A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;

(met Protocol)

Tallinn, 14 maart 1997

B. TEKST

De tekst van het Verdrag en het Protocol is geplaatst in Trb. 1997, 98.

Zie voor een correctie ook Trb. 1997, 262.

Zie voor de tekst van het Protocol tot wijziging van 14 juli 2005, Trb. 2005, 268.


Op 26 juni 2008 is te Tallinn een wijzigingsprotocol totstandgekomen. De tekst van dit Protocol luidt als volgt:


Protocol amending the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

The Kingdom of the Netherlands

and

the Republic of Estonia,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Tallinn on 14 March 1997, as amended by the Protocol signed at Tallinn on 14 July 2005 (hereinafter referred to as “the Convention”);

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 4 of Article 24 of the Convention as included in Article 3 of the 2005 Protocol to the Convention, shall be replaced by the following:

 • “4. In Estonia double taxation shall be avoided as follows:

  • a) Where a resident of Estonia derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the Netherlands, Estonia shall, subject to the provisions of sub-paragraphs b) and c) exempt such income from tax.

  • b) Where a resident of Estonia derives income or owns capital which in accordance with the provisions of:

   • (i) subparagraph b) of paragraph 2 of Article 10; or

   • (ii) paragraph 2 of Articles 11 or 12; or

   • (iii) paragraphs 1 or 2 of Article 17; or

   • (iv) paragraphs 1 or 2 of Article 23

   may be taxed in the Netherlands, Estonia shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in the Netherlands. Such deduction in either case shall not, however, exceed the part of the income or capital tax in Estonia as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in the Netherlands.

  • c) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Estonia is exempt from tax in Estonia, Estonia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

  For the purposes of this paragraph, the taxes referred to in paragraph 3, subparagraph a, and paragraph 4 of Article 2, other than the capital tax, shall be considered taxes on income.”

Article 2

This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect for taxable years and periods beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the later of the notifications has been received.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Tallinn this 26th day of June 2008, in the English language.

For the Kingdom of the Netherlands,

H.A.C. VAN DER ZWAN

Ambassador

For the Republic of Estonia,

IVARI PADAR

Minister of Finance


C. VERTALING

Zie Trb. 1997, 262 en zie voor de vertaling van het Protocol tot wijziging van 14 juli 2005, Trb. 2005, 254.


De vertaling van het Protocol tot wijziging van 26 juni 2008 luidt als volgt:


Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Estland,

Geleid door de wens een Protocol te sluiten tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Talinn op 14 maart 1997, zoals gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Talinn op 14 juli 2005 (hierna te noemen „het Verdrag”);

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Artikel 24, vierde lid, van het Verdrag zoals vervat in artikel 3 van het Protocol van 2005 bij het Verdrag, wordt vervangen door het volgende:

 • „4. In Estland wordt dubbele belasting als volgt vermeden:

  • a. Indien een inwoner van Estland inkomen verkrijgt dat in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag in Nederland mag worden belast, stelt Estland dat inkomen, onder voorbehoud van het bepaalde in de onderdelen b) en c), vrij van belasting.

  • b. Indien een inwoner van Estland inkomen verkrijgt of vermogen bezit dat in overeenstemming met het bepaalde in:

   • i. artikel 10, tweede lid, onderdeel b; of

   • ii. artikel 11, tweede lid, of artikel 12, tweede lid; of

   • iii. artikel 17, eerste of tweede lid; of

   • iv. artikel 23, eerste of tweede lid

   in Nederland mag worden belast, verleent Estland als een aftrek op de belasting naar het inkomen of naar het vermogen van die inwoner een bedrag gelijk aan de belasting betaald in Nederland. In elk van beide gevallen overschrijdt deze aftrek echter niet dat deel van de inkomstenbelasting of de vermogensbelasting in Estland, zoals berekend voordat de aftrek is verleend, dat toerekenbaar is aan het inkomen of het vermogen dat in Nederland mag worden belast.

  • c. Indien inkomen verkregen door een inwoner van Estland in overeenstemming met een bepaling van het Verdrag in Estland van belasting is vrijgesteld, mag Estland niettemin bij de berekening van het bedrag van de belasting over het resterende inkomen van die inwoner, het vrijgestelde inkomen in aanmerking nemen.

  Voor de toepassing van dit lid worden de belastingen genoemd in artikel 2, derde lid, onderdeel a, en vierde lid, anders dan de vermogensbelasting, beschouwd als inkomstenbelasting.”

Artikel 2

Dit Protocol, dat een integrerend deel vormt van het Verdrag, treedt in werking dertig dagen na de laatste van de data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld, dat de in hun onderscheiden Staten constitutioneel vereiste formaliteiten zijn vervuld, en de bepalingen ervan vinden toepassing voor belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin de laatste van de kennisgevingen is ontvangen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Tallinn, op de 26ste dag van juni 2008 in de Engelse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

H.A.C. VAN DER ZWAN

Ambassadeur

Voor de Republiek Estland,

IVARI PADAR

Minister van Financiën


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 245 en Trb. 2006, 141.


Het Protocol van 26 juni 2008 behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 245 en zie voor de inwerkingtreding van het Protocol tot wijziging van 14 juli 2005, Trb. 2006, 141.


De bepalingen van het Protocol tot wijziging van 26 juni 2008 zullen ingevolge zijn artikel 2 in werking treden op de dertigste dag na de laatste van de data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat de constititioneel vereiste formaliteiten in hun staten zijn vervuld.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2005, 268.

Uitgegeven de achttiende juli 2008.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven