Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 23 mei 2022, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2022)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2.1.3 van de Wet langdurige zorg, artikel 47a Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

ARTIKEL I

Onder bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 wordt in dit besluit verstaan: de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022 (Stcrt. 22 maart 2022, nr. 7694).

ARTIKEL II

1. Het volgende onderdeel van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 wijzigt: SB1297.

2. Het gewijzigde onderdeel, genoemd in het eerste lid, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL III

1. Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016: SB2331.

2. Het nieuwe onderdeel, genoemd in het eerste lid, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

ARTIKEL V

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 23 mei 2022

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

TOELICHTING

Inleiding

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Sinds 2008 publiceert de SVB haar beleidsregels in de vorm van een website, waarbij ieder onderdeel van de SVB Beleidsregels een SB-nummer heeft.

Tot 2017 vond publicatie van de SVB Beleidsregels plaats door bekendmaking van een besluit, waarin de Raad van bestuur van de SVB alle SB-nummers opnieuw vaststelde. De volledige verzameling SB-nummers werd opgenomen als bijlage bij het besluit. De beleidsregels zijn voor de laatste keer op deze wijze vastgesteld in het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608).

Met ingang van 2017 stelt de Raad van bestuur van de SVB alleen gewijzigde, toegevoegde en vervallen SB-nummers vast. De bijlage bij het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2022 bevat daarom uitsluitend deze SB-nummers. Het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022 (Stcrt. 22 maart 2022, nr. 7694) blijft de grondslag voor de ongewijzigde SB-nummers.

De SVB Beleidsregels kunnen worden geraadpleegd op de website www.svb.nl/beleidsregels. De SVB Beleidsregels kunnen ook worden ingezien bij het hoofdkantoor en de locaties van de SVB. Daar ligt tevens de bijlage bij dit besluit ter inzage.

Inhoud en reikwijdte van de beleidsregels

De beleidsregels hebben niet uitsluitend betrekking op de toepassing van zuiver discretionaire bepalingen (zogenaamde ‘kan-bepalingen’), maar ook op de uitleg van wettelijke bepalingen in situaties waarin deze meerdere interpretaties toestaan. Ook ten behoeve van een uniforme uitleg van jurisprudentie zijn regels geformuleerd.

De beleidsregels zoals de SVB die hanteert, zijn ook verwerkt in instructies gericht aan de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen. Deze instructies bevatten daarnaast administratieve en procedurele instructies. Dergelijke instructies hebben een zuiver intern karakter en worden veelvuldig aangepast, waardoor ze niet geschikt zijn voor bekendmaking aan derden. De SVB Beleidsregels worden weergegeven zonder de interne administratieve en procedurele aspecten.

Daarnaast is van belang dat de SVB Beleidsregels geen uitputtend beeld geven van het beleid van de SVB. Beleid dat nog niet is uitgekristalliseerd, of uitsluitend om strategische redenen wordt gevoerd, bijvoorbeeld om jurisprudentie uit te lokken, is bijvoorbeeld niet opgenomen. Ook de omvang van de beschrijving van de regels verschilt. De reden hiervan is gelegen in het feit dat sommige bepalingen, doordat ze al veel langer bestaan of door veelvuldiger toepassing, meer ontwikkeld zijn dan andere.

Ten slotte kan de SVB niet garanderen dat alle beleidsregels volledig actueel zijn. Er kan sprake zijn van wetswijzigingen of nieuwe rechterlijke uitspraken die nog niet zijn verwerkt. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de besluitvorming en de feitelijke publicatie van nieuwe beleidsregels enige tijd vergen.

Overzicht van wijzigingen en toevoegingen

Dit besluit wijzigt een beleidsregel en voegt een nieuwe beleidsregel toe. Zowel de wijziging als de toevoeging hangt samen met de beëindiging van bijzonder beleid dat de SVB voerde in verband met de COVID-19 pandemie.

Deel I (AOW, Anw, AKW, Participatiewet, OBR, Remigratiewet, TAS 2014 en TNS) bevat de volgende wijziging:

 • In SB1297 (Incidentele stijging van het inkomen) vervalt het beleid in verband met de COVID-19 pandemie. Dit beleid hield in dat de AOW-toeslag kon herleven, als hij was geëindigd omdat de jongere partner (meer) ging werken in een cruciaal beroep vanwege de COVID-19 pandemie.

Deel II (Internationaal) bevat de volgende wijziging:

 • SB2331 (Coronabeleid toepasselijke wetgeving) is een nieuw SB-nummer dat wordt toegevoegd aan de SVB Beleidsregels. Hierin staat beleid dat de SVB van 20 maart 2020 tot 1 juli 2022 voerde bij de toepassing van de aanwijsregels uit Verordening (EG) nr. 883/2004 in verband met de COVID-19 pandemie. Reden om dit beleid op te nemen in de SVB Beleidsregels is dat het relevant blijft voor de vaststelling van AOW-pensioenen van personen die van 20 maart 2020 tot 1 juli 2022 een ander arbeidspatroon hadden vanwege de maatregelen ter bestrijding van de pandemie.

  Begin 2020 namen de lidstaten van de Europese Unie verschillende, beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan (hierna: de coronamaatregelen). Zo werden in een aantal lidstaten reisbeperkingen ingevoerd en werd thuiswerken in de meeste lidstaten de norm. Voor grote aantallen individuele werknemers en zelfstandigen veranderde daardoor het arbeidspatroon, met name de plaats waar werd gewerkt. Voor personen die zich binnen de Europese Unie in een grensoverschrijdende werkrelatie bevonden, zouden deze coronamaatregelen tot gevolg kunnen hebben dat de op hen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004 toepasselijke wetgeving ongewild zou wijzigen. Of sprake zou zijn van een wijziging hing af van de duur van de maatregelen en de wijzigingen in het arbeidspatroon. Of en wanneer de toepasselijke wetgeving zou wijzigen was daarom onduidelijk.

  Om aan de betrokken personen zekerheid te bieden en met de gedachte dat veranderingen in de plaats waar de arbeid werd verricht door overmacht waren ingegeven en slechts tijdelijk zouden zijn, hebben de lidstaten van de Europese Unie begin 2020 besloten geen gevolgen te verbinden aan de veranderingen in het arbeidspatroon. Het coronabeleid van de Sociale verzekeringsbank sloot daarbij aan.

  Door de afschaffing van de coronamaatregelen in Nederland en vanwege het feit dat ook de afspraken tussen de lidstaten vervallen, is besloten om het coronabeleid met ingang van 1 juli 2022 te beëindigen. De beëindiging van het coronabeleid kan gevolgen hebben voor belanghebbenden wiens werksituatie na 30 juni 2022 is gewijzigd ten opzichte van de werksituatie voor de intreding van de coronapandemie. Deze belanghebbenden worden opgeroepen om zich bij de Sociale verzekeringsbank te melden zodat de toepasselijke wetgeving opnieuw kan worden vastgesteld.

  Vanaf 1 juli 2022 geeft de SVB in geval van werkzaamheden in twee of meer lidstaten onverkort toepassing aan artikel 14, tiende lid, van Verordening (EG) nr. 987/2009. Zij houdt vanaf die datum daarom alleen rekening met de verwachte situatie in de volgende twaalf kalendermaanden.

  De Sociale verzekeringsbank heeft de inhoud van het coronabeleid en de begin- en einddatum van dit beleid bekendgemaakt op de website van de Sociale verzekeringsbank, de websites van de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken en de website van Grensinfopunt.

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

Naar boven