A. TITEL

Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden;

(met Bijlagen)

Aarhus, 25 juni 1998

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1998, 289.

De Engelse tekst van de wijziging van het Verdrag van 27 mei 2005 is geplaatst in Trb. 2008, 2.

C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 73.


De vertaling van de wijziging van het Verdrag luidt als volgt:


Wijziging van het Verdrag

Artikel 6, lid 11

De huidige tekst wordt vervangen door:

 • 11. Onverminderd artikel 3, lid 5, zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing op besluiten over het al dan niet toestaan van de doelbewuste introductie in het milieu en het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen.

Artikel 6 bis

Na artikel 6 wordt een nieuw artikel toegevoegd dat als volgt luidt:

Artikel 6 bis Inspraak bij besluiten over de doelbewuste introductie in het milieu en het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen

 • 1. Overeenkomstig de in Bijlage I bis vastgelegde modaliteiten, voorziet elke Partij in een vroeg stadium in doeltreffende informatieverstrekking en inspraak voordat zij een besluit neemt over het al dan niet toestaan van de doelbewuste introductie in het milieu en het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen.

 • 2. De overeenkomstig lid 1 van dit artikel door de Partijen vastgestelde eisen dienen de bepalingen van hun nationale kader inzake bioveiligheid aan te vullen en te ondersteunen, met inachtneming van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid.

Bijlage I bis

Na Bijlage I wordt een nieuwe bijlage ingevoegd die als volgt luidt:

Bijlage I bis
In artikel 6 bis bedoelde modaliteiten

 • 1. Elke Partij neemt in haar regelgevend kader maatregelen op voor doeltreffende informatieverstrekking en inspraak bij het nemen van onder artikel 6 bis vallende besluiten, waarin tevens wordt voorzien in een redelijke termijn, teneinde het publiek op passende wijze de gelegenheid te geven zijn mening te geven over de voorgestelde besluiten.

 • 2. In haar regelgevend kader kan een Partij, indien van toepassing, voorzien in uitzonderingen op de in deze bijlage vastgelegde inspraakprocedure:

  • a. In geval van de doelbewuste introductie van een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) in het milieu voor enig ander doel dan het op de markt brengen daarvan, indien:

   • i. een dergelijke introductie onder vergelijkbare biogeografische voorwaarden reeds is goedgekeurd binnen het regelgevend kader van de betrokken Partij; en

   • ii. eerder reeds voldoende ervaring is opgedaan met de introductie van het betreffende GGO in vergelijkbare ecosystemen;

  • b. in geval van het op de markt brengen van een GGO, indien:

   • i. dit reeds is goedgekeurd binnen het regelgevend kader van de betrokken Partij; of

   • ii. dit is bestemd voor onderzoek of voor cultuurcollecties.

 • 3. Onverminderd de geldende wetgeving inzake vertrouwelijkheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, stelt elke Partij tijdig en op passende en effectieve wijze een samenvatting van de kennisgeving die is ingediend voor het verkrijgen van een vergunning voor de doelbewuste introductie in het milieu of het op de markt brengen van een GGO op haar grondgebied, alsmede het beoordelingsrapport wanneer dit voorhanden is, beschikbaar aan het publiek, een en ander overeenkomstig haar nationaal kader inzake bioveiligheid.

 • 4. In geen geval beschouwen de Partijen de volgende informatie als vertrouwelijk:

  • a. een algemene beschrijving van het(de) betreffende genetisch gemodificeerde organisme(n), naam en adres van de aanvrager van de vergunning voor de doelbewuste introductie, het voorgenomen gebruik en, in voorkomend geval, de locatie van introductie;

  • b. de methoden en plannen voor bewaking van het(de) betreffende genetisch gemodificeerde organisme(n) en voor optreden in noodgevallen;

  • c. de milieurisicobeoordeling.

 • 5. Elke Partij waarborgt een transparante besluitvorming en verschaft het publiek toegang tot de relevante procedurele informatie. Deze informatie betreft bijvoorbeeld:

  • i. de aard van de eventuele besluiten;

  • ii. de voor de besluitvorming verantwoordelijke overheidsinstantie;

  • iii. overeenkomstig lid 1 vastgelegde inspraakregelingen;

  • iv. de overheidsinstantie waarvan relevante informatie kan worden verkregen;

  • v. de overheidsinstantie waarbij opmerkingen kunnen worden ingediend en van het tijdschema voor het doorgeven van opmerkingen.

 • 6. De krachtens het eerste lid 1 genomen maatregelen dienen het publiek de mogelijkheid te bieden op elke passende wijze alle opmerkingen, informatie, analyses of meningen naar voren te brengen die het relevant acht voor de voorgestelde doelbewuste introductie, met inbegrip van het op de markt brengen.

 • 7. Elke Partij streeft ernaar te waarborgen dat bij de besluitvorming over het al dan niet toestaan van de doelbewuste introductie in het milieu van GGO’s, met inbegrip van het op de markt brengen daarvan, naar behoren rekening wordt gehouden met het resultaat van de in het eerste lid bedoelde inspraakprocedure.

 • 8. De Partijen bepalen dat wanneer een overheidsinstantie een onder deze bijlage vallend besluit heeft genomen, de tekst van dat besluit openbaar wordt gemaakt, tezamen met de redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2005, 22.

E. PARTIJGEGEVENS

Verdrag

Zie rubriek E van Trb. 1998, 289, rubriek F van Trb. 2001, 73 en Trb. 2008, 2.

Wijziging van 27 mei 2005

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Bulgarije

 

30-04-07

R

   

Denemarken

 

18-10-06

R

   

EG (Europese Gemeenschap)

 

01-02-08

R

   

Estland

 

01-02-08

R

   

Litouwen

 

30-08-07

R

   

Luxemburg

 

04-01-07

R

   

Moldavië

 

07-12-07

R

   

Spanje

 

21-02-08

R

   

Tsjechië

 

29-01-08

R

   

Zweden

 

15-02-08

R

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring, of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Denemarken, 18 oktober 2006

Territorial exclusion in respect of the Faroe Islands and Greenland.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2005, 22.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1998, 289, Trb. 2001, 73, Trb. 2005, 22 en Trb. 2008, 2.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 13

   

Titel

:

Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen;

Geneve, 15 november 1975

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 47

Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2008.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven