Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (verbreding reikwijdte) (28236);

Wijziging van de Wet op de dierproeven (28503);

Gemeentelijke herindeling van het Westland (28839);

Samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo (28840).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de IOB-evaluatie Schuldverlichting (griffienr. 130075);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het conceptregeringsstandpunt inzake het Groenboek Procedurele waarborgen voor verdachten in strafzaken in de gehele EU (griffienr. 129811.5);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag plus documenten van de JBZ-Raad van 8 mei 2003 (griffienr. 129976.4);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van stukken ten behoeve van AO Ecofin (griffienr. 129532.3);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake plaatsing in het Staatsblad 2003, 168, 169 en 170, van het Besluit kleine herstellingen, het besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten (griffienr. 130086);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake Tweede Coentunnel/Westrandweg (griffienr. 129186.2);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de delen 2 en 3 PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad (griffienr. 129401.1);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de teksten van Protocol bij IAO-Verdrag nr. 155 (beroepsveiligheid en gezondheid), IAO-Aanbeveling nr. 193 (bevordering van co-operaties) en IAO-Aanbeveling nr. 194 (lijst van beroepsziekten) (griffienr. 130069);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de rapportage van de Inspectie Werk en Inkomen inzake de uitvoering van onderzoeken in het kader van de Abw door Rotterdam in 2002 (griffienr. 130088).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rechtmatigheidsonderzoek 2002 (griffienr. 130072).

De voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag, ten geleide van het advies "Vreemdelingenbeleid en Terrorismebestrijding" (griffienr. 130074);

een, van E. Mastenbroek, inzake wetsvoorstel 28059 (Wet vorderen gegevens Telecom) (griffienr. 129893.1).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van A. Bolahrir, inzake gedwongen ontslagen bij de rijksoverheid (griffienr. 130087);

een, van A.M.J. Neijens te Deventer, inzake overblijfplicht in het basisonderwijs (griffienr. 130079).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Onderwijs en voor Economische Zaken;

een, van College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, inzake wetsvoorstel 28679 (Spoedwet wegverbreding) (griffienr. 129413.9);

een, van C. van Schijndel te Esch, inzake alsvoren (griffienr. 124413.10).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van RDW te Zoetermeer, ten geleide van het jaarverslag 2002 (griffienr. 130073).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat, voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Justitie, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat en voor Financiën;

een, van MKB Nederland te Delft, ten geleide van de nota "Exporteren naar de nieuwe EU-toetreders" (griffienr. 130071).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van Raad voor de Wadden te Leeuwarden, inzake advies PSSA: "Niet de letter maar de geest" (griffienr. 130076).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en voor Verkeer en Waterstaat;

een, van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort, inzake fysiotherapie (griffienr. 130078);

een, van KNMG te Utrecht, inzake wetsvoorstel 28489 (Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector) (griffienr. 130083).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van D. Warta te Middelstum, inzake abortus (griffienr. 130089).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Justitie;

een, van P. Boeles, inzake ontwerprichtlijn gezinshereniging (griffienr. 130080).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven