25ste vergadering

Dinsdag 1 april 2008

13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

Asscher, Bemelmans-Videc, Van den Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler, Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler, Eigeman, Elzinga, Essers, Franken, Goyert, De Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen, Klein Breteler, Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kox, Kuiper, Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der Linden, Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld, Willems en Yildirim,

en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, en mevrouw Albayrak, staatssecretaris van Justitie.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van de Beeten, wegens persoonlijke omstandigheden;

Engels, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Aan het begin van deze vergadering wil ik kort stilstaan bij het jubileum dat een collega-parlement binnen ons Koninkrijk aan het einde van deze week zal vieren. Op 5 april aanstaande komen de Staten van de Nederlandse Antillen in een plechtige vergadering bijeen ter herdenking van hun zeventigjarig bestaan. In de weken daarna zullen op alle eilanden van de Nederlandse Antillen vervolgbijeenkomsten plaatsvinden.

De Voorzitter van de Tweede Kamer en ik zijn uitgenodigd om de bijeenkomst in Willemstad aanstaande zaterdag bij te wonen. Dat is helaas niet mogelijk. Wij zullen op passende wijze de gelukwensen namens de Nederlandse Staten-Generaal overbrengen. Ook wil ik vanaf deze plaats mijn collega Pedro Atacho en de leden van de Staten van de Nederlandse Antillen van harte feliciteren met de viering van zeventig jaar parlementaire democratie in hun land.

Er zijn bijzondere redenen om het zeventigjarig bestaan te markeren. Immers, de Staten van de Nederlandse Antillen zullen ophouden te bestaan. Een vijfenzeventig jarig jubileum is om die reden niet waarschijnlijk. De beoogde nieuwe landen, Curaçao en Sint Maarten, zullen een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging kennen. De bewoners van de eilanden die deel gaan uitmaken van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zullen in de toekomst naar verwachting deelnemen aan de verkiezingen van het parlement in Nederland, ook van deze Kamer, en zullen op eilandniveau vertegenwoordigd zijn in de Eilandenraad.

Afgelopen week heb ik op uitnodiging van de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba een bezoek gebracht aan alle eilanden van het Koninkrijk in het Caribische gebied. Met volksvertegenwoordigers, bestuurders en burgers heb ik veelal intensieve gesprekken gevoerd en ervaren dat er door velen met ambitie en betrokkenheid wordt gewerkt aan de staatkundige vernieuwing. Ervaren heb ik ook dat meer in het algemeen de nodige positieve krachten te ontwaren zijn in de overzeese koninkrijksdelen. Het is wellicht goed om dit, mogelijk ter wille van een evenwichtiger beeldvorming van de West in ons land, uit te spreken.

Er leven ten aanzien van de staatkundige hervormingen, zo is mij gebleken, hoge verwachtingen, al is het besef volop aanwezig dat er in de aanloop naar 15 december 2008 en de periode daarna nog veel werk verzet moet worden. Ik ga ervan uit dat deze Kamer daaraan vanuit haar eigen rol als vanouds een even constructieve als deskundige bijdrage zal leveren.

Graag wil ik mijn hartelijke gelukwensen met zeventig jaar volksvertegenwoordiging op de Nederlandse Antillen vergezeld doen gaan van het uitspreken van de hoop dat de hervormingen waaraan wordt gewerkt, zullen leiden tot een vernieuwd koninkrijk dat het welzijn van al zijn burgers zal dienen.

(applaus)

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan voor de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

Naar boven