Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets van 3 oktober 2008 met het advies inzake het richtlijnvoorstel betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)426) (31544, EK letter D) (TK nr. 4)).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het advies van de commissie.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven