Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet-naleving van zijn verplichtingen in dit proces (31357);

Goedkeuring van het op 21 december 2007 te New York totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel van het Speciaal Tribunaal voor Libanon (Trb. 2007, 228, en Trb. 2008, 12) (31364);

Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007 (31365);

Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen i.v.m. de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap (31383);

Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen (31400);

Aanpassing van de Wet op de medische hulpmiddelen aan richtlijn nr. 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEU L 247) (31469).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake de 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (griffienr. 141585);

een, van alsvoren, inzake ontbieding van de Iraanse ambassadeur op 13 juni door de mensenrechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken (griffienr. 141630);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 19 en 20 juni 2008 (griffienr. 141625);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 16 juni 2008 (griffienr. 141546.01);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen betreffende Verordening inzake Euroweb en inzake Mededeling inzake stijgende voedselprijzen (griffienr. 141624);

een, van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, inzake EU-migratiepakket en Post-Haags Programma (griffienr. 140916);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag 2007 Commissariaat voor de Media (griffienr. 141635);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang conceptbesluit instelling Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) (griffienr. 141603);

een, van de minister van Financiën, inzake inbreukprocedure Europese Commissie met betrekking tot implementatie anti-witwaswetgeving (griffienr. 141612);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 2 juni 2008 te Frankfurt en 3 juni 2008 te Luxemburg (griffienr. 141611);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het jaarverslag bodemsanering 2007 (griffienr. 141562);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Evaluatie van de Wet handhavingsstructuur (griffienr. 141606);

een, van alsvoren, ten geleide van de ontwerpregeling houdende regels met betrekking tot het afvalbeheer en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in batterijen en accu's (Regeling beheer batterijen en accu's 2008) (griffienr. 141605);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake meerjarenprogramma ter bescherming van kinderen die gebruikmaken van internet en andere communicatietechnologieën (COM (2008)106) (griffienr. 141581);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake voorhang wijziging tarieven in Regeling diervoeders (griffienr. 141582);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake automatisering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) (griffienr. 140226.04);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de beleidsrapportage MobiliteitsCentrum Automotive NedCar (griffienr. 141573);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake vrije prijsvorming dieetadvisering (griffienr. 141602);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit donorregister (griffienr. 141618).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Europese regelgeving; Implementatie van Europese richtlijnen en handhaving van Europese verordeningen in Nederland (griffienr. 141604);

een, van alsvoren, ten geleide van antwoorden op de door de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gestelde vragen over het rapport Belastingen als beleidsinstrument; Terugblik 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 26452, nrs. 5 en 6) (griffienr. 141211.02);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (griffienr. 141614).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van H. Jonckheer, inzake Antillenregeling (griffienr. 140247.09).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

een, van D. Kervers, inzake Verdrag van Lissabon (31384) (griffienr. 141356.01);

een, van K. Winkelaar, inzake ratificatie Verdrag van Lissabon (griffienr. 141608.03);

een, van R. Stoker, inzake alsvoren (griffienr. 141608.02);

een, van W. Boogaart, inzake alsvoren (griffie nr. 141608.04).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;

een, van A. Oudshoorn, inzake de kinderopvangwet (griffienr. 141639);

een, van E. Buitenman, inzake "het konijntje" (griffienr. 141627).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, van J. de Winne te Retranchement, inzake Scheldeverdragen (griffienr. 141041.08).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven