Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs) (25878).

(Zie vergadering van 2 februari 1999.)

De artikelen I t/m V worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dijksma/Lambrechts (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel VII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dijksma/Lambrechts (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel VIII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven