Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 4 juli 2013

Agenda Maandag 8 juli 2013 en dinsdag 9 juli 2013

A. OPENBARE BEHANDELING

Maandag 8 juli 2013 om 18.30 uur

Dinsdag 9 juli 2012 om 10.15 uur

1. Verkiezing 1e en 2e Ondervoorzitter Eerste Kamer

2. Stemmingen

32 862

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

33 084

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken onder voorbehoud

33 324

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

33 478

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)

33 555

Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

33 454, AX

Voorstel voor een informatieverzoek van de Kamer aan de Algemene Rekenkamer

II hamerstukken

33 423

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

33 510

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)

III debat (incl. eventuele stemmingen)

33 182

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

IV debat (incl. eventuele stemmingen)

33 085

Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

V debat (incl. eventuele stemmingen)

33 519

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

VI derde termijn (incl. eventuele stemmingen)

32 211

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

VII debat onder voorbehoud (incl. eventuele stemmingen)

32 610

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 441

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid)

2. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

33 243

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

33 253

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg