Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30696);

Goedkeuring van twee op 12 februari 2004 te Parijs tot stand gekomen Protocollen houdende wijziging onderscheidenlijk van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en van het Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs, beide verdragen zoals gewijzigd bij Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij Protocol van 16 november 1982 (31118);

Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (31119);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken) (31241);

Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen) (31337);

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden (31360);

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de aanwijzing van de nevenvestigingsplaatsen Wageningen, Gorinchem, Winschoten, Groenlo en Oude IJsselstreek als nevenzittingsplaats (31503);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen en de stabiliteit van de financiële sector (31724).

Deze wetsvoorstellen worden in handen gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 26 juni 2004 te Dromoland Castle, Co.Clare totstandgekomen Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-satellietnavigatiesyteem en verwante toepassingen (Trb. 2004, 257), alsmede een toelichtende nota bij de Overeenkomst (griffienr. 142251);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 15 april 2008 te Wageningen totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (CTA) inzake de positie van de CTA-stagiairs in Nederland (Trb. 2008, 101 en 152), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 142250);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 21 februari 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid (Trb. 2008, 64 en 158), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 142298);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 30 oktober 2003 te Peking totstandgekomen Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System (GNSS)-Galileo tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, en de Volksrepubliek China (Trb. 204, 155), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 142297);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 15 juni 2000 te Genève totstandgekomen verdrag inzake de herziening van het Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap (herzien) (Trb. 2006, 16), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 142360);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 15 en 16 september 2008 (griffienr. 142116.01);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen inzake o.a. Mededeling inzake bevordering mobiliteit van jonge vrijwilligers in Europa (griffienr. 142333);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van een kopie van zijn brief d.d. 26 september 2008 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake bilateraal verdrag met Brazilië over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnissen (griffienr. 142346);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake juridische keuzes regelgeving BES (griffienr. 142357);

een, van alsvoren, inzake uitstelbrief reactie slotverklaring Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (griffienr. 142348);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het werkprogramma 2009 van de Raad voor Cultuur (griffienr. 142300);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag 2007 van de Erfgoedinspectie, incl. zijn beleidsreactie op dit rapport (griffienr. 142299);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de informele Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 september 2008 te Nice (griffienr. 142257);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 oktober 2008 (griffienr. 142289);

een, van de minister van Financiën, de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het Werkprogramma Actal 2009 (griffienr. 142252);

een, van de minister van Defensie, inzake correctie tabel memorie van toelichting (griffienr. 142330);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake stand van zaken inspraak Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en toezending NSL (griffienr. 140121.06);

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma 2009 e.v. Raad voor de Wadden (griffienr. 142296);

een, van alsvoren, inzake wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met verlenging NOx-opt-out, aanscherping prestatienormen en enkele andere wijzigingen (Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III) (griffienr. 141423.01);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het EBN Jaarverslag 2007 en EZ Jaarverslag opsporing en winning 2007 (griffienr. 142301);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie WRR rapport "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht" (griffienr. 141784.01);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake Wijziging Ingrepenbesluit in verband met het niet langer toestaan van knippen hoektanden bij varkens (griffienr. 142286);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport, inzake voorhangprocedure nieuwe bepalingen risico-verevening en wijziging drempelinkomen Wzt (griffienr. 142262);

een, van alsvoren, inzake oordeel functioneren zorg zbo's in 2007 (griffienr. 142295);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Aanwijzing NZa conrtracteerruimte 2009 (griffienr. 142336);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport, inzake voorhang invoering zorgzwaartebekostiging (griffienr. 142258).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Topsport in Nederland (griffienr. 142302);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Goed bestuur in overleg. De praktijk van onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden (griffienr. 142355).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Bezorgde Moeders, inzake wetsvoorstel 30145 (Wet bevordering voortgezet ouderschap) (griffienr. 139003.12).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van J. van Leest te Chaam, inzake bijverdiensten voor overheidspersoneel (griffienr. 142244).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van J.J.H. te Arnhem, inzake onderzoek naar misstanden in de psychiatrie (griffienr. 142338).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

Deze geschriften worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven