Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 37, pagina 1608-1609

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen alsmede intrekking van de Effectenvernieuwingswet (26133);

Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) (26287);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26507);

Wijziging van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 1998 (slotwet) (26542);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (slotwet) (26543);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998 (slotwet) (26544);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1998 (slotwet) (26545);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1998 (slotwet) (26547);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26548);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26551);

Wijziging van de Welzijnswet 1994 in verband met specifieke uitkeringen ter stimulering van de kinderopvang (26556);

Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. (26569).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitkomst van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar Internationaal Onderwijs (griffienr. 124105);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een afschrift van een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 28 juni 1999 inzake de Nederlandse inbreng voor de Europese Raad van Tampere (griffienr. 124111);

een, van alsvoren, ten geleide van het programma van het Finse voorzitterschap van de Europese Unie (1 juli t/m 31 december a.s.) (griffienr. 124133);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de handleiding "Participatory Integrated Pest Management" (griffienr. 124097);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het ontwerpbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie (griffienr. 124100);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de evaluatie effecten verzelfstandiging rijksmusea (griffienr. 124123);

een, van de minister van Financiën, inzake verzoek dechargeverlening over 1998 en Financieel beheer en accountantscontrole over 1998 (griffienr. 124117);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake oprichting Stichting Netherlands Water Partnership (griffienr. 124095);

een, van alsvoren, inzake Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (reactie op advies VROM-raad) (griffienr. 123273.3);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit houdende regels voor inrichtingen voor bouwbedrijven en houtbewerkingsbedrijven (Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer) (griffienr. 124125);

een,Lijst van ingekomen stukken van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het vijfde voortgangsrapport HSL-Zuid (griffienr. 119032.23);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken van enkele hoofdwegenprojecten die de Tracéwetprocedure doorlopen (griffienr. 124094);

een, van alsvoren, inzake standpunt RW 69, Eindhoven-Belgische grens (griffienr. 123530.2);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het jaarverslag Nederlandse Mededingingsautoriteit 1998 (griffienr. 124122);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag 1998 Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (griffienr. 124124);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport inzake de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen (griffienr. 124083);

een, van de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het onderzoeksrapport Investeren in kwaliteit loont (griffienr. 124099);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake aanvullingen Economentoets arbeid en zorg (griffienr. 123628.1);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het advies van de Gezondheidsraad "Opsporing en behandeling van adolescenten met schizofrenie" (griffienr. 124090);

een, van alsvoren, inzake aanwijzing stimulansopbrengst in de tarieven voor farmaceutische zorg (griffienr. 124119);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake noodfonds slachtoffers Bijlmerramp (griffienr. 124121).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van Sociaal en Cultureel Planbureau, ten geleide van de Sociale en Culturele Verkenningen 1999 (griffienr. 124098);

een, van de ambassade van de republiek Suriname, ten geleide van Surinaamse nota no. 5013 d.d. 24 juni 1999 (griffienr. 124096);

een, van Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Terugkeerbeleid afgewezen asielzoekers" (griffienr. 124106);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik" (griffienr. 124107);

een, van alsvoren, inzake Rechtmatigheidsonderzoek 1998 (griffienr. 124001.1);

een, van alsvoren, ten geleide van de rapporten bij de financiële verantwoording 1998 (griffienr. 124001.2);

een, van alsvoren, ten geleide van de rapportage "Nieuwe Financiële Functie Ministerie van Buitenlandse Zaken" (griffienr. 124112);

een, van de voorzitter van de Tweede Kamer, inzake uitdrukkelijke goedkeuring van het Verdrag van de Associatie van Caraïbische Staten, met Bijlagen; Cartagena de Indias, Colombia, 24 juli 1994 en Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Associatie van Caraïbische Staten tot vaststelling van de voorwaarden van deelneming door de Nederlandse Antillen als geassocieerd lid (26599, R1639) (griffienr. 124128).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Stadspartij Leiden, inzake drugsbeleid in Nederland (griffienr. 124104).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van burgemeester en wethouders van Brederwiede, ten geleide van de resultaten van het referendum Brederwiede (griffienr. 124093);

een, van burgemeester en wethouders van Denekamp, inzake wetsvoorstel 26353 (Gemeentelijke herindeling van Twente) (griffienr. 123559.21);

een, van burgemeester en wethouders van Diepenheim, inzake alsvoren (griffienr. 123559.22);

een, van burgemeester en wethouders van Weerselo, inzake alsvoren (griffienr. 123559.23);

een, van VVD-fractie gemeenteraad Borne, inzake alsvoren (griffienr. 123559.24).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van ir. F.J. van der Gaag te Hengelo (O), inzake het kloneren van mensen (griffienr. 124103).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een adres van R.H.H. Renneberg te Lanaken (B), inzake aftrek hypotheekrente bij beperkt binnenlandse belastingplichtigen (griffienr. 124139);

een adres van D.el Khalladi te Den Haag, inzake aanslag inkomstenbelasting 1997 (griffienr. 124138).

  • Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.