Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 35, pagina 1595

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart (30879);

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen (31301);

Wijziging van de Woningwet (vereenvoudiging en herschikking grondslagen en lagere regelgeving) (31722);

Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard (31750);

Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) (31755);

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 127) (31779);

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang (31874);

Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (31893).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 5 juni 2009 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake kabinetsreactie OM onderzoek brand Catshuis (griffienr. 140481.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Zevende Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie, met bijbehorende Akten; Boekarest, 5 oktober 2004 (griffienr. 144229);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en bijlagen); Singapore, 27 maart 2006, alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 144228);

een, van alsvoren, inzake het voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 144227);

een, van de minister van Justitie, inzake EU evaluatieverslag Europees aanhoudingsbevel (griffienr. 143364.01);

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake ontwerprichtlijn enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning (griffienr. 143753).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van S.M. te D, inzake visum dochter (griffienr. 144225).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van P.H. te V., inzake bezwaren tegen het wetsvoorstel Wijziging Paspoortwet (31324) (griffienr. 143395.06);

een, van W.L., te H., inzake alsvoren (griffienr. 143395.07).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van fam. S., inzake gewetenloze Rab/Schretlen oplichters (griffienr. 137407.05).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Economische Zaken en voor Financiën.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.