Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Nader Rapport

17 december 2021

Nr. 3689648

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aan de Koning

Nader rapport inzake inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 24 november 2021, nr. 2021002320, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 1 december 2021, nr. W16.21.0355/II, bied ik U hierbij aan.

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de datum van inwerkingtreding te wijzigingen. De totstandkoming van het ontwerpbesluit heeft dit jaar onverhoopt iets meer tijd in beslag genomen dan gebruikelijk. Daardoor bleek het niet mogelijk de noodzakelijke aanpassingen van de systemen van de betrokken ketenpartners – de Justitiële Informatiedienst, het openbaar ministerie, de politie en het Centraal Justitieel Incassobureau – te realiseren vóór de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. De datum van inwerkingtreding is daarom gesteld op de eerstvolgende releasedatum van de systemen, te weten 1 maart 2022.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus.

Advies Raad van State

No. W16.21.0355/II

’s-Gravenhage, 1 december 2021

Aan de Koning

Bij Kabinetsmissive van 24 november 2021, no.2021002320, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State, Th.C. de Graaf.

Tekst zoals toegezonden aan de Raad van State: Besluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van (datum voordracht), Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. (kenmerk voordracht), gedaan mede namens met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ...... (datum en nummer));

Gezien het nader rapport van Onze Minister Veiligheid en Justitie van (datum nader rapport), Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. (kenmerk nader rapport), uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Afdeling A. Verkeer te land

                 
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Gezagvoerders/schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.

                 
     

Nummers K 006 – K 172: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

                 

K

025

 

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

50

50

50

         
     

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

               

K

030

a

– een motorrijtuig

 

150

150

100

       

150

K

030

b

– de aanhangwagen

 

150

150

100

       

150

K

035

 

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer

52c lid 3 WVW 1994

             

250

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3.500 kg of minder

                 

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

150

           

150

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

150

           

150

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg

                 

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

400

           

400

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

400

           

400

     

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

                 

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

50

50

35

         

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

100

100

70

         

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

100

100

70

         

K

060

h

als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven

107 lid 2 sub b WVW 1994

   

70

         

K

065

cc

als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat

111a lid 3 onder b en c WVW 1994

150

             
     

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

                 

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub a RR

             

300

K

090

b

– een binnen- en een buitenspiegel waarmee degene die rijonderricht geeft het achter en rechts naast hem gelegen weggedeelte kan overzien

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

300

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

100

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 1 RR

             

100

     

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

                 

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

300

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

300

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

100

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing, vergunning of vrijstelling verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

150

150

100

60

       
     

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

                 

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

50

50

50

         

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

100

100

100

         

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

50

             

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1 sub c WVW 1994

70

             

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

   

100

60

       

K

150

h

– de begeleiderspas

160 lid 1 sub f WVW 1994

70

             

K

150

aa

als begeleider niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het rijbewijs

160 lid 8 WVW 1994

             

70

K

155

a

niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub a WVW 1994

250

250

170

100

     

250

K

155

b

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub b WVW 1994

250

250

170

100

     

250

K

155

c

niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub c WVW 1994

250

250

170

100

     

250

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

     

Nummers S 005, VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

         
     

Categorie-indeling C: (maximumsnelheid)

         
     

1 – Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

         
     

2 – Vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

         
     

3 – Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

         
     

4 – Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

         
     

VIII. Maximumsnelheid

         
     

a. Algemeen

         
     

als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

19 RVV 1990

       

S

005

a

– bij snelheden tot en met 80 km/h

 

300

300

210

 
                 
     

Snelheidsoverschrijdingen

         
     

Noot

         
     

1. * = Recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie.

         
                 
     

2. Indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

         
                 
                 
     

b. Binnen de bebouwde kom

         
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub c en d RVV 1990 (cat 3), 22a RVV 1990 (cat 4)

       

VA

004

 

– met 4 km/h

 

29

49

29

29

VA

005

 

– met 5 km/h

 

36

58

36

36

VA

006

 

– met 6 km/h

 

44

67

44

44

VA

007

 

– met 7 km/h

 

51

79

51

51

VA

008

 

– met 8 km/h

 

58

90

58

58

VA

009

 

– met 9 km/h

 

66

102

66

66

VA

010

 

– met 10 km/h

 

75

112

75

75

VA

011

 

– met 11 km/h

 

102

142

102

102

VA

012

 

– met 12 km/h

 

111

153

111

111

VA

013

 

– met 13 km/h

 

122

167

122

122

VA

014

 

– met 14 km/h

 

131

181

131

131

VA

015

 

– met 15 km/h

 

142

194

142

142

VA

016

 

– met 16 km/h

 

152

208

152

152

VA

017

 

– met 17 km/h

 

163

223

163

163

VA

018

 

– met 18 km/h

 

176

238

176

176

VA

019

 

– met 19 km/h

 

187

254

187

187

VA

020

 

– met 20 km/h

 

201

270

201

201

VA

021

 

– met 21 km/h

 

215

287

215

215

VA

022

 

– met 22 km/h

 

229

304

229

229

VA

023

 

– met 23 km/h

 

244

322

244

244

VA

024

 

– met 24 km/h

 

256

340

256

256

VA

025

 

– met 25 km/h

 

272

359

272

272

VA

026

 

– met 26 km/h

 

287

380

287

287

VA

027

 

– met 27 km/h

 

306

401

306

306

VA

028

 

– met 28 km/h

 

320

420

320

320

VA

029

 

– met 29 km/h

 

336

435

336

336

VA

030

 

– met 30 km/h

 

352

   

352

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A1 (uitgezonderd [30 km/h]) RVV 1990

       

VB

004

 

– met 4 km/h

 

29

49

29

29

VB

005

 

– met 5 km/h

 

36

58

36

36

VB

006

 

– met 6 km/h

 

44

67

44

44

VB

007

 

– met 7 km/h

 

51

79

51

51

VB

008

 

– met 8 km/h

 

58

90

58

58

VB

009

 

– met 9 km/h

 

66

102

66

66

VB

010

 

– met 10 km/h

 

75

112

75

75

VB

011

 

– met 11 km/h

 

102

142

102

102

VB

012

 

– met 12 km/h

 

111

153

111

111

VB

013

 

– met 13 km/h

 

122

167

122

122

VB

014

 

– met 14 km/h

 

131

181

131

131

VB

015

 

– met 15 km/h

 

142

194

142

142

VB

016

 

– met 16 km/h

 

152

208

152

152

VB

017

 

– met 17 km/h

 

163

223

163

163

VB

018

 

– met 18 km/h

 

176

238

176

176

VB

019

 

– met 19 km/h

 

187

254

187

187

VB

020

 

– met 20 km/h

 

201

270

201

201

VB

021

 

– met 21 km/h

 

215

287

215

215

VB

022

 

– met 22 km/h

 

229

304

229

229

VB

023

 

– met 23 km/h

 

244

322

244

244

VB

024

 

– met 24 km/h

 

256

340

256

256

VB

025

 

– met 25 km/h

 

272

359

272

272

VB

026

 

– met 26 km/h

 

287

380

287

287

VB

027

 

– met 27 km/h

 

306

401

306

306

VB

028

 

– met 28 km/h

 

320

420

320

320

VB

029

 

– met 29 km/h

 

336

435

336

336

VB

030

 

– met 30 km/h

 

352

   

352

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h])

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VS

004

 

– met 4 km/h

 

49

108

49

49

VS

005

 

– met 5 km/h

 

58

122

58

58

VS

006

 

– met 6 km/h

 

67

137

67

67

VS

007

 

– met 7 km/h

 

79

153

79

79

VS

008

 

– met 8 km/h

 

90

168

90

90

VS

009

 

– met 9 km/h

 

102

184

102

102

VS

010

 

– met 10 km/h

 

112

199

112

112

VS

011

 

– met 11 km/h

 

142

236

142

142

VS

012

 

– met 12 km/h

 

153

253

153

153

VS

013

 

– met 13 km/h

 

167

271

167

167

VS

014

 

– met 14 km/h

 

181

288

181

181

VS

015

 

– met 15 km/h

 

194

307

194

194

VS

016

 

– met 16 km/h

 

208

326

208

208

VS

017

 

– met 17 km/h

 

223

344

223

223

VS

018

 

– met 18 km/h

 

238

366

238

238

VS

019

 

– met 19 km/h

 

254

387

254

254

VS

020

 

– met 20 km/h

 

270

409

270

270

VS

021

 

– met 21 km/h

 

287

430

287

287

VS

022

 

– met 22 km/h

 

304

440

304

304

VS

023

 

– met 23 km/h

 

322

 

322

322

VS

024

 

– met 24 km/h

 

340

 

340

340

VS

025

 

– met 25 km/h

 

359

 

359

359

VS

026

 

– met 26 km/h

 

380

 

380

380

VS

027

 

– met 27 km/h

 

401

 

401

401

VS

028

 

– met 28 km/h

 

420

 

420

420

VS

029

 

– met 29 km/h

 

435

 

435

435

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

45 RVV 1990

       

VV

004

 

– met 4 km/h

 

49

108

49

49

VV

005

 

– met 5 km/h

 

58

122

58

58

VV

006

 

– met 6 km/h

 

67

137

67

67

VV

007

 

– met 7 km/h

 

79

153

79

79

VV

008

 

– met 8 km/h

 

90

168

90

90

VV

009

 

– met 9 km/h

 

102

184

102

102

VV

010

 

– met 10 km/h

 

112

199

112

112

VV

011

 

– met 11 km/h

 

142

236

142

142

VV

012

 

– met 12 km/h

 

153

253

153

153

VV

013

 

– met 13 km/h

 

167

271

167

167

VV

014

 

– met 14 km/h

 

181

288

181

181

VV

015

 

– met 15 km/h

 

194

307

194

194

VV

016

 

– met 16 km/h

 

208

326

208

208

VV

017

 

– met 17 km/h

 

223

344

223

223

VV

018

 

– met 18 km/h

 

238

366

238

238

VV

019

 

– met 19 km/h

 

254

387

254

254

VV

020

 

– met 20 km/h

 

270

409

270

270

VV

021

 

– met 21 km/h

 

287

430

287

287

VV

022

 

– met 22 km/h

 

304

440

304

304

VV

023

 

– met 23 km/h

 

322

 

322

322

VV

024

 

– met 24 km/h

 

340

 

340

340

VV

025

 

– met 25 km/h

 

359

 

359

359

VV

026

 

– met 26 km/h

 

380

 

380

380

VV

027

 

– met 27 km/h

 

401

 

401

401

VV

028

 

– met 28 km/h

 

420

 

420

420

VV

029

 

– met 29 km/h

 

435

 

435

435

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VC

004

 

– met 4 km/h

 

29

49

29

29

VC

005

 

– met 5 km/h

 

36

58

36

36

VC

006

 

– met 6 km/h

 

44

67

44

44

VC

007

 

– met 7 km/h

 

51

79

51

51

VC

008

 

– met 8 km/h

 

58

90

58

58

VC

009

 

– met 9 km/h

 

66

102

66

66

VC

010

 

– met 10 km/h

 

75

112

75

75

VC

011

 

– met 11 km/h

 

102

142

102

102

VC

012

 

– met 12 km/h

 

111

153

111

111

VC

013

 

– met 13 km/h

 

122

167

122

122

VC

014

 

– met 14 km/h

 

131

181

131

131

VC

015

 

– met 15 km/h

 

142

194

142

142

VC

016

 

– met 16 km/h

 

152

208

152

152

VC

017

 

– met 17 km/h

 

163

223

163

163

VC

018

 

– met 18 km/h

 

176

238

176

176

VC

019

 

– met 19 km/h

 

187

254

187

187

VC

020

 

– met 20 km/h

 

201

270

201

201

VC

021

 

– met 21 km/h

 

215

287

215

215

VC

022

 

– met 22 km/h

 

229

304

229

229

VC

023

 

– met 23 km/h

 

244

322

244

244

VC

024

 

– met 24 km/h

 

256

340

256

256

VC

025

 

– met 25 km/h

 

272

359

272

272

VC

026

 

– met 26 km/h

 

287

380

287

287

VC

027

 

– met 27 km/h

 

306

401

306

306

VC

028

 

– met 28 km/h

 

320

420

320

320

VC

029

 

– met 29 km/h

 

336

435

336

336

VC

030

 

– met 30 km/h

 

352

   

352

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VD

004

 

– met 4 km/h

 

49

108

49

49

VD

005

 

– met 5 km/h

 

58

122

58

58

VD

006

 

– met 6 km/h

 

67

137

67

67

VD

007

 

– met 7 km/h

 

79

153

79

79

VD

008

 

– met 8 km/h

 

90

168

90

90

VD

009

 

– met 9 km/h

 

102

184

102

102

VD

010

 

– met 10 km/h

 

112

199

112

112

VD

011

 

– met 11 km/h

 

142

236

142

142

VD

012

 

– met 12 km/h

 

153

253

153

153

VD

013

 

– met 13 km/h

 

167

271

167

167

VD

014

 

– met 14 km/h

 

181

288

181

181

VD

015

 

– met 15 km/h

 

194

307

194

194

VD

016

 

– met 16 km/h

 

208

326

208

208

VD

017

 

– met 17 km/h

 

223

344

223

223

VD

018

 

– met 18 km/h

 

238

366

238

238

VD

019

 

– met 19 km/h

 

254

387

254

254

VD

020

 

– met 20 km/h

 

270

409

270

270

VD

021

 

– met 21 km/h

 

287

430

287

287

VD

022

 

– met 22 km/h

 

304

440

304

304

VD

023

 

– met 23 km/h

 

322

 

322

322

VD

024

 

– met 24 km/h

 

340

 

340

340

VD

025

 

– met 25 km/h

 

359

 

359

359

VD

026

 

– met 26 km/h

 

380

 

380

380

VD

027

 

– met 27 km/h

 

401

 

401

401

VD

028

 

– met 28 km/h

 

420

 

420

420

VD

029

 

– met 29 km/h

 

435

 

435

435

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VE

004

 

– met 4 km/h

 

49

108

49

49

VE

005

 

– met 5 km/h

 

58

122

58

58

VE

006

 

– met 6 km/h

 

67

137

67

67

VE

007

 

– met 7 km/h

 

79

153

79

79

VE

008

 

– met 8 km/h

 

90

168

90

90

VE

009

 

– met 9 km/h

 

102

184

102

102

VE

010

 

– met 10 km/h

 

112

199

112

112

VE

011

 

– met 11 km/h

 

142

236

142

142

VE

012

 

– met 12 km/h

 

153

253

153

153

VE

013

 

– met 13 km/h

 

167

271

167

167

VE

014

 

– met 14 km/h

 

181

288

181

181

VE

015

 

– met 15 km/h

 

194

307

194

194

VE

016

 

– met 16 km/h

 

208

326

208

208

VE

017

 

– met 17 km/h

 

223

344

223

223

VE

018

 

– met 18 km/h

 

238

366

238

238

VE

019

 

– met 19 km/h

 

254

387

254

254

VE

020

 

– met 20 km/h

 

270

409

270

270

VE

021

 

– met 21 km/h

 

287

430

287

287

VE

022

 

– met 22 km/h

 

304

440

304

304

VE

023

 

– met 23 km/h

 

322

 

322

322

VE

024

 

– met 24 km/h

 

340

 

340

340

VE

025

 

– met 25 km/h

 

359

 

359

359

VE

026

 

– met 26 km/h

 

380

 

380

380

VE

027

 

– met 27 km/h

 

401

 

401

401

VE

028

 

– met 28 km/h

 

420

 

420

420

VE

029

 

– met 29 km/h

 

435

 

435

435

                 
     

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

         
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, e en f RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub c en d RVV 1990 (cat 3), 22a RVV 1990 (cat 4)

       

VF

004

 

– met 4 km/h

 

26

40

26

26

VF

005

 

– met 5 km/h

 

33

48

33

33

VF

006

 

– met 6 km/h

 

40

57

40

40

VF

007

 

– met 7 km/h

 

46

66

46

46

VF

008

 

– met 8 km/h

 

53

76

53

53

VF

009

 

– met 9 km/h

 

63

84

63

63

VF

010

 

– met 10 km/h

 

71

95

71

71

VF

011

 

– met 11 km/h

 

96

120

96

96

VF

012

 

– met 12 km/h

 

106

132

106

106

VF

013

 

– met 13 km/h

 

116

145

116

116

VF

014

 

– met 14 km/h

 

126

157

126

126

VF

015

 

– met 15 km/h

 

136

168

136

136

VF

016

 

– met 16 km/h

 

145

183

145

145

VF

017

 

– met 17 km/h

 

155

197

155

155

VF

018

 

– met 18 km/h

 

166

210

166

166

VF

019

 

– met 19 km/h

 

179

224

179

179

VF

020

 

– met 20 km/h

 

192

238

192

192

VF

021

 

– met 21 km/h

 

204

254

204

204

VF

022

 

– met 22 km/h

 

216

270

216

216

VF

023

 

– met 23 km/h

 

229

286

229

229

VF

024

 

– met 24 km/h

 

244

301

244

244

VF

025

 

– met 25 km/h

 

257

319

257

257

VF

026

 

– met 26 km/h

 

272

336

272

272

VF

027

 

– met 27 km/h

 

286

352

286

286

VF

028

 

– met 28 km/h

 

301

372

301

301

VF

029

 

– met 29 km/h

 

319

390

319

319

VF

030

 

– met 30 km/h

 

335

409

 

335

     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VG

004

 

– met 4 km/h

 

26

40

26

 

VG

005

 

– met 5 km/h

 

33

48

33

 

VG

006

 

– met 6 km/h

 

40

57

40

 

VG

007

 

– met 7 km/h

 

46

66

46

 

VG

008

 

– met 8 km/h

 

53

76

53

 

VG

009

 

– met 9 km/h

 

63

84

63

 

VG

010

 

– met 10 km/h

 

71

95

71

 

VG

011

 

– met 11 km/h

 

96

120

96

 

VG

012

 

– met 12 km/h

 

106

132

106

 

VG

013

 

– met 13 km/h

 

116

145

116

 

VG

014

 

– met 14 km/h

 

126

157

126

 

VG

015

 

– met 15 km/h

 

136

168

136

 

VG

016

 

– met 16 km/h

 

145

183

145

 

VG

017

 

– met 17 km/h

 

155

197

155

 

VG

018

 

– met 18 km/h

 

166

210

166

 

VG

019

 

– met 19 km/h

 

179

224

179

 

VG

020

 

– met 20 km/h

 

192

238

192

 

VG

021

 

– met 21 km/h

 

204

254

204

 

VG

022

 

– met 22 km/h

 

216

270

216

 

VG

023

 

– met 23 km/h

 

229

286

229

 

VG

024

 

– met 24 km/h

 

244

301

244

 

VG

025

 

– met 25 km/h

 

257

319

257

 

VG

026

 

– met 26 km/h

 

272

336

272

 

VG

027

 

– met 27 km/h

 

286

352

286

 

VG

028

 

– met 28 km/h

 

301

372

301

 

VG

029

 

– met 29 km/h

 

319

390

319

 

VG

030

 

– met 30 km/h

 

335

409

   
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VH

004

 

– met 4 km/h

 

26

40

26

 

VH

005

 

– met 5 km/h

 

33

48

33

 

VH

006

 

– met 6 km/h

 

40

57

40

 

VH

007

 

– met 7 km/h

 

46

66

46

 

VH

008

 

– met 8 km/h

 

53

76

53

 

VH

009

 

– met 9 km/h

 

63

84

63

 

VH

010

 

– met 10 km/h

 

71

95

71

 

VH

011

 

– met 11 km/h

 

96

120

96

 

VH

012

 

– met 12 km/h

 

106

132

106

 

VH

013

 

– met 13 km/h

 

116

145

116

 

VH

014

 

– met 14 km/h

 

126

157

126

 

VH

015

 

– met 15 km/h

 

136

168

136

 

VH

016

 

– met 16 km/h

 

145

183

145

 

VH

017

 

– met 17 km/h

 

155

197

155

 

VH

018

 

– met 18 km/h

 

166

210

166

 

VH

019

 

– met 19 km/h

 

179

224

179

 

VH

020

 

– met 20 km/h

 

192

238

192

 

VH

021

 

– met 21 km/h

 

204

254

204

 

VH

022

 

– met 22 km/h

 

216

270

216

 

VH

023

 

– met 23 km/h

 

229

286

229

 

VH

024

 

– met 24 km/h

 

244

301

244

 

VH

025

 

– met 25 km/h

 

257

319

257

 

VH

026

 

– met 26 km/h

 

272

336

272

 

VH

027

 

– met 27 km/h

 

286

352

286

 

VH

028

 

– met 28 km/h

 

301

372

301

 

VH

029

 

– met 29 km/h

 

319

390

319

 

VH

030

 

– met 30 km/h

 

335

409

   
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, e en f RVV 1990 (cat 2)

       

VI

004

 

– met 4 km/h

 

40

58

40

 

VI

005

 

– met 5 km/h

 

48

71

48

 

VI

006

 

– met 6 km/h

 

57

84

57

 

VI

007

 

– met 7 km/h

 

66

98

66

 

VI

008

 

– met 8 km/h

 

76

112

76

 

VI

009

 

– met 9 km/h

 

84

127

84

 

VI

010

 

– met 10 km/h

 

95

142

95

 

VI

011

 

– met 11 km/h

 

120

174

120

 

VI

012

 

– met 12 km/h

 

132

190

132

 

VI

013

 

– met 13 km/h

 

145

205

145

 

VI

014

 

– met 14 km/h

 

157

222

157

 

VI

015

 

– met 15 km/h

 

168

238

168

 

VI

016

 

– met 16 km/h

 

183

256

183

 

VI

017

 

– met 17 km/h

 

197

273

197

 

VI

018

 

– met 18 km/h

 

210

293

210

 

VI

019

 

– met 19 km/h

 

224

312

224

 

VI

020

 

– met 20 km/h

 

238

331

238

 

VI

021

 

– met 21 km/h

 

254

351

254

 

VI

022

 

– met 22 km/h

 

270

371

270

 

VI

023

 

– met 23 km/h

 

286

393

286

 

VI

024

 

– met 24 km/h

 

301

413

301

 

VI

025

 

– met 25 km/h

 

319

434

319

 

VI

026

 

– met 26 km/h

 

336

440

336

 

VI

027

 

– met 27 km/h

 

352

450

352

 

VI

028

 

– met 28 km/h

 

372

 

372

 

VI

029

 

– met 29 km/h

 

390

 

390

 

VI

030

 

– met 30 km/h

 

409

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, e en f RVV 1990 (cat 2)

       

VK

004

 

– met 4 km/h

 

40

58

40

 

VK

005

 

– met 5 km/h

 

48

71

48

 

VK

006

 

– met 6 km/h

 

57

84

57

 

VK

007

 

– met 7 km/h

 

66

98

66

 

VK

008

 

– met 8 km/h

 

76

112

76

 

VK

009

 

– met 9 km/h

 

84

127

84

 

VK

010

 

– met 10 km/h

 

95

142

95

 

VK

011

 

– met 11 km/h

 

120

174

120

 

VK

012

 

– met 12 km/h

 

132

190

132

 

VK

013

 

– met 13 km/h

 

145

205

145

 

VK

014

 

– met 14 km/h

 

157

222

157

 

VK

015

 

– met 15 km/h

 

168

238

168

 

VK

016

 

– met 16 km/h

 

183

256

183

 

VK

017

 

– met 17 km/h

 

197

273

197

 

VK

018

 

– met 18 km/h

 

210

293

210

 

VK

019

 

– met 19 km/h

 

224

312

224

 

VK

020

 

– met 20 km/h

 

238

331

238

 

VK

021

 

– met 21 km/h

 

254

351

254

 

VK

022

 

– met 22 km/h

 

270

371

270

 

VK

023

 

– met 23 km/h

 

286

393

286

 

VK

024

 

– met 24 km/h

 

301

413

301

 

VK

025

 

– met 25 km/h

 

319

434

319

 

VK

026

 

– met 26 km/h

 

336

440

336

 

VK

027

 

– met 27 km/h

 

352

450

352

 

VK

028

 

– met 28 km/h

 

372

 

372

 

VK

029

 

– met 29 km/h

 

390

 

390

 

VK

030

 

– met 30 km/h

 

409

     
                 
     

d. Autosnelwegen

         
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, e en f RVV 1990 (cat 2)

       

VL

004

 

– met 4 km/h

 

22

29

   

VL

005

 

– met 5 km/h

 

27

36

   

VL

006

 

– met 6 km/h

 

33

44

   

VL

007

 

– met 7 km/h

 

38

53

   

VL

008

 

– met 8 km/h

 

44

61

   

VL

009

 

– met 9 km/h

 

50

70

   

VL

010

 

– met 10 km/h

 

66

91

   

VL

011

 

– met 11 km/h

 

91

118

   

VL

012

 

– met 12 km/h

 

99

129

   

VL

013

 

– met 13 km/h

 

107

139

   

VL

014

 

– met 14 km/h

 

116

151

   

VL

015

 

– met 15 km/h

 

126

161

   

VL

016

 

– met 16 km/h

 

135

174

   

VL

017

 

– met 17 km/h

 

146

187

   

VL

018

 

– met 18 km/h

 

158

201

   

VL

019

 

– met 19 km/h

 

168

215

   

VL

020

 

– met 20 km/h

 

181

229

   

VL

021

 

– met 21 km/h

 

193

244

   

VL

022

 

– met 22 km/h

 

204

257

   

VL

023

 

– met 23 km/h

 

216

272

   

VL

024

 

– met 24 km/h

 

229

287

   

VL

025

 

– met 25 km/h

 

240

306

   

VL

026

 

– met 26 km/h

 

254

322

   

VL

027

 

– met 27 km/h

 

267

338

   

VL

028

 

– met 28 km/h

 

277

356

   

VL

029

 

– met 29 km/h

 

292

372

   

VL

030

 

– met 30 km/h

 

308

390

   

VL

031

a

– met 31 km/h

 

323

     

VL

032

a

– met 32 km/h

 

338

     

VL

033

a

– met 33 km/h

 

352

     

VL

034

a

– met 34 km/h

 

370

     

VL

035

a

– met 35 km/h

 

386

     

VL

036

a

– met 36 km/h

 

402

     

VL

037

a

– met 37 km/h

 

419

     

VL

038

a

– met 38 km/h

 

435

     

VL

039

a

– met 39 km/h

 

440

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VM

004

 

– met 4 km/h

 

22

29

   

VM

005

 

– met 5 km/h

 

27

36

   

VM

006

 

– met 6 km/h

 

33

44

   

VM

007

 

– met 7 km/h

 

38

53

   

VM

008

 

– met 8 km/h

 

44

61

   

VM

009

 

– met 9 km/h

 

50

70

   

VM

010

 

– met 10 km/h

 

66

91

   

VM

011

 

– met 11 km/h

 

91

118

   

VM

012

 

– met 12 km/h

 

99

129

   

VM

013

 

– met 13 km/h

 

107

139

   

VM

014

 

– met 14 km/h

 

116

151

   

VM

015

 

– met 15 km/h

 

126

161

   

VM

016

 

– met 16 km/h

 

135

174

   

VM

017

 

– met 17 km/h

 

146

187

   

VM

018

 

– met 18 km/h

 

158

201

   

VM

019

 

– met 19 km/h

 

168

215

   

VM

020

 

– met 20 km/h

 

181

229

   

VM

021

 

– met 21 km/h

 

193

244

   

VM

022

 

– met 22 km/h

 

204

257

   

VM

023

 

– met 23 km/h

 

216

272

   

VM

024

 

– met 24 km/h

 

229

287

   

VM

025

 

– met 25 km/h

 

240

306

   

VM

026

 

– met 26 km/h

 

254

322

   

VM

027

 

– met 27 km/h

 

267

338

   

VM

028

 

– met 28 km/h

 

277

356

   

VM

029

 

– met 29 km/h

 

292

372

   

VM

030

 

– met 30 km/h

 

308

390

   

VM

031

a

– met 31 km/h

 

323

     

VM

032

a

– met 32 km/h

 

338

     

VM

033

a

– met 33 km/h

 

352

     

VM

034

a

– met 34 km/h

 

370

     

VM

035

a

– met 35 km/h

 

386

     

VM

036

a

– met 36 km/h

 

402

     

VM

037

a

– met 37 km/h

 

419

     

VM

038

a

– met 38 km/h

 

435

     

VM

039

a

– met 39 km/h

 

440

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VN

004

 

– met 4 km/h

 

22

29

   

VN

005

 

– met 5 km/h

 

27

36

   

VN

006

 

– met 6 km/h

 

33

44

   

VN

007

 

– met 7 km/h

 

38

53

   

VN

008

 

– met 8 km/h

 

44

61

   

VN

009

 

– met 9 km/h

 

50

70

   

VN

010

 

– met 10 km/h

 

66

91

   

VN

011

 

– met 11 km/h

 

91

118

   

VN

012

 

– met 12 km/h

 

99

129

   

VN

013

 

– met 13 km/h

 

107

139

   

VN

014

 

– met 14 km/h

 

116

151

   

VN

015

 

– met 15 km/h

 

126

161

   

VN

016

 

– met 16 km/h

 

135

174

   

VN

017

 

– met 17 km/h

 

146

187

   

VN

018

 

– met 18 km/h

 

158

201

   

VN

019

 

– met 19 km/h

 

168

215

   

VN

020

 

– met 20 km/h

 

181

229

   

VN

021

 

– met 21 km/h

 

193

244

   

VN

022

 

– met 22 km/h

 

204

257

   

VN

023

 

– met 23 km/h

 

216

272

   

VN

024

 

– met 24 km/h

 

229

287

   

VN

025

 

– met 25 km/h

 

240

306

   

VN

026

 

– met 26 km/h

 

254

322

   

VN

027

 

– met 27 km/h

 

267

338

   

VN

028

 

– met 28 km/h

 

277

356

   

VN

029

 

– met 29 km/h

 

292

372

   

VN

030

 

– met 30 km/h

 

308

390

   

VN

031

a

– met 31 km/h

 

323

     

VN

032

a

– met 32 km/h

 

338

     

VN

033

a

– met 33 km/h

 

352

     

VN

034

a

– met 34 km/h

 

370

     

VN

035

a

– met 35 km/h

 

386

     

VN

036

a

– met 36 km/h

 

402

     

VN

037

a

– met 37 km/h

 

419

     

VN

038

a

– met 38 km/h

 

435

     

VN

039

a

– met 39 km/h

 

440

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, e en f RVV 1990 (cat 2)

       

VO

004

 

– met 4 km/h

 

29

45

   

VO

005

 

– met 5 km/h

 

36

55

   

VO

006

 

– met 6 km/h

 

44

66

   

VO

007

 

– met 7 km/h

 

53

77

   

VO

008

 

– met 8 km/h

 

61

89

   

VO

009

 

– met 9 km/h

 

70

102

   

VO

010

 

– met 10 km/h

 

91

134

   

VO

011

 

– met 11 km/h

 

118

166

   

VO

012

 

– met 12 km/h

 

129

181

   

VO

013

 

– met 13 km/h

 

139

194

   

VO

014

 

– met 14 km/h

 

151

213

   

VO

015

 

– met 15 km/h

 

161

229

   

VO

016

 

– met 16 km/h

 

174

245

   

VO

017

 

– met 17 km/h

 

187

263

   

VO

018

 

– met 18 km/h

 

201

279

   

VO

019

 

– met 19 km/h

 

215

299

   

VO

020

 

– met 20 km/h

 

229

316

   

VO

021

 

– met 21 km/h

 

244

335

   

VO

022

 

– met 22 km/h

 

257

352

   

VO

023

 

– met 23 km/h

 

272

372

   

VO

024

 

– met 24 km/h

 

287

394

   

VO

025

 

– met 25 km/h

 

306

414

   

VO

026

 

– met 26 km/h

 

322

434

   

VO

027

 

– met 27 km/h

 

338

440

   

VO

028

 

– met 28 km/h

 

356

     

VO

029

 

– met 29 km/h

 

372

     

VO

030

 

– met 30 km/h

 

390

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, e en f RVV 1990 (cat 2)

       

VP

004

 

– met 4 km/h

 

29

45

   

VP

005

 

– met 5 km/h

 

36

55

   

VP

006

 

– met 6 km/h

 

44

66

   

VP

007

 

– met 7 km/h

 

53

77

   

VP

008

 

– met 8 km/h

 

61

89

   

VP

009

 

– met 9 km/h

 

70

102

   

VP

010

 

– met 10 km/h

 

91

134

   

VP

011

 

– met 11 km/h

 

118

166

   

VP

012

 

– met 12 km/h

 

129

181

   

VP

013

 

– met 13 km/h

 

139

194

   

VP

014

 

– met 14 km/h

 

151

213

   

VP

015

 

– met 15 km/h

 

161

229

   

VP

016

 

– met 16 km/h

 

174

245

   

VP

017

 

– met 17 km/h

 

187

263

   

VP

018

 

– met 18 km/h

 

201

279

   

VP

019

 

– met 19 km/h

 

215

299

   

VP

020

 

– met 20 km/h

 

229

316

   

VP

021

 

– met 21 km/h

 

244

335

   

VP

022

 

– met 22 km/h

 

257

352

   

VP

023

 

– met 23 km/h

 

272

372

   

VP

024

 

– met 24 km/h

 

287

394

   

VP

025

 

– met 25 km/h

 

306

414

   

VP

026

 

– met 26 km/h

 

322

434

   

VP

027

 

– met 27 km/h

 

338

440

   

VP

028

 

– met 28 km/h

 

356

     

VP

029

 

– met 29 km/h

 

372

     

VP

030

 

– met 30 km/h

 

390

     
                 
     

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer

         
     

overschrijding van de door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olieaanvoer

86b jo. 86a RVV 1990

       

VR

004

 

– met 4 km/h

 

29

     

VR

005

 

– met 5 km/h

 

36

     

VR

006

 

– met 6 km/h

 

44

     

VR

007

 

– met 7 km/h

 

51

     

VR

008

 

– met 8 km/h

 

58

     

VR

009

 

– met 9 km/h

 

66

     

VR

010

 

– met 10 km/h

 

75

     

VR

011

 

– met 11 km/h

 

102

     

VR

012

 

– met 12 km/h

 

111

     

VR

013

 

– met 13 km/h

 

122

     

VR

014

 

– met 14 km/h

 

131

     

VR

015

 

– met 15 km/h

 

142

     

VR

016

 

– met 16 km/h

 

152