Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet op het BTW-Compensatiefonds (27293), te weten:

- de motie-Boorsma c.s. over gemeenten die weinig kunnen investeren (27293, nr. 217d).

(Zie vergadering van 25 juni 2002.)

De voorzitter:

Bij dit onderwerp heet ik de minister van Financiën van harte welkom.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Rensema (VVD):

Mijnheer de voorzitter. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat een motie idealiter het karakter moet hebben van een vlammende pijl in de richting van de regering. Dat is met deze motie niet helemaal het geval. De motie vraagt iets wat in feite, naar ons gevoel, in de Tweede Kamer reeds is toegezegd. Aangezien wij het verder met de inhoud ervan wel eens zijn, hebben wij geen reden om onze steun aan deze motie te onthouden.

In stemming komt de motie-Boorsma c.s. (27293, nr. 217d).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Het is goed, mijnheer de minister van Financiën, dat u mij even signaleert dat u voor vandaag weer weg mag. Dat is echter uitsluitend voor vandaag, want wij verwachten u volgende week terug, omdat er dan nog een wetsvoorstel waarvoor u verantwoordelijk bent, aan de orde is. Dan doet zich de gelegenheid voor ter zake van datgene wat wij vorige week al een beetje aan het inleiden waren. Tot volgende week!

Naar boven