Noot 1 (zie blz. 173)

JBZ-instemmingsbesluiten – Eerste Kamer – 21 oktober 2008

I

Op 9 respectievelijk 16 oktober 2008 ontving de Eerste Kamer de geannoteerde agenda, respectievelijk de aanvullende geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 24 oktober 2008 met daarin het verzoek in te stemmen met een aantal ontwerpbesluiten dat is aangemerkt als Koninkrijk bindend.

2f Besluit tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)

B5 Besluit betreffende de oprichting van het Europees strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2008/XX/JBZ

B6 Verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen

De commissie voor de JBZ-Raad heeft zich op 21 oktober 2008 over het verzoek van de regering beraden en adviseert de Eerste Kamer als volgt.

Ten aanzien van agendapunt 2f kan instemming worden verleend.

Ten aanzien van agendapunten B5 en B6 dient instemming te worden onthouden op formele gronden. De commissie voor de JBZ-Raad zal een tweetal aanvullende vragen over deze agendapunten per brief aan de regering voorleggen.

II

De leden van de commissie voor de JBZ-Raad hebben zich voorts gebogen over de brief van de minister van Jusitie d.d. 15 oktober 2008 over het Koninkrijkbindende voorstel voor een

Richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (Europese blue card)

alsmede over de brief van de minister van Justitie d.d. 10 oktober 2008 over het Koninkrijkbindende voorstel voor een

Kaderbesluit strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd

De leden van de commissie voor de JBZ-Raad hebben geconcludeerd dat beide voorstellen voldoende zijn besproken en adviseren de Kamer om haar instemming aan beide voorstellen te verlenen.

Naar boven