13 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) (30922);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven) (32475);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de verstrekking van inlichtingen aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele verbeteringen (32702);

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs (32713);

Wijziging van de Gaswet (Uitvoering van een verordening op het gebied van leveringszekerheid gas) (32806);

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) (32818).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 1 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake referendum Griekenland (griffienr. 149445);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake NAVO-besluit beëindiging Operatie Unified Protector in Libië (griffienr. 148194.06);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 24 juni 2010 in Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (Trb. 2010, 240), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 149433);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie EU-uitbreiding (griffienr. 149446);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) van 14 november 2011 (griffienr. 149476);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening Vangstmogelijkheden autonome EU-bestanden 2012 (griffienr. 149485);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake uitstelverzoek voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 32444 (elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (griffienr. 149451);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift (aanbieding) onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland (griffienr. 149482);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake evaluatie RUPS (griffienr. 149449);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Jaarwerkplan 2012 Inspectie van het Onderwijs (griffienr. 149471);

een, van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag Europese Raad en Eurzone Top d.d. 26 oktober 2011 (griffienr. 149436.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Europese bijeenkomsten 22 en 23 oktober 2011 (griffienr. 149436);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 7 en 8 november 2011 te Brussel (griffienr. 149447);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake Wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (griffienr. 149441);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake actualisatie Luchtvaartnota (griffienr. 149442);

een, van alsvoren, ten geleide van de ontwerpregeling tot wijziging van artikel 43bd van de Regeling monitoring handel in emissierechten (griffienr. 149428);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake kabinetsreactie wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (griffienr. 149421);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van de Voortgangsrapportage Gasrotonde 2011 (griffienr. 147621.06);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake SER-adviesaanvragen 2012 (griffienr. 149435);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie evaluatierapport wanbetalersregeling (griffienr. 149468);

een, van alsvoren, inzake afschrift VSO Tweede Kamer bestuurlijk hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen en macrobeheersinstrument (griffienr. 149470);

een, van alsvoren, inzake vijfde voortgangsrapportage Wtcg (griffienr. 149487).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van Stichting P.I.C. te A., inzake prostitutiewet (32211) (griffienr. 148330.11);

een, van L.C., inzake prostitutiewet (32211) (griffienr. 148330.10).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van H.K. te D., inzake bedreigingen, vernielingen en stalkingen in Dordrecht (griffie nr. 149430);

een, van R.C. te C. (Bolivia), inzake Nederlanderschap (griffienr. 149532).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van H.R.T. te Z., inzake klachten tegen de Politie Zaanstad wegens discriminatie en tegenwerking (griffienr. 149472);

een, van M.G., inzake Turkse gemeenschap in de afgelopen tijd (griffienr. 149475).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van J. de L., inzake koosjere slacht en besnijdenis (griffienr. 148165.20).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van D.E., inzake lonen (griffienr. 149483);

een, van J.R., inzake met je 62ste met vervroegd pensioen (griffienr. 149423);

een, van J.B. te B., inzake verschuiving van de ingangsdatum AOW van de 1e van de maand waarin men 65 wordt naar de feitelijke verjaardag (griffienr. 149371.02);

een, van G.L. te P., inzake herkeuring van Wajongers van 60+ (griffienr. 149465);

een, van P.G.M.B., inzake pensioenrechten pamflet tsunami (griffienr. 149455);

een, van E.v.H., inzake werkzaamheden Breda (griffienr. 149531);

een, van P.W., inzake schuldoplossingen particulieren (griffienr. 148897.03).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van N.D., inzake dieetadvisering 2012 kinderen in basispakket houden (griffienr. 149474);

een, van M.B., inzake opnieuw falend beleid van Bureau Jeugd Zorg (griffienr. 149464).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van C.M. te D.H., inzake motie van afkeuring met betrekking tot uitzetting van Mauro (griffienr. 149426).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven