Model Jaarverslaggeving CAK

Bestuurlijke verantwoording 2021

Inhoud

1.

Algemeen

1

1.1

Inleiding

1

1.2

Publicatie in Staatscourant

2

1.3

Taken onder beoordeling van het Ministerie van VWS

3

1.4

Taken onder toezicht van de NZa

3

1.5

Scope model

3

2.

Verantwoordingsstructuur

4

2.1

Financieel verslag

4

2.1.1

Bestuurlijke verantwoording als onderdeel financieel verslag

5

2.2

Uitvoeringsverslag

7

2.3

Taken van het Ministerie van VWS en de NZa

7

3.

Begrippenkader

7

3.1

Ordelijkheid en controleerbaarheid

7

3.2

Getrouwheid

9

3.3

Rechtmatigheid

9

3.4

Fouten en onzekerheden

11

3.5

Materialiteit

11

3.5.1

Algemeen

11

3.5.2

Toleranties getrouw beeld

11

3.5.3

Toleranties (financiële) rechtmatigheid

12

4.

Rechtmatigheidskader

12

4.1

Inleiding

12

4.2

Financiële stromen

12

4.2.1

Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

12

4.2.2

Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

13

4.2.3

Wet langdurige zorg

14

4.2.4

Wet maatschappelijke ondersteuning

27

5

Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

21

5.1

Aanleverprocedure

21

5.2

Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

21

6

Bekrachtiging

21

6.1

Ministerie van VWS

21

6.2

Raad van Bestuur van de NZa

22

Bijlage 1. Toelichtingen en waarderingsgrondslagen

23

Toelichtingen en waarderingsgrondslagen Financieel overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis

23

Toelichtingen en waarderingsgrondslagen Financieel overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel

25

Bijlage 2. Juridisch Kader met wet- en regelgeving en overige beleidsstukken

27

Bijlage 3. Model matrix bestuurlijke verantwoording VWS

28

Bijlage 4. Model matrix bestuurlijke verantwoording NZa

29

Bijlage 5. Definities kengetallen en prestatie-indicatoren

30

Bijlage 6. Verantwoording uitvoering hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

35

Het pauzeren en kwijtschelden van schulden

35

Bestuurlijke verantwoording

36

Kwijtscheldingsgrondslag

37

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het CAK is belast met het uitvoeren van uit wetten en regelingen voortvloeiende publiekrechtelijke werkzaamheden.

Het CAK dient zich over het jaar 2021 te verantwoorden over de uitvoering van de taken die worden gefinancierd vanuit verschillende domeinen. Hierbij treft u het Model Jaarverslaggeving CAK aan, ten behoeve van de door het CAK op te stellen bestuurlijke verantwoording over het jaar 2021. In dit model worden de criteria aangegeven waaraan de bestuurlijke verantwoording moet voldoen.

Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordingsplicht van het CAK over de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)1, de Ouderbijdrage Jeugdwet (ObJw)2, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hierna samen benoemd als de ‘wettelijke taken’. Het CAK is belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. De wettelijke taken bestaan uit 7 specifieke taken en regelingen. Hiervan is een aantal reeds afgeschaft en vindt enkel nog de afwikkeling plaats door het CAK. Dit betreft als volgt:

Aflopende taken en regelingen:

 • 1. Tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten;

 • 2. Ouderbijdrage Jeugdwet;

 • 3. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling3;

Doorlopende taken en regelingen:

 • 4. Financiering van de Wlz-erkende instellingen;

 • 5. Eigenbijdrageregeling Wlz;

 • 6. Eigenbijdrageregeling Wmo;

 • 7. Afdracht interest geldmiddelen Fonds langdurige zorg (Flz) en Wmo4.

De voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die per 1 januari 2015 is ingetrokken en verbonden is aan het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) die per 31 december 2022 door het Zorginstituut wordt afgewikkeld, betrof voor het CAK de uitvoering van de eigenbijdrageregelingen AWBZ-Zorg met Verblijf (ZmV), AWBZ-Zorg zonder Verblijf (ZzV) alsmede de financieringstaak voor AWBZ-zorginstellingen. Conform de overgangsbepalingen in de Wlz in artikel 11.2.8 heeft het CAK haar eindverslag over haar uitvoering van de AWBZ uitgebracht als integraal deel van haar bestuurlijke verantwoording 2020. De ontvangsten of eventuele correcties op nog resterende balansposities op 31 december 2020, zoals resterende openstaande vorderingen van de eigenbijdrageregelingen ZmV en ZzV, worden met ingang van 2021 ten gunste of ten laste van het Flz gebracht5. Ook geldt hierbij het reguliere proces volgens het incassoprotocol van het CAK. Het Zorginstituut verwacht hierbij, gezien de aard en omvang (veelal openstaande posten op derden die reeds bij het Zorginstituut zijn voorzien), van het CAK geen afzonderlijke verantwoording in het Flz. Een korte kwalitatieve paragraaf over hoe de overgang van de resterende posten van het AFBZ naar het Flz verloopt en over de afwikkeling posten uit de AFBZ periode volstaat.

Het CAK heeft als zelfstandig bestuursorgaan te maken met wet- en regelgeving en volgt zover van toepassing de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden van november 20156. De Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) maken hier onderdeel van uit en zijn van toepassing op het CAK. Nadere afspraken tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (het Ministerie van VWS) over de samenwerking en afstemming op het gebied van sturing, verantwoording en toezicht liggen vast in het ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ van 7 juni 2019.

In hoofdstuk 2 is beschreven welke verantwoordingsdocumenten het CAK over het jaar 2021 moet aanleveren voor de verantwoording over de uitvoering van de wettelijke taken bij het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (Zorginstituut).

1.2 Publicatie in Staatscourant

Op basis van artikel 27 en artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop het CAK zijn verantwoordingsdocumenten inricht. Door middel van dit model wordt hier invulling aan gegeven.

De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 31 mei 2022 dit ‘Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021’ vastgesteld. Dit model treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit model is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021. U kunt dit model raadplegen via www.nza.nl.

1.3 Taken onder beoordeling van het Ministerie van VWS

Het Ministerie van VWS beoordeelt de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) regelingen. Dit betreft:

Aflopende regelingen en taken

 • 1. Tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten;

 • 2. Ouderbijdrage Jeugdwet;

Daarnaast beoordeelt het Ministerie van VWS:

 • de beheerskosten die het CAK maakt voor de uitvoering van haar publiekrechtelijke taken (zie paragraaf 2.1 ad 1);

 • de uitvoering van de burgerregelingen die gefinancierd zijn met begrotingsgelden (zie paragraaf 2.1 ad 4);

 • de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (als bijlage verantwoord in de andere informatie van de bestuurlijke verantwoording burgerrelingen, zie paragraaf 2.1 ad 2);

 • De afgifte van Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen (als bijlage verantwoord in de andere informatie van de bestuurlijke verantwoording burgerrelingen).

1.4 Taken onder toezicht van de NZa

De NZa houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de (premiegefinancierde) wettelijke taken door het CAK. Dit betreft het toezicht op de:

Aflopende regelingen en taken:

 • 3. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling;

Doorlopende regelingen en taken:

 • 4. Financiering van de Wlz-erkende instellingen;

 • 5. Eigenbijdrageregeling Wlz;

 • 6. Eigenbijdrageregeling Wmo;

 • 7. Afdracht interest geldmiddelen Fonds langdurige zorg (Flz) en Wmo.

Naast deze wettelijke taken houdt de NZa met ingang van 1 januari 2019 ook toezicht op de rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen en de buitenlandtaak. Deze regelingen worden verantwoord in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen (zie paragraaf 2.1 ad. 4).

1.5 Scope model

Om toezicht te kunnen houden moeten de NZa en het Ministerie van VWS over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz (juncto artikel 4.3.1 van de Wlz) wijst de verantwoordingsdocumenten en accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg en artikel 31 van de Wmg kan de NZa hiervoor regels stellen over de inhoud en inrichting van de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten.

Dit model vormt een uitwerking van de afspraken voor de bestuurlijke verantwoording als onderdeel van het financieel verslag van het CAK. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2021 (verder: protocol).

In dit model wordt voor het verantwoordingsjaar 2021 (vanaf paragraaf 2.1.1) uitsluitend ingegaan op de verantwoording over de 7 wettelijke taken (zie paragraaf 1.1). De overige verantwoordingsvereisten zijn nader geregeld in de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018, het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021 en de eisen die het Ministerie van VWS gesteld heeft voor de financiële verantwoording over de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

2. Verantwoordingsstructuur

Het CAK moet op grond van artikel 6.2.6 van de Wlz vóór 1 juli7 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij het Ministerie van VWS en de NZa de volgende verantwoordingsdocumenten (inclusief accountantsproducten) aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

2.1 Financieel verslag

Het financieel verslag bestaat uit vier financiële verantwoordingen. Alleen de derde verantwoording valt onder de reikwijdte van dit model:

 • 1. een financiële verantwoording van de uitvoeringsorganisatie (hierna aangeduid als: de jaarrekening);

 • 2. een financiële verantwoording over de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden;

 • 3. een bestuurlijke verantwoording;

 • 4. een bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

Ad 1: de jaarrekening

Uit de uitvoering van de voorgenoemde publiekrechtelijke taken en regelingen vloeien voor het CAK beheerskosten voort. Het budget voor de beheerskosten wordt door het Ministerie van VWS aan het CAK verstrekt. De jaarlijkse verantwoordingsplicht van het CAK over de besteding van het door het Ministerie van VWS verstrekte budget van de beheerskosten is onder andere opgenomen in de jaarrekening. De nadere eisen die worden gesteld aan de jaarrekening zijn met ingang van 1 januari 2020 opgenomen in de Regeling bezoldiging beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en het accountantsprotocol als bijlage hiervan.

Ad 2: Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) stelt het CAK op verzoek van het Ministerie van VWS separaat een verantwoording op voorzien van een accountantsverklaring. De nadere eisen voor deze verantwoording over de uitvoering van de SOV zijn opgesteld door het Ministerie van VWS8. De verantwoording en controleverklaring van de uitvoering van de SOV is genomen in de andere informatie in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

Ad 3: bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording (over onder meer de eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo en de uitbetaling zorgaanspraken namens de zorgkantoren aan de Wlz-zorgaanbieders) wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer, de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken. De nadere eisen die worden gesteld aan de bestuurlijke verantwoording van het CAK (uitgezonderd de burgerregelingen) zijn opgenomen in dit model.

Ad 4: bestuurlijke verantwoording burgerregelingen

In de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen legt het CAK verantwoording af over de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken volgens de criteria opgenomen in het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021.

Ook is het CAK verantwoordelijk voor de verstrekking van de Schengen- en Engelstalige verklaringen voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen. De verantwoording van de afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen is opgenomen in de andere informatie in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

2.1.1 Bestuurlijke verantwoording als onderdeel financieel verslag

De bestuurlijke verantwoording van de wettelijke regelingen en taken (zie paragraaf 1.1) bestaat uit drie componenten:

 • 1. matrices bestuurlijke verantwoording van in- en uitgaande financiële stromen op kasbasis en toelichtingen daarop;

 • 2. de financiële overzichten van de activa en passiva van de financiële stromen en toelichtingen daarop;

 • 3. andere informatie die minimaal uit de volgende onderdelen bestaat:

  • a. voorwoord en inleiding;

  • b. de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer van de wettelijke taken (inclusief de invulling van de doelmatigheid);

  • c. de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen;

  • d. de bestuursverklaring met eventuele bijlagen;

  • e. de kengetallen en prestatie-indicatoren;

  • f. de verantwoording over klachten en bezwaar;

  • g. de verantwoording over de opvolging verbeterpunten vorige verslagjaar – NZa;

  • h. de verantwoording over de uitvoering van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (KOT).

Ad 1: matrices bestuurlijke verantwoording

Voor de verantwoording van de financiële stromen maakt het CAK gebruik van de matrices bestuurlijke verantwoording. De matrices geven aan bij welke financiële stromen (op kasbasis) het CAK direct is betrokken, wat de omvang is van deze financiële stromen, welke taken en verantwoordelijkheden het CAK heeft ten aanzien van deze financiële stromen en welke voorbehouden gelden in verband met de opdrachtverstrekking en gegevensaanlevering door derden. In de kolom bestuurlijke toelichting geeft het CAK aan hoe en in hoeverre de rechtmatigheid van de financiële stromen door het CAK is gewaarborgd.

De matrix voor het Ministerie van VWS is uitgewerkt in bijlage 3 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording VWS’ van dit model. De matrix voor de NZa is uitgewerkt in bijlage 4 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording NZa’. De matrices, die een rol spelen bij de concrete invulling van het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK, geven de volgende financiële stromen weer op kasbasis:

Inzake het Ministerie van VWS:

 • 1. uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • 2. afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

Inzake NZa:

 • 3. financiering van de Wlz-erkende instellingen;

 • 4. tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling;

 • 5. afdracht eigenbijdrageregeling Wlz;

 • 6. afdracht eigenbijdrageregeling Wmo9;

 • 7. afdracht interest geldmiddelen Fonds langdurige zorg (Flz) en Wmo.

Ad 2: financiële overzichten

In de bestuurlijke verantwoording worden financiële overzichten inclusief toelichtingen opgenomen van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers) op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel, in totaal- en in specificatieoverzichten per regeling. Van deze activa en passiva worden verloopoverzichten met balansstanden, balansmutaties en vergelijkende cijfers en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden (minimaal verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz en Wmo).

Analyse debiteurenpositie

Het CAK neemt in de financiële overzichten van de activa en passiva op basis van het toerekeningsbeginsel debiteurenvorderingen op. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er wordt in dit onderdeel van de bestuurlijke verantwoording geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen voor de debiteurenvorderingen, omdat het risico voor oninbaarheid voor rekening van het desbetreffende fonds of gemeente is. Het CAK neemt in de toelichting van de financiële verantwoording een analyse op van de debiteurenpositie gewaardeerd tegen reële waarde (inclusief toelichting van eventuele schattingen), alsmede een nadere toelichting inzake juistheid, volledigheid en bestaan van de debiteurenpositie teneinde de voorziening voor oninbaarheid te kunnen bepalen.

De te hanteren sjablonen en modellen die gebruikt worden in de bestuurlijke verantwoording worden vooraf met partijen afgestemd. De te hanteren uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn opgenomen in bijlage 1 Waarderingsgrondslagen van dit model.

Ad 3: andere informatie

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat minimaal uit bovengenoemde onderdelen a tot en met h. Onderdeel a het voorwoord en de inleiding spreken hierbij voor zich. De verantwoording bij overige onderdelen worden onderstaand nader beschreven.

Onderdeel b de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer van de wettelijke taken (inclusief de invulling van de doelmatigheid)

In dit onderdeel beschrijft het CAK onder andere in hoeverre de organisatorische maatregelen ter borging van de rechtmatigheid gedurende het verantwoordingsjaar 2021 hebben gefunctioneerd.

Voor een nadere toelichting op de minimaal voorgeschreven inhoudelijke aandachtpunten wordt verwezen naar paragraaf 3.1. Ten aanzien van de invulling van het doelmatigheidsbegrip wordt verwezen naar paragraaf 3.1 ad 7.

Onderdeel c de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen;

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid geeft het CAK aan op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen is gewaarborgd.

Gelet op de positie en de taken van het CAK is het rechtmatigheidsbegrip naar de 7 specifieke taken en regelingen, zoals opgenomen in paragraaf 1.1, onder te verdelen. Als in deze taken en regelingen wordt voldaan aan de voorschriften van de wet- en regelgeving, dan zijn de betreffende processen en de daaruit voortvloeiende financiële stromen als rechtmatig aan te merken.

Voor specifieke taken en regelingen zijn de beoordelings- respectievelijk toezichtstaken verdeeld tussen het Ministerie van VWS en de NZa (zie paragraaf 1.3 en 1.4). In de paragrafen van hoofdstuk 4 is het rechtmatigheidsbegrip (zie ook paragraaf 3.3) per taak of regeling uitgewerkt. Ook wordt aangegeven hoe dit begrip concreet ingevuld moet worden, met een directe koppeling naar de betreffende financiële stroom. De matrix bestuurlijke verantwoording VWS en de matrix bestuurlijke verantwoording NZa vormen hierbij een hulpmiddel om de financiële stromen, taken en verantwoordelijkheden van het CAK schematisch weer te geven.

Onderdeel d de bestuursverklaring

In de bestuursverklaring geeft de Raad van Bestuur van het CAK aan of de informatie in de bestuurlijke verantwoording een juiste en volledige weergave geeft van de uitvoering van de wettelijke taken, in overeenstemming met het model en de terzake voor het CAK geldende wet- en regelgeving.

Onderdeel e de kengetallen en prestatie-indicatoren

Het CAK moet in de bestuurlijke verantwoording een aantal kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en voor zover van toepassing het jaar voorafgaand aan het verslagjaar opnemen. Deze kengetallen en prestatie-indicatoren zijn in bijlage 5 ‘Definities kengetallen en prestatie-indicatoren’ van dit model opgenomen.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk intern vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

In het kader van de tijdige vaststelling en inning van de eigen bijdrage Wlz en Wmo bij de cliënt zijn er specifieke werkafspraken gedefinieerd in respectievelijk de Regeling langdurige zorg (artikel 7.12, 7.13 en 7.14) en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hoofdstuk 2a) ten aanzien van de uitwisseling van gegevens tussen het CAK en de zorgkantoren en het CAK en de gemeenten. Het CAK besteedt in de bestuurlijke verantwoording 2021 als onderdeel van het ketenmanagement aandacht aan:

 • de tijdige aanlevering van gegevens (van cliënten die noodzakelijk zijn voor de vaststelling en inning van de eigen bijdrage Wlz en Wmo) aan het CAK;

 • de organisatie en uitkomst van periodieke bestandvergelijkingen van de administraties (houdende de relevante gegevens van cliënten) met zorgkantoren en gemeenten;

 • de door het CAK genomen acties inclusief terugkoppeling aan zorgkantoren en gemeenten, naar aanleiding van mogelijke problematiek bij het in samenwerkingsverband tijdig opleggen van de eigen bijdrage aan de cliënt.

Onderdeel f de verantwoording over klachten en bezwaar

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze in de organisatie is verankerd dat alle klachten en bezwaar van cliënten op een cliëntgerichte manier en zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het CAK moet de klachten en bezwaarschriften zorgvuldig behandelen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In de bestuurlijke verantwoording besteedt het CAK aandacht aan de organisatorische borging van de klachten- en bezwaarbehandeling binnen het CAK. Hierbij besteedt het CAK aandacht aan de wijze waarop zij bewaakt dat klachten en bezwaarschriften zorgvuldig volgens de voorschriften van de Awb worden afgehandeld. Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze lering wordt getrokken uit de ontvangen klachten en bezwaarschriften en tot welke concrete verbeteringen in procedures en dergelijke dit heeft geleid.

Onderdeel g de verantwoording over de opvolging verbeterpunten vorige verslagjaar – NZa

Het CAK geeft hierbij in een totaaloverzicht toelichting op de stand van zaken en de voortgang op de opvolging van verbeterpunten waarover de NZa heeft gerapporteerd. in de toezichtsrapportage(s) over de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK.

Oderdeel h de verantwoording over de uitvoering van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (KOT).

In bijlage 6 van dit model is in detail beschreven wat deze verantwoording omvat en waar deze verantwoording aan moet voldoen.

2.2 Uitvoeringsverslag

De eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsverslag zijn met ingang van 1 januari 2020 nader uitgewerkt in de ‘Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en het accountantsprotocol als bijlage hiervan. Deze eisen voor de inrichting van het uitvoeringsverslag zijn niet van toepassing op de bestuurlijke verantwoording 2021. Wel kunnen in het uitvoeringsverslag eventueel onderwerpen zijn opgenomen die betrekking hebben op alle wettelijke taken die worden uitgevoerd door het CAK.

2.3 Taken van het Ministerie van VWS en de NZa

het Ministerie van VWS en de NZa maken bij het beoordelen van de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wettelijke taken zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaring en het accountantsverslag van de externe accountant. Daarbij beoordelen de NZa en het Ministerie van VWS de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van de bevindingen de eigen (onderzoeks)werkzaamheden vast. Het Ministerie van VWS is op basis van de Comptabiliteitswet en de NZa is op basis van de Wmg10 wettelijk bevoegd om stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te

vragen. Het protocol accountantsonderzoek bevordert een doelmatige controle- en toezichtstructuur.

Op grond van de op deze wijze verzamelde informatie vormt de NZa zich een bestuurlijk oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK van de taken waarop zij toezicht houden. De NZa brengt verslag uit van hun bevindingen aan het CAK, het Ministerie van VWS (systeemverantwoordelijke, eigenaar en opdrachtgever) en Zorginstituut (fondsbeheerder).

Het Ministerie van VWS vormt zich ook een oordeel over de uitvoering van de begroting)gefinancierde regelingen en stuurt een brief naar het CAK met haar oordeel over de verantwoording over de uitvoering door het CAK van de (begrotingsgefinancierde) regelingen.

3. Begrippenkader

3.1 Ordelijkheid en controleerbaarheid

De Raad van Bestuur van het CAK beschrijft in het onderdeel ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer (onderdeel b van de andere informatie) de organisatorische maatregelen die gedurende het jaar bij het CAK hebben gefunctioneerd om de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wettelijke regelingen te borgen. In dit onderdeel moet het CAK in elk geval aan de volgende zes punten aandacht besteden:

 • 1. het gevoerde beleid;

 • 2. naleving van de wet- en regelgeving;

 • 3. de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • 4. de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • 5. de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • 6. de tijdige afstorting van ontvangen gelden.

 • 7. de invulling van de doelmatigheid

De uitwerking van deze onderdelen richt zich bij de bestuurlijke verantwoording op de uitvoering van de wettelijke taken. De wijze waarop de Raad van Bestuur van het CAK zich verantwoordt, is in vormvrij. Als enige voorwaarde geldt dat in ieder geval afzonderlijk wordt ingegaan op de hieronder genoemde zeven punten.

Ad 1: het gevoerde beleid

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het gevoerde en voorgenomen beleid;

 • de doeltreffendheid van het beleid en de bedrijfsvoering;

 • de invloed van het gevoerde beleid.

Ad 2: naleving van de wet- en regelgeving

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het volledig, juist en tijdig toepassen van geldende wet- en regelgeving in het verslagjaar;

 • de wijze waarop het onderhoud van procedurebeschrijvingen en werkinstructies plaatsvindt naar aanleiding van wijzigingen in geldende wet- en regelgeving.

Ad 3: de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de maatregelen die zijn getroffen om de rechtmatigheid van de financiële stromen van de wettelijke taken te waarborgen;

 • de actualiteit van de procesbeschrijvingen per regeling en de koppeling tussen de procesbeschrijvingen en de werkprogramma’s;

 • de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR);

 • de voorzieningen die het CAK heeft getroffen waardoor personen en instellingen, die met het CAK in aanraking komen in verband met de uitvoering van de taak van het CAK, in de gelegenheid zijn voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures te doen;

 • de wijze waarop de zorgvuldige behandeling van enerzijds personen en instellingen en anderzijds bezwaarschriften en klachten is gewaarborgd;

 • de wijze waarop het risicomanagementsysteem en de interne beheersstructuur is ingericht en in hoeverre de interne beheersmaatregelen gedurende het jaar hebben gewerkt. Met daarbij een expliciete toelichting van belangrijke actuele zaken, risico’s en knelpunten in de uitvoering;

 • de belangrijkste uitkomsten van de interne controles en intern uitgevoerd toezicht en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen;

 • de wijze waarop de betrouwbaarheid en de continuïteit van de managementinformatie voor de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording is gewaarborgd.

Ad 4: de geautomatiseerde gegevensverwerking

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de mate waarin in de applicaties geprogrammeerde controles – application controls – zijn opgenomen die de juiste uitvoering van de taken van het CAK garanderen, de continue werking hiervan en de mate waarin het CAK steunt op deze controles;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen om de bedrijfscontinuïteit van de geautomatiseerde systemen te waarborgen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor de toegangsbeveiliging van de geautomatiseerde systemen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor change management van de geautomatiseerde systemen;

 • de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde IT-audits naar de opzet, het bestaan en de werking en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

Ad 5: de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de hoofdlijnen van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • de onderzoeken die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, de aard van de fraude (interne of externe fraude) en tot welke resultaten en verbeteracties deze zaken geleid hebben.

Ad 6: de tijdige afstorting van ontvangen gelden

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de gemaakte afspraken met de fondsbeheerder, gemeenten en het Ministerie van VWS over het tijdig afstorten van gelden;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen die garanderen dat de ontvangen gelden tijdig worden afgestort aan onder andere de gemeenten, de fondsbeheerder en het Ministerie van VWS;

 • de belangrijkste uitkomsten van het intern uitgevoerd toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

Ad 7: de invulling van doelmatigheid

De NZa is op grond van artikel 16 sub d en f van de Wmg belast met de toezichtstaak om een oordeel te geven bij de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wettelijke taken van de Wlz en Wmo door het CAK. Om die reden wordt aan het CAK gevraagd om zich ook te verantwoorden over de doelmatige uitvoering van die wettelijke taken.

Het Ministerie van VWS heeft op grond van de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en de Kaderwet ZBO’s eigen sturingsinstrumenten en -mechanismen en eigen informatieverstrekking om hun oordeel te vormen bij de (doeltreffendheid en) doelmatigheid van het CAK. Dit betreft onder meer de financiering van de beheerskosten, waarbij het CAK jaarlijks een begroting aan het Ministerie van VWS dient te overleggen.

Een uitspraak over de doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK geeft een aanduiding weer over de verhouding tussen de ingezette middelen en de geleverde prestaties bij de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK. De meerwaarde hiervan ligt in een beter inzicht op het doelmatig functioneren van het CAK en op eventuele verbetermogelijkheden.

Momenteel is er in dit model nog geen normenkader vastgesteld waarin wordt gedefinieerd wanneer er sprake is van doelmatige uitvoering van de wettelijke taken, noch is het expliciet gemaakt hoe de doelmatige uitvoering zou kunnen worden vergroot door het CAK. Ook intern heeft het CAK nog weinig sturingsinformatie op het gebied van doelmatigheid. Wel kan het CAK een aantal prestatie-indicatoren en kengetallen toekennen aan het doelmatigheidsbegrip. Het Ministerie van VWS en de NZa zullen in samenspraak met het CAK moeten toewerken naar een normenkader, dat het mogelijk maakt om naast kwalitatieve uitspraken ook stellige kwantitatieve uitspraken te doen over de verhouding tussen de ingezette middelen en de geleverde prestaties bij de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK.

In de tussentijd verwacht de NZa dat het CAK in de bestuurlijke verantwoording 2021 in een vrij format een beschrijving geeft van relevante aspecten op dit aandachtsgebied van de doelmatigheid. Het CAK verantwoordt zich over de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken in een afzonderlijk deel van de bestuurlijke verantwoording 2021 als onderdeel van de andere informatie.

De NZa let in het toezichtsonderzoek vooralsnog op doelmatigheidsaspecten waarbij de optimalisatie (het mogelijk efficiënter kunnen uitvoeren) van de uitvoeringsprocessen en werkwijzen in het belang is van de cliënten, de zorgaanbieders, de betrokken ketenpartijen of de fondsen.

3.2 Getrouwheid

De Raad van Bestuur van het CAK dient ervoor te zorgen dat de bestuurlijke verantwoording een getrouw (juist en volledig) beeld geeft van de uitvoering van de wettelijke taken.

Juistheid en volledigheid houden in hun algemeenheid in dat het beeld dat de verstrekte verantwoordingsinformatie oproept overeenkomt met de feiten (de werkelijkheid) en geschikt is voor het doel waartoe deze informatie aan de gebruiker wordt verstrekt.

In dit kader dienen de in de financiële verantwoording opgenomen activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop en de in de matrices bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen een feitelijke weergave te zijn van de transacties, de uitgevoerde werkzaamheden en de gebeurtenissen in het verslagjaar 2021. De financiële stromen en de activa en passiva in de financiële overzichten dienen te worden verantwoord met inachtneming van de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in bijlage 1.

3.3 Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen dat de verantwoordingsinformatie in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Afhankelijk van de financiële dimensie van het rechtmatigheidsbegrip kan onderscheid worden gemaakt tussen financiële rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid. Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De rechtmatige uitvoering van taken is direct gekoppeld aan de financiële stromen. Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken in beginsel geen financiële dimensie11. De uitvoering van deze taken kan niet direct worden gekoppeld aan een financiële stroom, maar kan op een later moment in de tijd wel een financiële consequentie met zich meebrengen. Het betreffen bepaalde procedurele (tussen)prestaties en/of inspanningsverplichtingen die het CAK moet leveren om te komen tot een juiste, volledige en tijdige eindprestatie richting de cliënt, de fondsen of zorgaanbieders. Dit kan zijn in de sfeer van het voeren, onderhouden en bewaken van een adequate administratie, het verrichten van bepaalde incasso-inspanningsverplichtingen of het juist en volledig opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen en/of signaleringslijsten (zoals functionele uitvalbakken) in een proces om tijdig te komen tot de eindprestatie. Het betreft hier puur de taken die onder de directe verantwoordelijkheid en binnen de invloedsfeer van het CAK vallen. Deze taken zijn meestal vastgelegd in vastgestelde (interne) beleidsstukken, procedures en/of in wet- en regelgeving. Het tijdigheidsaspect is bij deze taken in de uitvoering door het CAK van groot belang, gelet op de mogelijke latente nadelige financiële consequentie voor onder andere een cliënt en/of een gemeente en/of een fonds.

Het CAK dient zich te verantwoorden in de bestuurlijke toelichting (als onderdeel van de matrices bestuurlijke verantwoording) over bijzonderheden die hieromtrent mogelijk hebben gespeeld of nog spelen bij de verschillende taken en regelingen. Het CAK dient zich in ieder geval te verantwoorden over de uitvoering door het CAK met betrekking tot:

 • de procedures inzake het opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen of signaleringslijsten (functionele uitvalbakken) bij het opleggen van eigen bijdragen ter voorkoming van stapelfacturen;

 • de procedures inzake de informatie- en onderzoeksplicht, zodat de opgelegde eigen bijdragen op de juiste informatie zijn gebaseerd en gevolgen van foutieve registratie voor cliënten worden beperkt. Bijvoorbeeld door middel van het verrichten van periodieke bestandvergelijkingen en het opvolgen en oplossen van signaleringslijsten hierbij;

 • procedures inzake het tijdig, binnen de wettelijke opleggings- en herzieningstermijnen van eigen bijdragen Wlz en Wmo, beschikken van de eigen bijdragen aan de cliënt ter voorkoming van het afboeken van de baten van de inning van de eigen bijdragen voor geleverde Wlz- en Wmo-zorg richting het Flz-fonds respectievelijk de gemeenten;

 • de procedures inzake de incasso-inspanningen ter voorkoming van het afboeken van vorderingen.

Bij de rechtmatige uitvoering van taken kan voor de daarbij gebruikte gegevens onderscheid worden gemaakt tussen directe verantwoordelijkheid en gebruikersverantwoordelijkheid.

Bij directe verantwoordelijkheid is een organisatie geheel verantwoordelijk voor de uitkomsten van een proces en moet de organisatie instaan voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de daarmee samenhangende uitkomsten of informatie.

Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet een organisatie ook zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een bepaald proces en is de organisatie verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De organisatie mag echter uitgaan van de betrouwbaarheid (juistheid volledigheid en tijdigheid) van de gegevens die derden aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de organisatie zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die door en/of namens de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten, indicatieorganen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Zorginstituut Nederland aan het CAK worden verstrekt. Als voorwaarde hierbij geldt dat de aanleverings- en (opvraag)procedures en de ingerichte infrastructuur van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat deze procedures en infrastructuur in voldoende mate waarborgen dat gegevens beschikbaar zijn voor de eigen administratie van het CAK en geen problemen veroorzaken die de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK belemmeren of vertragen. Het aanleveren en opvragen van de taak- en vraag-gebonden gegevens door respectievelijk bij de ketenpartijen moet zodanig gestructureerd zijn georganiseerd en ingericht door het CAK, dat dit waarborgt dat wordt voldaan aan de criteria-eisen voor de volledigheid en juistheid van de gegevensuitwisseling, met de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van datalekken.

Om tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen, die een externe accountant als maatstaf kan hanteren bij zijn accountantsonderzoek, zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn;

 • het te onderzoeken object – proces of resultaat daarvan – is duidelijk omschreven;

 • de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend;

 • afwijkingen van de norm en fouten moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn. Daarbij moet duidelijk herleidbaar gedocumenteerd zijn door het CAK hoe wet- en regelgeving is geïmplementeerd in de uitvoering door het CAK;

 • de te hanteren controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, staan vast.

In bijlage 2 bij dit model is een overzicht opgenomen van de circulaires en regelgeving die de basis vormen voor het rechtmatigheidskader van het CAK, daarnaast zijn daar ook de overige beleidsstukken opgenomen. Zie paragraaf 4.2 voor de uitwerking van de rechtmatigheidseisen per specifieke geldstroom.

Met inachtneming van de genoemde randvoorwaarden en nadere uitwerking van het begrip rechtmatigheid in hoofdstuk 4, dient de externe accountant een rechtmatigheidsoordeel te geven en in zijn verslag een toelichting te geven op de rechtmatige uitvoering door het CAK. In het protocol zijn de richtlijnen voor de controle van de externe accountant uitgewerkt.

3.4 Fouten en onzekerheden

Fouten en onzekerheden in de bestuurlijke verantwoording worden vastgesteld door de externe accountant naar aanleiding van het accountantsonderzoek.

Van een fout is sprake indien er een verschil is tussen enerzijds het gerapporteerde bedrag, de rubricering, de presentatie of de toelichting van een element in de bestuurlijke verantwoording en anderzijds het bedrag, de rubricering, de presentatie of de toelichting op grond van het verslaggevingsstelsel of indien een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving. Fouten worden in absolute zin opgevat voor zover het de naleving van wet- en regelgeving (rechtmatigheid) betreft. Saldering van fouten is daarom niet toegestaan.

Van een onzekerheid in de bestuurlijke verantwoording is sprake als er onvoldoende informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken, kortom als onzekerheid bestaat over de getrouwe weergave en/of (on)rechtmatigheid van de post. Saldering van onzekerheden is niet toegestaan.

Saldering van fouten of onzekerheden met betrekking tot een getrouw beeld of een rechtmatigheid is niet toegestaan.

Uitgangspunt is dat het CAK alle fouten en onzekerheden in het verslagjaar uitzoekt, oplost en indien mogelijk corrigeert. Ongecorrigeerde onzekerheden en fouten dienen in het eerstvolgende verslagjaar alsnog opgevolgd te worden teneinde deze onzekerheden en fouten op te heffen. Wanneer er geen correctie heeft plaatsgevonden, moet het CAK dit duidelijk motiveren. Dit geldt ook voor fouten en/of onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld. Indien het CAK om een bepaalde reden onvoldoende of niet de geschikte informatie kan verkrijgen, doet het CAK opgave van de verhindering, tenzij het een verhindering in een financieel stroom betreft waarvoor gebruikersverantwoordelijkheid geldt. In dit geval licht het CAK een (mogelijk) geïmporteerde fout of onzekerheid toe in de bestuurlijke verantwoording. Over het algemeen is het, voor een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel van de externe accountant, noodzakelijk dat het CAK mogelijke fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Geconstateerde procedurele (niet financiële) onrechtmatigheidsfouten en/of onzekerheden, die niet te kwantificeren zijn, worden separaat verantwoord door het CAK, met een toelichting op de oorzaak, het plan van aanpak richting de oplossing en de werkwijze om dit in het vervolg te voorkomen.

3.5 Materialiteit

3.5.1 Algemeen

De Raad van Bestuur van het CAK tracht de matrices en financiële overzichten zodanig op te stellen dat er door de externe accountant met een redelijke mate van zekerheid gesteld kan worden dat deze geen fouten en onzekerheden van materieel belang bevat. Indien laatstgenoemd begrip bij het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet worden uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95% dat de bewering juist is dat de bestuurlijke verantwoording geen grotere fout of onzekerheid in de controle bevat dan de hieronder genoemde goedkeuringstoleranties.

3.5.2 Toleranties getrouw beeld

De externe accountant bepaalt voor het getrouwbeeld-oordeel over de financiële overzichten van de activa en passiva en toelichtingen daarop zelf de materialiteit (goedkeuringstoleranties) rekening houdend met de voor hem geldende beroepsvoorschriften (in het bijzonder de NV COS), zijn eigen professional judgement en het doel van de opdracht zoals omschreven in het protocol. De accountant rapporteert in het accountantsverslag de gehanteerde controletoleranties in dit kader.

3.5.3 Toleranties (financiële) rechtmatigheid

De goedkeuringstoleranties voor de financiële rechtmatigheid zijn voorgeschreven per financiële stroom. De financiële stromen in de matrices bestuurlijke verantwoording zijn rechtmatig indien hierin geen fouten en onzekerheden voorkomen die groter zijn dan de specifieke goedkeuringstoleranties per financiële stroom. De specifieke goedkeuringstoleranties zijn opgenomen in de paragrafen van de 7 wettelijke taken en regelingen in hoofdstuk 4.

4. Rechtmatigheidskader

4.1 Inleiding

Gelet op de diversiteit van de regelingen is het rechtmatigheidskader onderverdeeld naar de desbetreffende taken en regelingen die het CAK uitvoert. Als bij de uitvoering van deze taken en regelingen en daarover afgelegde verantwoording wordt voldaan aan de relevante bepalingen in uit de geldende wet- en regelgeving, dan zijn de daaruit voortvloeiende financiële stromen als rechtmatig aan te merken.

4.2 Financiële stromen

4.2.1 Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

Grondslag en taken

De werkzaamheden van het CAK voor wat betreft de Wtcg zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 3 van de Wtcg. Dit betreft het verrichten van de in het eerste en tweede lid van artikel 3 genoemde taken met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling Wtcg.

Met ingang van 2014 is de tegemoetkoming op basis van de Wtcg afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2016 mag het CAK geen nieuwe beschikkingen meer afgeven. Ook kunnen met ingang van 2016 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Wel gelden de uit de Awb voortkomende secundaire processen, bezwaar en beroep. Het CAK moet betalingen op al geslagen beschikkingen uitvoeren tot en met 11 februari 2021.

Toezicht en verantwoording

Het Ministerie van VWS beoordeelt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de uitvoering van de tegemoetkomingsregeling Wtcg door het CAK. Haar oordeel hierover deelt het Ministerie van VWS mee aan het CAK door middel van een brief. In deze brief geeft het Ministerie van VWS aan of het Ministerie van VWS de verantwoording over deze taak goedkeurt.

Concrete invulling rechtmatigheid

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseert het begrip rechtmatigheid.

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle nog uit te betalen tegemoetkomingen Wtcg (tot en met 11 februari 2021, daarna zijn de tegemoetkomingen bestuursrechtelijk verjaard).

Juistheid heeft de betekenis van het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste tegemoetkomingsbedrag aan de juiste rechthebbende12 volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid van betaling betreft het binnen vastgestelde termijnen afwikkelen van de betaling. Afhankelijk van het tijdstip van bekend worden van het recht op de betaling zal een bepaalde termijn als normstelling voor rechtmatigheid worden gehanteerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van het Ministerie van VWS en bij door het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met ’s Rijks kas. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘schatkistbankieren’.

Koppeling met financiële stromen

De in het verantwoordingsjaar uitgevoerde betalingen voor de Wtcg komen tot uitdrukking in de bestuurlijke verantwoording van het CAK in de post ‘Liquide middelen Wtcg’, ‘Door te storten middelen wettelijke taken Wtcg’ en ‘Rekening-courant Wtcg’ als onderdeel van de overzichten van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties in de rekening-courant in het verslagjaar.

Slotverantwoordingsvereisten

Middels een brief van het Ministerie van VWS (kenmerk 1409414-180076-2 d.d. 14 november 2019) is het CAK geïnformeerd over de vereisten van de slotverantwoordingen voor de aflopende regelingen.

Voor wat betreft de activiteiten van de Wtcg, stelt VWS bovenop de reguliere verantwoording geen additionele verantwoordingseisen. Het CAK rapporteert op de reguliere wijze over de Wtcg tot en met de bestuurlijke verantwoording 2021, die het CAK voor 1 juli 2022 oplevert.

4.2.2 Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

Grondslag en taken

Sinds 1 januari 2015 voert het CAK de ObJw uit op grond van artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet en het Besluit aanwijzing CAK als bestuursorgaan.

In de Jeugdwet wordt bepaald dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd voor kinderen die buiten het gezin hulp ontvangen. De gemeenten leggen de ouderbijdrage op. Het vaststellen en innen van de ouderbijdrage was bij het CAK belegd. De Minister van VWS houdt op grond van de Jeugdwet toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de ObJw.

De ouderbijdrage is met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. Het CAK zal in 2021 uitvoering geven aan de afwikkeling van de taak met betrekking tot de vaststelling en inning van de ouderbijdrage. De afwikkeling behelst de financiële afhechting middels afdracht van gelden aan gemeenten.

De afspraken zijn vastgelegd in een brief van het Ministerie van VWS aan het CAK d.d. 5 oktober 2017 (kenmerk 1230430-167598-J). In deze brief verzoekt het Ministerie van VWS het CAK de ouderbijdragen uit te faseren tot en met 2020, wat inhoudt dat het CAK de openstaande vorderingen in geval van betalingsregeling c.q. schuldsanering tot en met uiterlijk 31-12-2020 int en het restant aan openstaande vorderingen afboekt. De afspraken over de feitelijke financiële afwikkeling zijn door het CAK op 3 juni 2021 in een brief (WB 20210603 OBJW) bevestigd. Bij brief van 29 oktober 2021 (3268511-1017702-Z) heeft het Ministerie van VWS de afspraken geaccordeerd. Op basis hiervan zal – na ontvangst van de benodigde gelden van het Ministerie van VWS – het CAK deze wettelijke taak in 2021 afwikkelen.

Toezicht en verantwoording

VWS beoordeelt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de uitvoering van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet door het CAK. Haar oordeel hierover deelt het Ministerie van VWS mee aan het CAK door middel van een brief. In deze brief geeft het Ministerie van VWS aan of dit Ministerie de verantwoording over deze taak goedkeurt.

Concrete invulling rechtmatigheid

De afhandeling van deze financiële stroom wordt ingevuld op basis van de brief van 3 juni 2021 (met kenmerk WB 20210603 OBJW) waarin het CAK de gemaakte afspraken over de financiële afwikkeling met het Ministerie van VWS heeft bevestigd, welke bij brief van 29 oktober 2021 (3268511-1017702-Z) zijn geaccordeerd door het Ministerie van VWS.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom.

Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van alle hiervoor genoemde financiële stromen in het verslagjaar die betrekking hebben op de Ouderbijdrage Jeugdwet (niet gesaldeerd).

Slotverantwoordingsvereisten

Middels een brief van het Ministerie van VWS (kenmerk 1409414-180076-2 d.d. 14 november 2019) is het CAK geïnformeerd over de vereisten van de slotverantwoordingen voor de aflopende regelingen.

Voor wat betreft de activiteiten van de ObJw, stelt het Ministerie van VWS bovenop de reguliere verantwoording geen additionele verantwoordingseisen. Het CAK rapporteert op de reguliere wijze over de ObJw tot en met de bestuurlijke verantwoording 2021, die het CAK voor 1 juli 2022 oplevert.

4.2.3 Wet langdurige zorg

Grondslag en taken

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wlz van kracht geworden. De taken van het CAK zijn geregeld in artikel 6.1.2 van de Wlz. Het CAK is in het kader van de Wlz belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden:

 • De vaststelling, oplegging en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5 van de Wlz.

 • Het namens een Wlz-uitvoerder of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de Wlz-uitvoerders of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn.

Het Besluit langdurige zorg (Blz) en de Regeling langdurige zorg (Rlz) geven een omschrijving en opsomming van alle zorg die onder de Wlz valt.

Het verrichten van het hiervoor genoemd deel van de administratie door het CAK worden in het Blz en Rlz uitgewerkt voor de volgende taken:

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn aan zorgaanbieders voor het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz. Deze betalingen geschieden namens de Wlz-uitvoerders aan de hand van gegevens die afkomstig zijn van de zorgkantoren. Het verrichten van de betalingen is een bancaire taak.

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die dienen tot vergoeding van bedragen die de Wlz-uitvoerders uit hoofde van de uitvoering van de wet verschuldigd zijn aan zorgaanbieders betreffende het verlenen van zorg, voor zover die niet is begrepen onder de zorg die in 3.1.1 van de Wlz is genoemd. Deze betalingen geschieden namens het Zorginstituut en vormen eveneens een bancaire taak.13

 • Het CAK verricht de vaststelling, de oplegging en de inning van de eigen bijdrage, bedoeld in de artikelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 van het Blz. Ook heeft het CAK een taak in het afboeken van de vorderingen. Het CAK heeft een zelfstandige taak in dit proces, met gebruikmaking van gegevens van derden, zoals zorgkantoren, zorgaanbieders, de Belastingdienst en inhoudingsorganen. De zorgkantoren leveren de gegevens voor de vaststelling van de eigen bijdrage volgens de artikelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 van het Blz aan. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanlevering van deze data. De grondslag voor de gegevensverstrekking is te vinden in artikel 9.1.2 van de Wlz.

 • Het verstrekken van alle gegevens aan zorgkantoren, die zij voor de vervulling van hun taak bij de uitvoering van de wet nodig hebben. Dit is een intermediaire taak. De gegevensverstrekking is gebaseerd op artikel 9.1.2 van de Wlz.

De taken kunnen tot twee deelgebieden betreffende de Wlz worden samengevoegd:

 • Het zelfstandig vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor verblijf in een instelling14, volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) en modulair pakket thuis (mpt) op basis van gegevens van de Belastingdienst, het UWV, de SVB, zorgkantoren en zorgaanbieders, waarbij de persoonsgegevens geverifieerd worden bij de Basisregistratie personen (BRP).

 • Het verrichten van de betaling van zorgaanspraken Wlz in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor in opdracht van de Wlz-uitvoerders of het Zorginstituut op grond van artikel 6.1.2 onderdeel c van de Wlz.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub d van de Wmg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door het CAK.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg kan de NZa hiervoor regels stellen.

4.2.3.1 Betalingen zorgaanspraken en subsidieregelingen

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

Het CAK heeft de taak om betalingen te verrichten in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor. Het CAK is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van de opdrachten die het ter uitvoering heeft ontvangen. Het CAK heeft geen verantwoordelijkheid voor de juiste, volledige en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedures geen problemen veroorzaken. De Wlz bakent deze verantwoordelijkheid af door uitdrukkelijk aan te geven, dat het CAK de betalingen namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verricht.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf het ontvangen van de opdrachten. Het CAK voert de taak van betaalkantoor rechtmatig uit, als de ontvangen betaalopdrachten volledig, juist en tijdig worden uitgevoerd en als de afrekeningen van de verrichte betalingen met het Flz volledig, juist en tijdig plaatsvinden.

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseren het begrip rechtmatigheid:

 • volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen;

 • juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut;

 • tijdigheid houdt in dat het CAK de ontvangen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betaaltermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betaaltermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK (zie bijlage 5 ‘Definities kengetallen en prestatie-indicatoren’).

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met het Flz. Hiervoor worden identieke rechtmatigheidsnormen gehanteerd als voor de afwikkeling van betaalopdrachten, dat wil zeggen dat de afrekeningen volledig, juist en tijdig moeten plaatsvinden.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK de interne beheersingsmaatregelen die het CAK heeft getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de betalingen en ter voorkoming van het onttrekken van waarden aan het Flz via het CAK. Bovendien geeft het CAK in de bestuurlijke verantwoording aan of alle binnengekomen opdrachten volledig, juist en tijdig zijn afgewikkeld en of de afrekeningen met het Flz volledig, juist en tijdig hebben plaatsgevonden.

Koppeling met financiële stromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het Flz verrekende bedragen komen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK onder andere tot uitdrukking in de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat het CAK uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij:

 • 1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar;

 • 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar;

4.2.3.2 Afdracht eigen bijdragen Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wlz en het namens een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders. Binnen de Wlz wordt onderscheid gemaakt in de eigen bijdrage voor enerzijds (1) verblijf in een instelling, (2) volledig pakket thuis (vpt), (3) persoonsgebonden budget (pgb) en anderzijds het (4) modulair pakket thuis (mpt).

Het CAK maakt gebruik van gegevens van zorgaanbieders, de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst. Het rechtmatigheidsbegrip speelt een rol vanaf het moment dat het CAK alle gegevens binnen heeft voor de vaststelling van de eigen bijdragen in het kader van de Wlz. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en de geïncasseerd en ontvangen eigen bijdragen volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan het Flz. Vertraging in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers valt buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen problemen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wlz

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Besluit langdurige zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Inning van eigen bijdragen Wlz

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Wlz wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en het UWV. Dit heet ook wel broninhouding. Daarvoor levert het CAK informatie aan de SVB en het UWV aan. Omdat de SVB en het UWV deze ingehouden bedragen direct afdragen met het Flz, is op de bevestigde en op door broninhouders afgedragen bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing. Indien broninhouding niet plaatsvindt via de SVB of het UWV draagt het CAK zorg voor inning.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door ketenpartijen. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen Wlz.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wlz. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de informatieleveranciers, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de samenwerking met de broninhouders, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de samenwerking met de broninhouders te optimaliseren;

 • de informatie die aan cliënten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten).

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wlz komen in de bestuurlijke verantwoording tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Debiteuren’ (inclusief analyse debiteurenpositie) en de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar.

4.2.3.3 Interest geldmiddelen Flz en Wmo

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de interest geldmiddelen Flz en Wmo.

Het CAK beschikt in de hoedanigheid als betaalkantoor over liquide middelen. In het geval van de betalingen van de zorgaanspraken is dit om tijdsverschillen tussen het uitvoeren van betalingsopdrachten en de daarvoor benodigde geldmiddelen van het Flz te overbruggen.

Omdat de kosten van het CAK inclusief de bankkosten in principe gedekt worden door het budget beheerskosten, moet de betreffende interest volledig met het Flz en de Wmo worden verrekend. Vastgesteld moet worden, dat de interest die over de beschikbare liquide middelen en openstaande vorderingen wordt ontvangen c.q. betaald juist, tijdig en volledig is verrekend. De wijze van verdelen van de interest geldmiddelen naar het Flz en de Wmo vindt plaats op basis

van de gemaakte afspraak tussen het CAK en het Zorginstituut. De bedragen die door het CAK zijn bepaald op basis van deze verdeling worden opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK.

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar verrekende interest geldmiddelen komt in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’ en de post ‘Rekening-couranten als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van:

 • 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Flz en Wmo in het verslagjaar;

4.2.4 Wet maatschappelijke ondersteuning

Grondslag en taken

Het CAK is op grond van artikel 6.1.2. aanhef en sub b van de Wlz vanaf 1 januari 2015, belast met de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4b van de Wmo 2015 (extramuraal en intramuraal). Vanaf 1 januari 2007 tot 1 januari 2015 was artikel 15 en 16 van de Wmo van toepassing (uitsluitend Wmo extramuraal). Deze taak is per 1 januari 2015 uitgebreid. Er is geen overgangsregeling van toepassing.

Eén van de gevolgen van de wijziging in wet- en regelgeving is dat de producten ‘beschermd wonen’ en ‘kort verblijf’ vanuit de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld zijn naar de Wmo. De verantwoordelijkheid voor faciliteren van de zorg voor Wmo beschermd wonen is met ingang van 1 januari 2015 op grond van de Wmo bij gemeenten komen te liggen en het CAK is verantwoordelijk voor het innen en afdragen van de eigen bijdragen.

Per 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangepast met de invoering van het abonnementstarief15 (hierna aangeduid als Wmo 2020) voor de Wmo extramuraal. Hieraan ging per 1 januari 2019 de invoering van het gemaximeerd Wmo tarief vooraf16. In samenhang met deze aanpassingen is onder meer ook de wijziging doorgevoerd dat met ingang van 1 januari 2020 cliënten die een PGB beschermd wonen ontvangen, net als cliënten die Wmo beschermd wonen in natura ontvangen, de intramurale Wmo eigen bijdrage moeten betalen (inkomensafhankelijke hoge of lage eigenbijdragetarief) 17.

Overigens kan er binnen een huishouden sprake zijn van een samenloop van verschillende zorgproducten. Hierdoor kan een anti-cumulatiebeding18 van toepassing zijn.

Toezicht en verantwoording

Op basis van artikel 16 sub f van de Wmg houdt de NZa toezicht op de vaststelling en inning van de eigen bijdragen zoals bedoeld in artikel 2.1.4b van de Wmo 2015 door het CAK. Een goed toezicht op de uitvoering door het CAK van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo is van direct belang vanuit het perspectief van de Wlz en omgekeerd.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg kan de NZa hiervoor regels stellen.

Omdat er geen overgangsregeling van toepassing is, is er met het Ministerie van VWS afgesproken dat de verantwoording niet gesplitst hoeft te worden naar Wmo voor 1 januari 2015 en na 1 januari 2015.

De standen en/of bedragen met betrekking tot de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020, worden door het CAK in de financiële overzichten van de activa en passiva de bestuurlijke verantwoording 2021 separaat opgenomen, op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel. In de matrices bestuurlijke verantwoording wordt één bedrag opgenomen voor de afdracht eigen bijdragen Wmo.

4.2.4.1 Afdracht eigen bijdragen Wmo

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de eigenbijdrageregeling Wmo 2015. De regelingen Wmo 2015-2019 (Wmo-oud), Wmo beschermd wonen en het per 1 januari 2020 ingevoerde abonnementstarief maken onderdeel uit van de Wmo 2015.

Het CAK heft en int maandelijks de eigen bijdrage voor cliënten die Wmo beschermd wonen (Wmo intramuraal) of Wmo extramuraal ontvangen. Het CAK geeft hiertoe beschikkingen af.

Bij Wmo beschermd wonen is broninhouding en afdrachten van de eigen bijdrage door het UWV of de SVB mogelijk. Daarvoor levert het CAK informatie aan de SVB en UWV aan. Dit is het enige product in de Wmo waarvoor broninhouding kan plaatsvinden. De ingehouden bedragen moeten door de SVB en het UWV overgemaakt worden aan het CAK, die vervolgens voor de verdeling over de verschillende centrumgemeenten zorgt, als zijnde de afdrachten eigen bijdragen Wmo.

Het CAK heeft een gebruikersverantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid van de ontvangen bedragen aan broninhouding van de SVB en het UWV. Wel heeft het CAK een informatie- en onderzoeksplicht om zorg te dragen dat de eigen bijdrage op de juiste informatie is gebaseerd en de gevolgen van de foutieve registratie voor cliënten worden beperkt. De CAK geeft hier invulling aan middels een structurele periodieke bestandsvergelijking met centrumgemeenten.

De vaststelling van de eigen bijdragen vindt plaats op basis van gegevens van de zorgaanbieders en/of gemeenten en de inkomensgegevens (bij Wmo 2020 uitsluitend bij peiljaarverlegging/toepassing minimabeleid) van de Belastingdienst.

De door de zorgaanbieders en gemeenten bij het CAK aangeleverde persoonsgegevens worden aan de hand van de gegevens van het BRP geverifieerd. Het CAK maakt gebruik van de gegevens van zes informatieleveranciers:

 • de zorgaanbieders voor persoons- en zorgurengegevens19;

 • de gemeenten voor parameters, vrijstellingen en persoons- en zorggegevens en minimabeleid;

 • de BRP voor persoonsgegevens;

 • het UWV voor inkomensgegevens en bevestigde broninhoudingen;

 • de SVB voor bevestigde broninhoudingen en de relatiestatus van een cliënt;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Voor de gegevens van de informatieleveranciers geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid (juistheid en volledigheid) van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers zelf. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde cliënten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK. Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf de ontvangst van alle gegevens die nodig zijn voor vaststelling van de eigen bijdragen. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen voor Wmo volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en de geïncasseerd en ontvangen eigen bijdragen voor Wmo volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan de gemeenten.

Vertragingen in de gegevensaanlevering door één van de zes informatieleveranciers vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de (opvraag)procedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de (opvraag)procedure geen problemen veroorzaken. Ook gelden voor het CAK ten aanzien van de procedurele rechtmatigheid plichten om zorg te dragen dat de eigen bijdrage op de juiste informatie is gebaseerd en gevolgen van de foutieve registraties voor cliënten worden beperkt. Zie voor meer details paragraaf 3.3.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wmo

Wettelijk is besloten om op de eigen bijdrage Wmo een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn.

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het ‘volledig afwikkelen’ heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Innen van eigen bijdragen Wmo

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces. Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door het Ministerie van VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen Wmo.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording 2021 verantwoordt het CAK in het hoofdstuk van de matrices bestuurlijke verantwoording de in- en uitgaande geldstromen voor alle Wmo geldstromen samen. Dit betreft het totaal van Wmo 2015 en eerder, Wmo beschermd wonen en het abonnementstarief (Wmo 2020). In de hoofdstukken van de financiële overzichten van de activa en passiva op kasbasis en op basis van toerekeningbeginsel, verantwoordt het CAK de balansposities van de uitvoering van de Wmo 2020 separaat in de financiële overzichten, in de verloopoverzichten en toelichtingen hierop.

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens vanuit de informatieleveranciers, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de samenwerking met de broninhouders, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de samenwerking met de broninhouders te optimaliseren;

 • informatie die aan cliënten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten).

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wmo komen tot uitdrukking in de bestuurlijke verantwoording van het CAK in de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Debiteuren’ (inclusief analyse debiteurenpositie) en de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar.

5 Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

5.1 Aanleverprocedure

Bij de aanleverprocedure gaat het om de manier waarop het CAK de jaarverslaggeving aan het Ministerie van VWS en de NZa moet toesturen.

Het CAK moet de bestuurlijke verantwoording en de accountantsproducten (controleverklaring en accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar versturen aan het Ministerie van VWS en de NZa. Hierbij is bepaald dat het Zorginstituut onderdeel uitmaakt van de verspreidingskring.

Fysieke inzending het Ministerie van VWS

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt het Ministerie van VWS het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. directeur-Zorgverzekeringen

de heer drs. K.J. Bemiers

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Fysieke inzending NZa

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Nederlandse Zorgautoriteit

T.a.v. de mevrouw M. Kaljouw

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Elektronische inzending NZa

Voor de elektronische toezending van verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van het NZa-uitwisselportaal.

Overige informatie

Het CAK kan op eigen initiatief of op uitnodiging van het Ministerie van VWS of de NZa aanvullende informatie over de jaarverslaggeving verstrekken. Voor het inzenden daarvan geldt de bovenstaande wijze van inzending.

Voor alle vragen over het toezenden van de jaarverslaggeving en de aanvullingen daarop aan de NZa kan het CAK zich wenden tot de helpdesk CAK, telefoonnummer 030 – 296 83 73, e-mail info@nza.nl (t.a.v. de heer drs. M.A. Maaten).

5.2 Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

De NZa, het Ministerie van VWS en het Zorginstituut hanteren de gedragslijn dat wettelijke informatie die in het financieel verslag en uitvoeringsverslag is opgenomen, in principe openbare informatie is nadat het financieel verslag en het uitvoeringsverslag door de Minister van VWS zijn goedgekeurd. Voor het overige geldt dat bedrijfsgegevens die het CAK in vertrouwen heeft verstrekt, in beginsel niet openbaar worden gemaakt.

6 Bekrachtiging

6.1 Ministerie van VWS

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds, in samenspraak met het Zorginstituut. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door het Ministerie van VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van Bestuur van het CAK.

6.2 Raad van Bestuur van de NZa

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van de NZa enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds, in samenspraak met het Zorginstituut. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door het Ministerie van VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van Bestuur van het CAK.

BIJLAGE 1. TOELICHTINGEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Het CAK neemt in haar bestuurlijke verantwoording in de financiële overzichten twee activa en passiva overzichten op. De te hanteren sjablonen en modellen zijn vooraf met partijen afgestemd.

 • I. Het financiële overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis per ultimo van het verantwoordingsjaar.

  Dit overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een algemene toelichting op de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op kasbasis in het verantwoordingsjaar.

  • Een overzicht van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op kasbasis per ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

  • Verloopoverzichten van financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in 2021, voorzien van een toelichting.

 • II. Het financiële overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel per ultimo van het verantwoordingsjaar.

  Dit overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een algemene toelichting op de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel in het verantwoordingsjaar.

  • Een overzicht van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel per ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

  • Verloopoverzichten van de activa en passiva20 op basis van het toerekeningsbeginsel in 2021 (inclusief vergelijkende cijfers) voorzien van een toelichting.

Toelichtingen en waarderingsgrondslagen Financieel overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis

Hierna zijn de te hanteren waarderingsgrondslagen opgenomen. Indien het CAK deze waarderingsgrondslagen wil wijzigen, niet wil toepassen of waarderingsgrondslagen wil toevoegen vindt er hierover vooraf afstemming plaats met het Ministerie van VWS, het Zorginstituut en de NZa. Partijen moeten het eens zijn over de te hanteren waarderingsgrondslagen. Met het opstellen van het financieel overzicht inclusief toelichting conform dit model voldoet het CAK aan de verantwoordingsvereisten van het Ministerie van VWS en de NZa als toezichthouders.

Algemene toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de verantwoording worden verwerkt in het financieel overzicht.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in het financiële overzicht verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de verantwoording, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan opgenomen in de toelichting van de financiële overzichten.

Algemene Grondslagen

Algemeen

Het financieel overzicht is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021 zoals opgenomen in deze bijlage.

Uitgangspunt voor de opstelling van het financieel overzicht van activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis is de verwerking van de in het boekjaar plaatsgevonden betalingen en ontvangsten.

Vanuit de wettelijke taken geldt dat uitsluitend sprake is van balansposities omdat er geen baten en lasten voor rekening van het CAK komen. Derhalve is er geen staat van baten en lasten opgenomen van de wettelijke taken. Wel is afgesproken dat er op kasbasis verantwoording afgelegd wordt van enkele financiële stromen in de matrices.

Vergelijking voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Er is enkel een algemene toelichting toegevoegd ten aanzien van de gebeurtenissen na balansdatum.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Liquide middelen

Liquide middelen hebben onder meer betrekking op de Financiering instellingen en eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo. Na ontvangst van de eigen bijdragen worden de gelden afgedragen aan het Flz, respectievelijk de gemeenten. Verder beschikt het CAK over aparte bankrekeningen voor de uitvoering van de ObJw en de Wtcg.

Als betaalkantoor beschikt het CAK over liquide middelen. In het geval van de betaling van de zorgaanspraken uit hoofde van de Financiering instellingen is dit om tijdsverschillen tussen het uitvoeren van betalingsopdrachten en de daarvoor benodigde geldmiddelen van het Flz te overbruggen. De liquide middelen zijn juridisch eigendom van het CAK, maar geheel en uitsluitend onderdeel van de uitvoering van de wettelijke taken in opdracht van de Minister van VWS, en maken om die reden onderdeel uit van de bankrekeningen in het financieel overzicht van activa en passiva.

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden aangehouden bij banken die tenminste een A-rating hebben en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, komen deze ten goede aan fondsen en gemeenten.

Ontvangen en betaalde Interest worden volledig met het Flz en de gemeenten verrekend op kasbasis. Bankkosten worden voldaan uit het budget beheerskosten.

Door te storten middelen

Onder de door te storten middelen zijn opgenomen de ontvangsten inzake de wettelijke taakuitoefening die om reden van tijdsverschil nog moeten worden doorgestort naar de belanghebbende fondsen, gemeenten of andere belanghebbende. De door te storten middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen bijdragen regelingen

De in het kader van de eigen bijdragen regelingen geïncasseerde en doorbetaalde eigen bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Zorgaanspraken en subsidieregelingen

De in het kader van de zorgaanspraken en subsidieregelingen uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met de fondsen verrekende bedragen zijn verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

In het kader van de afwikkeling van de ouderbijdragen Jeugdwet 2015 zijn de volgende financiële stromen verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden:

 • Terugbetalingen ouderbijdragen 2015 van het CAK aan ouders.

 • Terugbetalingen van gemeenten aan het CAK van door het CAK aan ouders terugbetaalde ouderbijdragen 2015.

 • Ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015 die ontvangen zijn van ouders op basis van een door het CAK uitgevoerd minnelijk traject.

 • Inzake het aan gemeenten afgedragen bedrag door het CAK van de van ouders ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten met ’s Rijks kas verrekende bedragen en de uitgevoerde betalingen zijn verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Toelichtingen en waarderingsgrondslagen Financieel overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel

Hierna zijn de te hanteren waarderingsgrondslagen opgenomen welke worden bepaald met inachtneming van het toerekeningsbeginsel. Indien het CAK deze waarderingsgrondslagen wil wijzigen, niet wil toepassen of waarderingsgrondslagen wil toevoegen vindt er hierover vooraf afstemming plaats met het Ministerie van VWS, het Zorginstituut en de NZa. Partijen moeten het eens zijn over de te hanteren waarderingsgrondslagen. Met het opstellen van de financiële verantwoording inclusief toelichting conform dit model stelt het CAK zich in staat om te voldoen aan de verantwoordingsvereisten van het Ministerie van VWS en de NZa als toezichthouder.

Algemene toelichting

Gebruik van schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van het financieel overzichten vormt het bestuur van het CAK zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het financieel overzicht opgenomen bedragen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Indien de schattingen voor het geven van inzicht voor de gebruikers van het financieel overzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting op betreffende financiële stroom of balanspost.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de verantwoording worden verwerkt in het overzicht.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in het overzicht verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van het overzicht, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in het overzicht.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Het financieel overzicht is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen in bijlage 1 van het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021. Uitgangspunt voor de opstelling van het financieel overzicht van activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel vindt plaats op basis van de grondslagen zoals hierna opgenomen, voor zoverre in afwijking ten opzichte van de grondslagen voor verwerking van transacties op kasbasis.

Vanuit de wettelijke taken geldt dat uitsluitend sprake is van balansposities omdat er geen baten en lasten voor rekening van het CAK komen. Derhalve is er geen staat van baten en lasten opgenomen van de wettelijke taken.

Vergelijking voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Rekening-courantposities

De rekening-courantposities met vorderingen en/of schulden met fondsen en gemeenten als gevolg van toepassing van het toerekeningsbeginsel worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Debiteuren

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er worden geen voorzieningen voor oninbaarheid opgenomen. Het risico voor oninbaarheid is voor rekening van het desbetreffende fonds of de desbetreffende gemeente. In de toelichting van het financieel overzicht dient een analyse te worden opgenomen, waaronder informatie van de debiteurenpositie gewaardeerd tegen reële waarde een nadere toelichting de inzake juistheid, volledigheid en bestaan van de debiteurenpositie om de voorziening voor oninbaarheid te kunnen bepalen.

Liquide middelen

De toelichtingen en waarderingsgrondslagen van de liquide middelen op basis van het toerekeningsbeginsel zijn gelijk aan de toelichtingen en waarderingsgrondslagen van de liquide middelen bij het financieel overzicht activa en passiva op kasbasis.

BIJLAGE 2. JURIDISCH KADER MET WET- EN REGELGEVING EN OVERIGE BELEIDSSTUKKEN

Inzake de in het verslagjaar 2021 geldende relevante algemene wet- en regelgeving, bijzondere wet- en regelgeving, circulaires, brieven van het Zorginstituut en brieven van het Ministerie van VWS verwijzen het Ministerie van VWS en de NZa naar de tabellen in het juridisch kader van het CAK. Hierin zijn alle documenten die van belang zijn voor het CAK voor de uitvoering van de wettelijke taken in het verslagjaar 2021 opgenomen. Het juridisch kader op de wettelijke taken wordt actueel gehouden door de afdeling Strategie & Beleid, de afdeling Bestuurszaken is eindverantwoordelijk.

Het juridisch kader geeft een opsomming van alle voor het CAK geldende wet- en regelgeving, waaronder ook nadere uitwerkingen en uitvoeringskaders van de wet- en regelgeving, waarbij de volgende categorieën gelden voor de wettelijke taken:

 • 1. Algemene wet- en regelgeving;

 • 2. Inkoop en contract management;

 • 3. Brieven VWS – CAK Algemeen;

 • 4. Overig, onder meer:

  • a. brieven Zorginstituut Nederland

  • b. protocol CAK

  • c. externe publicaties

  • d. beleidsmemo’s

Voor de geldende onderliggende specifieke verwijzingen naar regelgeving, brieven, beleidstukken en dergelijke wordt voor de bovengenoemde categorieën verwezen naar het juridisch kader van het CAK en de daarbij horende bijlage van het juridisch kader. Daarnaast wordt verwezen in dit model naar paragraaf 4.2 waarin per regeling de voornaamste specifieke geldende wet- en regelgeving is opgenomen onder het normenkader.

BIJLAGE 3. MODEL MATRIX BESTUURLIJKE VERANTWOORDING VWS

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande financiële stromen (op kasbasis) met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling Wtcg en de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet. In deze matrix zijn deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model. In de bestuurlijke verantwoording wordt gerapporteerd per uitkeringsjaar.

Financiële stroom

Bedrag verslagjaar in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK

Bestuurlijke toelichting

1. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

 

Het uitkeren van een tegemoetkomingsbedrag ingevolge artikel 2 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van of namens de informatieleveranciers ontvangen cliëntgegevens.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

 

De afdrachten aan gemeenten na de vaststelling en inning van de ouderbijdragen op basis van de door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van het vaststellen en innen van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

BIJLAGE 4. MODEL MATRIX BESTUURLIJKE VERANTWOORDING NZA

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande financiële stromen (op kasbasis) van de Wlz en de Wmo. In deze matrix is het totaal van deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model.

Financiële stroom

Bedrag verslagjaar in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK

Bestuurlijke toelichting

1. Betalingen van zorgaanspraken Wlz

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

3. Afdracht eigen bijdragen Wlz

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wlz op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wlz op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wlz en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wlz.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het Flz via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wlz.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

4. Afdracht eigen bijdragen Wmo

 

De afdrachten aan gemeenten na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wmo op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wmo en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan de gemeenten afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wmo.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

5. Interest geldmiddelen Flz en Wmo

 

Verrekening van interest op publieke geldmiddelen en openstaande vorderingen in rekening-courant met het Flz en de Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verrekening van de interest geldmiddelen met het Flz en de Wmo. De wijze van verdelen van de interest geldmiddelen naar het Flz en de Wmo vindt plaats op basis van de gemaakte afspraak tussen het CAK en het Zorginstituut.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen en de openstaande vorderingen.

 

BIJLAGE 5. DEFINITIES KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN

In deze paragraaf zijn de kengetallen en prestatie-indicatoren opgenomen die het CAK in de bestuurlijke verantwoording moet opnemen. Het CAK vermeldt de kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en het voorafgaand jaar.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

Categorie

Kengetal

Omschrijving

Definitie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

KC0702

Aantal niet uitgevoerde betalingen

Het aantal niet uitgevoerde betalingen vanwege het ontbreken van cliëntgegevens ten aanzien van de uitbetaling in het huidig verslagjaar, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie.

Aantal niet uitgevoerde betalingen – reden

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste redenen getoond (maximaal top 5).

 

KC1103b

Betaling van zorgaanspraken Wlz namens zorgverzekeraars, het Zorginstituut en zorgkantoren

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen, ten laste van het Flz, aan zorgaanbieders in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

 

KC1104b

Betaling van ziekenhuisverpleging, na 365 dagen en verkeerde bed regeling Wlz

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen, ten laste van het Flz, aan zorgverzekeraars in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Eigen bijdrage Wlz

KC1503

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1504b

Restituties ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar gerestitueerde bedrag van de rekeningen, dat betrekking heeft op ontvangen eigen bijdragen Wlz afgerond op € 1.000.

 

KC1504c

Aantal uitgevoerde restituties

Het aantal in het huidig verslagjaar uitgevoerde restituties.

 

KC1506

Vastgestelde eigen bijdragen in € 1.000

Bedrag van alle door het bronsysteem in het huidige verslagjaar vastgestelde eigen bijdragen voor alle zorgperioden van het huidig verslagjaar.

 

KC1507a

Gemiddelde vastgestelde eigen bijdrage

De som van de door het bronsysteem vastgestelde eigen bijdragen gedeeld door het aantal unieke bijdrageplichtigen waarvoor een eigen bijdrage is vastgesteld. Weergegeven voor de lage eigen bijdrage, de hoge eigen bijdrage en het totaal.

 

KC1507b

Gemiddelde opgelegde eigen bijdrage

De som van de opgelegde eigen bijdragen gedeeld door het aantal unieke cliënten waarvoor een eigen bijdrage is opgelegd. Weergegeven voor de eigen bijdrage en de broninhouding.

 

KC1508a

Totaal aantal bijdrageplichtigen met een vastgestelde eigen bijdrage

Het aantal unieke bijdrageplichtigen zoals voor het huidig verslagjaar aanwezig in het bronsysteem. Waarbij is aangeleverd dat zij zorg ontvangen en waarvoor een eigen bijdrage is vastgesteld. Weergegeven voor de lage eigen bijdrage, de hoge eigen bijdrage en het totaal.

 

KC1508b

Totaal aantal bijdrageplichtigen met een opgelegde eigen bijdrage

Het aantal unieke bijdrageplichtigen waarvoor in het huidig verslagjaar een hoge respectievelijk een lage eigen bijdrage is opgelegd, onderverdeeld naar eigen bijdrage, broninhouding en totaal.

 

KC1509a

Aantal nieuwe bijdrageplichtigen

Het aantal bijdrageplichtigen, die nieuw zijn aangeleverd en waarvoor nog niet eerder Wlz-zorg is geregistreerd, waarvoor in het huidig verslagjaar voor de eerste keer een beschikking is afgegeven voor een doorlopende opnameperiode.

 

KC1509b

Doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur gedurende het huidige verslagjaar. Weergegeven voor nieuwe cliënten, bestaande cliënten en het totaal aantal cliënten.

 

KC1509c

Doorlooptijd van einde zorg als gevolg van overlijden tot laatste factuur

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van datum einde zorg als gevolg van overlijden tot de laatste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1510

Broninhoudingspercentages

Het percentage van de in het huidig verslagjaar via opgelegde broninhouding bevestigde eigen bijdragen ten opzichte van het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen.

 

KC1511

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

 

Aantal bezwaarschriften – redenen

top 5 oorzaken van gegronde en deels gegronde bezwaren

 

KC1512

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde beschikkingen

Het aantal bezwaren als percentage van het totaal aantal beschikkingen dat in het huidig verslagjaar wordt verstuurd.

 

KC1513

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

 

KC1514

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar bij het CAK binnengekomen calls.

(exclusief geannuleerde calls in de wachtrij).

   

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1515

Aantal e-mails

Het aantal in het huidige verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten.

   

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1516

Aantal brieven

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten.

   

Aantal brieven – contactonderwerpen

In het huidig verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten, worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1517

Gemiddelde beantwoordingstermijn

De gemiddelde termijn waarbinnen op informatieverzoeken van burgers, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, (onderverdeeld naar telefonisch, schriftelijk of via e-mail) in het verslagjaar wordt gereageerd.

 

KC1518

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen klachten.

   

Aantal klachten – redenen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen klachten worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1519

Aantal interventies Nationale ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

Eigen bijdrage

Wmo 1

KC1603

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1604b

Restituties ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar gerestitueerde bedrag van de rekeningen, dat betrekking heeft op ontvangen eigen bijdragen Wmo afgerond op € 1.000.

 

KC1604c

Aantal uitgevoerde restituties

Het aantal in het huidig verslagjaar uitgevoerde restituties.

 

KC1609a

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 2019

– Wmo 2020

– Wmo beschermd wonen

Het aantal bijdrageplichtigen die aangeleverd zijn bij het CAK en zorg hebben afgenomen in het zorgjaar. Weergegeven voor cliënten Wmo en cliënten Wmo beschermd wonen.

 

KC1609b

Doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 2019

– Wmo 2020

– Wmo beschermd wonen

De gemiddelde doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1609c

Doorlooptijd van einde zorg als gevolg van overlijden tot laatste factuur

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 2019

– Wmo 2020

– Wmo beschermd wonen

De gemiddelde doorlooptijd van datum einde zorg als gevolg van overlijden tot de laatste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1610

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

 

KC1611

Aantal bezwaarschriften – redenen

top 5 oorzaken van gegronde en deels gegronde bezwaren

 

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal ontvangen bezwaren als percentage van het totaal aantal facturen dat per jaar wordt verstuurd.

 

KC1612

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

 

KC1613

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar bij het CAK binnengekomen calls.

(exclusief geannuleerde calls in de wachtrij).

   

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1614

Aantal e-mails

Het aantal in het huidige verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten.

   

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten, worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1615

Aantal brieven

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten in het huidig verslagjaar.

   

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van cliënten, worden de belangrijkste vijf contactmomenten getoond.

 

KC1616

Gemiddelde beantwoordingstermijn

De gemiddelde termijn waarbinnen op informatieverzoeken van burgers, al dan niet via een vertegenwoordiger, (onderverdeeld naar telefonisch, schriftelijk of via e-mail) in het verslagjaar wordt gereageerd.

 

KC1617

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen klachten.

   

Aantal klachten – redenen

top 5 oorzaken van gegronde en deels gegronde klachten

 

KC1618

Aantal interventies Nationale ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

X Noot
1

De kengetallen over de financiële afhandeling van de eigen bijdrage Wmo betreffen de eigen bijdragen Wmo 2015-2019, Wmo beschermd wonen en Wmo 2020. Het CAK maakt een splitsing voor deze kengetallen in de bestuurlijke verantwoording en licht de splitsing ook toe. Kengetallen van PC1401 tot en met PC1410 betreffen sec de kengetallen de uitvoering van de Wmo 2020.

Categorie

Prestatie-indicator

Omschrijving

Definitie

Financiering Wlz

PC1101

Percentage eenmalige betalingsopdrachten uitgevoerd binnen drie weken na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal betalingsopdrachten en het aantal later dan drie weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde betalingsopdrachten gedeeld door het totaal aantal betalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2021: 99%

PC1102

Percentage voorschotbetalingen uitgevoerd binnen vijf weken (dan wel de opgedragen termijn) na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal voorschotbetalingsopdrachten en het aantal later dan vijf weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde voorschotbetalingen gedeeld door het totaal aantal ontvangen voorschotbetalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2021: 99%

PC1103

Juistheid uitgevoerde betaalopdrachten

Eenmalige betaalopdrachten en voorschotwijzigingen dienen juist en volledig uitgevoerd te worden, zijnde 1% goedkeuringstolerantie van het totaal aan mutaties in rekening-courant met het Zorginstituut.

Norm voor verslagjaar 2021: 99%

Eigen bijdragen Wlz

PC1201

Gemiddelde facturatietermijn

Gemiddeld aantal dagen tussen het bekend worden van alle gegevens en het aanmaken van de factuur aan de cliënt (nieuwe en bestaande cliënt in het huidig verslagjaar).

Norm voor verslagjaar 2020: <6 weken

PC1202

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het aanmaken van de beschikking (voor cliënten met nieuwe opnamegegevens) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2021: 97,5%

PC1203

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal cliënten

Het aantal klachten als percentage van het totaal aantal cliënten.

Norm voor verslagjaar 2020: < 1%.

PC1204

Telefonische bereikbaarheid

Het aantal beantwoorde calls als percentage van het aantal bij het CAK binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2021: 90%

PC1205

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in percentage van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2021: < 90 seconden

Eigen bijdragen Wmo

PC1301

Gemiddelde facturatietermijn

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 2019)

– Wmo 2020

– Wmo beschermd wonen

Het gemiddelde aantal dagen tussen het bekend worden van alle gegevens en het aanmaken van de factuur aan de cliënt (nieuwe en bestaande cliënt) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2021: < 6 weken.

PC1302

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 2019

– Wmo 2020

– Wmo beschermd wonen

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het bekend worden van alle gegevens in het huidig verslagjaar (voor nieuwe en bestaande cliënten).

Norm voor verslagjaar 2021: 97,5%

PC1303

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal cliënten

aantal klachten uitdrukken in een percentage van het aantal cliënten

Norm voor verslagjaar 2021: < 1%

PC1304

Telefonische bereikbaarheid

Percentage van het aantal beantwoorde calls ten opzichte van het aantal bij het CAK binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2021: 80%

PC1305

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in seconden van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2021: < 90 seconden

Eigen bijdragen Wmo 2020

PC1401

gemiddelde verwerkingstermijn berichten vanuit gemeenten

Met uitsplitsing:

401 (nieuwe cliënten)

402 (startbericht)

403 (stopbericht)

Gemiddelde doorlooptijd vanaf aanmaak startbericht tot en met beschikking aangemaakt.

Norm = 5 werkdagen

 

PC1402

gemiddelde verwerkingstermijn opgelegde beschikkingen

Gemiddelde doorlooptijd vanaf aanmaak startbericht tot en met beschikking verzonden.

Norm = 5 werkdagen na verwerken start/stop bericht gemeente

 

PC1403

Aantal verzonden facturen binnen doorlooptijd, of gemiddelde verwerkingstermijn facturen

Over het verslagjaar wordt het aantal verzonden facturen weergegeven

 

PC1404

Percentage geïnde facturen

over het verslagjaar wordt het percentage geïnde facturen weergegeven

 

PC1405

Percentage afdrachten gemeente per periode

Percentage van de afdrachten aan Gemeenten per periode. Norm is 100%

 

PC1406

Percentage ontvangen klachten t.o.v. aantal cliënten

aantal klachten uitdrukken in een percentage van het aantal cliënten

 

PC1407

Doorlooptijd afhandelen klachten, bezwaren en beroepen

Over het verslagjaar wordt de doorlooptijd van de afhandeling van de klachten, bezwaren en beroepen weergegeven.

Norm = wettelijk bepaald, m.u.v. van beroepen (geen wettelijke termijnen bepaald).

Met uitsplitsing in:

Doorlooptijd klachten

Doorlooptijd bezwaren

Doorlooptijd beroepen

 

PC1408

Top 5 oorzaken klachten

Over het verslagjaar wordt de top 5 van de oorzaak van de ontvangen klachten weergegeven.

 

PC1409

Percentage cliënten waarvoor 1 factuur per maand wordt verzonden.

Het percentage cliënten met 1 verzonden factuur t.o.v. het totaal aantal cliënten dat 1 of meer facturen ontvangt.

BIJLAGE 6. VERANTWOORDING UITVOERING HERSTELOPERATIE KINDEROPVANGTOESLAG

Op 18 januari 2021 is door de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane in een brief aan de Tweede Kamer (2021Z0896) de gewenste aanpak voor gedupeerde ouders binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (KOT) beschreven. In relatie tot de aanpak van de schuldenproblematiek is aangegeven dat alle openstaande schulden, die gedupeerde ouders op dat moment van uitbetalen van de herstelbetaling bij de Belastingdienst hebben, worden kwijtgescholden. Ook andere publieke schuldeisers waaronder het CAK schelden de betreffende schulden van deze gedupeerden kwijt.

Voor het CAK speelt kwijtschelding bij de volgende regelingen in dit model:

 • a. Eigen bijdrageregeling Wet langdurige zorg (Wlz); en

 • b. Eigen bijdrageregeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Binnen het proces van de hersteloperatie moeten een aantal stappen worden doorlopen. De gemaakte afspraken hierover tussen het Ministerie van VWS en het CAK zijn beschreven in de brief van 23 februari 2021 (1833099-218853-Z), in de brief van 6 mei 2021 (2352044-10076900) alsook in latere brieven en opdrachtmails die door de directeur Zorgverzekeringen van het Ministerie van VWS of een gemandateerd MT-lid zijn verzonden aan de Raad van Bestuur van het CAK. Dit betreffen:

Opdrachtmails van het Ministerie van VWS aan het CAK, compleet overzicht inzake KOT-handelingen

Onderwerp

28-01-2021 15:33

Wanbetalersregeling

19-02-2021 16:28

Verzoek tweede bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

23-02-2021 16:47

Brief inz. Hersteloperatie gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

(bevat tevens de formele brief d.d. 23-02-2021 van het Ministerie van VWS aan het CAK)

01-03-2021 15:52

Verzoek CAK oppakken derde bestand mogelijk gedupeerden

26-03-2021 14:03

Verzoek vierde bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

13-04-2021 17:25

Verzoek vijfde bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

07-05-2021 09:27

Hersteloperatie gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

(bevat tevens de formele brief d.d. 06-05-2021 het Ministerie van VWS aan het CAK)

21-05-2021 16:18

Verzoek 6e, 7e en 8e bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

02-06-2021 10:00

Reactie CAK inzake de kwijtschelding van schulden voor gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire

(bevat formele brief van het CAK aan het Ministerie van VWS d.d. 31-05-2021 in reactie op de brief van het Ministerie van VWS d.d. 06-05-2021)

07-06-2021 16:17

Verzoek om 9e bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

23-07-2021 17:05

Opdrachtmail herstarten bestuursrechtelijke premie

Het pauzeren en kwijtschelden van schulden

Pauzering

Concreet betekent pauzering dat het CAK voorlopig de reguliere incasso-inspanningen opschort van de invorderingen van alle openstaande facturen met zorg(regels) die zien op zorg van vóór 1 januari 2021 voor de eigen bijdrage Wlz en Wmo van de door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) met (mogelijk) gedupeerden. Dit houdt in dat het CAK voor deze groep, tot dat nadere berichtgeving van de Belastingdienst is ontvangen, niet meer handelt naar het reguliere proces volgens het incassoprotocol van het CAK en daarom geen aanmaningen stuurt en ook het traject bij de gecontracteerde deurwaarders laat pauzeren. In eerste instantie heeft het Ministerie van VWS op 23 februari 2021 schriftelijk aan het CAK gevraagd om schulden van de betreffende (mogelijk) gedupeerden op te schorten (1833099-218853-Z). De invordering van schulden van zelfmelders bij de Belastingdienst blijft opgeschort totdat het CAK van de Belastingdienst/Toeslagen bericht heeft ontvangen:

 • dat de invordering herstart kan worden omdat men niet meer tot de doelgroep gedupeerden behoort; of

 • dat de vordering kwijtgescholden moet worden.

Kwijtschelden

Met de brief van 6 mei 2021 is schriftelijk door het Ministerie van VWS aan het CAK de opdracht gegeven om schulden kwijt te schelden21 bij gedupeerden waarvan de Belastingdienst/Toeslagen heeft vastgesteld dat deze hiervoor in aanmerking komen.

Toelichting kwijtschelding

Openstaande vorderingen van gedupeerden bij het CAK worden kwijtgescholden tot en met 31 december 2020, nadat de Belastingdienst/Toeslagen heeft vastgesteld dat de betreffende gedupeerde hiervoor in aanmerking komt. Voor de eigen bijdrage regelingen Wmo en Wlz houdt dit in alle facturen met zorg(regels) die zien op zorg vóór 1 januari 2021.

Het kwijtschelden van de betreffende schulden betekent ook dat de bedragen die vanaf 1 januari 2021 zijn betaald voor de betreffende schulden in aanmerking komen voor kwijtschelding (restitutie).

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording 2021 verantwoord het CAK zich over de uitvoering van de hersteloperatie KOT in de andere informatie.

Verantwoording over het uitvoeringsproces hersteloperatie KOT

Het Ministerie van VWS vraagt aan het CAK om zich in de bestuurlijke verantwoording in de andere informatie te verantwoorden over of zij de uitvoering van de hersteloperatie KOT heeft uitgevoerd zoals gevraagd door het Ministerie van VWS in haar brieven en mails. Hierbij is van belang dat het CAK aangeeft of deze uitvoering er volgens het CAK toe heeft geleid dat in 2021 schulden van (mogelijk) gedupeerden, op basis van de aangeleverde gegevens door de Belastingdienst, zijn gepauzeerd en/of kwijtgescholden en/of onverschuldigde betalingen zijn terugbetaald. Alsook dat het CAK zorgvuldig is omgegaan met (persoons)gegevens. Van belang is dat de door het Ministerie van VWS aan het CAK gevraagde afwikkeling voor de betreffende (mogelijk) gedupeerden goed is verlopen. Het is aan de Belastingdienst om te bepalen voor welke (mogelijk) gedupeerden pauzering en/of kwijtschelding van toepassing is. Voor de door de Belastingdienst aangeleverde gegevens geldt de zogenaamde ‘gebruikersverantwoordelijkheid’.

Het CAK besteedt in haar bestuurlijke verantwoording minimaal aandacht aan de uitvoering van de volgende onderdelen:

 • 1. Pauzering van lopende schulden van (mogelijk) gedupeerden.

 • 2. Kwijtschelding van schulden van gedupeerden.

 • 3. De restitutie van onverschuldigde betalingen.

 • 4. Verzoeken om reeds geleden schade door een gedupeerde in beeld te brengen in verband met het recht op eventuele extra compensatie.

 • 5. De omgang met (persoons)gegevens.

Voor de hiervoor beschreven onderdelen geeft het CAK ook aan hoe zij een correcte uitvoering heeft geborgd. Het CAK beschrijft de interne beheersingsmaatregelen die het CAK heeft getroffen ter waarborging de juiste en volledige verwerking in de (financiële) administratie van de door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) met (mogelijk) gedupeerden volgens het stappenplan van de hersteloperatieprocedures zoals beschreven in de voorgenoemde opdrachtbrieven en mails van het Ministerie van VWS22.

Verantwoording over de omvang van de hersteloperatie KOT

Daarnaast wordt het CAK gevraagd om in de bestuurlijke verantwoording 2021 bij de andere informatie te verantwoorden wat de omvang per 31 december 2021 is van:

 • De gepauzeerde bedragen per regeling inclusief vermelding van het aantal (mogelijk) gedupeerden op 31 december 2021;

 • De kwijtgescholden bedragen per regeling in 2021 inclusief vermelding van het aantal gedupeerden.

Ook moet het CAK bij deze verantwoording van aantallen en bedragen voor pauzeren of kwijtschelden primair zelf een aansluiting hebben gemaakt, waaruit aantoonbaar blijkt dat de uitgevoerde (financiële) handelingen voor de herstelacties van de KOT terug te herleiden zijn naar de opdrachtbrieven en mails van het Ministerie van VWS en de daar bijhorende door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) van (mogelijk) gedupeerden met betrekking tot de herstelactieprocedures van de KOT voor wat betreft het pauzeren en/of kwijtschelden.

Het CAK moet zelf ook een beoordeling doen in het verlengde van haar uitvoeringstaken die aantoont dat de opdrachtbrieven van het Ministerie van VWS met de daar bijhorende door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) tot een juiste en volledige verwerking in de (financiële) administratie en bestuurlijke verantwoording hebben geleid. Het CAK verantwoordt zich hierover in de bestuurlijke verantwoording 2021. De externe accountant rapporteert vervolgens conform NVCOS 720 voorschriften, dit is verder uitgewerkt in het protocol.

Kwijtscheldingsgrondslag

Om kwijtschelding mogelijk te maken is er een kwijtscheldingsgrondslag opgenomen in de voorgenomen wetswijziging. Deze grondslag is tijdelijk, geldt voor door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) van gedupeerden en werkt terug tot het begin van de hersteloperatie. Het CAK handelt op verzoek van het Ministerie van VWS vooruitlopend op het inwerkingtreden van deze grondslag. Hierover is de Tweede Kamer, voordat de eerste kwijtschelding door het CAK heeft plaatsgevonden, geïnformeerd. Zodra de kwijtscheldingsgrondslag is aangenomen wordt deze onderdeel van het rechtmatigheidskader van ‘Bijlage 2. Juridisch Kader met wet- en regelgeving en overige beleidsstukken’.


X Noot
1

Afgeschaft per 1 januari 2014 (Staatsblad 2014, nr. 259).

X Noot
2

Afgeschaft per 1 januari 2016 (Staatsblad 2017 nr. 64).

X Noot
3

Vervalt per 1 januari 2022 (Staatscourant 2021, nr. 44369).

X Noot
4

Deze taak vloeit voort uit de voorgaand genoemde regelingen.

X Noot
5

Zie hiervoor artikel 11.2.12 van de Wlz.

X Noot
6

Zie hiervoor www.publiekverantwoorden.nl.

X Noot
7

De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2021 en geldt voor de bestuurlijke verantwoording en de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen. Deze datum kan afwijken van de aanleverdata die gelden voor andere onderdelen van het financieel verslag.

X Noot
8

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017, kenmerk 997477-153689-Z, Laatstelijk gewijzigd op 1 maart 2019 houdende regels voor de subsidieverstrekking aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. De SOV kent een eigen protocol die door het Ministerie van VWS is vastgesteld (d.d. 17-01-2018) bij brief van 08/02/2018 (kenmerk: 286351-172555-Z).

X Noot
9

In de matrices bestuurlijke verantwoording zullen de in- en uitgaande geldstromen in het verantwoordingsjaar 2021 met betrekking tot de uitvoering van de Wmo 2015-2019, Wmo beschermd wonen en de Wmo 2020 samen opgeteld worden weergegeven.

X Noot
10

Op basis van artikel 61 van de Wmg.

X Noot
11

Met uitzondering van gevallen waarbij een procedurele rechtmatigheid wel gekoppeld kan worden aan een specifieke stroom en derhalve (direct) leidt tot een financiële onrechtmatigheid.

X Noot
12

In de Wtcg is vastgelegd dat de tegemoetkoming voor verschillende groepen op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld. In het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zijn deze groepen aangegeven, waarbij enerzijds wordt uitgegaan van leeftijd (gehele jaar pensioengerechtigd of nog niet/is geworden) en anderzijds van (combinaties van) chronische ziekte(n) of handicap(s) (hoog of laag bedrag).

X Noot
13

Door de Staatssecretaris van het Ministerie van VWS is een besluit genomen over het toekennen van subsidies aan zorgaanbieders over extramurale behandeling. Het Zorginstituut controleert de gegevens en voert het fondsbeheer. Het CAK heeft opdracht gekregen om de uitbetaling van deze subsidies in opdracht van de zorgkantoren te verzorgen en daarover separaat te rapporteren aan het Zorginstituut. De NZa houdt uitsluitend toezicht op de uitbetalingen van deze subsidiegelden in het kader van de taak betalingen van zorgaanspraken Wlz.

X Noot
14

Hieronder wordt in het vervolg ook verstaan deeltijd verblijf zoals bedoeld in artikel 3.3.2.2, eerste lid, onderdeel e van het Blz.

X Noot
15

Gewijzigd met de introductie van een maximale bijdrage van € 19 per maand voor maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de Wmo 2015, aangeduid als ‘Wmo 2020’. Op basis van het Besluit van 4 oktober 2019, onder meer houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de verdere doorvoering van het abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning (Stb. 2019, 319) en de Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (Stb. 2019, 185). Inwerkingtreding van de wijziging van wet en het besluit tot wijziging via besluit van 25 november 2019, Stb. 2019, 452.

X Noot
16

Voor 2019 heeft het kabinet gekozen voor een tussenvorm richting de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is zo gewijzigd dat per 1 januari 2019 een maximale periodebijdrage van € 17,50 per vier weken voor maatwerkvoorzieningen van kracht werd. Op basis van het Besluit van 26 november 2018, onder meer houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot het introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Stb. 2018, 444).

X Noot
17

Gewijzigd op basis van het Besluit van 4 oktober 2019, onder meer houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de aanpassing van de bijdragesystematiek voor persoonsgebonden budgetten voor beschermd wonen (Stb. 2019, 319).

X Noot
18

In artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is bepaald dat op de extramurale eigen bijdrage Wmo een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn. Binnen de Wmo gaat de intramurale bijdrage voor beschermd wonen voor op de extramurale bijdrage. De voorrang van de Wlz op de Wmo en het anti-cumulatiebeding betekent dat de eigen bijdrage Wlz voor gaat op de eigen bijdrage Wmo. Wanneer een persoon een intramurale eigen bijdrage voor de Wlz verschuldigd is, gaat deze voor op de bijdrage Wmo. En in het geval dat beide partners een intramurale bijdrage verschuldigd zijn (op grond van de Wlz dan wel voor beschermd wonen in de Wmo) wordt de gezamenlijke bijdrage naar rato over de beide partners verdeeld.

X Noot
19

Ziet uitsluitend op Wmo extramuraal tot en met zorgjaar 2019. Vanaf Wmo 2020 is de gemeente verantwoordelijk om betreffende gegevens te leveren via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK).

X Noot
20

Hieronder vallen de verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz en Wmo.

X Noot
21

Schulden die voortvloeien uit ernstig misbruik blijven hiervan uitgezonderd.

X Noot
22

Het CAK handelt in deze situatie, in opdracht van het Ministerie van VWS en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de voorgenomen wetswijziging. Op dit moment is een kwijtscheldingsgrondslag in voorbereiding. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven zich binnen haar mogelijkheden in te spannen de voorgenomen wetswijziging zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.

Naar boven