Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (29833);

Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) (31291);

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzie­ningenplanning bij scholen (31310);

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs (31325);

Wijziging van artikel 3 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met het schrappen van de territorialiteitseis (31339).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake de Nederlandse bijdrage aan de militaire operatie van de EU in Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek (EU/FOR Tchad/RCA) (griffienr. 140746);

een, van alsvoren, inzake inzet marine voor bescherming humanitaire hulp Somalië tegen piraterij (griffienr. 140831);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie, inzake de Nederlandse deelname aan de EVDB-missie in Kosovo (griffienr. 140846);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 10 en 11 maart 2008 (griffienr. 140705.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008 (griffienr. 140760);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst van de Europese Raad te Brussel, 13-14 maart 2008 (griffienr. 140760.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (griffienr. 140793);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het op 14 juli 1998 te Washington totstandgekomen Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden voor de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede van het op 18 september 1997 te Washington totstandgekomen Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden voor Aruba en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen Aruba en de Verenigde Staten van Amerika; Washington, 27 november 2007 (griffienr. 140847);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen ("Gymnich") van 28 en 29 maart 2008 (griffienr. 140867);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 140826);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen betreffende o.a. Mededeling inzake het scoreboard voor de consumentenmarkten (griffienr. 140762);

een, van alsvoren, ten geleide van acht fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen betreffende o.a. Mededeling inzake het Europese grensbewakingssysteem (EUOSUR) (griffienr. 140760);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling betreffende grenscontrole in de Europese Unie (griffienr. 140827);

een, van de minister van Justitie, inzake JBZ-instemmingsbesluiten; beantwoording vraag ontwerprichtlijn milieubescherming door middel van het strafrecht (griffienr. 132638.67);

een, van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst van de JBZ-Raad van 28 februari 2008 (griffienr. 140556.02);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het rapport CTIVD inzake de afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B. (griffienr. 140818);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Kamervragen met betrekking tot advies "Naar meer evidence based onderwijs" (Onderwijsraad) en Beleidsreactie advies "Versteviging van kennis in het onderwijs" (Onderwijsraad) (griffienr. 140866);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 3 en 4 maart 2008 te Brussel (griffienr. 140798);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de informele Eurogroep en Ecofin van 4 en 5 april 2008 (griffienr. 140844);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Werkprogramma 2008 Raad voor de Wadden (griffienr. 140764);

een, van alsvoren, inzake aanpassing van de bedragen genoemd in de artikelen 16, 17 en 18 van de Wet op de huurtoeslag (griffienr. 140865);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake voorhang ontwerp-algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van twee nieuwe educatieve maatregelen (griffienr. 140743);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/36 EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255) (griffienr. 140817);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake planologische kernbeslissing Randstad 380 kV verbinding (griffienr. 138568.07);

een, van alsvoren, ten geleide van deel 4 van de planologische kernbeslissing (pkb) BritNedverbinding (griffienr. 138568.08);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake Vonnis Verwaltungsgericht Berlijn inzake algemeenverbindendverklaring cao minimumloon postsector (griffienr. 139888.09);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake artikel 72a WW (griffienr. 140771);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Regeling tot verstrekking van jaarloongegevens over het jaar 2007 (griffienr. 140768);

een, van alsvoren, ten geleide van de eindevaluatie programma VASt (griffienr. 140797);

een, van alsvoren, inzake aanpak asbestverwijdering (griffienr. 140857);

een, van alsvoren, inzake onderzoek voorbereiding Vazalo Verkend (griffienr. 137151.04).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Studierapport Signaleren van fraude (griffienr. 140770);

een, van de Nationale ombudsman, ten geleide van het verslag van de Nationale ombudsman over 2007 (griffienr. 140853).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van H. Jonckheer, inzake Antillenregeling (griffienr. 140247.07).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

een, van R. Dek te Haarlem, inzake soldaat zijn (griffienr. 140733).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van M. Laufer te Amsterdam, inzake vrijheid van meningsuiting (griffienr. 140781);

een, van W.G.T. van der Raaf te Bergen op Zoom, inzake discriminatie (griffienr. 140864).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van E. Nieuwenhuis te Amsterdam, inzake "gratis" schoolboeken (griffienr. 140784).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, van M. Houwling, inzake basisonderwijs, financiën en thuiszorg (griffienr. 140832).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin;

een, van J. Calis te Vreeland, inzake rijke mensen en de politiek (griffienr. 140802);

een, van J.C. Vermeulen te Velp, inzake klacht over de Belastingdienst (griffienr. 140850).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van H. Sonius sr. te Veenwouden, inzake integratie (griffienr. 140785).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van H. Hermans te Heerlen, inzake open brief aan de regering van Nederland (griffienr. 140801);

een, van H. Hermans te Heerlen, inzake open brief aan de regering van Nederland inzake aantasting van de mondiale biodiversiteit en het gebruik van duurzame hulpbronnen in vreemde landen (griffienr. 140851).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een adres van C. Verbraeken te Temse (België),inzake griffierecht (griffienr. 140878).

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven