3 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) (33558 );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht (33537);

 • - het wetsvoorstel Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (33334);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2012 (33605-I);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2012 (33605-IIA);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 (33605-IIB);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 (33605-III);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012 (33605-IV);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (33605-V);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 (33605-VII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 (33605-VIII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 (33605-IXA);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2012 (33605-IXB);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2012 (33605-X);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 (33605-XII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 (33605-XIII);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (33605-XVI);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012 (33605-A);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012 (33605-B);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2012 (33605-C);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2012 (33605-F);

 • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2012 (33605-H);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-I);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIA);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IIB);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-III);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-IV);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-V);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VI);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-VIII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-X);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XIII);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-XVI);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-A);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-B);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-C);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-F);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-H);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33640-J).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met wetsvoorstel 33558 te hebben kunnen verenigen.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met wetsvoorstel 33386 te hebben kunnen verenigen.

Ik stel voor, de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven