Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 26, pagina 1235-1237

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Algemene wet op het binnentreden en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (opheffing voor deurwaarders van het machtigingsvereiste voor het zonder toestemming binnentreden in een woning) (25929);

Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (26108);

Wijziging van enige bepalingen van de Waterschapswet (26235);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van het stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers (26303);

Wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met uitbreiding van de doelgroep en verhoging van het normbedrag overige studiekosten (26346);

Wijziging van artikel 107 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede toevoeging van een artikel 107a (26371);

Wijziging van de Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen) (26437).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake het lidmaatschap van de Prins van Oranje van het IOC (griffienr. 123393.1);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van de op 15 september 1995 te Mexico-Stad totstandgekomen wijziging van het Algemeen Reglement bij de Constitutie van de Postunie van de Staten van het Amerikaanse Werelddeel, Spanje en Portugal (UPAEP) (Trb. 1997, 287) (griffienr. 123655);

een, van alsvoren, inzake wijzigingen van Bijlagen I, II en III bij het Verdrag betreffende het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa; 6 december 1996 en 5 december 1997 (griffienr. 123657);

een, van alsvoren, inzake de Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische regering houdende een verdrag inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsofficieren die vanwege de Belgische regering bij Europol te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld (griffienr. 123658);

een, van alsvoren, inzake Verdrag betreffende de privileges en immuniteiten van het internationale Hof voor het recht van de zee; New York, 23 mei 1997 (griffienr. 123659);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 25 november 1998 te Brasilia totstandgekomen verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, met protocol (Trb. 1998, 283), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 123685);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (griffienr. 123653);

een, van alsvoren, inzake de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van het UC Schengen op 28 april 1999 (griffienr. 123691);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de instellingsbeschikking adviescommissie vermogenspositie universiteiten (griffienr. 123679);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van een nota inzake institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële marktsector (griffienr. 123681);

een, van alsvoren, inzake toepassing artikel 18, tweede lid, van de Comptabiliteitswet op de begroting 1999 (griffienr. 123684);

een, van de minister van Financiën en de minister van Justitie, inzake de euro en wetgeving (griffienr. 123687);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van een ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998 (juridische verbeteringen) (griffienr. 123633);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (avi-bodemas) (griffienr. 123674);

een, van alsvoren, inzake algemene maatregel van bestuur houdende het besluit van 1 december 1998, houdende reparatie van enkele algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (griffienr. 123682);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds (griffienr. 123665);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van de adviezen "Van waarden, opportunisme en vergetelheid" en "Grote projecten: als het moet, dan ook goed!" (griffienr. 123646);

een, van alsvoren, ten geleide van een advies uitgebracht door de Onderwijsraad over het agrarisch cursusonderwijs (griffienr. 123664);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport "Werken bij nacht en ontij" (griffienr. 123673);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een brief met bijlage aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake spraak-/taaldiagnostiek (griffienr. 123680).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Raad van State, ten geleide van het verslag over het jaar 1998 (griffienr. 123644).

De voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van F.B. Schotanus te Breil/Brigels (Zwitserland), inzake de oorlog met Servië (griffienr. 122347.12);

een, van de sprekersraad van voormalige medewerkers van het Palastes der Republik te Berlijn (Duitsland), inzake alsvoren (griffienr. 122347.13).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Defensie;

een, van A. Bronsveld te Den Haag, inzake zorgen omtrent het functioneren van Eerste- en Tweede-Kamerleden inzake illegalen en asielzoekers (griffienr. 123486.2).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van D.E.H. Diepenhorst te Breda, inzake discriminatie op grond van ex artikel 1 van de Grondwet (griffienr. 123688).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van mr. D. Erdbrink te De Wijk, inzake wetsvoorstel 25046 (Gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe) (griffienr. 119732.6).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van het Röllingcollege te Groningen, inzake de invoering van ICT in het voortgezet onderwijs (griffienr. 123676).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs;

een, van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, inzake moties gemeenteraad Haaren betreffende Huisvestingswet en corridorontwikkeling (griffienr. 123067.11);

een, van burgemeester en wethouders van Aalburg, inzake alsvoren (griffienr. 123067.12).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting;

een, van de heer J.P. Bos te Eindhoven, inzake wetsvoorstel 25311 (Wijziging van de wet op de ruimtelijke ordening) (griffienr. 123645.1).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van Th. van Goor te Purmerend, inzake problemen in het verkeer en het rekeningrijden (griffienr. 123666).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Justitie;

een, van A.R. Girbes te Groningen, inzake de filevorming in de Randstad en het rekeningrijden (griffienr. 123574.1).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van Werkgroep behoud AOW in Suriname te Amsterdam, inzake wetsvoorstel 25757 (Wet BEU) (griffienr. 122822.7).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.