A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;

(met Protocol)

Tallinn, 14 maart 1997

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag en het Protocol is geplaatst in Trb. 1997, 98.

Zie voor een correctie in de Engelse tekst Trb. 1997, 262.

De Engelse tekst van het Protocol tot wijziging van 14 juli 2005 is geplaatst in Trb. 2005, 268.

De Engelse tekst van het Protocol tot wijziging van 26 juni 2008 is geplaatst in Trb. 2008, 145.

C. VERTALING

Zie Trb. 1997, 262, Trb. 2005, 254 en Trb. 2008, 145.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 245 en Trb. 2006, 141.


Bij brieven van 3 november 2008 (Kamerstukken II 2008/2009, 31 761, nr. 1) is het Protocol van 26 juni 2008, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswetgoedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën J. C. DE JAGER en de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 6 december 2008.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 245 en Trb. 2006, 141.


De bepalingen van het Protocol van 26 juni 2008 zijn ingevolge artikel 2 in werking getreden op 22 mei 2009. Het Verdrag is op grond van die inwerkingtreding per diezelfde datum gewijzigd.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verdragsgegevens Trb. 2005, 268.

Uitgegeven de zesentwintigste mei 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven