5 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 19 april 2011 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31962, 32028 (R1889), 32292, 32457, 32481 en 32521 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Rapportage Vreemdelingenketen juli-december 2010 – 19637-1413

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda informele VTE-Raad (Energie) 2/3 mei 2011 – 21501-33-316

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten toezichtsactiviteiten agressie en geweld 2010 Arbeidsinspectie – 25883-181

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inzet Europese biodiversiteitsstrategie – 26407-57

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 12 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Plaatsing van carbendazim op bijlage I van richtlijn 91/414/EEG – 27858-97

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage actieplan Leerkracht – 27923-111

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op openstaande vragen uit AO 30 maart inzake energie – 29023-86

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie Financiën inzake aanscherping normen hypothecaire kredietverlening – 29507-98

minister van Financiën, J.C. de Jager – 11 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van de erfpachtgronden van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden die voor verkoop in aanmerking komen – 29659-67

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording Kamervragen over Ruimte voor de riviermaatregelen – 30080-51

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding convenant Landelijk Zorgsysteem Veteranen – 30139-90

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 15 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging; protocol persistente organische verontreinigende stoffen – 30952-55

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededelingsbrief verdrag Sierra Leone Tribunaal inzake het transport en de opslag van de archieven van het Tribunaal – 30952-56

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitwerking van de regelgeving van het provisieverbod – 31086-27

minister van Financiën, J.C. de Jager – 14 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "De kas van MaS" Kosten van maatschappelijke stages bij scholen in de pilots 2008–2009 – 31289-101

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement van de leden Schaart en Verburg (31412, nr. 36) over delen hoge antenne-opstelpunten – 31412-43

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Voortgangsrapportage experimenten Bedrijveninvesteringszones (BIZ) – 31430-23

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen m.b.t. de Jeugdzorg plus over o.a. onttrekkingen, meldingen van incidenten en calamiteiten, huisregels en scholing van personeel – 31839-102

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fictieve voorbeelden Verantwoord Begroten – 31865-29

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement Recourt en Janssen (32168, nr. 14) over een rechterlijke machtiging bij grootschalig DNA-onderzoek – 32168-15

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de minister voor I & M mede namens de minister van SZW inzake de subsidiariteitsbezwaren tegen het voorstel richtlijn seizoenarbeid – 32452-11

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aandacht voor het beantwoorden door ambtenaren van vragen van leden om feitelijke informatie en toelichting. E.e.a. zoals indertijd is besproken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van AZ en zoals nu opnieuw is gevraagd door de cie BZK – 32500-III-10

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 15 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over het beëindigen van actieplan diversiteit Defensie – 32500-X-95

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 15 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Positie voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit – 32500-XIII-191

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van het overleg met de beroepsgroepen over het vitrificeren van eicellen – 32500-XVI-134

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op het schriftelijk overleg inzake zzp'ers in de zorg (32642, nr. 1) – 32642-2

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 18 april 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven