Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend bij het debat over Agrarisch natuurbeheer, te weten:

- de motie-Passtoors c.s. over aanvragen voor deelname aan de SAN (27400 XIV, nr. 88);

- de motie-Bolhuis over het budget voor nieuwe vormen van natuurbeheer (27400 XIV, nr. 89);

- de motie-Schreijer-Pierik c.s. over uitbetaling van de in 2000 geleverde natuurprestaties (27400 XIV, nr. 90);

- de motie-M.B. Vos over ondersteuning van de natuurverenigingen (27400 XIV, nr. 91).

(Zie vergadering van 11 april 2001.)

De voorzitter:

Ik deel mee, dat de motie-Passtoors (27400-XIV, nr. 88) in die zin is gewijzigd, dat de eerste overweging – "dit bedrag niet volledig verwerkt is in de definitieve begroting" – is geschrapt.

In stemming komt de gewijzigde motie-Passtoors (27400-XIV, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bolhuis (27400-XIV, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schreijer-Pierik c.s. (27400-XIV, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (27400-XIV, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven