Publicaties over dossier 31893

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen) (31439); - Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard (31750); - Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (31868); - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen (31795); - Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (31893)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 1619 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen (dinsdag 16 juni 2009)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-07-2009 2008-2009 nr. 35, pagina 1595 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (31893); - Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 127) (31779)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-2009 2008-2009 nr. 91, pagina 7115 Tweede Kamer der Staten-Generaal