Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 3 april 2020

Agenda Dinsdag 7 april 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Hamerstukken

CXXXIX, B

Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verzoek om in te stemmen met het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd

35 049, B

Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 maart 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen

35 109

Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES) (onder voorbehoud)

35 143 (R2120)

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

35 195

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo)

35 356

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (onder voorbehoud)

2. Stemmingen

35 412

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financien (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35 413

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35 414

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35 415

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35 416

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening)

35 300 VI, R

Motie van het lid Baay-Timmerman c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers

35 300 VI, S

Motie van het lid Bikker c.s. over de bestrijding van zware criminaliteit

35 300 VI, T

Motie van het lid Backer c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger

35 300 VI, U

Motie van het lid Veldhoen c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak

35 300 VI, V

Motie van het lid Veldhoen c.s. over achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen

35 300 VI, W

Motie van het lid Otten c.s. over de invoering van het legaliteitsbeginsel

3. Debat inclusief eventuele stemmingen (onder voorbehoud)

35 424

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

Door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Koninkrijksrelaties op maandag 6 april 2020:

35 424

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluit vorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

C. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op dinsdag 7 april 2020:

34 767

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

34 768

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)