5 (2005) Nr. 14

A. TITEL

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen);

(met Protocol)

’s-Gravenhage, 25 februari 2005

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocol, zijn geplaatst in Trb. 2005, 96.

De Nederlandse en de Franse tekst van het Uitvoeringsreglement van 1 juni 2006 zijn geplaatst in Trb. 2006, 177.

De Nederlandse en de Franse tekst van de Beschikking van 1 december 2006 tot wijziging van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2007, 1.

De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol van 25 mei 2007 tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement zijn geplaatst in Trb. 2009, 60.

De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol van 4 augustus 2009 tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement zijn geplaatst in Trb. 2009, 122.

De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol van 22 juli 2010 tot wijziging van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2010, 236.

De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol van 25 juni 2010 tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement zijn geplaatst in Trb. 2011, 212.

De Nederlandse en de Franse tekst van de Protocollen tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van 8 december 2011 zijn geplaatst in Trb. 2012, 17.


Op 22 juni 2012 te Brummen heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingevolge artikel 1.9, tweede lid, juncto artikel 1.11, eerste lid, van het Verdrag, het besluit genomen om Protocol II van 8 december 2011 in te trekken en het Uitvoeringsreglement van 1 juni 2006 bij het Verdrag, middels een Protocol aan te passen. De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol luiden als volgt:


Protocol houdende intrekking van het Protocol II van 8 december 2011 en aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen),

gelet op zijn bevoegdheid ex artikel 1.9, lid 2, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen),

overeenkomstig het voorstel van de Directeur-Generaal ex artikel 1.11, lid 1, van dit Verdrag,

heeft tijdens zijn 14e vergadering op 21 en 22 juni 2012 het volgende besloten:

 • 1. Het op 8 december 2011 vastgestelde Protocol II tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt ingetrokken.

 • 2. Het Uitvoeringsreglement wordt als volgt gewijzigd:

A.

In regel 1.1, lid 1, worden de woorden „het Nederlands of het Frans” vervangen door de woorden „het Nederlands, Frans of Engels”.

B.

Regel 1.13 komt te vervallen.

C.

Regel 1.20 komt te luiden als volgt:

„Regel 1.20 Proceduretaal

 • 1. De proceduretaal is een van de werktalen van het Bureau. Zij wordt bij oppositie tegen een Beneluxdepot vastgesteld op de volgende wijze:

  • a. de proceduretaal is de taal van het depot van verweerder;

  • b. in afwijking van het onder a bepaalde is de proceduretaal de taal gekozen door de opposant indien de taal van het depot van verweerder het Engels is.

 • 2. In geval van een oppositie tegen een internationaal depot wordt de proceduretaal door opposant gekozen uit de werktalen van het Bureau. Indien opposant kiest voor een van de officiële talen van het Bureau, kan verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid aangeven daarmee niet akkoord te gaan en kiezen voor de andere officiële taal van het Bureau. Indien opposant voor het Engels kiest, kan verweerder binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid aangeven daarmee niet akkoord te gaan en kiezen voor een van de officiële talen van het Bureau. Bij uitblijven van een reactie van verweerder op de taalkeuze van opposant is de proceduretaal de taal gekozen door opposant.

 • 3. In afwijking van het in de leden 1 en 2 bepaalde kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor een andere proceduretaal.

 • 4. De keuze voor een proceduretaal wordt gemaakt als volgt:

  • a. de opposant geeft bij de akte van oppositie de werktaal van het Bureau aan die zijn voorkeur heeft als proceduretaal;

  • b. indien de verweerder zich kan verenigen met de taalkeuze van opposant deelt hij dit binnen een termijn van een maand na de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie mede.

 • 5. Het Bureau deelt de proceduretaal mede aan partijen.

 • 6. De oppositiebeslissing wordt opgesteld in de proceduretaal.”

D.

Regel 1.21 komt te luiden als volgt:

„Regel 1.21 Vertaling

 • 1. De vaststelling van de proceduretaal laat onverlet de mogelijkheid van partijen om zich in de oppositieprocedure te bedienen van een andere werktaal van het Bureau dan de proceduretaal.

 • 2. Indien een van de partijen argumenten indient in een werktaal van het Bureau die niet de proceduretaal is, vertaalt het Bureau deze argumenten in de proceduretaal, tenzij de wederpartij heeft aangegeven geen prijs te stellen op vertaling.

 • 3. Op verzoek van een partij vertaalt het Bureau de in de proceduretaal ingediende argumenten van de wederpartij in een andere werktaal van het Bureau.

 • 4. Op verzoek van een partij vertaalt het Bureau de oppositiebeslissing in de andere werktaal van het Bureau.

 • 5. Vertaling kan worden verzocht bij indiening van de akte van oppositie of bij de mededeling van verweerder als bedoeld in regel 1.20, lid 4, sub b.

 • 6. Argumenten die niet in een van de werktalen van het Bureau zijn ingediend, worden als niet-ingediend beschouwd.

 • 7. Indien argumenten ingevolge deze regel door het Bureau worden vertaald, geldt het document in de taal waarin het werd ingediend als authentiek.”

E.

Regel 1.22 komt te vervallen.

F.

Regel 1.23, lid 1, komt te luiden als volgt:

 • „1. Tot de aanvang van de procedure kunnen de ingevolge regel 1.20 gemaakte keuzen op gezamenlijk verzoek van partijen worden gewijzigd.”

G.

Regel 1.34, lid 1, sub b komt te luiden als volgt:

 • „b. een vertaling in een van de werktalen van het Bureau van het verzoek en de hierbij gevoegde stukken indienen;”

H.

In regel 2.1, lid 1, worden de woorden „het Nederlands of het Frans” vervangen door de woorden „het Nederlands, Frans of Engels”.

I.

Regel 3.3 komt te luiden als volgt:

„Regel 3.3 Talen Bureau

 • 1. De officiële talen van het Bureau zijn het Nederlands en het Frans. De werktalen van het Bureau zijn het Nederlands, Frans en Engels.

 • 2. Alle stukken die aan het Bureau worden overgelegd dienen in een van de werktalen te zijn gesteld. Het bepaalde in regel 1.24 vormt hierop een uitzondering.

 • 3. Bewijzen van een recht van voorrang, van naamswijziging, uittreksels van akten waaruit een overdracht, een andere overgang, een licentie of een pandrecht blijkt, de daarop betrekking hebbende verklaringen, de reglementen op het gebruik en het toezicht en de wijzigingen daarvan, worden eveneens aanvaard indien zij in het Duits zijn gesteld.

 • 4. De in lid 3 genoemde stukken die in een andere taal zijn gesteld worden eveneens aanvaard indien een vertaling ervan in een van de werktalen van het Bureau of het Duits is bijgevoegd.

 • 5. Het Bureau levert op verzoek en tegen betaling van een recht een vertaling naar een van zijn officiële talen van alle Beneluxdepots of -inschrijvingen die in het Engels luiden en die openbaar gemaakt zijn.”

J.

Aan regel 4.5 wordt een lid 5 toegevoegd, luidende als volgt:

 • „5. Vertaling van een openbaar depot of inschrijving vanuit het Engels naar een officiële taal

  0,20/ woord”

K.

Aan regel 4.9 wordt een lid 4 toegevoegd, luidende als volgt:

 • „4. Vertaling van een openbaar depot of inschrijving vanuit het Engels naar een officiële taal

  0,20/ woord”

Dit wijzigingsprotocol treedt in werking onder twee voorwaarden. De publicatie bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Verdrag moet hebben plaatsgevonden en de Directeur-Generaal moet hebben besloten deze wijziging in werking te laten treden. De Directeur-Generaal zal zijn besluit tot inwerkingtreding, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding, aankondigen in een nadere regel als bedoeld in regel 3.14 van het Uitvoeringsreglement.

Besluit

De Raad van Bestuur besluit het Protocol II tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 8 december 2011 in te trekken en het Uitvoeringsreglement aan te passen conform voorgesteld protocol.

Brummen, 21/22 juni 2012

De Raad van Bestuur, J. Debrulle, Voorzitter

L. Kaufhold, Bestuurder

G. Broesterhuizen, BestuurderProtocole portant retrait du Protocole II du 8 décembre 2011 et adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

Vu sa compétence visée à l’article 1.9, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

Conformément à la proposition du Directeur général faite en vertu de l’article 1.11, alinéa 1er de ladite Convention,

A décidé lors de sa 14ème session des 21 et 22 juin 2012 ce qui suit:

 • 1. Le Protocole II portant adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 8 décembre 2011 est retiré.

 • 2. Le Règlement d’exécution est modifié comme suit:

A.

A la règle 1.1, alinéa 1er, les mots «française ou néerlandaise» sont remplacés par les mots «française, néerlandaise ou anglaise».

B.

La règle 1.13 est abrogée.

C.

La règle 1.20 est remplacée par la disposition suivante:

«Règle 1.20 Langue de la procédure

 • 1. La langue de la procédure est l’une des langues de travail de l’Office. En cas d’opposition contre un dépôt Benelux, elle se détermine comme suit:

  • a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur;

  • b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, la langue de la procédure est la langue choisie par l’opposant si la langue du dépôt du défendeur est l’anglais.

 • 2. En cas d’opposition contre un dépôt international, la langue de la procédure est choisie par l’opposant parmi les langues de travail de l’Office. Si l’opposant choisit une des langues officielles de l’Office, le défendeur peut, dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir l’autre langue officielle de l’Office. Si l’opposant choisit l’anglais, le défendeur peut, dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir une des langues officielles de l’Office. A défaut de réaction du défendeur sur le choix de la langue de l’opposant, la langue de la procédure est celle choisie par l’opposant.

 • 3. Par dérogation à ce qui est stipulé aux alinéas 1 et 2, les parties peuvent, de commun accord, opter pour une autre langue de procédure.

 • 4. Le choix d’une langue de procédure est opéré comme suit:

  • a. l’opposant indique dans l’acte d’opposition la langue de travail de l’Office qu’il préfère comme langue de la procédure;

  • b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l’opposant, il le communique dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l’opposition.

 • 5. L’Office communique aux parties la langue de la procédure.

 • 6. La décision d’opposition est rédigée dans la langue de la procédure.»

D.

La règle 1.21 est remplacée par la disposition suivante:

«Règle 1.21 Traduction

 • 1. La détermination d’une langue de la procédure n’affecte pas la faculté des parties de se servir d’une autre langue de travail de l’Office que la langue de la procédure dans la procédure d’opposition.

 • 2. Si l’une des parties introduit des arguments dans une langue de travail de l’Office qui n’est pas la langue de la procédure, l’Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu’elle ne souhaite pas de traduction.

 • 3. A la demande d’une partie, l’Office traduit dans une autre langue de travail de l’Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.

 • 4. A la demande d’une partie, l’Office traduit la décision d’opposition dans l’autre langue de travail de l’Office.

 • 5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l’acte d’opposition ou lors de la communication du défendeur visée à la règle 1.20, alinéa 4, sous b.

 • 6. Les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de travail de l’Office sont réputés ne pas avoir été introduits.

 • 7. Si les arguments sont traduits par l’Office en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.»

E.

La règle 1.22 est abrogée.

F.

La règle 1.23, alinéa 1er, est remplacée par la disposition suivante:

 • «1. Les choix opérés en vertu de la règle 1.20 peuvent être modifiés jusqu’au début de la procédure sur demande conjointe des parties.»

G.

La règle 1.34, alinéa 1, sous b, est remplacée par la disposition suivante:

 • «b. produire une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci dans une des langues de travail de l’Office;»

H.

A la règle 2.1, alinéa 1er, les mots «française ou néerlandaise» sont remplacés par les mots «française, néerlandaise ou anglaise».

I.

La règle 3.3 est remplacée par la disposition suivante:

«Règle 3.3

Langues de l’Office

 • 1. Les langues officielles de l’Office sont le néerlandais et le français. Les langues de travail de l’Office sont le néerlandais, le français et l’anglais.

 • 2. Tous les documents transmis à l’Office doivent être établis dans l’une des langues de travail. Les dispositions de la règle 1.24 y font exception.

 • 3. Les pièces justificatives d’un droit de priorité, d’un changement de nom, les extraits d’actes constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, les déclarations y relatives, les règlements d’usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue sont également acceptés s’ils sont présentés en langue allemande.

 • 4. Les documents visés à l’alinéa 3 qui sont établis dans une autre langue sont également acceptés s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une des langues de travail de l’Office ou en langue allemande.

 • 5. L’Office fournit, sur demande et contre paiement d’une taxe, une traduction dans une de ses langues officielles de tout dépôt ou enregistrement Benelux qui serait libellé en anglais et a été rendu public.»

J.

Il est ajouté à la règle 4.5 un cinquième alinéa libellé comme suit:

 • «5. Traduction d’un dépôt ou enregistrement publié, de l’anglais vers une langue officielle

  0,20 par mot»

K.

Il est ajouté à la règle 4.9 un quatrième alinéa libellé comme suit:

 • «4. Traduction d’un dépôt ou enregistrement publié, de l’anglais vers une langue officielle

  0,20 par mot»

Le présent protocole modificatif entre en vigueur à deux conditions. La publication visée à l’alinéa 1er de l’article 6.5 de la Convention doit avoir eu lieu et le Directeur général doit avoir décidé de faire entrer cette modification en vigueur. Le Directeur général annoncera sa décision portant entrée en vigueur avec mention de la date d’entrée en vigueur dans une règle complémentaire telle que visée à la règle 3.14 du Règlement d’exécution.

Décision

Le Conseil d’Administration décide de retirer le Protocole II portant adaptation du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 8 décembre 2011 et d’adapter le Règlement d’exécution conformément au protocole proposé.

Brummen, le 21/22 juin 2012

Le Conseil d’Administration, J. Debrulle, Président

L. Kaufhold, Administrateur

G. Broesterhuizen, Administrateur


Op 22 maart 2013 te Den Haag heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingevolge artikel 1.9, tweede lid, juncto artikel 1.11, eerste lid, van het Verdrag, het besluit genomen om het Uitvoeringsreglement van 1 juni 2006 bij het Verdrag, middels een Protocol aan te passen. De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol luiden als volgt:


Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen),

gelet op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) zoals voor het laatst gewijzigd door het Protocol van 22 juli 2010,

gelet op zijn bevoegdheid ex artikel 1.9, lid 2 BVIE,

overeenkomstig het voorstel van de Directeur-Generaal ex artikel 1.11, lid 1 BVIE,

heeft tijdens zijn zestiende vergadering op 22 maart 2013 besloten om het uitvoeringsreglement als volgt te wijzigen:

A. In de Nederlandse tekst worden de eerste letters van de benaming van de titels vervangen door hoofdletters.

B. In regel 1.1, lid 2 wordt het getal „50” vervangen door het woord „vijftig”.

C. Regel 1.9 komt als volgt te luiden:

„Regel 1.9 Vernieuwing

 • 1. De vernieuwing van de inschrijving geschiedt door betaling aan het Bureau van het daartoe verschuldigde recht.

 • 2. Het Bureau schrijft de vernieuwing in door aanpassing van de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt.

 • 3. Het Bureau zendt degene die daartoe het verschuldigde recht heeft betaald een bevestiging van de vernieuwing.”.

D. De regels 1.10 en 1.11 worden opgeheven.

E. In regel 1.17 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 1, sub e worden de woorden „overeenkomstig artikel 2.26 lid 2 van het Verdrag” geschrapt.

2. Lid 2 komt te luiden als volgt:

„Indien verweerder geen domicilie binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte heeft, dient binnen de in lid 1, sub d genoemde termijn alsnog aan dit vereiste van regel 3.6 te worden voldaan.”

F. In regel 1.18 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In lid 5 wordt in de Nederlandse tekst in de eerste zin tussen de woorden „ingevolge” en „1.16, lid 1, sub c” het woord „regel” toegevoegd.

2. Er wordt aan het einde van lid 5 een zin toegevoegd luidende als volgt:

„Wanneer het in regel 1.16, lid 1, sub c, bedoelde oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk betreft, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om aan te tonen dat hij het nodige heeft gedaan om het betreffende register in overeenstemming te brengen met de door hem bij indiening van de oppositie verstrekte gegevens.”

3. Lid 6 wordt vervangen door de volgende bepaling:

 • „6. Indien de geldigheid van een ingeroepen ouder merk verstrijkt voor het einde van de termijn voor het instellen van oppositie en dit merk ingevolge de toepasselijke wettelijke bepalingen nog kan worden vernieuwd, stelt het Bureau opposant een termijn van twee weken om dit merk alsnog te vernieuwen. Indien het betreffende oudere merk een gemeenschapsmerk of een internationaal merk is, stelt het Bureau een termijn van twee weken om aan te tonen dat het nodige is gedaan om het merk te vernieuwen.”

G. In regel 1.26 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de eerste zin van lid 3 wordt het woord „twee” vervangen door het woord „vier”.

2. Er wordt aan het einde van lid 3 een zin toegevoegd luidende als volgt:

„Elke partij kan gedurende een opschorting op gezamenlijk verzoek op ieder moment verzoeken de opschorting op te heffen.”

3. In de eerste zin van lid 4 worden de woorden „gaat de opschorting in” vervangen door de woorden „wordt deze opgeschort”.

4. Na de eerste zin van lid 4 wordt een zin toegevoegd luidende als volgt:

„Het Bureau deelt dit mede aan partijen en vermeldt hierbij de nieuwe termijn.”

5. In de laatste zin van lid 4 worden de woorden „termijn van twee maanden na kennisgeving van de ontvankelijkheid bedoeld” geschrapt en worden aan het einde de woorden: „bedoelde termijn” toegevoegd.

H. In de Nederlandse versie wordt in regel 1.28, lid 2 een komma toegevoegd tussen de woorden „is” en „wordt”.

I. Regel 1.31, sub j komt te luiden als volgt:

 • „j. de namen van de rapporteur en de overige twee personen die aan de besluitvorming hebben deelgenomen;”

J. In regel 1.34, lid 1, sub c wordt het woord „Gemeenschap” vervangen door het woord „Unie”.

K. In regel 2.1, lid 2, sub a wordt het getal „150” vervangen door het woord „honderdvijftig”.

L. In regel 2.2 wordt het getal „50” vervangen door het woord „vijftig”.

M. Regel 2.12 komt te luiden als volgt:

„Regel 2.12 Inschrijving vernieuwing

 • 1. Het Bureau schrijft de vernieuwingen in het register in door aanpassing van de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt.

 • 2. Het Bureau zendt degene die het daartoe verschuldigde recht heeft betaald een bevestiging van de vernieuwing toe.”

N. In de leden 2 en 4 van regel 3.6 wordt het woord „Gemeenschap” vervangen door het woord „Unie”.

O. In regel 3.9, lid 4 worden de woorden „1.10, lid 1” geschrapt.

P. In regel 3.13, sub a worden de cijfers „1.11” vervangen door de cijfers „1.9”.

Q. Titel IV „Rechten en vergoedingen” wordt vernummerd naar titel V „Rechten en vergoedingen” en de regels 4.1 tot en met 4.12 worden vernummerd naar 5.1 tot en met 5.12.

R. Na titel III wordt een nieuwe titel IV ingevoegd luidende als volgt:

„TITEL IV: I-DEPOT

Regel 4.1 Soorten i-DEPOT

Het in artikel 4.4bis van het Verdrag genoemde i-DEPOT bestaat in een fysieke variant („i-DEPOT enveloppe”) en in een elektronische variant („online i-DEPOT”).

Regel 4.2 Indiening i-DEPOT enveloppe
 • 1. Een i-DEPOT enveloppe bestaat uit twee gelijke aan elkaar gekoppelde compartimenten en kan bij het Bureau worden verkregen tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht.

 • 2. Indiening van een i-DEPOT enveloppe geschiedt door terugzending aan het Bureau van de twee aan elkaar gekoppelde compartimenten die beide dezelfde stukken dienen te bevatten; de enveloppe dient te zijn voorzien van naam en adres van de indiener.

 • 3. Zonder de inhoud te controleren stelt het Bureau overeenkomstig regel 3.8 het moment van ontvangst van de i-DEPOT enveloppe vast, brengt een bevestiging hiervan aan op beide compartimenten van de enveloppe en stuurt één van deze compartimenten terug aan indiener.

Regel 4.3 Bewaring i-DEPOT enveloppe
 • 1. Het Bureau bewaart één van de compartimenten van de i-DEPOT enveloppe gedurende een periode van vijf of tien jaar, afhankelijk van de terzake door indiener gemaakte keuze.

 • 2. De bewaartermijn kan met periodes van vijf jaar worden verlengd.

 • 3. Twee maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn stuurt het Bureau de indiener een herinnering en informeert over de mogelijkheid de bewaring te verlengen.

 • 4. Verlenging van de bewaartermijn geschiedt door betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Dit dient ten laatste twee maanden na de afloop van de bewaartermijn te zijn voldaan.

 • 5. Het Bureau vernietigt de i-DEPOT enveloppen waarvan de bewaartermijn niet tijdig werd verlengd.

 • 6. Indiener kan het Bureau gedurende de bewaarneming verzoeken om de toezending van het door het Bureau bewaarde compartiment van de i-DEPOT enveloppe. Door toezending van dit compartiment eindigt de bewaarneming door het Bureau.

Regel 4.4 i-DEPOT enveloppe bewijs

Zowel het door het Bureau retour gezonden compartiment van de i-DEPOT enveloppe als het door het Bureau bewaarde compartiment van de i-DEPOT enveloppe vormen bewijs in de zin van artikel 4.4bis van het Verdrag.

Regel 4.5 Indiening online i-DEPOT
 • 1. Een online i-DEPOT bestaat uit een bestand voorzien van een elektronisch mechanisme ter beveiliging en verificatie aangebracht door het Bureau, waarmee wordt gegarandeerd dat de inhoud ervan vanaf het moment van ontvangst door het Bureau niet is gewijzigd.

 • 2. Bij indiening van een online i-DEPOT dienen naam en adres van indiener te worden vermeld.

 • 3. Bovendien dient bij een online i-DEPOT

  • a. een omschrijving te worden vermeld, of;

  • b. een of meer bestanden toe te worden gevoegd, of;

  • c. een combinatie van het onder a en b genoemde.

 • 4. Het Bureau kent het online i-DEPOT een nummer toe, stelt overeenkomstig regel 3.8 het moment van ontvangst van het online i-DEPOT vast en stuurt de indiener het in lid 1 bedoelde elektronische bestand toe. Dit bestand bevat de bestanddelen genoemd in de leden 2 en 3, het nummer van het online i-DEPOT alsmede datum en tijdstip van ontvangst door het Bureau.

Regel 4.6 Online i-DEPOT bewijs

Het elektronisch bestand bedoeld in regel 4.5 vormt bewijs in de zin van artikel 4.4bis van het Verdrag.

Regel 4.7 Bewaring online i-DEPOT
 • 1. Het Bureau bewaart een online i-DEPOT gedurende een periode van vijf jaar die telkens met eenzelfde periode kan worden verlengd.

 • 2. Twee maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn stuurt het Bureau de indiener een herinnering en informeert over de mogelijkheid de bewaring te verlengen.

 • 3. Verlenging van de bewaartermijn geschiedt door betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Dit dient ten laatste twee maanden na de afloop van de bewaartermijn te zijn voldaan.

 • 4. Het Bureau vernietigt het online i-DEPOT waarvan de bewaartermijn niet tijdig werd verlengd.

 • 5. Gedurende de bewaarneming kan indiener het Bureau verzoeken om de toezending van het online i-DEPOT bewijsstuk op een gegevensdrager tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht. Met dit verzoek geeft indiener het Bureau toestemming om de inhoud van het online i-DEPOT in te zien.

 • 6. Indiener kan het Bureau te allen tijde verzoeken de bewaring van een online i-DEPOT te beëindigen en het te vernietigen.

Regel 4.8 Handelingen betrekking hebbend op het online i-DEPOT

De handelingen betrekking hebbende op een online i-DEPOT kunnen uitsluitend worden verricht door gebruikmaking van het daartoe door de Directeur-Generaal aangeduide middel dat op de website van het Bureau beschikbaar wordt gesteld.

Regel 4.9 Termijnen

Op de in de regels 4.3 en 4.7 bedoelde termijnen is regel 3.9 van overeenkomstige toepassing.”

S. Aan regel 5.2, lid 1 (voorheen 4.2, lid 1) wordt een zin toegevoegd luidende als volgt:

„Betaalde verschuldigde rechten en vergoedingen, worden in geen geval gerestitueerd.”

T. Regel 5.4 (voorheen 4.4) wordt als volgt gewijzigd:

1. In de benaming van regel 5.4 (voorheen 4.4) wordt tussen de woorden „depot” en „vernieuwing” het woord „oppositie” toegevoegd.

2. In de Franse versie wordt in lid 1, sub a het cijfer „3” vervangen door het woord „trois”.

3. In de Franse versie wordt in lid 1, sub b het cijfer „3” vervangen door het woord „trois”.

4. In de Franse versie wordt in lid 1, sub d het cijfer „3” vervangen door het woord „trois”.

5. In lid 2, sub c worden de woorden „een jaar” vervangen door de woorden „drie maal”.

6. In lid 2, sub d wordt het woord „twee” vervangen door het woord „vier” en het getal „100” door het getal „150”.

7. In de Franse versie wordt in lid 3, sub a het cijfer „3” vervangen door het woord „trois”.

8. In de Franse versie wordt in lid 3, sub b het cijfer „3” vervangen door woord „trois”.

9. Lid 4, sub c komt als volgt te luiden:

 • „c. wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het depot

   

  eerste merk

  22

   

  tweede tot en met vijfde merk van dezelfde houder

  11

   

  elk volgend merk van dezelfde houder

  gratis

   

  tweede tot en met vijfde merk van verschillende houders

  11

   

  elk volgend merk van verschillende houders

  2”

U. Regel 5.5 (voorheen 4.5) wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 1 sub a wordt het cijfer „3” vervangen door het woord „drie”.

2. In lid 2 sub a wordt het cijfer „3” vervangen door het woord „drie”.

V. Regel 5.8 (voorheen 4.8) wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 2, sub b worden het cijfer „2e” vervangen door het getal „tweede” en het cijfer „10e” vervangen door het getal „tiende”.

2. In lid 2, sub c worden het getal „11e” vervangen door het woord „elfde” en het getal „20e” vervangen door het woord „twintigste”.

3. In lid 2, sub d worden het getal „21e” vervangen door het woord „eenentwintigste” en het getal „50e” door het woord „vijftigste”.

4. In de Franse versie wordt in lid 6, sub a het cijfer „1er” vervangen door het woord „premier”

5. In lid 6, sub b worden het cijfer „2e” vervangen door het woord „tweede” en het getal „10e” vervangen door het woord „tiende”.

6. In lid 6, sub c worden het getal „11e” vervangen door het woord „elfde” en het getal „20e” vervangen door het woord „twintigste”.

7. In lid 6, sub d worden het getal „21e” vervangen door het woord „eenentwintigste” en het getal „50e” door het woord „vijftigste”.

W. Regel 5.12 (voorheen 4.12) wordt als volgt gewijzigd:

1. In de Nederlandse versie wordt in lid 1 het woord „envelop’’ vervangen door het woord „enveloppe”.

2. In lid 2, sub b wordt het cijfer „5” vervangen door het woord „vijf”.

3. In lid 4, sub b wordt het cijfer „5” vervangen door het woord „vijf”.

4. In lid 5, sub b wordt het cijfer „5” vervangen door het woord „vijf”.

5. In lid 5, sub c wordt het getal „10” vervangen door het woord „tien”.

Dit Protocol treedt in werking op dezelfde dag als het Protocol tot wijziging van het BVIE van 22 juli 2010.

Besluit

De Raad van Bestuur besluit het Uitvoeringsreglement aan te passen conform voorgesteld protocol.

Den Haag, 22-03-2013

De Raad van Bestuur, L. Kaufhold, Voorzitter

J. Debrulle, Bestuurder

G. Broesterhuizen, BestuurderProtocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (1) dessins ou modèles)

Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

Vu la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CBPI) telle que modifiée en dernier lieu par le Protocole du 22 juillet 2010,

Vu sa compétence visée à l’article 1.9, alinéa 2 CBPI,

Conformément à la proposition faite par le Directeur général en vertu de l’article 1.11, alinéa 1er CBPI,

A décidé lors de sa seizième session du 22 Mars 2013 de modifier le règlement d’exécution comme suit:

A. Dans le texte néerlandais, la première lettre de la dénomination des titres est remplacée par une majuscule.

B. Dans l’alinéa 2 de la règle 1.1, le nombre «50» est remplacé par le mot «cinquante».

C. La règle 1.9 est remplacée par la disposition suivante:

Règle 1.9 Renouvellement

 • 1. Le renouvellement de l’enregistrement s’effectue par le seul paiement auprès de l’Office de la taxe due à cet effet.

 • 2. L’Office enregistre le renouvellement en adaptant la date à laquelle l’enregistrement expire.

 • 3. L’Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.

D. Les règles 1.10 et 1.11 sont abrogées.

E. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.17:

1. A l’alinéa 1er, sous e, les mots «conformément à l’article 2.26, alinéa 2, de la Convention» sont supprimés.

2. L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

«S’il n’a ni siège ni domicile dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, le défendeur doit satisfaire à la condition visée à la règle 3.6 dans le délai fixé à l’alinéa 1er, sous d.»

F. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.18:

1. Dans le texte néerlandais, le mot «regel» est inséré dans la première phrase de l’alinéa 5 entre les mots «ingevolge» et «1.16, lid 1, sub c».

2. Il est ajouté à la fin de l’alinéa 5 une phrase libellée comme suit:

«Lorsque la marque antérieure visée à la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, est une marque communautaire ou une marque internationale, l’Office accorde à l’opposant un délai de deux semaines pour prouver qu’il a fait le nécessaire pour mettre le registre concerné en concordance avec les données qu’il a fournies lors de l’introduction de l’opposition.»

3. L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante:

 • «6. Si la validité d’une marque antérieure invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée en vertu des dispositions légales en vigueur, l’Office accorde à l’opposant une période de deux semaines pour renouveler cette marque. Si la marque antérieure concernée est une marque communautaire ou une marque internationale, l’Office accorde un délai de deux semaines pour démontrer que le nécessaire a été fait en vue du renouvellement de la marque.»

G. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.26:

1. Dans la première phrase de l’alinéa 3, le mot «deux» est remplacé par le mot «quatre».

2. A la fin de l’alinéa 3, il est ajouté une phrase libellée comme suit:

«Pendant une suspension sur demande conjointe, chaque partie peut à tout moment demander de mettre fin à la suspension.»

3. Dans la première phrase de l’alinéa 4, les mots «la suspension prend cours» sont remplacés par les mots «elle est suspendue».

4. Après la première phrase de l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit:

«L’Office en avise les parties et leur indique le nouveau délai.»

5. Dans la dernière phrase de l’alinéa 4, les mots «de deux mois après la notification de recevabilité visée» sont remplacés par le mot «visé».

H. Dans le texte néerlandais de la règle 1.28, alinéa 2, une virgule est insérée entre les mots «is» et «wordt».

I. La règle 1.31, sous j, est remplacée par la disposition suivante:

 • «j. les noms du rapporteur et des deux autres personnes ayant participé à la prise de décision;»

J. A la règle 1.34, alinéa 1er, sous c, les mots «la Communauté» sont remplacés par les mots «l’Union».

K. Dans l’alinéa 2, sous a, de la règle 2.1, le nombre «150» est remplacé par le mot «cent cinquante».

L. Dans la règle 2.2, le nombre «50» est remplacé par le mot «cinquante».

M. La règle 2.12 est remplacée par la disposition suivante:

«Règle 2.12 Enregistrement du renouvellement

 • 1. L’Office enregistre les renouvellements en adaptant la date à laquelle l’enregistrement expire.

 • 2. L’Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.»

N. Dans les alinéas 2 et 4 de la règle 3.6, les mots «la Communauté» sont remplacés par les mots «l’Union».

O. A la règle 3.9, alinéa 4, les mots «1.10, alinéa 1er» sont supprimés.

P. A la règle 3.13, sous a, les chiffres «1.11» sont remplacés par les chiffres «1.9».

Q. Le titre IV «Taxes et rémunérations» devient le titre V «Taxes et rémunérations» et les règles 4.1 à 4.12 deviennent les règles 5.1 à 5.12.

R. Après le titre III, il est inséré un nouveau titre IV libellé comme suit:

«TITRE IV: I-DEPOT

Règle 4.1 Types d’i-DEPOT

L’i-DEPOT visé à l’article 4.4bis de la Convention comprend une variante physique («enveloppe i-DEPOT») et une variante électronique («i-DEPOT en ligne»).

Règle 4.2 Introduction de l’enveloppe i-DEPOT
 • 1. L’enveloppe i-DEPOT se compose de deux compartiments identiques attachés l’un à l’autre et peut être obtenue auprès de l’Office contre paiement de la taxe due à cet effet.

 • 2. L’introduction de l’enveloppe i-DEPOT s’effectue par le renvoi à l’Office des deux compartiments attachés, lesquels doivent contenir les mêmes pièces; l’enveloppe doit mentionner le nom et l’adresse du déposant de l’i-DEPOT.

 • 3. Sans en examiner le contenu, l’Office fixe la date de réception de l’enveloppe i-DEPOT conformément à la règle 3.8, appose un accusé de réception sur les deux compartiments de l’enveloppe et renvoie l’un de ces compartiments au déposant de l’i-DEPOT.

Règle 4.3 Conservation de l’enveloppe i-DEPOT
 • 1. L’Office conserve l’un des compartiments de l’enveloppe i-DEPOT pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le choix effectué par le déposant de l’i-DEPOT.

 • 2. Le délai de conservation peut être prolongé par périodes de cinq ans.

 • 3. Deux mois avant l’expiration du délai de conservation, l’Office envoie un rappel au déposant de l’i-DEPOT et l’informe de la possibilité de prolonger la conservation.

 • 4. La prolongation du délai de conservation s’effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l’expiration du délai de conservation.

 • 5. L’Office détruit les enveloppes i-DEPOT dont le délai de conservation n’a pas été prolongé dans le délai imparti.

 • 6. Pendant le délai de conservation, le déposant de l’i-DEPOT peut demander à l’Office l’envoi du compartiment de l’enveloppe i-DEPOT conservé par l’Office. La conservation prend fin par l’envoi de ce compartiment.

Règle 4.4 Preuve de l’enveloppe i-DEPOT

Tant le compartiment de l’enveloppe renvoyé par l’Office que le compartiment de l’enveloppe i-DEPOT conservé par l’Office constituent la preuve visée à l’article 4.4bis de la Convention.

Règle 4.5 Introduction de l’i-DEPOT en ligne
 • 1. L’i-DEPOT en ligne se compose d’un fichier assorti d’un mécanisme électronique de protection et de vérification apposé par l’Office, destiné à garantir que son contenu n’a pas été modifié postérieurement à la date de sa réception par l’Office.

 • 2. Le nom et l’adresse du déposant de l’i-DEPOT doivent être mentionnés lors de l’introduction d’un i-DEPOT en ligne.

 • 3. En outre, l’i-DEPOT en ligne doit être accompagné

  • a. d’une description, ou;

  • b. d’un ou plusieurs fichiers, ou;

  • c. d’une combinaison des éléments visés sous a et b.

 • 4. L’Office attribue à l’i-DEPOT en ligne un numéro, fixe la date de réception de l’i-DEPOT en ligne conformément à la règle 3.8 et envoie au déposant le fichier électronique visé à l’alinéa 1er. Ledit fichier contient les éléments visés aux alinéas 2 et 3, le numéro de l’i-DEPOT en ligne, ainsi que la date et l’heure de réception par l’Office.

Règle 4.6 Preuve de l’i-DEPOT en ligne

Le fichier électronique visé à la règle 4.5 constitue la preuve visée à l’article 4.4bis de la Convention.

Règle 4.7 Conservation de l’i-DEPOT en ligne
 • 1. L’Office conserve l’i-DEPOT en ligne pendant une période de cinq ans qui peut être prolongée chaque fois pour une période identique.

 • 2. Deux mois avant l’expiration du délai de conservation, l’Office envoie un rappel au déposant de l’i-DEPOT et l’informe de la possibilité de prolonger la conservation.

 • 3. La prolongation du délai de conservation s’effectue par le paiement de la taxe due à cet effet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l’expiration du délai de conservation.

 • 4. L’Office détruit l’i-DEPOT en ligne dont le délai de conservation n’a pas été prolongé dans le délai imparti.

 • 5. Pendant le délai de conservation, le déposant peut demander, contre paiement de la taxe prévue à cet effet, l’envoi de la pièce justificative de l’i-DEPOT en ligne sur un support de données. Par cette demande, le déposant autorise l’Office à consulter le contenu de l’i-DEPOT en ligne.

 • 6. Le déposant peut demander à tout moment à l’Office de mettre fin à la conservation d’un i-DEPOT en ligne et de le détruire.

Règle 4.8 Actes ayant trait à l’i-DEPOT en ligne

Les actes ayant trait à un i-DEPOT en ligne peuvent être effectués uniquement en faisant usage des moyens techniques mis à disposition sur le site Internet de l’Office, tels qu’indiqués par le Directeur général.

Règle 4.9 Délais

La règle 3.9 est applicable aux délais visés aux règles 4.3 et 4.7.»

S. A la règle 5.2, alinéa 1er(antérieurement 4.2, alinéa 1er), il est ajouté une phrase libellée comme suit:

«Les taxes et rémunérations qui ont été dûment payées ne sont en aucun cas remboursées.»

T. La règle 5.4 (antérieurement 4.4) est modifiée comme suit:

1. Dans la dénomination de la règle 5.4 (antérieurement 4.4), le mot «opposition» est inséré entre les mots «dépôt» et «renouvellement».

2. A l’alinéa 1er, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».

3. A l’alinéa 1er, sous b, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».

4. A l’alinéa 1er, sous d, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».

5. A l’alinéa 2, sous c, les mots «un an» sont remplacés par les mots «trois fois».

6. A l’alinéa 2, sous d, le chiffre «2» est remplacé par le mot «quatre» et le nombre «100» est remplacé par le nombre «150».

7. A l’alinéa 3, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».

8. A l’alinéa 3, sous b, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».

9. L’alinéa 4, sous c, est remplacé par la disposition suivante:

 • «c. modification d’un mandataire, y compris sa constitution après l’enregistrement du dépôt

   

  première marque

  22

   

  de la deuxième à la cinquième marque du même titulaire

  11

   

  chaque marque suivante du même titulaire

  gratuit

   

  de la deuxième à la cinquième marque de titulaires différents

  11

   

  chaque marque suivante de titulaires différents

U. La règle 5.5 (antérieurement 4.5) est modifiée comme suit:

1. A l’alinéa 1er, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».

2. A l’alinéa 2, sous a, le chiffre «3» est remplacé par le mot «trois».

V. La règle 5.8 (antérieurement 4.8) est modifiée comme suit:

1. A l’alinéa 2, sous b, le chiffre «2e» est remplacé par le mot «deuxième» et le nombre «10e» est remplacé par le mot «dixième».

2. A l’alinéa 2, sous c, le nombre «11e» est remplacé par le mot «onzième» et le nombre «20e» est remplacé par le mot «vingtième».

3. A l’alinéa 2, sous d, le nombre «21e» est remplacé par le mot «vingt-et-unième» et le nombre «50e» par le mot «cinquantième».

4. A l’alinéa 6, sous a, le chiffre «1er» est remplacé par le mot «premier».

5. A l’alinéa 6, sous b, le chiffre «2e» est remplacé par le mot «deuxième» et le nombre «10e» est remplacé par le mot «dixième».

6. A l’alinéa 6, sous c, le nombre «11e» est remplacé par le mot «onzième» et le nombre «20e» est remplacé par le mot «vingtième».

7. A l’alinéa 6, sous d, le nombre «21e» est remplacé par le mot «vingt-et-unième» et le nombre «50e» par le mot «cinquantième».

W. La règle 5.12 (antérieurement 4.12) est modifiée comme suit:

1. Dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot «envelop» est remplacé par le mot «enveloppe».

2. Dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, sous b, le chiffre «5» est remplacé par le mot «cinq».

3. A l’alinéa 4, sous b, le chiffre «5» est remplacé par le mot «cinq».

4. A l’alinéa 5, sous b, le chiffre «5» est remplacé par le mot «cinq».

5. A l’alinéa 5, sous c, le nombre «10» est remplacé par le mot «dix».

Le présent Protocole entre en vigueur à la même date que le Protocole portant modification de la CBPI de 22 juillet 2010.

Décision

Le Conseil d’Administration décide d’adapter le Règlement d’exécution conformément au protocole proposé.

La Haye, 22-03-2013

Le Conseil d’Administration, L. Kaufhold, Président

J. Debrulle, Administrateur

G. Broesterhuizen, Administrateur


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2006, 177.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2005, 96 en Trb. 2006, 177.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 96.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2006, 177, Trb. 2007, 1, Trb. 2007, 26, Trb. 2009, 60, Trb. 2009, 75, Trb. 2009, 122, Trb. 2009, 198, Trb. 2011, 268, Trb. 2012, 17 en Trb. 2012, 130.


De bepalingen van het Protocol van 22 juni 2012 zullen in werking treden, mits ingevolge artikel 6.5, eerste lid, van het Verdrag, het Protocol is bekendgemaakt en de Directeur-Generaal heeft besloten dit Protocol in werking te laten treden.

Door de inwerkingtreding van het Protocol van 22 juni 2012 zal het, in rubriek B van Trb. 2012, 17 opgenomen, Protocol II van 8 december 2011 worden ingetrokken.


De bepalingen van het Protocol van 22 maart 2013 zullen op dezelfde dag in werking treden als de bepalingen van het, in rubriek B van Trb. 2010, 236 opgenomen, Protocol van 22 juli 2010 tot wijziging van het Verdrag.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2005, 96, Trb. 2006, 177, Trb. 2007, 1, Trb. 2009, 60, Trb. 2010, 236, Trb. 2011, 212 en Trb. 2012, 130.

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 181

     

Titel

:

Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;

Brussel, 31 maart 1965

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 12

     

Titel

:

Overeenkomst van Wenen tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken;

Wenen, 12 juni 1973

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 145

     

Titel

:

Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977;

Genève, 13 mei 1977

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 159

Uitgegeven de vijftiende mei 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

[Red.] Kennelijk dient hier „marques et” gelezen te worden.

Naar boven