Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (29976, R1780);

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (30599);

Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) (31114);

Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen)) (31137);

Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (PbEU L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU L204) (31232);

Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31247).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, inzake uitspraken van de heer Barrosso met betrekking tot de toetredingsonderhandelingen met Kroatië (griffienr. 140890);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tekst van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; 's-Gravenhage, 21 februari 2008 (griffienr. 140931);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de evaluatie Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2001-2006 (griffienr. 140930);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Beschikking betreffende beperkingen en gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten (griffienr. 140889);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Actieplan ter versterking van de toezichthoudende rol van de Commissie (griffienr. 140932);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (29934) (griffienr. 137525.02);

een, van de minister van Defensie, inzake antwoorden op vragen van de commissies voor Economische Zaken en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over het defensiepakket van de Europese Commissie (griffienr. 140950);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit glastuinbouw (griffienr. 140893);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake oprichting stichting Bevordering OV-fiets (griffienr. 140943);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het RVZ-advies zorginkoop en achtergrondstudies (griffienr. 140933).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van dr. ir. C.A.J.R. Vermeeren inzake slechte visstanden in alle wereldzeeën en oceanen (griffienr. 140891).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van G. Leistra te Hardegarijp, inzake vrijstelling gemeentelijke belastingen voor de wsw'er in ons land (griffienr. 140892).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van B.J. Oostendorp te Burgerveen, inzake vraag over tegenwoordigheid belangen burgers (griffienr. 140938);

een, van M. Vondenhoff te Nederweert, inzake regelingen voor jongeren (griffienr. 140886).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven