Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) (24080);

Wijziging van de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing (24504);

Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer) (24622);

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot hulpverlening en daarmee verband houdende wijziging van enige andere wetten (24799).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake de verkiezingen in Albanië op 29 juni 1997 (griffienr. 120015);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 6 februari 1997 te Skopje totstandgekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Macedonische regering inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden, met bijlage (Trb. 1997, 52), alsmede een toelichtende nota bij dit Verdrag (griffienr. 120023);

een, van alsvoren, ten geleide van de op 15 april/16 mei 1997 te 's-Gravenhage totstandgekomen (vertrouwelijke) notawisseling tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende een bezoek aan de haven van Willemstad door het USS BALTIMORE (griffienr. 120029);

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 31 mei 1996 te Wenen aanvaarde Document overeengekomen tussen de partijen bij het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa, met Protocollen en Bijlagen van 19 november 1990 (Bijlage A van het Slotdocument) (Trb. 1996, 256) (griffienr. 120030);

een, van alsvoren, houdende mededeling van acht administratieve akkoorden met Bangladesh inzake technische samenwerking (griffienr. 120031);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 12 december 1995 te New York aangenomen wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb. 1996, 188, en 1997, 83) (griffienr. 120032);

een, van alsvoren, inzake informatie met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in Bosnië-Herzegovina op 13 en 14 september 1997 (griffienr. 120053);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de tien fiches die werden opgesteld naar aanleiding van het overleg door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 120038);

een, van de minister van Justitie, inzake voorhangen Reglement verpleging ter beschikking gestelden (23445) (griffienr. 116427.3);

een, van alsvoren, inzake verzoek om spoedbehandeling wetsvoorstel hernieuwde vaststelling Wet wapens en munitie (Securitel-herstelwetgeving) (griffienr. 120024);

een, van de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, ten geleide van het rapport "Decentraliseren met beleid" (griffienr. 120050);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de ontwerp-AMvB met betrekking tot wetsvoorstel 25198 (Wijziging Wet voortgezet onderwijs i.v.m. nieuwe regeling informatievoorziening) (griffienr. 120020);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Justitie, inzake de gevolgen voor Nederland van het Securitel-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (griffienr. 120007.1);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake het Besluit kredieten elektronische diensten-ontwikkeling (KREDO) (griffienr. 120010);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van een ontwerp-Besluit voorraden Meststoffenwet (griffienr. 119681.2);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport inzake de procesanalyse van het experiment in de schoonmaaksector (griffienr. 120021);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het advies van de Gezondheidsraad inzake gentherapie (griffienr. 120011);

een, van alsvoren, inzake radiofrequente en elektromagnetische velden (griffienr. 119288.1).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Extern personeel bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (griffienr. 120046);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Programma Samenwerking Oost-Europa" (griffienr. 120040);

een, van de ambassade van Roemenië, ten geleide van het herziene White Book on Romania and NATO (griffienr. 119735.1);

een, van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende mededeling dat de bij brief van 3 juni 1997 overgelegde ontwerpbesluiten van het Uitvoerend Comité in het kader van het Akkoord van Schengen (19326, nr. 163) de uitdrukkelijke instemming van de Staten-Generaal behoeven (griffienr. 120003.1).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van D.H.W. Duivestein te Andel, inzake dierenmishandeling in het buitenland, het onderwijs, enz. (griffienr. 120039).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van J. van der Veen te Delft, inzake Armenië nu in EU (griffienr. 119559.1).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken;

een, van het Platform Samenwerkende Cliëntenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht te Arnhem, inzake wetsvoorstel 23714 (Invoering gezamenlijk gezag van een ouder en zijn partner en gezamenlijke voogdij) (griffienr. 119520.8);

een, van W. Brom te Steenwijk, inzake alsvoren (griffienr. 119520.9).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van burgemeester en wethouders van Leidschendam, ten geleide van moties met betrekking tot de vorming van stadsprovincies (griffienr. 117519.1);

een, van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, inzake wetsvoorstel 25046 (Herindeling Drenthe) (griffienr. 119732.4);

een, van mevrouw J. Gieben te Veghel, inzake wetsvoorstel 25116 (Samenvoeging van Boekel, Uden en Veghel) (griffienr. 119995.1);

een, van gewone Udenaren en bezorgde CDA'ers te Uden, inzake alsvoren (griffienr. 119995.2).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren te Den Haag, inzake wetsvoorstel 21436 (Wijziging van de Visserijwet 1963) (griffienr. 117582.15).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van M. Scholte-Sleumer te Groningen, inzake de Algemene Nabestaandenwet (ANW) (griffienr. 119069.15).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een adres van W.M. Roeten te Drunen, inzake betaling van zijn belastingschulden (griffienr. 120022).

  • Dit adres is in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven