13 Stemmingen Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 ( 33240-XVI ),

te weten:

(Zie wetgevingsoverleg van 20 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Van der Veen c.s. (33240-XVI, nr. 8) is in die zin gewijzigd (33240-XVI, nr. 9) dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de uitvoering van de motie van der Veen, 32710-XVI, nr. 7 ter hand is genomen;

constaterende dat het hier gaat om een zeer complexe problematiek;

constaterende dat de eerste stappen zijn gezet;

constaterende dat gelet op de urgentie een verdere intensivering van de aanpak noodzakelijk is;

verzoekt de regering, rekening houdend met de urgentie van de problematiek en de demissionaire status van het kabinet een plan van aanpak te maken, in overleg met de Algemene Rekenkamer, bijvoorbeeld vergelijkbaar met de operatie "Comptabel bestel in de tachtiger jaren", en de Kamer vóór 1 december 2012 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de leden Van der Veen, Dijkstra en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10, was nr. 9 (33240-XVI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van der Veen c.s. (33240-XVI, nr. 10, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven