Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende (wets)voorstellen te doen plaatsvinden op:

  • 21 oktober 2008 (hamerstuk)

Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen) (31337);

  • 28 oktober 2008 (hamerstuk)

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (29833);

  • 28 oktober 2008 (mits de schriftelijke voorbereiding tijdig is afgerond)

Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn (31392);

  • 18 november 2008 (mits de schriftelijke voorbereiding tijdig is afgerond)

Wet ambulancezorg (29835);

  • 17 maart 2009

De Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702, nrs. 1 en 2);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 28 oktober 2008:

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30696).

Naar boven