Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen (31385);

Uitvoering richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn nr. 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad wat betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen (31334);

Goedkeuring van de regeling van de staatssecretaris van Financiën van 23 november 2007, nr. DB2007/00637 (Stcrt. 230) tot buitentoepassingstelling voor een gedeelte van 2007 van de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek (31361);

Regeling van de rechtspositie van de vice-president van de Raad van State, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer, alsmede van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen (Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman) (31387);

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen (31441).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen gesteld worden van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake verordening betreffende handel in zeehondenproducten (griffienr. 142364);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 13 en 14 oktober 2008 (griffienr. 142408);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2008 (griffienr. 142427);

een, van de minister van Justitie, inzake nota "Vertrouwen in wetgeving" (griffienr. 142409);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de notitie "Kwaliteit van de verbinding" (griffienr. 142426);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding basisonderwijs, (v)so en samenwerkingsverband (griffienr. 142393);

een, van alsvoren, inzake reactie op advies OR "De verbindende schoolcultuur" en rapport SCO-Kohnstamm "Een kwestie van perspectief" (griffienr. 137555.01);

een, van de minister van Financiën, inzake investering in Fortis (griffienr. 142366);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake advisering door de Raad van State over ontwerpbesluit "gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)" (griffienr. 140121.07);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (griffienr. 142447);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ketenuitvoerbaarheidstoets Wtcg (griffienr. 142401);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, inzake Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (griffienr. 142450);

een, van alsvoren, inzake resultaten haalbaarheidstudie (griffienr. 142433).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Krachtwijken; Monitoring en verantwoording van het beleid (griffienr. 142416).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van H. Böck te Amsterdam, inzake wetsvoorstel 29353 (Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag) (griffienr. 141002.01);

een, van drs. A.A. van Rooijen te Eck en Wiel, inzake wetsvoorstel 30145 (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) (griffienr. 139003.19);

een, van J. Boeykens, inzake kinderpornozaak Zandvoort (griffienr. 142428).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van J. Borsboom te Rotterdam, inzake klachten ombudsman (griffienr. 142382).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, van E. Oosterhof te Vlaardingen, inzake Icesave (griffienr. 142411.01);

een, van R. Dankelman te Zwaag, inzake garantie voor spaargeld (griffienr. 142411).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van R. Coumans te Limbricht, inzake doorstart bij papierfabriek in Meerssen (griffienr. 142419).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van ing. A.M.L. van Rooij te Sint Oedenrode, inzake 40% kans op kanker (griffienr. 142448);

een, van L. Witte te Arnhem, inzake jeugdzorg (griffienr. 142418);

een, van F.G.J. Kool te Den Haag, inzake orgaandonatiesysteem (griffienr. 142430).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van drs. C.B.L. Lie te Maastricht, inzake stop btw-heffing voor complementair werkende artsen (griffienr. 142432.03).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin en voor Financiën.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven