Lijst van besluiten

De voorzitter heeft na overleg met het College van senioren besloten om:

a. de openbare behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op:

 • 8 april 1997

Wijziging van de Wet inzake bloedtransfusie (23805);

Uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieuverslaglegging) (24572);

Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (24669);

Aanpassing van de belastingbepalingen in de Provinciewet aan bepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet, alsmede wijziging van de formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet (24771);

 • 15 april 1997

Voorstel van wet van het lid Van Boxtel houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) (23259);

 • 13 mei 1997

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering (23689);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op

 • 8 april 1997

 • door de vaste commissies voor

 • Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat:

Wijziging van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in verband met de arbeidsplicht voor vergunninghouders (24819);

Regeling van het overleg over de integratie van minderheden (Wet overleg minderhedenbeleid) (24835);

 • Financiën:

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels en van gebouwen) (24703);

 • 15 april 1997

 • door de vaste commissie voor

 • Justitie:

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (23478);

 • 22 april 1997

 • door de vaste commissie voor

 • Onderwijs:

Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding) (24683);

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (24718);

Wijziging van de Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 716) (25028).

Naar boven