Agenda opgesteld 16 juni 2016

Agenda Dinsdag 21 juni 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Stemmingen

34 248

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

34 329

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

34 329, E

Motie van het lid Dercksen (PVV) over het inbesteden van niet-kerntaken door overheden

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen

I hamerstukken

34 197

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

34 378

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

CXX

Raming der voor de Eerste Kamer in 2017 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

II hamerstukken onder voorbehoud

34 406

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

34 447

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam

III debat

Beleidsdebat met betrekking tot Koninkrijksrelaties

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLENL

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

34 356 (R2064)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

34 359

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

2. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening:

34 287

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

3. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

34 396

Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

Naar boven