Bekendmaking houdende een verbod zich te bevinden binnen de veiligheidszone van kavel V in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) in de Noordzee, Rijkswaterstaat

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Gelet op artikel 60 van het VN-Zeerechtverdrag, artikel 6.10 van de Waterwet en de Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee;

MAAKT BEKEND:

Artikel 1: Algemeen toegangsverbod veiligheidszone

Het is eenieder verboden zich te bevinden, dan wel enig voorwerp te hebben binnen de veiligheidszone van kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord), waarvan de begrenzing is aangegeven in de coördinatentabel behorend bij dit besluit. De veiligheidszone strekt tot 500 meter vanaf deze begrenzing.

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

Artikel 2: Generieke uitzonderingen verbod

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor een vaartuig dat een veiligheidszone binnen vaart of daarin verblijft:

  • a. in verband met de aanleg, de inspectie, het testen, de reparatie, het onderhoud, de verandering, vernieuwing of verwijdering van windturbines, onderzeese kabels, meetmasten, transformatorstations en andere objecten ten behoeve van elektriciteitsproductie- en distributie;

  • b. om diensten te verlenen voor exploitatie van de onder a bedoelde installaties of vervoer van personen of goederen ten behoeve daarvan;

  • c. ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke taken en toezicht op de naleving en de handhaving van wettelijke voorschriften;

  • d. in het kader van onderzoek in opdracht van de rijksoverheid, of

  • f. met toestemming van de exploitant van de onder a bedoelde installaties.

 • 2. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor:

  • a. het zich in een veiligheidszone bevinden, dan wel het daarin hebben van een voorwerp in het kader van activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot met e.

  • b. activiteiten waarvoor op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit een vergunning is verleend.

Artikel 3: Specifieke uitzondering verbod

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor onderhoudsvaartuigen die genoodzaakt zijn een veiligheidszone in te varen voor reparatie en/of onderhoud aan telecomkabels en/of pijpleidingen op voorwaarde dat de werkzaamheden vooraf zijn gemeld bij de kustwacht en hiervoor toestemming is verkregen van de waterbeheerder.

 • 2. De exploitant van telecomkabels en/of pijpleidingen meldt de onderhoudsvaartuigen die voor reparatie en/of onderhoud worden gebruikt aan bij de kustwacht voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Wnd. Afdelingshoofd van de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving Rijkswaterstaat Zee en Delta E. Erdtsieck

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met de ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

 • Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

 • Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?

 • Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 • uw naam en adres;

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;

 • de reden waarom u beroep instelt;

 • de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

TOELICHTING

I ALGEMEEN

1. Inleiding

In artikel 60, vierde lid, van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Zeerechtverdrag) is bepaald dat binnen een veiligheidszone passende maatregelen genomen kunnen worden ter verzekering van de veiligheid van zowel de scheepvaart als van installaties of inrichtingen. Deze veiligheidszone is maximaal 500 meter vanaf de buitenste randen van installaties of inrichtingen. De mogelijkheid die het internationale recht biedt om een veiligheidszone op zee in te stellen, is opgenomen in artikel 6.10, tweede lid, van de Waterwet. Met een concretiserend besluit van algemene strekking stelt het bevoegd gezag de geografische afbakening vast van een veiligheidszone en kan het inhoudelijke randvoorwaarden stellen.

2. Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en net op zee

Met de instelling van de veiligheidszone rondom kavel V van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is een veilige aanleg en exploitatie van het windpark in kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) beoogd.

In windenergiegebied Hollandse Kust (noord) bevindt zich kavel V en het operationele Prinses Amalia Windpark waarvoor reeds een aparte veiligheidszone is ingesteld.1 Met dit besluit wordt een veiligheidszone ingesteld voor kavel V. In en nabij het windenergiegebied liggen ook telecomkabels en pijpleidingen.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is in het nationaal waterplan (Programma Noordzee 2022–2027), bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, aangewezen als voor windenergie geschikt gebied. Voor kavel V is op grond van artikel 3 van de Wet windenergie op zee een kavelbesluit vastgesteld.2 Het kavelbesluit bepaalt waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De grenzen van kavel V zijn mede bepaald aan de hand van de in het windenergiegebied aanwezige kabels en leidingen, inclusief onderhoudszones en de benodigde ruimte voor het net op zee. In de vergunning op grond van artikel 12 van de Wet windenergie op zee is onder meer bepaald welke exploitant gerechtigd is een windpark te bouwen en exploiteren.

Het net op zee voor kavel V in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) bestaat uit een transformatorstation in zee en twee onderzeese 220 kV-hoogspanningskabels die de energiedistributie van het windpark op zee naar een hoogspanningsstation op land verzorgen. Voor de bouw en exploitatie van het net op zee zijn vergunningen op grond van de Waterwet verleend aan TenneT TSO B.V.3

3. Generieke en specifieke uitzonderingen

Voor schepen van de exploitanten van de windparken en de gerelateerde installaties (waaronder het platform van TenneT), vergunninghouders van (overige) activiteiten binnen de veiligheidszone, en de rijksoverheid is een generieke uitzondering gemaakt om binnen een veiligheidszone van kavel V van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) te varen. Deze generieke uitzondering geldt niet voor schepen van leiding- en kabelexploitanten.

Ten behoeve van onderhoud van (bestaande) kabels en pijpleidingen in en nabij het windenergiegebied is een specifieke uitzondering opgenomen. Een zone van 500 meter aan weerszijden van een kabel of leiding is voldoende voor onderhoudsschepen om onderhoud en reparaties uit te kunnen voeren. Er is naar verwachting in slechts uitzonderlijke gevallen een noodzaak om met onderhoudsschepen de veiligheidszone van kavel V in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) te betreden ten behoeve van het onderhoud van pijpleidingen en telecomkabels.

Indien de pijpleiding- of kabelexploitant kan aantonen dat reparatie van haar leiding of kabel alleen mogelijk is door het betreden van de veiligheidszone van windenergiegebied Hollandse Kust (noord), dan zal de kustwacht in overleg met de waterbeheerder4 en exploitanten van installaties in het gebied toestemming geven. Melden bij de kustwacht voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is noodzakelijk, zodat de kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en aanwijzingen kan geven, opdat het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd.

4. Geografische afbakening

De veiligheidszone die wordt ingesteld met dit besluit geldt voor heel kavel V inclusief een buitenrand van 500 meter vanaf de kavelgrenzen. De coördinaten en de begrenzing van kavel V is vastgesteld in kavelbesluit V Hollandse Kust (noord). De binnenbegrenzing van de veiligheidszone van kavel V is opgenomen onder III: in de coördinatentabel en op kaart 2 is de volledige veiligheidszone te zien inclusief de buitenrand van 500 meter.

Er is voor gekozen om een veiligheidszone voor kavel V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) voor de scheepvaart te sluiten en niet voor het sluiten van een zone van 500 meter rondom iedere (te plaatsen) windturbine. Dit omdat het windpark in het windenergiegebied geografisch een eenheid vormt waarbinnen in dezelfde periode grootschalige werkzaamheden worden uitgevoerd, in verband met de aanleg, constructie en exploitatie. De aanwezigheid van niet-werkschepen in het windpark kan tot gevaarlijke situaties leiden. In het windpark is alleen bestemmingsverkeer toegestaan.

In 2018 is er bij besluit een veiligheidszone ingesteld voor Prinses Amalia Windpark (Stcrt 2018, 22895). Dit besluit met de daarin opgenomen voorwaarden blijft onverminderd van kracht. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de voorwaarden opgenomen in dit besluit.

TenneT TSO B.V., de exploitant van het net op zee, heeft in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) een platform met daarop een transformatorstation geplaatst, dat wordt verbonden met het hoogspanningsnet op het land. Ten behoeve van de veiligheid is voor dit platform reeds een veiligheidszone ingesteld (Stcrt 2021, 44624), die onverminderd van kracht blijft.

II ARTIKELEN

Artikel 1

Op grond van artikel 60, vierde lid, van het Zeerechtverdrag en artikel 6.10 Waterwet wordt een veiligheidszone van maximale omvang ingesteld, te weten 500 meter vanaf de buitengrenzen van het windpark in kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

Artikel 2, eerste lid

Er wordt een uitzondering gemaakt van het algemene verbod voor varen in een veiligheidszone voor exploitanten van installaties in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en door dezen ingeschakelde derden, vergunninghouders van (overige) activiteiten die expliciet zijn toegestaan binnen het gebied waarvoor de veiligheidszone wordt ingesteld en de rijksoverheid. Dit is nodig om de windparken en infrastructuur te kunnen aanleggen en onderhouden en vormen van medegebruik voor te bereiden of toe te passen. De rijksoverheid heeft niet alleen toegang nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken, zoals ‘search and rescue’-operaties (SAR), rampen- en incidentenbestrijding (RIB), toezicht en handhaving, maar ook voor uitvoering van beleidsmatige taken zoals het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek.

Artikel 2, tweede lid

De uitzonderingen op het algemene verbod, zoals bedoeld in het eerste lid, gelden alleen voor vaartuigen. Met het tweede lid vallen bijvoorbeeld duikers die aanleg- en onderhoudswerkzaamheden verrichten alsnog onder de uitzondering van het algemene verbod.

Artikel 3, eerste lid

In uitzonderlijke gevallen kan het voor onderhoudsschepen van kabels en leidingen nodig zijn de veiligheidszone van kavel V in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) te betreden. Indien de pijpleiding- of kabelexploitant een veiligheidszone wenst te betreden dient dit vooraf en tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de kustwacht, afdeling Nautisch Beheer. Indien wordt aangetoond dat betreden van een veiligheidszone noodzakelijk is, dan zal de kustwacht na overleg met de waterbeheerder en exploitanten van de installaties in kavel V van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) hiervoor toestemming geven. Er kan sprake zijn van noodzaak als bijvoorbeeld een telecomkabel dusdanig verschoven is dat reparatie alleen mogelijk is door een veiligheidszone te betreden of beschikbare schepen een (onvermijdelijk) groot ruimtebeslag hebben.

Artikel 3, tweede lid

Melden bij aanvang van de werkzaamheden van de in te zetten schepen is noodzakelijk zodat de kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en voorwaarden kan stellen, opdat het onderhoud veilig wordt uitgevoerd.

III COÖRDINATENTABEL EN KAART 2

Coördinatentabel: veiligheidszone
 

UTM, ETRS89 zone 31Noord

Geografische coördinaten ETRS89

 
     

Graden minuten

Graden

 

Nr

Easting

Northing

Noorderbreedte

Oosterlengte

Noorderbreedte

Oosterlengte

Positie coördinaat

1

577231,00

5833001,20

52° 38.489 ' N

004° 08.484' E

52,641483

4,141394

Binnen

2

580254,00

5840662,80

52° 42.594 ' N

004° 11.276' E

52,709907

4,187927

Binnen

3

581302,70

5842975,51

52° 43.832 ' N

004° 12.241' E

52,730537

4,204018

Binnen

4

586261,30

5849008,40

52° 47.039 ' N

004° 16.741' E

52,783990

4,279019

Binnen

5

586554,97

5849504,96

52° 47.304 ' N

004° 17.010' E

52,788406

4,283503

Binnen

6

586826,02

5849519,59

52° 47.310 ' N

004° 17.252' E

52,788493

4,287526

Binnen

7

587095,44

5849551,89

52° 47.324 ' N

004° 17.492' E

52,788740

4,291528

Binnen

8

587362,10

5849601,83

52° 47.349 ' N

004° 17.730' E

52,789146

4,295495

Binnen

9

587624,86

5849669,17

52° 47.383 ' N

004° 17.964' E

52,789709

4,299408

Binnen

10

587882,73

5849753,64

52° 47.426 ' N

004° 18.195' E

52,790426

4,303254

Binnen

11

588133,03

5849854,28

52° 47.477 ' N

004° 18.420' E

52,791290

4,306992

Binnen

12

588664,20

5849557,30

52° 47.312 ' N

004° 18.887' E

52,788534

4,314786

Binnen

13

591846,70

5844809,20

52° 44.720 ' N

004° 21.638' E

52,745329

4,360633

Binnen

14

592340,07

5844715,32

52° 44.664 ' N

004° 22.075' E

52,744401

4,367914

Binnen

15

592280,62

5843740,61

52° 44.139 ' N

004° 22.006' E

52,735651

4,366759

Binnen

16

592268,54

5842720,91

52° 43.589 ' N

004° 21.978' E

52,726489

4,366294

Binnen

17

592270,13

5842595,36

52° 43.522 ' N

004° 21.977' E

52,725360

4,366282

Binnen

18

592276,41

5842313,95

52° 43.370 ' N

004° 21.978' E

52,722830

4,366296

Binnen

19

592285,33

5842047,80

52° 43.226 ' N

004° 21.981' E

52,720437

4,366353

Binnen

20

592294,00

5841851,22

52° 43.120 ' N

004° 21.986' E

52,718669

4,366426

Binnen

21

592311,09

5841535,32

52° 42.950 ' N

004° 21.995' E

52,715827

4,366590

Binnen

22

591828,60

5841283,30

52° 42.819 ' N

004° 21.563' E

52,713644

4,359379

Binnen

23

591816,90

5841132,60

52° 42.737 ' N

004° 21.550' E

52,712291

4,359164

Binnen

24

591406,80

5840673,50

52° 42.494 ' N

004° 21.178' E

52,708235

4,352968

Binnen

25

589144,70

5839468,50

52° 41.867 ' N

004° 19.150' E

52,697782

4,319168

Binnen

26

588576,80

5839685,50

52° 41.990 ' N

004° 18.649' E

52,699825

4,310825

Binnen

27

588023,79

5839660,16

52° 41.981 ' N

004° 18.158' E

52,699688

4,302637

Binnen

28

587686,43

5839724,59

52° 42.019 ' N

004° 17.860' E

52,700322

4,297663

Binnen

29

587518,85

5839635,32

52° 41.973 ' N

004° 17.710' E

52,699547

4,295160

Binnen

30

587397,00

5839411,89

52° 41.853 ' N

004° 17.598' E

52,697558

4,293298

Binnen

31

587298,20

5838533,80

52° 41.381 ' N

004° 17.496' E

52,689682

4,291603

Binnen

32

586699,89

5837713,36

52° 40.944 ' N

004° 16.952' E

52,682404

4,282537

Binnen

33

587651,10

5834988,40

52° 39.466 ' N

004° 17.753' E

52,657760

4,295880

Binnen

34

587484,33

5834291,03

52° 39.091 ' N

004° 17.594' E

52,651520

4,293230

Binnen

35

586993,90

5834035,50

52° 38.958 ' N

004° 17.155' E

52,649302

4,285914

Binnen

36

586458,75

5833529,01

52° 38.690 ' N

004° 16.672' E

52,644835

4,277874

Binnen

37

583957,71

5833272,76

52° 38.575 ' N

004° 14.451' E

52,642925

4,240852

Binnen

37

582705,20

5833582,70

52° 38.754 ' N

004° 13.345' E

52,645903

4,222423

Binnen

38

580117,30

5833266,00

52° 38.607 ' N

004° 11.046' E

52,643445

4,184105

Binnen

Kaart 2: gehele veiligheidszone inclusief buitenrand van 500 meter

Kaart 2: gehele veiligheidszone inclusief buitenrand van 500 meter

X Noot
2

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot aanwijzing van kavel V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) (stcrt. 9 mei 2019, nr. 24545).

X Noot
4

‘Waterbeheerder’: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven