Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Uitvoering van het op 1 maart 1991 te Montreal totstandgekomen Verdrag inzake het merken van kneedspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan (Wet inzake het merken van kneedspringstoffen) (24675);

Goedkeuring van het op 1 maart 1991 te Montreal totstandgekomen Verdrag inzake het merken van kneedspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan (24676, R1570);

Wijziging van de artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (24748);

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de wijziging van de bepalingen met betrekking tot het varen onder invloed (24753);

Instelling van vaste colleges van advies van het Rijk op het terrein van het ministerie van Justitie (Wet adviesstelsel Justitie) (24881);

Intrekking van de Wet beperking cadeaustelsel 1977 (25109);

Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met de aanspraak op studiefinanciering voor onder meer assistentopleidingen (25194).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld naar aanleiding van het overleg door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 119516);

een, van de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, ten geleide van een nota over het Nederlandse parlement en de besluitvorming inzake de Europese Unie (griffienr. 119513);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het eindrapport inzake het interdepartementaal beleidsonderzoek Toekomst Studiefinanciering (IBO-TSF) (griffienr. 119529);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van de effectrapportage afschaffing fiscale grenzen over de periode juli - december 1996 (griffienr. 118389.1);

een, van alsvoren, inzake zijn reactie op het stenografisch verslag ordedebat d.d. 12 maart 1997 betreffende berichtgeving in de Volkskrant m.b.t. de toepassing van de WOZ-waarde in zogenoemde wetsfictiegemeenten voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (griffienr. 119514);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (griffienr. 119519);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het Besluit Adviescommissie brede heroverweging loodswezen (griffienr. 119530);

een, van alsvoren, ten geleide van een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van Bijlage VI van het Binnenschepenbesluit in verband met de herziening van de voorschriften en bepalingen betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Nederlandse binnenwateren (griffienr. 119535);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van een studie van het Centraal Planbureau getiteld Scanning CPB, A view from inside (griffienr. 119508);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de voorzitters van ondernemingsorganisaties en de voorzitters van vakcentrales, inzake minderheden en de arbeidsmarkt, en toepassing WBEAA dit jaar en wetgeving volgend jaar (griffienr. 118503.1);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997" (griffienr. 119524);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het RIVM Jaarverslag 1996 (griffienr. 119517);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de regeling waarmee de volledige gebitsprothese met ingang van 1 april 1997 in het ziekenfonds- en standaardpakket wordt opgenomen als onderdeel van de aanspraak op hulpmiddelen (griffienr. 119540);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van haar brief aan de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie van de Ziekenfondsraad inzake betaling "verre huisartsen" (griffienr. 119541).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van gedeputeerde staten van de provincie Groningen, ten geleide van een motie met betrekking tot de Regionale ontwikkelingsvisie Groningen - Assen 2030 (griffienr. 119507);

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het Jaarverslag 1996 (griffienr. 119534);

een, van MKB Nederland en LTO Nederland inzake het wetsvoorstel 24698 (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (griffienr. 119115.4).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van de Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht, inzake de goedkeuringstermijnen op het terrein van de Europese besluitvorming en de verbetering van de samenwerking tussen de Staten-Generaal en de Permanente commissie (griffienr. 119506).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties, voor Buitenlandse Zaken en voor Justitie;

een, van D.J. Schakelaar te Holten, inzake de minima en de ouderen (griffienr. 119538).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat, voor Justitie, voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.J. Lammers te Barneveld, inzake het thema van de boekenweek: mijn god (griffienr. 119523).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Cultuur;

een, van Gaasbeek & Gaasbeek advocaten te Haarlem, inzake Innu Nation/Nederland (griffienr. 117097.3).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Defensie en voor Buitenlandse Zaken;

een, van Th. Willemsen te Melderslo, inzake het niet beantwoorden van brieven (griffienr. 117184.2).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Friesland te Leeuwarden, inzake sociale kaart (griffienr. 119546).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een adres van A.F. van der Werf te Amsterdam, inzake verzoek tot het aannemen van de achternaam van zijn biologische vader (griffienr. 119440);

een adres van J.W. de Goeij te Spijkenisse, inzake verzoek tot een regeling van een terugbetaling via een belastingaanslag (griffienr. 119518).

  • Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven