M.B., inzake verloedering (griffienr. 144998);

een, van D.K. te K., inzake Sudwest Fryslân niet een gemeente in stuk (griffienr. 145024);

een, van M.B., inzake het opzetten van een brandweeropleidingscentrum en een ambulancedienst (griffienr. 145043).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van G.K., inzake vermindering van armoede (griffienr. 145104).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, van H.S., inzake spoed DSB actie Kamer (griffienr. 145105).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van M.M., inzake het dumpen van zwartelijststoffen in milieu en water (griffienr. 145030);

een, van H.F., inzake milieu- en kapitaalvernietiging (griffienr. 144524.01);

een, van S.B.R. te A., inzake de dooi van ijs op de Noordpool (griffienr. 145136).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van I.E.N. te A., inzake het stoppen van dierproeven (griffienr. 145032).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van P.V. te Z., inzake bekendmaking plannen voor verhoging AOW-leeftijd (griffienr. 145025);

een, van J.v.d.B. te S., inzake AOW (griffienr. 145119);

een, van A.J.M.v.d.V. te S., inzake werken tot 67 jaar (griffienr. 145024.01);

een, van A.d.L. te H., inzake de AOW (griffienr. 145025.07);

een, van M.R. te D.H., inzake AOW (griffienr. 145025.03);

een, van J. de W. te IJ., inzake het debat over de AOW (griffienr. 145025.04).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.K., inzake erkenning van fibromyalgie (griffienr. 144752.09);

een, van S.B.R. te S., inzake borstvoeding (griffienr. 145103);

een, van G.v.D. te E., inzake het opduiken van allerlei infectieziekten (griffienr. 145141);

een, van R.B., inzake verzekeringen (griffienr. 145081).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.