Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 21 april 2022, nr. WJZ/ 22056038, houdende aanwijzing categorieën van productie-installaties voor de productie van duurzame energieproductie en klimaattransitie in 2022 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022)

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en de artikelen 1, eerste lid, onderdeel o, tweede en derde lid, 2, tweede, derde, vierde, vijfde en zevende lid, 3, eerste lid, onderdelen a, c en d, tweede lid, onderdelen a en c, derde lid, onderdelen a, c en d, vierde en zesde lid, 6, derde lid, 7, eerste lid, 8, 10, eerste en derde lid, 11, eerste lid, 12, eerste lid, 14, eerste lid, onderdeel c, en vijfde lid, 15, derde, vierde, vijfde en zesde lid, 25, 27, eerste en derde lid, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 31, eerste lid, onderdeel c, en vijfde lid, 32, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, 42, 43a, eerste en derde lid, 44, eerste lid, 45, eerste lid, 47, eerste lid, onderdeel c, en vijfde lid, 48, derde, vierde, vijfde en zevende lid, 55c, 55e, eerste en derde lid, 55f, eerste lid, 55g, eerste lid, 55i, vierde lid, 55j, derde, vierde, vijfde en zesde lid, 56, tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lid, 57, eerste lid, onderdeel b, 59, tweede en derde lid, 61, eerste, derde en vierde lid, en 62, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

algemene uitvoeringsregeling:

Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

allesvergisting:

biologische afbraakreacties van biomassa als bedoeld in de NTA 8003:2017, met uitzondering van de nummers 400, 410, 420, 500, 550 tot en met 559, waarvan de biogasopbrengst van de ingaande stroom ten minste 25 Nm3 aardgasequivalent per ton bedraagt;

beschermingszone:

beschermingszone als bedoeld in appendix B bij bijlage I bij de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

Besluit SDE:

Besluit stimulering duurzame energieproductie, zoals dit luidde op 31 oktober 2020;

biosyngas:

mengsel van gassen dat is geproduceerd door vergassing van biomassa en dat geen nadere bewerking tot methaan heeft ondergaan;

COP-waarde:

coëfficiënt van prestatie uitgedrukt in de hoeveelheid afgegeven warmte aan de condensorzijde per hoeveelheid opgenomen elektriciteit;

doublet:

combinatie van naast elkaar liggende diepboringen die ten minste bestaat uit één productieput en één injectieput;

geavanceerde hernieuwbare brandstof:

biobrandstof als bedoeld in artikel 2, onderdeel 33, van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PbEU 2018, L 328) en geproduceerd uit grondstoffen als bedoeld in deel A van bijlage IX bij die richtlijn;

gebouw:

bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, niet zijnde een bouwwerk dat bedoeld is om voor een periode van ten hoogste vijftien jaar op een bepaalde plaats aanwezig te zijn;

ketel:

installatie waarin brandstof wordt verstookt waarbij de verbrandingswarmte met een warmtewisselaar wordt overgedragen aan een vloeistof;

monomestvergisting:

biologische afbraakreacties van uitsluitend vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren;

minister:

Minister voor Klimaat en Energie;

netto P50-waarde vollasturen:

aantal vollasturen waarbij de verwachte jaarlijkse energieproductie voor een gegeven combinatie van locatie en productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie is bepaald met een waarschijnlijkheid van 50%;

nominaal elektrisch rendement:

uitkomst van de deling van het nominaal elektrisch vermogen en;

 • a. de som van het nominaal elektrisch vermogen en nominaal warmtevermogen in het geval van gecombineerde opwekking met behulp van een verbrandingsmotor; en

 • b. het nominaal warmtevermogen van de ketel in het geval van gecombineerde opwekking met behulp van een stoomturbine of een organische rankinecyclus;

nominaal vermogen:

maximale vermogen van een productie-installatie dat onder nominale condities benut kan worden voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte of hernieuwbaar gas en dat door de leverancier wordt gegarandeerd bij continu gebruik, waarbij in het geval van geothermische productie-installaties het nominaal vermogen is bepaald met een waarschijnlijkheid van ten minste 50%;

NTA 8003:2017:

Nederlandse Technische Afspraak 8003, Classificatie van biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, zoals deze luidde op 30 november 2017;

nuttig aangewende warmte:

nuttig aangewende warmte als bedoeld in artikel 1 van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong;

nuttig aangewende koolstofdioxide:

nuttig aangewende koolstofdioxide als bedoeld in artikel 1 van de algemene uitvoeringsregeling;

nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte:

nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte als bedoeld in artikel 1 van de algemene uitvoeringsregeling;

primaire waterkering:

primaire waterkering als bedoeld in appendix B bij bijlage I bij de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017;

productie-uren:

som van de tijdsperioden waarin een productie-installatie in deellast of op vol vermogen produceert;

restwarmte:

onvermijdelijke thermische energie die als bijproduct in de bedrijfsvoering van een onderneming wordt opgewekt en die zonder nuttige aanwending ongebruikt terecht zou komen in lucht of water en die op het moment van indienen van de aanvraag niet nuttig wordt aangewend;

richtlijn (EU) 2018/2001:

richtlijn nr. (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PbEU 2018, L 328);

SBI-code:

code, opgenomen in de Standaard Bedrijfs Indeling 2008, Versie 2018, Update 2021;

stadsverwarming:

warmtelevering aan een warmtenet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Warmtewet, waarbij door een producent de warmte voor ruimteverwarming en warmtapwatervoorzieningen van gebouwen wordt geleverd;

thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa:

omzetting van vaste of vloeibare biomassa door:

 • a. verbranding;

 • b. een andere thermische behandeling dan bedoeld onder a in het geval de producten daarvan vervolgens worden verbrand; of

 • c. de verbranding van producten die voortkomen uit thermische behandeling;

valhoogte:

verschil in waterpeil voor en achter een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit door waterkracht waarbij het nominaal vermogen wordt benut;

verwarming van gebouwde omgeving:

stadsverwarming of ruimteverwarming en warmtapwatervoorzieningen in een gebouw, niet zijnde een kas, waarbij de producent de warmte rechtstreeks levert aan dat gebouw;

voorliggende waterkering:

voorliggende waterkeringen als genoemd in de paragrafen 5.2.4 tot en met 5.7.4 van bijlage I bij de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017;

waterstaatswerk:

waterstaatswerk als bedoeld in appendix B bij bijlage I bij de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017;

zeewering of zachte zeewering van Maasvlakte 2:

harde zeewering en zachte zeewering van Maasvlakte 2 als bedoeld in bijlage 1 bij de concessie aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V. te Rotterdam, bij koninklijk besluit van 23 mei 2008, nr. 08.001524.

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 13.000.000.000 voor het verlenen van subsidies die worden aangevraagd in de periode van 28 juni 2022, 09:00 uur, tot 6 oktober 2022, 17:00 uur, voor:

  • a. de productie van hernieuwbare elektriciteit op grond van artikel 11, 13, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid, of 23, eerste lid;

  • b. de productie van hernieuwbaar gas op grond van artikel 25, 27, 29, eerste lid, 31 of 33;

  • c. de productie van hernieuwbare warmte of al dan niet gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte op grond van artikel 35, eerste lid, 37, 39, 41, eerste lid, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, eerste lid, 59, eerste lid, of 61; of

  • d. de vermindering van broeikasgas op grond van artikel 63, 65, 67, eerste lid, 69, eerste lid, 71, eerste lid, 73, eerste lid, 75, eerste lid, 77, eerste lid, 79, eerste lid, 81, eerste lid, 83, 85, eerste lid, 87, eerste lid, of 89, eerste lid.

 • 2. De minister verdeelt het subsidieplafond op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 3. Per categorie productie-installaties kan in de periode, genoemd in het eerste lid, per adres waarop een productie-installatie wordt geplaatst maximaal één aanvraag worden ingediend.

Artikel 3

 • 1. De maximale vermindering van broeikasgas in kg die in aanmerking komt voor subsidies voor de afvang en permanente opslag van koolstofdioxide op grond van artikelen 85, eerste lid, en 87, eerste lid, die worden aangevraagd in de periode, genoemd in artikel 2, eerste lid, bedraagt, gerekend voor de hele looptijd van die subsidies:

  • a. 93.000.000.000 kg voor de koolstofdioxide afkomstig van door subsidieontvangers uitgevoerde economische activiteiten met:

   • 1°. SBI-code 35111 indien het de productie van elektriciteit door een warmtekrachtcentrale betreft die hoofdzakelijk wordt gestookt op aardgas bij economische activiteiten met SBI-code 06, 08 tot en met 33, 352, 353 of 38:

   • 2°. SBI-code 06, 08 tot en met 33, 352, 353 of 38; en

  • b. 45.000.000.000 kg voor de koolstofdioxide afkomstig van:

   • 1°. economische activiteiten met SBI-code 351, waarbij de koolstofdioxide vrijkomt bij de verbranding van een bijproduct afkomstig van door subsidieontvangers uitgevoerde economische activiteiten met SBI-code 06, 08 tot en met 33, 352, 353 of 38; of

   • 2°. door subsidieontvangers uitgevoerde economische activiteiten met SBI-code 35111 indien het de productie van elektriciteit door een warmtekrachtcentrale betreft die hoofdzakelijk wordt gestookt op aardgas bij economische activiteiten met andere SBI-codes dan SBI-code 06, 08 tot en met 33, 352, 353 of 38.

 • 2. Indien bij een subsidie als bedoeld in het eerste lid de koolstofdioxide deels afkomstig is als bijproduct van een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en deels van een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt alle koolstofdioxide toegerekend:

  • a. aan de maximale vermindering van broeikasgas in kg, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; en vervolgens

  • b. aan de maximale vermindering van broeikasgas, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

 • 3. De maximale vermindering van broeikasgas die in aanmerking komt voor subsidies voor de productie van geavanceerde hernieuwbare brandstof op grond van artikel 81, eerste lid, die worden aangevraagd in de periode, genoemd in artikel 2, eerste lid, komt overeen met 7.100.000.000 kWh, gerekend voor de hele looptijd van de subsidies.

 • 4. De maximale productie in kWh die in aanmerking komt voor subsidies voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie of windenergie op grond van artikel 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid, of 23, eerste lid, die worden aangevraagd in de periode, genoemd in artikel 2, eerste lid, komt overeen met 37.500.000.000 kWh, gerekend voor de hele looptijd van de subsidies.

Artikel 4

 • 1. De minister beslist afwijzend op een aanvraag, indien:

  • a. geen toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie en geen gedoogplichtbeschikking op grond van artikel 2, vijfde lid, of 3, tweede lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht voor de beoogde locatie kan worden overgelegd voor het plaatsen van de productie-installatie op de beoogde locatie;

  • b. de subsidieaanvrager voor de investering in de productie-installatie beschikt over een verklaring van de minister dat sprake is van energie-investeringen op grond van artikel 3.42, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001; of

  • c. voor dezelfde productie-installatie reeds subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.

 • 2. Bij het overleggen van de toestemming van de eigenaar, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt gebruik gemaakt van het middel dat door de minister beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 5

 • 1. Een subsidie als bedoeld in de artikelen 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°, onderdeel b, subonderdeel 2°, en onderdelen c tot en met g, 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°, onderdeel b, subonderdeel 2°, en onderdelen c tot en met h, en 89, eerste lid, onderdelen a tot en met f, of een subsidie van meer dan € 400.000.000,– wordt verleend onder de volgende opschortende voorwaarden:

  • a. binnen twee weken na afgifte van de betreffende beschikking tot subsidieverlening is een uitvoeringsovereenkomst tot stand gekomen tussen de Staat en de subsidieontvanger;

  • b. de subsidieontvanger heeft binnen vier weken na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening aangetoond dat een bankgarantie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsovereenkomst is afgegeven.

 • 2. Voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 opgenomen model.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op een productie-installatie als bedoeld in artikel 9b, eerste lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998.

 • 4. Indien voor dezelfde periode, of gedeeltelijk voor dezelfde periode, meer beschikkingen zijn afgegeven voor dezelfde productie-installatie en dezelfde soort hernieuwbare energie, worden voor de toepassing van het eerste lid bij elkaar opgeteld de subsidies die de subsidieontvanger ontvangt, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van het besluit of het Besluit SDE, van die beschikkingen waarvan de periode waarover subsidie wordt verstrekt, nog niet is aangevangen.

 • 5. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van een combinatie van twee subsidies als bedoeld in de artikelen 85, tweede tot en met zevende lid, 87, tweede tot en met zevende lid en 89, tweede tot en met vierde lid, waardoor in totaal meer dan € 400.000.000,– aan subsidie wordt verleend.

Artikel 6

 • 1. Als te renoveren productie-installaties waarvoor subsidie kan worden verstrekt als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, onderdeel c, van het besluit worden aangewezen:

  • a. productie-installaties waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 11, onderdeel c; en

  • b. productie-installaties waarmee hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte uit biomassa wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 57, eerste lid.

 • 2. Als productie-installaties die als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het besluit worden aangewezen:

  • a. productie-installaties waarmee hernieuwbaar gas door biomassa wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 27;

  • b. productie-installaties waarmee hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte uit biomassa wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 39;

  • c. productie-installaties waarmee hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte uit biomassa wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 43 en 57, eerste lid;

  • d. productie-installaties waarmee broeikasgas wordt verminderd als bedoeld in artikel 85, eerste lid, onderdelen c tot en met g, indien deze worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 68, onderdelen c of d van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 of in artikel 83, eerste lid, onderdelen e, f, g, i, k, l, m of n van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021; en

  • e. productie-installaties waarmee broeikasgas wordt verminderd als bedoeld in artikel 87, eerste lid, onderdelen c tot en met h, indien deze worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdelen h of j van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

 • 3. Als te renoveren productie-installaties waarvoor subsidie kan worden verstrekt als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel c, van het besluit worden aangewezen:

  • a. productie-installaties waarmee hernieuwbaar gas door biomassa wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 27; en

  • b. productie-installaties waarmee hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte uit biomassa wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 39.

 • 4. Als productie-installaties waarvoor subsidie wordt verstrekt indien deze geheel of deels bestaat uit gebruikte materialen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van het besluit worden aangewezen:

  • a. productie-installaties waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 11, onderdeel c;

  • b. productie-installaties waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 25, 27, 29, eerste lid, 31 en 33;

  • c. productie-installaties waarmee hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 37, 39, 41, eerste lid, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, eerste lid, en 61, onderdeel e;

  • d. productie-installaties waarmee koolstofdioxide-arme warmte wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 77, eerste lid;

  • e. productie-installaties waarmee koolstofdioxide wordt afgevangen en permanent opgeslagen als bedoeld in artikelen 85, eerste lid, en 87, eerste lid; en

  • f. productie-installaties waarmee koolstofdioxide wordt afgevangen en gebruikt als bedoeld in artikel 89, eerste lid.

Artikel 7

 • 1. Als productie-installaties waarvoor het verschil in kWh kan worden opgeteld als bedoeld in artikel 15, derde en vierde lid, van het besluit worden aangewezen productie-installaties waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 11, 13, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, en 21, eerste lid. Het verschil in kWh dat bij het aantal geproduceerde kWh van het volgende jaar kan worden opgeteld, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van het besluit, wordt gemaximeerd op 25% van het aantal kWh dat het desbetreffende jaar voor subsidie in aanmerking komt.

 • 2. Als productie-installaties waarvoor het verschil in kWh kan worden opgeteld als bedoeld in artikel 15, derde en vierde lid, van het besluit worden aangewezen productie-installaties waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 23, eerste lid. Het verschil in kWh dat bij het aantal geproduceerde kWh van het volgende jaar kan worden opgeteld, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van het besluit, wordt gemaximeerd op 25% van het aantal kWh dat het desbetreffende jaar voor subsidie in aanmerking komt. Bij de benutting van de opgetelde kWh, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van het besluit, wordt de productie verdeeld in een deel netlevering en een deel niet-netlevering op basis van de verhouding tussen de geproduceerde energie die aan het net geleverd is en de energie die niet aan het net geleverd is in het voorgaande jaar.

 • 3. Als productie-installaties waarvoor het verschil in kWh kan worden opgeteld als bedoeld in artikel 32, derde en vierde lid, van het besluit worden aangewezen productie-installaties waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 25, 27, 29, eerste lid, 31 en 33. Het verschil in kWh dat bij het aantal geproduceerde kWh van het volgende jaar kan worden opgeteld, bedoeld in artikel 32, vierde lid, van het besluit, wordt gemaximeerd op 25% van het aantal kWh dat het desbetreffende jaar voor subsidie in aanmerking komt.

 • 4. Als productie-installaties waarvoor het verschil in kWh kan worden opgeteld als bedoeld in artikel 48, derde en vierde lid, van het besluit worden aangewezen productie-installaties waarmee hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 35, eerste lid, 37, 39, 41, eerste lid, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, eerste lid, 59, eerste lid, en 61.

 • 5. Voor de productie-installaties, bedoeld in het vierde lid, wordt het verschil in kWh dat bij het aantal geproduceerde kWh van het volgende jaar kan worden opgeteld, bedoeld in artikel 48, vierde lid, van het besluit, gemaximeerd op 25% van het aantal kWh dat het desbetreffende jaar voor subsidie in aanmerking komt.

 • 6. Als productie-installaties waarvoor het verschil in kWh kan worden opgeteld als bedoeld in artikel 55j, derde en vierde lid, van het besluit worden aangewezen:

  • a. productie-installaties waarmee koolstofdioxide-arme warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 63, 65, 67, eerste lid, 69, eerste lid, 71, eerste lid, 73, eerste lid, 75, eerste lid, 77, eerste lid, en 83;

  • b. productie-installaties waarmee waterstof wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 79, eerste lid;

  • c. productie-installaties waarmee geavanceerde hernieuwbare brandstof wordt geproduceerd als bedoeld in artikel 81, eerste lid;

  • d. productie-installaties waarmee koolstofdioxide wordt afgevangen en permanent opgeslagen als bedoeld in artikelen 85, eerste lid, en 87, eerste lid; en

  • e. productie-installaties waarmee koolstofdioxide wordt afgevangen en gebruikt als bedoeld in artikel 89, eerste lid.

 • 7. Voor de productie-installatie, bedoeld in het zesde lid, wordt het verschil in kg verminderde broeikasgas dat bij het aantal kg verminderde broeikasgas van het volgende jaar kan worden opgeteld, bedoeld in artikel 55j, vierde lid, van het besluit, gemaximeerd op 25% van het aantal kg verminderde broeikasgas dat het desbetreffende jaar voor subsidie in aanmerking komt.

Artikel 8

 • 1. Als productie-installaties waarvoor het aantal kWh kan worden opgeteld als bedoeld in artikel 32, zesde lid, van het besluit worden aangewezen productie-installaties waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 25, 27, 29, eerste lid, 31 en 33.

 • 2. Als productie-installaties waarvoor de producent kan aantonen dat hij hernieuwbaar gas heeft geproduceerd waarmee hernieuwbare warmte of hernieuwbare warmte en hernieuwbare elektriciteit is geproduceerd, als bedoeld in artikel 32, zevende lid, van het besluit worden productie-installaties aangewezen waarmee hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 37, 39 en 41, eerste lid.

Artikel 9

 • 1. Als productie-installaties waarvoor het aantal kWh kan worden opgeteld waarvoor garanties van oorsprong voor niet-netlevering zijn verstrekt als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van het besluit worden productie-installaties aangewezen waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt als bedoeld in de artikelen 11, 13, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid, en 23, eerste lid.

 • 2. Als productie-installaties waarvoor het aantal kWh kan worden opgeteld waarvoor garanties van oorsprong voor niet-netlevering zijn verstrekt als bedoeld in artikel 48, zevende lid van het besluit worden productie-installaties aangewezen waarmee hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 37, onderdelen b, d en f, 39, onderdelen b en d, 41, eerste lid, onderdeel b, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 en 57, eerste lid.

Artikel 10

Als productie-installaties waarvoor een gebundelde aanvraag kan worden ingediend als bedoeld in artikel 56, tweede lid, van het besluit worden aangewezen:

 • a. productie-installaties waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, en 21, eerste lid;

 • b. productie-installaties waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 25 en 27;

 • c. productie-installatie waarmee hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 37 en 39;

 • d. productie-installaties waarmee koolstofdioxide wordt afgevangen en permanent opgeslagen als bedoeld in artikelen 85, eerste lid, en 87, eerste lid; en

 • e. productie-installaties waarmee koolstofdioxide wordt afgevangen en gebruikt als bedoeld in artikel 89, eerste lid.

§ 3. Categorieën

§ 3.1. Hernieuwbare elektriciteit

§ 3.1.1. Waterkracht

Artikel 11

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie waarmee door hydro-mechanisch-elektrische omzetting hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd uit potentiële of kinetische energie van stromend water dat niet specifiek voor de elektriciteitsproductie omhoog is gepompt:

 • a. in installaties met een valhoogte kleiner dan 50 centimeter;

 • b. in installaties met een valhoogte gelijk aan of groter dan 50 centimeter; of

 • c. in installaties met een valhoogte gelijk aan of groter dan 50 centimeter, die ingrijpend zijn gerenoveerd en waarbij ten minste de turbines nieuw zijn.

Artikel 12

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 11, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.1.2. Osmose

Artikel 13

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt gegenereerd door middel van het verschil in zoutconcentratie tussen twee watermassa’s.

Artikel 14

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 13, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.1.3. Wind op land

Artikel 15

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie, niet zijnde een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie als bedoeld in de artikelen 17, 19 en 21;

  • a. die is aangesloten op een elektriciteitsnet met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A; en

  • b. die wordt gerealiseerd op een locatie die overeenkomstig de lijst van gemeenten volgens de gemeentelijke indeling op 1 januari 2022, bedoeld in bijlage 2, een windsnelheid heeft van:

   • 1°. ≥ 8,5 m/s;

   • 2°. ≥ 8,0 en < 8,5 m/s;

   • 3°. ≥ 7,5 en < 8,0 m/s;

   • 4°. ≥ 7,0 en < 7,5 m/s;

   • 5°. ≥ 6,75 en < 7,0 m/s; of

   • 6°. < 6,75 m/s.

 • 2. De productie-installatie is niet opgericht in de territoriale zee of in de Nederlandse exclusieve economische zone.

 • 3. Indien de productie-installatie wordt opgericht op een locatie waar op het moment van het indienen van de aanvraag een windturbine staat of heeft gestaan, verstrekt de minister de subsidie uitsluitend indien:

  • a. het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine ten opzichte van de te vervangen windturbine ten minste 1 MW toeneemt; of

  • b. de te vervangen windturbine op het moment van vervanging ten minste vijftien jaar op die locatie in gebruik is geweest en op het moment van het indienen van de aanvraag ten minste dertien jaar geleden in gebruik is genomen.

Artikel 16

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.1.4. Wind op land met hoogtebeperking

Artikel 17

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie met een tiphoogte kleiner dan of gelijk aan 150 meter;

  • a. die is aangesloten op een elektriciteitsnet met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A; en

  • b. die wordt gerealiseerd op een locatie die overeenkomstig de lijst van gemeenten volgens de gemeentelijke indeling op 1 januari 2022, bedoeld in bijlage 2, een windsnelheid heeft van:

   • 1°. ≥ 8,5 m/s;

   • 2°. ≥ 8,0 en < 8,5 m/s;

   • 3°. ≥ 7,5 en < 8,0 m/s;

   • 4°. ≥ 7,0 en < 7,5 m/s;

   • 5°. ≥ 6,75 en < 7,0 m/s; of

   • 6°. < 6,75 m/s.

 • 2. De productie-installatie is niet opgericht in de territoriale zee of in de Nederlandse exclusieve economische zone.

 • 3. Op de locatie van de productie-installatie is sprake van een hoogterestrictie bij of krachtens landelijke wet- en regelgeving in verband met de aanwezigheid van een luchthaven in de omgeving waardoor de windturbine een tiphoogte heeft van kleiner dan of gelijk aan 150 meter.

 • 4. Indien de productie-installatie wordt opgericht op een locatie waar op het moment van het indienen van een aanvraag een windturbine staat of heeft gestaan, verstrekt de minister de subsidie uitsluitend indien:

  • a. het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine ten opzichte van de te vervangen windturbine ten minste 1 MW toeneemt; of

  • b. de te vervangen windturbine op het moment van vervanging ten minste vijftien jaar op die locatie in gebruik is geweest en op het moment van indienen van de aanvraag ten minste dertien jaar geleden in gebruik is genomen.

Artikel 18

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 17, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.1.5. Wind op waterkering

Artikel 19

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie:

  • a. die is opgericht binnen het waterstaatswerk of een beschermingszone van een voorliggende waterkering, dan wel binnen het waterstaatswerk of de zeewaartsgerichte beschermingszone van een primaire waterkering grenzend aan de Noordzee, de Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, de Dollard of de Eems, dan wel in de harde zeewering of zachte zeewering van Maasvlakte 2;

  • b. die is aangesloten op een elektriciteitsnet met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A; en

  • c. die wordt gerealiseerd op een locatie die overeenkomstig de lijst van gemeenten volgens de gemeentelijke indeling op 1 januari 2022, bedoeld in bijlage 2, een windsnelheid heeft van:

   • 1°. ≥ 8,5 m/s;

   • 2°. ≥ 8,0 en < 8,5 m/s;

   • 3°. ≥ 7,5 en < 8,0 m/s;

   • 4°. ≥ 7,0 en < 7,5 m/s;

   • 5°. ≥ 6,75 en < 7,0 m/s; of

   • 6°. < 6,75 m/s.

 • 2. Indien de productie-installatie wordt opgericht op een locatie waar op het moment van het indienen van de aanvraag een windturbine staat of heeft gestaan, verstrekt de minister de subsidie uitsluitend indien:

  • a. het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine ten opzichte van de te vervangen windturbine ten minste 1 MW toeneemt; of

  • b. de te vervangen windturbine op het moment van vervanging ten minste vijftien jaar op die locatie in gebruik is geweest en op het moment van indienen van de aanvraag ten minste dertien jaar geleden in gebruik is genomen.

Artikel 20

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 19, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.1.6. Wind in meer

Artikel 21

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie;

  • a. waarvan de fundering volledig in het water van een meer van minimaal één vierkante kilometer staat, waarbij het hart van de fundering op een afstand van ten minste 25 meter van de waterkant staat; en

  • b. die is aangesloten op een elektriciteitsnet met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A.

 • 2. Indien de productie-installatie wordt opgericht op een locatie waar op het moment van indienen van de aanvraag een windturbine staat of heeft gestaan, verstrekt de minister de subsidie uitsluitend indien:

  • a. het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine ten opzichte van de te vervangen windturbine ten minste 1 MW toeneemt; of

  • b. de te vervangen windturbine op het moment van vervanging ten minste vijftien jaar op die locatie in gebruik is geweest en op het moment van indienen van de aanvraag ten minste dertien jaar geleden in gebruik is genomen.

Artikel 22

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 21, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.1.7. Fotovoltaïsche zonnepanelen

Artikel 23

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht uitsluitend door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen, die is aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A en:

  • a. waarbij de zonnepanelen op of aan een gebouw zijn aangebracht, met een totaal nominaal vermogen:

   • 1°. gelijk aan of groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp; of

   • 2°. gelijk aan of groter dan 1 MWp;

  • b. waarbij de zonnepanelen, niet op of aan een gebouw aangebracht, op water drijven, met een totaal nominaal vermogen;

   • 1°. gelijk aan of groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp; of

   • 2°. gelijk aan of groter dan 1 MWp;

  • c. waarbij de zonnepanelen, niet op of aan een gebouw aangebracht, op land staan, met een totaal nominaal vermogen;

   • 1°. gelijk aan of groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp;

   • 2°. gelijk aan of groter dan 1 MWp en kleiner dan 15 MWp; of

   • 3°. gelijk aan of groter dan 15 MWp;

  • d. waarbij de zonnepanelen automatisch met de stand van de zon meebewegen door middel van een zonvolgsysteem, met een totaal nominaal vermogen:

   • 1°. gelijk aan of groter dan 1 MWp en kleiner dan 15 MWp en waarbij de zonnepanelen, niet op of aan een gebouw aangebracht, op land staan;

   • 2°. gelijk aan of groter dan 15 MWp en waarbij de zonnepanelen, niet op of aan een gebouw aangebracht, op land staan; of

   • 3°. gelijk aan of groter dan 1 MWp en waarbij de zonnepanelen, niet op of aan een gebouw aangebracht, op water drijven.

 • 2. Voor de werking van dit artikel wordt onder gebouw tevens verstaan een aan de grond gebonden overkapping voor van het tegen weersinvloeden beschermd parkeren van voertuigen.

 • 3. Het additioneel gecontracteerde terugleververmogen voor een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°, onderdeel b, subonderdeel 2°, en onderdeel c, subonderdelen 2° en 3°, bedraagt maximaal 50% van het piekvermogen van de zonnepanelen.

Artikel 24

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt een productie-installatie als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°, onderdeel b, subonderdeel 1°, en onderdeel c, subonderdeel 1°, binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger neemt een productie-installatie als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°, binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 4. De subsidieontvanger neemt een productie-installatie als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°, onderdeel c, subonderdelen 2° en 3°, en onderdeel d, subonderdelen 1°, 2° en 3°, binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 5. Artikel 3, eerste lid, van de algemene uitvoeringsregeling is niet van toepassing op een productie-installatie als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°, onderdeel b, subonderdeel 1°, en onderdeel c, subonderdeel 1°.

§ 3.2. Hernieuwbaar gas

§ 3.2.1. Biomassavergisting

Artikel 25

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbaar gas geproduceerd door een productie-installatie waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd:

 • a. uitsluitend door middel van allesvergisting, waarbij ten minste de vergister nieuw is;

 • b. uitsluitend door middel van monomestvergisting met een productie-installatie met een vermogen groter dan 400 kW, waarbij ten minste de vergister nieuw is; of

 • c. uitsluitend door middel van monomestvergisting met een productie-installatie met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW, waarbij ten minste de vergister nieuw is.

Artikel 26

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 25, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in een installatie met een totaal nominaal thermisch vermogen van de gasopwaardeerinstallatie gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.2.2. Biomassavergisting, verlengde levensduur

Artikel 27

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbaar gas geproduceerd door een productie-installatie die ingrijpend wordt gerenoveerd en waarmee:

 • a. uitsluitend door middel van allesvergisting hernieuwbaar gas wordt geproduceerd met een productie-installatie, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt als productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare warmte en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen;

 • b. uitsluitend door middel van allesvergisting hernieuwbaar gas wordt geproduceerd, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt als productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen;

 • c. uitsluitend door middel van monomestvergisting met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW hernieuwbaar gas wordt geproduceerd, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt als productie-installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare warmte en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen; of

 • d. uitsluitend door middel van monomestvergisting met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW hernieuwbaar gas wordt geproduceerd, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt als productie-installaties voor de productie van hernieuwbaar gas en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen.

Artikel 28

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 27, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. Een subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in een installatie met een totaal nominaal thermisch vermogen van de gasopwaardeerinstallatie gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.2.3. Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

Artikel 29

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbaar gas geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas uit biogas dat vrijkomt ten gevolge van een biologische afbraakreactie van gisting van zuiveringsslib waarbij:

  • a. verbeteringen zijn uitgevoerd in het productieproces waarna er per ton slib sprake is van ten minste 25% meer biogasproductie ten opzichte van voor de verbetering; en

  • b. ten minste de installatiedelen die verantwoordelijk zijn voor de aanvullende productie van biogas nieuw zijn.

 • 2. De installatiedelen die verantwoordelijk zijn voor de aanvullende productie, worden niet in gebruik genomen voor de subsidie is aangevraagd.

Artikel 30

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 29, eerste lid, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieaanvrager maakt aannemelijk dat de voorgestelde aanpassingen een verbetering van 25% inhouden ten opzichte van de gemiddelde productie van het jaar voorafgaande aan de aanvraag, of, wanneer hij minder dan een jaar produceert, ten opzichte van de totale gemiddelde productie tot het moment van de aanvraag.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in de productie-installatie met een totaal nominaal thermisch vermogen van de gasopwaardeerinstallatie gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte biomassa voldoet aan het broeikasgasemissiereductiecriterium, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.2.4. Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

Artikel 31

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbaar gas geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas uit biogas dat vrijkomt ten gevolge van een biologische afbraakreactie van gisting van zuiveringsslib, waarbij ten minste de opwerkinstallatie waarmee biogas op aardgaskwaliteit wordt gebracht, nieuw is.

Artikel 32

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 31, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in de productie-installatie met een totaal nominaal thermisch uitgangsvermogen van de gasopwaardeerinstallatie gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte biomassa voldoet aan de broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.2.5. Biomassavergassing

Artikel 33

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbaar gas, niet zijnde biosyngas, geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas door middel van vergassing, waarbij ten minste de vergasser nieuw is, uit:

 • a. biomassa als bedoeld in de NTA 8003:2017; of

 • b. biomassa als bedoeld in de NTA 8003:2017, met uitzondering van B-Hout als bedoeld in nummers 100, 150, 170 tot en met 179 van de NTA 8003:2017.

Artikel 34

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 33, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat ten minste 97% van de energetische waarde van de jaarlijks in de productie-installatie gebruikte brandstof biogeen is.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de gebruikte vloeibare biomassa, dan wel de in een installatie met een totaal nominaal thermisch vermogen van de gasopwaardeerinstallatie gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte overige biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.3. Hernieuwbare warmte en (gecombineerde) opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

§ 3.3.1. Zonthermie voor hernieuwbare warmte

Artikel 35

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie die uitsluitend voorziet in de productie van hernieuwbare warmte uit zonne-energie met een totaal thermisch vermogen:

  • a. gelijk aan of groter dan 140 kWth en kleiner dan 1 MWth; of

  • b. gelijk aan of groter dan 1 MWth.

 • 2. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van afgedekte collectoren waarvan de transparante isolerende laag, niet zijnde beglazing van kassen of fotovoltaïsche zonnepanelen, een geïntegreerd geheel vormt met de collector van een collectorsysteem of met collectoren waarbij het zonlicht met externe spiegels of lenzen wordt geconcentreerd.

 • 3. Het vermogen in kWth van de productie-installatie wordt berekend door de apertuuroppervlakte van de afgedekte collectoren of het aangestraalde oppervlakte van de spiegels of lenzen voor het concentreren van zonlicht in vierkante meter te vermenigvuldigen met een factor 0,7.

 • 4. De subsidie wordt niet verstrekt indien reeds op basis van artikel 4.5.2. van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies subsidie is verstrekt.

Artikel 36

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

§ 3.3.2. Biomassavergisting voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 37

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie waarmee:

 • a. hernieuwbare warmte wordt geproduceerd door middel van allesvergisting, waarbij ten minste de vergister nieuw is;

 • b. hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte worden geproduceerd door middel van allesvergisting, waarbij ten minste de vergister nieuw is en waarbij het nominaal elektrisch rendement ten minste 20% bedraagt;

 • c. hernieuwbare warmte wordt geproduceerd door middel van monomestvergisting, met een vermogen groter dan 400 kW en waarbij ten minste de vergister nieuw is;

 • d. hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte worden geproduceerd door middel van monomestvergisting, met een vermogen groter dan 400 kW, voor elektrisch en thermisch vermogen samen, en waarbij ten minste de vergister nieuw is en waarbij het nominaal elektrisch rendement ten minste 20% bedraagt;

 • e. hernieuwbare warmte wordt geproduceerd door middel van monomestvergisting, met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW, en waarbij ten minste de vergister nieuw is; of

 • f. hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte worden geproduceerd door middel van monomestvergisting, met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW, voor elektrisch en thermisch vermogen samen, waarbij ten minste de vergister nieuw is en waarbij het nominaal elektrisch rendement ten minste 20% bedraagt.

Artikel 38

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 37, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in een installatie voor de opwekking van warmte of gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.3.3. Biomassavergisting voor warmte en gecombineerde opwekking, verlengde levensduur

Artikel 39

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie die ingrijpend wordt gerenoveerd en waarmee:

 • a. uitsluitend door middel van allesvergisting hernieuwbare warmte wordt geproduceerd, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen;

 • b. uitsluitend door middel van allesvergisting hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen;

 • c. uitsluitend door middel van monomestvergisting met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW hernieuwbare warmte wordt geproduceerd, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen; of

 • d. uitsluitend door middel van monomestvergisting met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 400 kW hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen.

Artikel 40

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 39, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in een installatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.3.4. Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 41

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte uit biogas dat vrijkomt ten gevolge van een biologische afbraakreactie van gisting van zuiveringsslib waarbij er verbeteringen zijn uitgevoerd in het productieproces waarna er per ton slib sprake is van ten minste 25% meer biogasproductie ten opzichte van voor de verbetering:

  • a. waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd, waarbij ten minste de installatie-onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de meerproductie nieuw zijn; of

  • b. waarmee hernieuwbare warmte en hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd, waarbij ten minste de installatie-onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de meerproductie, nieuw zijn.

 • 2. De installatiedelen die verantwoordelijk zijn voor de meerproductie, worden niet in gebruik genomen voordat de subsidie is aangevraagd.

Artikel 42

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 41, eerste lid, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieaanvrager maakt aannemelijk dat de voorgestelde aanpassingen een verbetering van 25% inhouden ten opzichte van de gemiddelde productie van het jaar voorafgaande aan de aanvraag, of, wanneer de producent minder dan een jaar produceert, ten opzichte van de totale gemiddelde productie tot het moment van de aanvraag.

 • 5. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in een installatie voor de opwekking van warmte of gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen gelijk aan of groter dan 2 MW gebruikte biomassa voldoet aan de broeikasgasemissiereductiecriteria bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.3.5. Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 43

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte door middel van verbranding van vloeibare biomassa als bedoeld in de nummers 512, 514, 517, 518, 543, 545, 550 tot en met 579, 587, 594, 595 en 800 tot en met 809 van de NTA 8003:2017, met een brander in een ketel, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 0,5 MWth en een nominaal elektrisch vermogen kleiner dan of gelijk aan 100 MW.

Artikel 44

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 43, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

§ 3.3.6. Kleine ketel vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 45

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte door middel van verbranding van vaste of vloeibare biomassa als bedoeld in de NTA 8003:2017, met uitzondering van biomassa als bedoeld in de nummers 100, 150, 170 tot en met 179 van de NTA 8003:2017 in een ketel, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 0,5 MWth en kleiner dan 5 MWth waarbij ten minste de ketel nieuw is.

Artikel 46

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 45, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat ten minste 97% van de energetische waarde van de jaarlijks in de productie-installatie gebruikte brandstof biogeen is.

 • 5. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de gebruikte vloeibare biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

 • 6. Als gebruik wordt gemaakt van houtige biomassa als bedoeld in de nummers 100 tot en met 199 van de NTA 8003:2017, draagt de subsidieontvanger er zorg voor dat de geproduceerde warmte wordt toegepast in een verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 100 °C in het stookseizoen of in een stoomsysteem.

§ 3.3.7. Grote ketel vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 47

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte, of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte, of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte, uitsluitend door middel van thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa als bedoeld in de NTA 8003:2017, met uitzondering van biomassa als bedoeld in de nummers 100, 150, 170 tot en met 179 van de NTA 8003:2017, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 5 MWth, waarbij ten minste de ketel nieuw is en waarbij het aantal subsidiabele vollasturen:

 • a. ten hoogste 4.500 vollasturen per jaar bedraagt;

 • b. ten hoogste 5.000 vollasturen per jaar bedraagt;

 • c. ten hoogste 5.500 vollasturen per jaar bedraagt;

 • d. ten hoogste 6.000 vollasturen per jaar bedraagt;

 • e. ten hoogste 6.500 vollasturen per jaar bedraagt;

 • f. ten hoogste 7.000 vollasturen per jaar bedraagt;

 • g. ten hoogste 7.500 vollasturen per jaar bedraagt;

 • h. ten hoogste 8.000 vollasturen per jaar bedraagt; of

 • i. ten hoogste 8.500 vollasturen per jaar bedraagt.

Artikel 48

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 47, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat ten minste 97% van de energetische waarde van de jaarlijks in de productie-installatie gebruikte brandstof biogeen is.

 • 5. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de gebruikte vloeibare biomassa, dan wel de in een installatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen gelijk aan of groter dan 20 MW gebruikte vaste biomassa, voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

 • 6. Als gebruik wordt gemaakt van houtige biomassa als bedoeld in de nummers 100 tot en met 199 van de NTA 8003:2017, draagt de subsidieontvanger er zorg voor dat de geproduceerde warmte wordt toegepast in een verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 100 °C in het stookseizoen of in een stoomsysteem.

§ 3.3.8. Grote ketel op B-Hout voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 49

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte, of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte, uitsluitend door middel van thermische conversie van biomassa als bedoeld in NTA 8003:2017, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 5 MWth, en waarbij ten minste de ketel nieuw is.

Artikel 50

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 49, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat ten minste 97% van de energetische waarde van de jaarlijks in de productie-installatie gebruikte brandstof biogeen is.

 • 5. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de in een installatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen gelijk aan of groter dan 20 MW gebruikte vaste biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

 • 6. Als gebruik wordt gemaakt van houtige biomassa als bedoeld in de nummers 100 tot en met 199 van de NTA 8003:2017, draagt de subsidieontvanger er zorg voor dat de geproduceerde warmte wordt toegepast in een verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 100 °C in het stookseizoen of in een stoomsysteem.

§ 3.3.9. Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor verwarming van gebouwde omgeving

Artikel 51

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte door middel van verbranding van houtpellets in een ketel, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 10 MWth, waarbij ten minste de ketel nieuw is en waarin:

 • a. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand;

 • b. reststoffen die vrijkomen uit bioraffinage als bedoeld in nummer 595 van de NTA 8003:2017 van biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand voor ten hoogste 25% van het aantal kWh dat in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt; of

 • c. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 160 tot en met 169 van de NTA 8003:2017 worden verbrand voor ten hoogste vijftien vijfentachtigste deel van de som van het aantal kWh dat in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt, geproduceerd met biomassa als bedoeld in de onderdelen a en b.

Artikel 52

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 51, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger er zorg voor dat ten minste 97% van de energetische waarde van de jaarlijks in de productie-installatie gebruikte brandstof, biogeen is.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 5. De subsidieontvanger levert de warmte uitsluitend ten behoeve van de verwarming van gebouwde omgeving.

 • 6. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt dat de gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling.

 • 7. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de geproduceerde warmte wordt toegepast in een verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 100 °C in het stookseizoen of in een stoomsysteem.

§ 3.3.10. Stoomketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 53

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van stoom door middel van verbranding van houtpellets in een ketel, met een nominaal thermisch vermogen groter dan of gelijk aan 5 MWth, waarbij ten minste de stoomketel nieuw is en waarin:

 • a. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand;

 • b. reststoffen die vrijkomen uit bioraffinage als bedoeld in nummer 595 van de NTA 8003:2017 van biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand voor ten hoogste 25% van het aantal kWh dat in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt; of

 • c. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 160 tot en met 169 van de NTA 8003:2017 worden verbrand, voor ten hoogste vijftien vijfentachtigste deel van de som van het aantal kWh dat in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt, geproduceerd met biomassa als bedoeld in de onderdelen a en b.

Artikel 54

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 53, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat ten minste 97% van de energetische waarde van de jaarlijks in de productie-installatie gebruikte brandstof biogeen is.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 5. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt dat de gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling.

§ 3.3.11. Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 55

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte door middel van verbranding van houtpellets met een brander in een ketel, oven of fornuis, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 5 MWth en een nominaal elektrisch vermogen kleiner dan of gelijk aan 100 MWth en waarin:

 • a. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand;

 • b. reststoffen die vrijkomen uit bioraffinage als bedoeld in nummer 595 van de NTA 8003:2017 van biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand voor ten hoogste 25% van het aantal kWh dat in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt; of

 • c. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 160 tot en met 169 van de NTA 8003:2017 worden verbrand voor ten hoogste vijftien vijfentachtigste deel van de som van het aantal kWh dat in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt, geproduceerd met biomassa als bedoeld in de onderdelen a en b.

Artikel 56

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 55, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt dat de gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa, bedoeld in artikel 7 van de algemene uitvoeringsregeling.

§ 3.3.12. Verlengde levensduur voor ketel vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

Artikel 57

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte uitsluitend door middel van thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa als bedoeld in de NTA 8003:2017, met uitzondering van biomassa als bedoeld in de nummers 100, 150, 170 tot en met 179 van de NTA 8003:2017, waarvoor reeds subsidie op grond van het Besluit SDE is verstrekt en waarvoor op het moment van aanvraag ten minste negen jaar voordien de subsidieperiode is aangevangen in een ketel met een nominaal thermisch vermogen:

  • a. gelijk aan of groter dan 0,5 MWth en kleiner dan 5 MWth; of

  • b. van ten minste 5 MWth.

 • 2. De biomassa die in de productie-installatie, bedoeld in het eerste lid, wordt toegepast, is voor ten minste 97% van de energetische waarde biogeen.

Artikel 58

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 57, eerste lid, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat wordt aangetoond dat de gebruikte vloeibare biomassa, dan wel de in een installatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen gelijk aan of groter dan 20 MW gebruikte vaste biomassa, voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de richtlijn (EU) 2018/2001.

 • 5. Als gebruik wordt gemaakt van houtige biomassa als bedoeld in de nummers 100 tot en met 199 van de NTA 8003:2017, draagt de subsidieontvanger er zorg voor dat de geproduceerde warmte wordt toegepast in een verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 100 °C in het stookseizoen of in een stoomsysteem.

§ 3.3.13. Composteringsinstallatie voor hernieuwbare warmte

Artikel 59

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte die vrijkomt bij het composteren van uitsluitend biomassa als bedoeld in de NTA 8003:2017, met uitzondering van biomassa als bedoeld in de nummers 300 tot en met 329 van de NTA 8003:2017 in een gesloten ruimte voor compostering onder geconditioneerde omstandigheden, met een vermogen van ten minste 500 kWth.

 • 2. De biomassa die in de productie-installatie wordt toegepast, is voor ten minste 97% van de energetische waarde biogeen.

Artikel 60

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 59, eerste lid, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

§ 3.3.14. Geothermie voor hernieuwbare warmte

Artikel 61

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte geproduceerd door:

 • a. een productie-installatie bestaande uit één of meer doubletten, waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter met een thermisch vermogen:

  • 1°. kleiner dan of gelijk aan 12 MWth;

  • 2°. van ten minste 12 MWth tot ten hoogste 20 MWth; of

  • 3°. groter dan 20 MWth;

 • b. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter hernieuwbare warmte wordt geproduceerd die wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving en waarbij het aantal vollasturen ten hoogste 3.500 uur bedraagt;

 • c. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter hernieuwbare warmte wordt geproduceerd die wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving en waarbij het aantal vollasturen ten hoogste 5.000 uur bedraagt;

 • d. een productie-installatie bestaande uit één of meer doubletten, waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd, gebruikmakend van ten minste één olie- of gasput met een diepte van ten minste 1.500 meter met een thermisch vermogen:

  • 1°. kleiner dan of gelijk aan 12 MWth;

  • 2°. van ten minste 12 MWth tot ten hoogste 20 MWth; of

  • 3°. groter dan 20 MWth;

 • e. een productie-installatie als bedoeld in de onderdelen a en d, waarvoor op het moment van aanvragen reeds een subsidie is verleend op grond van het besluit of het Besluit SDE, die wordt uitgebreid met ten minste één aanvullende put met een diepte van ten minste 1.500 meter; of

 • f. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 4.000 meter.

Artikel 62

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 61, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie, bedoeld in artikel 61, onderdelen a, d, e en f, binnen vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie, bedoeld in artikel 61, onderdelen b en c, binnen zes jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte hernieuwbare warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende warmte.

§ 3.4. Andere technieken ter vermindering van broeikasgas

§ 3.4.1. Geothermie voor koolstofdioxide-arme warmte

Artikel 63

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent die broeikasgas vermindert door:

 • a. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee koolstofdioxide-arme warmte wordt geproduceerd uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 500 meter en kleiner dan 1.500 meter, waarbij de warmte wordt opgewaardeerd met een compressiewarmtepomp met een COP-waarde van ten minste 3,0 en met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth;

 • b. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee koolstofdioxide-arme warmte wordt geproduceerd uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 500 meter en kleiner dan 1.500 meter, waarbij de warmte wordt opgewaardeerd met een compressiewarmtepomp met een COP-waarde van ten minste 3,0 en met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth en de warmte wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving; of

 • c. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee koolstofdioxide-arme warmte wordt geproduceerd uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter, waarbij de warmte wordt opgewaardeerd met een compressiewarmtepomp met een COP-waarde van ten minste 3,0 en met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth en waarbij alle geproduceerde warmte wordt toegepast in een verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 90 °C in het stookseizoen en de warmte wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving.

Artikel 64

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 63, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie, bedoeld in artikel 63, onderdeel a, binnen vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie, bedoeld in artikel 63, onderdelen b en c, binnen zes jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 4. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.2. Thermische energie uit oppervlaktewater

Artikel 65

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van warmte onttrokken uit oppervlaktewater of zeewater, waarbij de warmte wordt opgewaardeerd door middel van een warmtepomp met een COP-waarde van ten minste 3,0 met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth en waarbij:

 • a. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 6.000 vollasturen per jaar bedraagt en de productie-installatie beschikt over een seizoensopslag voor warmte en uitsluitend warmte levert voor verwarming van gebouwde omgeving;

 • b. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 6.000 vollasturen per jaar bedraagt en de productie-installatie uitsluitend warmte levert voor verwarming van gebouwde omgeving;

 • c. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 3.500 vollasturen per jaar bedraagt en de productie-installatie beschikt over een seizoensopslag voor warmte en uitsluitend warmte levert voor verwarming van gebouwde omgeving; of

 • d. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 3.500 vollasturen per jaar bedraagt en de productie-installatie beschikt over een seizoensopslag voor warmte.

Artikel 66

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 65, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.3. Thermische energie uit afvalwater

Artikel 67

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van warmte onttrokken uit afvalwater of drinkwater door middel van een warmtepomp met een COP-waarde van ten minste 3,0 en met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth.

 • 2. De productie-installatie, bedoeld in het eerste lid, levert uitsluitend warmte aan gebouwde omgeving en wordt niet gebruikt voor koudelevering.

Artikel 68

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 67, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.4. Zonthermie voor warmte met toepassing in daglichtkas

Artikel 69

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van warmte uit zonne-energie die integraal onderdeel uitmaakt van een nieuwe tuinbouwkas.

 • 2. De productie-installatie maakt gebruik van:

  • a. een optisch en zonvolgend systeem waarbij zonlicht wordt geconcentreerd op collectorbuizen met een thermisch vermogen dat ten minste vier keer het nominaal thermisch vermogen van de warmtepomp bedraagt; en

  • b. een warmtepomp met een COP-waarde van ten minste 5,0 en een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth.

 • 3. De productie-installatie heeft een seizoensopslag van warmte.

 • 4. De productie-installatie wordt niet gebruikt voor koudelevering.

Artikel 70

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 69, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.5. Zonthermie voor warmte door middel van pvt-collectoren

Artikel 71

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van warmte uit zonne-energie en buitenluchtwarmte door middel van zonnecollectoren die warmte en stroom produceren, waarbij de warmte wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving.

 • 2. De productie-installatie maakt gebruik van een water-water-warmtepomp met een minimaal nominaal thermisch vermogen van 500 kWth en een COP-waarde van ten minste 3,0, waarbij de oppervlakte aan fotovoltaïsch-thermische panelen minimaal 1,2 m2 per kWth aan nominaal thermisch vermogen van de warmtepomp bedraagt.

Artikel 72

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 71, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.6. Elektroboiler voor warmte

Artikel 73

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van warmte door middel van elektriciteit in een ketel.

 • 2. De productie-installatie heeft een nominaal thermisch vermogen van ten minste 5 MWth, waarbij de geproduceerde warmte wordt toegepast in een verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur aan de gebruikerszijde van ten minste 100 °C in het stookseizoen of in een stoomsysteem.

 • 3. Het vermogen van de aansluiting op het elektriciteitsnet is ten minste even groot als het gezamenlijke vermogen van de op de locatie aanwezige elektroboilers.

 • 4. Het gezamenlijke vermogen van de op de locatie aanwezige elektroboilers en de nog te plaatsen elektroboilers is niet groter dan het thermisch vermogen van de op de locatie aanwezige boilers die gestookt worden op fossiele brandstoffen en het maximale thermische vermogen dat zij gelijktijdig kunnen leveren.

 • 5. De feitelijke productie van de productie-installatie bedraagt ten hoogste 7.000 productie-uren per jaar.

Artikel 74

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.7. Industriële warmtepomp

Artikel 75

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van warmte door middel van:

  • a. een elektrisch aangedreven gesloten warmtepomp met een COP-waarde van ten minste 2,3 en een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth, waarbij het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 8.000 vollasturen per jaar bedraagt;

  • b. een elektrisch aangedreven gesloten warmtepomp met een COP-waarde van ten minste 2,3 en een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth waarbij het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 3.000 vollasturen per jaar bedraagt;

  • c. een elektrisch aangedreven open warmtepomp met een COP-waarde van ten minste 2,3 en ten hoogste 12,0 en een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth, waarbij het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 3.000 vollasturen per jaar bedraagt; of

  • d. een elektrisch aangedreven open warmtepomp met een COP-waarde van ten minste 2,3 en ten hoogste 12,0 en een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth waarbij het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 3.000 vollasturen per jaar bedraagt.

 • 2. De productie-installatie produceert warmte die op dezelfde locatie wordt gebruikt voor een industriële toepassing, niet zijnde tuinbouw, en levert geen koude.

 • 3. De feitelijke productie van een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en d, bedraagt ten hoogste 4.000 productie-uren per jaar.

Artikel 76

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 75, eerste lid, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.8. Restwarmtebenutting

Artikel 77

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie met een thermisch vermogen van ten minste 2 MWth, waarmee restwarmte wordt uitgekoppeld en naar een andere locatie wordt getransporteerd, waarbij ten minste de warmtewisselaar bij de uitkoppeling nieuw is, en:

  • a. de warmte wordt opgewaardeerd met een nieuwe warmtepomp met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth en een COP-waarde van ten minste 3,0 en transport plaatsvindt met behulp van een transportleiding met een verhouding van kilometer nieuw aan te leggen transportleiding per MWth outputvermogen van de productie-installatie en andere op de transportleiding invoedende installaties van:

   • 1°. ≥ 0,10 en < 0,20;

   • 2°. ≥ 0,20 en < 0,30;

   • 3°. ≥ 0,30 en < 0,40;

   • 4°. ≥ 0,40; of

  • b. de warmte niet wordt opgewaardeerd en transport plaatsvindt met behulp van een transportleiding met een verhouding van kilometer nieuw aan te leggen transportleiding per MWth outputvermogen van de productie-installatie en andere op de transportleiding invoedende installaties van:

   • 1°. ≥ 0,10 en < 0,20;

   • 2°. ≥ 0,20 en < 0,30;

   • 3°. ≥ 0,30 en < 0,40;

   • 4°. ≥ 0,40.

 • 2. De levering van stoom wordt uitgesloten van subsidie.

Artikel 78

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opgewekte koolstofdioxide-arme warmte die voor subsidie in aanmerking komt, wordt aangewend als nuttig aangewende koolstofdioxide-arme warmte.

§ 3.4.9. Waterstof uit elektrolyse

Artikel 79

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van waterstof geproduceerd door een productie-installatie die waterstof produceert met behulp van elektrolyse met een nominale capaciteit van ten minste 500 kW met:

  • a. een aansluiting op het elektriciteitsnet; of

  • b. een directe aansluiting op een productie-installatie die elektriciteit produceert met behulp van windenergie of een productie-installatie die elektriciteit produceert uit zonlicht door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen.

 • 2. De productie-installatie is in staat om, terwijl deze gereed is voor gebruik, minder dan 1% elektriciteit te verbruiken van het maximale vermogen van de productie-installatie.

 • 3. De feitelijke productie van een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt ten hoogste 5.000 productie-uren per jaar.

 • 4. De subsidie, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, wordt niet verstrekt indien:

  • a. voor de productie van de geleverde elektriciteit van een productie-installatie die elektriciteit produceert met behulp van windenergie, of een productie-installatie die elektriciteit produceert uit door middel van zonne-energie subsidie is of wordt verstrekt; of

  • b. de door de productie-installatie gebruikte elektriciteit niet is geproduceerd door de productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit die met de directe lijn is aangesloten.

Artikel 80

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 79, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.4.10. Geavanceerde hernieuwbare brandstof

Artikel 81

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van geavanceerde hernieuwbare brandstof die wordt geproduceerd door een productie-installatie waarmee:

  • a. bioethanol wordt geproduceerd uit vaste lignocellulosehoudende biomassa, waarvan maximaal 50% B-Hout is als bedoeld in nummers 170 tot en met 179 van de NTA 8003:2017;

  • b. biomethanol wordt geproduceerd uit vaste lignocellulosehoudende biomassa, waarvan maximaal 50% B-Hout is als bedoeld in nummers 170 tot en met 179 van de NTA 8003:2017;

  • c. bioLNG wordt geproduceerd door middel van monomestvergisting;

  • d. bioLNG wordt geproduceerd door middel van allesvergisting; of

  • e. diesel- en benzinevervangers worden geproduceerd uit vaste lignocellulosehoudende biomassa, waarvan maximaal 50% B-Hout is als bedoeld in nummers 170 tot en met 179 van de NTA 8003:2017.

 • 2. De geavanceerde hernieuwbare brandstof wordt in Nederland wordt geleverd aan wegvoertuigen of binnenvaartschepen en wordt ingeboekt in het register hernieuwbare energie vervoer, bedoeld in paragraaf 9.7.5 van de Wet milieubeheer.

 • 3. De productie-installatie, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, maakt uitsluitend gebruik van grondstoffen als bedoeld in deel A van bijlage IX bij de richtlijn (EU) 2018/2001.

 • 4. De productie-installatie, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en e, maakt uitsluitend gebruik van vaste grondstoffen als bedoeld onder o) met uitzondering van zwart residuloog, bruin residuloog, vezelslib, lignine en tallolie, en q) van deel A van Bijlage IX bij de richtlijn (EU) 2018/2001.

Artikel 82

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 81, eerste lid, onderdelen a, b en e, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidie, bedoeld in artikel 81, eerste lid, onderdelen c en d, wordt voor een periode van twaalf jaar verstrekt.

 • 3. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.4.11. Hybride glasoven

Artikel 83

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van koolstofdioxide-arme warmte door middel van elektriciteit in een hybride glasoven met een elektrisch aansluitvermogen van ten minste 500 kWe, en waarbij het elektrisch vermogen van de hybride glasoven ten minste 80% bedraagt van het nominaal thermisch vermogen van de hybride glasoven.

Artikel 84

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 83, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.4.12. Vermindering broeikasgas door afvang en permanente opslag van koolstofdioxide voor ETS-bedrijven

Artikel 85

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent die met een productie-installatie koolstofdioxide afvangt en permanent opslaat of doet opslaan door een houder van een vergunning voor het exploiteren van een broeikasgasinstallatie als bedoeld in artikel 16.5 van de Wet milieubeheer in een ondergronds opslagvoorkomen voor koolstofdioxide, waarbij:

  • a. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 4.000 vollasturen per jaar bedraagt, de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de compressor nieuw is;

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de vervloeiingsinstallatie nieuw is; of

   • 3°. vloeibaar transport van koolstofdioxide;

  • b. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 8.000 vollasturen per jaar bedraagt, de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de compressor nieuw is; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de vervloeiingsinstallatie nieuw is;

  • c. de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • d. de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een nieuw productieproces voor de productie van waterstof uit restgassen en waarbij de waterstof wordt ingezet in een productieproces voor ondervuring in een ketel, fornuis of warmtekrachtkoppeling, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • e. de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand verbrandingsproces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • f. de afvang van koolstofdioxide gebeurt in een nieuw proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • g. de afvang van koolstofdioxide gebeurt bij een nieuw verbrandingsproces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn.

 • 2. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 1°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 89, eerste lid, aanhef en onderdeel a, c, d, e, f of g.

 • 3. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 1°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel a, b, c, f, g, h, l of m, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

 • 4. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 2°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 89, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel c, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel d, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel e, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel f, subonderdelen 1° of 2° of onderdeel g, subonderdeel 1°.

 • 5. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 2°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel a, c, f, h of l, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

 • 6. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 89, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°, onderdeel c, subonderdeel 3°, onderdeel d, subonderdeel 3°, onderdeel e, subonderdeel 3°, onderdeel f, subonderdeel 3° of onderdeel g, subonderdeel 2°.

 • 7. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in, of artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel b, g of m, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

Artikel 86

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 85, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen zes jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.4.13. Vermindering broeikasgas door afvang en permanente opslag van koolstofdioxide voor niet-ETS-bedrijven

Artikel 87

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent die niet valt onder het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in titel 16.2 van de Wet milieubeheer, en die met een productie-installatie koolstofdioxide afvangt en permanent opslaat of doet opslaan door een houder van een vergunning voor het exploiteren van een broeikasgasinstallatie als bedoeld in artikel 16.5 van de Wet milieubeheer in een ondergronds opslagvoorkomen voor koolstofdioxide, waarbij:

  • a. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 4.000 vollasturen per jaar bedraagt, de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de compressor nieuw is;

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en tenminste de vervloeiingsinstallatie nieuw is; of

   • 3°. vloeibaar transport van koolstofdioxide;

  • b. het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 8.000 vollasturen per jaar bedraagt, de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de compressor nieuw is; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de vervloeiingsinstallatie nieuw is;

  • c. de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • d. de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een nieuw productieproces voor de productie van waterstof uit restgassen en waarbij de waterstof wordt ingezet in een productieproces voor ondervuring in een ketel, fornuis of warmtekrachtkoppeling, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • e. de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand verbrandingsproces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • f. de afvang van koolstofdioxide gebeurt bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaande afvalverbrandingsinstallatie, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • g. de afvang van koolstofdioxide gebeurt in een nieuw proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • h. de afvang van koolstofdioxide gebeurt bij een nieuw verbrandingsproces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een buisleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn.

 • 2. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 1°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 89, eerste lid, aanhef en onderdelen a, c, d, e, f of g.

 • 3. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 1°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel a, b, c, f, g, h, i, j, k, l of m van de regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

 • 4. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 2°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 89, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel c, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel d, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel e, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel f, subonderdelen 1° of 2° of onderdeel g, subonderdeel 1°.

 • 5. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 2°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel a, c, f, h, i, k, of l van de regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

 • 6. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 89, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°, onderdeel c, subonderdeel 3°, onderdeel d, subonderdeel 3°, onderdeel e, subonderdeel 3°, onderdeel f, subonderdeel 3° of onderdeel g, subonderdeel 2°.

 • 7. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel b, g, j of m van de regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

Artikel 88

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 87, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen zes jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.4.14. Vermindering broeikasgas door afvang en gebruik van koolstofdioxide

Artikel 89

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent die met een productie-installatie koolstofdioxide afvangt en gebruikt of doet gebruiken ter vermindering van broeikasgas door middel van nuttig aangewende koolstofdioxide, waarbij:

  • a. de koolstofdioxide wordt afgevangen bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn;

   • 2°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn, en de transportleiding wordt uitgebreid of nieuw aangelegd; of

   • 3°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • b. de koolstofdioxide wordt afgevangen bij een op het moment van indienen van de aanvraag bij een bestaand proces, en gebruik wordt gemaakt van vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de vervloeiingsinstallatie nieuw is;

  • c. de koolstofdioxide wordt afgevangen bij een nieuw proces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn;

   • 2°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn, en de transportleiding wordt uitgebreid of nieuw aangelegd; of

   • 3°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • d. de koolstofdioxide die wordt afgevangen ontstaat bij een op het moment van indienen van de aanvraag bestaande verbrandingsproces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn;

   • 2°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn, en de transportleiding wordt uitgebreid of nieuw aangelegd; of

   • 3°. vloeibaar transport van koolstofdioxide en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • e. de koolstofdioxide die wordt afgevangen ontstaat bij een nieuw verbrandingsproces, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn;

   • 2°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn, en de transportleiding wordt uitgebreid of nieuw aangelegd; of

   • 3°. vloeibaar transport van koolstofdioxide en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • f. de koolstofdioxide wordt afgevangen die ontstaat bij een in een op het moment van indienen van de aanvraag bestaande afvalverbrandingsinstallatie, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn;

   • 2°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de compressor nieuw zijn, en de transportleiding wordt uitgebreid of nieuw aangelegd; of

   • 3°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn;

  • g. de koolstofdioxide wordt afgevangen bij een biomassaverbrandingsinstallatie, en gebruik wordt gemaakt van:

   • 1°. gasvormig transport van koolstofdioxide door een transportleiding, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide nieuw is; of

   • 2°. vloeibaar transport van koolstofdioxide, en ten minste de installatie voor de afvang van koolstofdioxide en de vervloeiingsinstallatie nieuw zijn.

 • 2. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, c, d, e, f of g, kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 1° of artikel 87, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 1°.

 • 3. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel c, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel d, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel e, subonderdelen 1° of 2°, onderdeel f, subonderdelen 1° of 2° of onderdeel g, subonderdeel 1° kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 2° of artikel 87, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 2°.

 • 4. Een productie-installatie als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°, onderdeel c, subonderdeel 3°, onderdeel d, subonderdeel 3°, onderdeel e, subonderdeel 3°, onderdeel f, subonderdeel 3° of onderdeel g, subonderdeel 2° kan worden gecombineerd met een productie-installatie als bedoeld in artikel 85, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3° of artikel 87, eerste lid, aanhef en onderdeel a, subonderdeel 3°.

Artikel 90

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 89, eerste lid, wordt voor een periode van vijftien jaar verstrekt.

 • 2. De subsidieontvanger neemt de productie-installatie binnen zes jaar na de datum van inwerkingtreding van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 4. Fasebedragen

Artikel 91

 • 1. Voor de fase, genoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel, wordt:

  • a. de periode waarbinnen de aanvragen ontvangen moeten zijn, vastgesteld van de datum, genoemd in de tweede kolom van onderstaande tabel, tot de datum, genoemd in de tweede kolom van onderstaande tabel, van de daarop volgende fase; de vijfde fase sluit op 6 oktober 2022, 17:00 uur;

  • b. het fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 27, eerste lid, 43a, eerste lid, en 55e, eerste lid, van het besluit, per respectievelijke fase vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  fase

  periode openstelling

  fasebedrag in euro/1.000 kg broeikasgas

  1

  Van 28 juni 2022, 9:00 uur tot 11 juli 2022, 17:00 uur

  65

  2

  Van 11 juli 2022, 17:00 uur tot 29 augustus 2022, 17:00 uur

  75

  3

  Van 29 augustus 2022, 17:00 uur tot 12 september 2022, 17:00 uur

  105

  4

  Van 12 september 2022, 17:00 uur tot 26 september 2022, 17.00 uur

  165

  5

  Van 26 september 2022, 17:00 uur tot 6 oktober 2022, 17.00 uur

  300

 • 2. Voor de fase 1 tot en met 5, bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van het fasebedrag, genoemd in de derde kolom van de tabel in het eerste lid, het omgerekende fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, artikel 27, eerste lid, en 43a, eerste lid en 55e, eerste lid, van het besluit, voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking en vermindering van broeikasgas, vastgesteld op het respectievelijk in de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Artikel regeling

  Categorie

  Fasebedrag in euro/kWh

   

  Fase 1

  Fase 2

  Fase 3

  Fase 4

  Fase 5

  Artikel 11, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 cm

  0,0547

  0,0560

  0,0599

  0,0677

  0,0852

  Artikel 11, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  0,0547

  0,0560

  0,0599

  0,0677

  0,0852

  Artikel 11, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  0,0547

  0,0560

  0,0599

  0,0677

  0,0852

  Artikel 13

  Osmose

  0,0547

  0,0560

  0,0599

  0,0677

  0,0852

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Wind op land, ≥ 8,5 m/s

  0,0389

  0,0393

  0,0393

  0,0393

  0,0393

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0410

  0,0410

  0,0410

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0441

  0,0441

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0482

  0,0482

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

  Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0509

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

  Wind op land, < 6,75 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0554

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0455

  0,0455

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0481

  0,0481

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0523

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0574

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0610

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

  Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0649

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0425

  0,0425

  0,0425

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0444

  0,0444

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

  Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0475

  0,0475

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

  Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0518

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

  Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0554

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

  Wind op waterkering, < 6,75 m/s

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0599

  Artikel 21, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km²

  0,0389

  0,0400

  0,0433

  0,0500

  0,0592

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden

  0,0705

  0,0705

  0,0705

  0,0705

  0,0705

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

  0,0643

  0,0654

  0,0670

  0,0670

  0,0670

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water

  0,0656

  0,0667

  0,0699

  0,0705

  0,0705

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water

  0,0461

  0,0472

  0,0504

  0,0569

  0,0668

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land

  0,0656

  0,0667

  0,0677

  0,0677

  0,0677

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land

  0,0461

  0,0472

  0,0504

  0,0567

  0,0567

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

  Zon-PV ≥ 15 MWp, op land

  0,0425

  0,0436

  0,0468

  0,0533

  0,0538

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land

  0,0461

  0,0472

  0,0504

  0,0551

  0,0551

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land

  0,0425

  0,0436

  0,0468

  0,0524

  0,0524

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

  Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

  0,0460

  0,0471

  0,0502

  0,0566

  0,0646

  Artikel 25, onderdeel a

  Allesvergisting, gas

  0,0333

  0,0351

  0,0406

  0,0516

  0,0701

  Artikel 25, onderdeel b

  Monomestvergisting > 400 kW, gas

  0,0432

  0,0466

  0,0567

  0,0768

  0,0777

  Artikel 25, onderdeel c

  Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas

  0,0432

  0,0466

  0,0567

  0,0768

  0,1111

  Artikel 27, onderdeel a

  Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

  0,0333

  0,0351

  0,0406

  0,0516

  0,0608

  Artikel 27, onderdeel b

  Allesvergisting verlengde levensduur, gas

  0,0333

  0,0351

  0,0406

  0,0516

  0,0578

  Artikel 27, onderdeel c

  Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

  0,0432

  0,0466

  0,0567

  0,0768

  0,0974

  Artikel 27, onderdeel d

  Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas

  0,0432

  0,0466

  0,0567

  0,0768

  0,0911

  Artikel 29, eerste lid

  RWZI verbeterde slibgisting, gas

  0,0333

  0,0351

  0,0406

  0,0516

  0,0763

  Artikel 31

  RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

  0,0320

  0,0320

  0,0320

  0,0320

  0,0320

  Artikel 33, onderdeel a

  Biomassavergassing (inclusief B-hout)

  0,0337

  0,0356

  0,0413

  0,0526

  0,0683

  Artikel 33, onderdeel b

  Biomassavergassing (exclusief B-hout)

  0,0333

  0,0351

  0,0406

  0,0516

  0,0763

  Artikel 35, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth

  0,0523

  0,0546

  0,0613

  0,0749

  0,0949

  Artikel 35, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie ≥ 1 MWth

  0,0470

  0,0493

  0,0560

  0,0696

  0,0808

  Artikel 37, onderdeel a

  Allesvergisting, warmte

  0,0470

  0,0493

  0,0560

  0,0672

  0,0672

  Artikel 37, onderdeel b

  Allesvergisting, gecombineerde opwekking

  0,0535

  0,0557

  0,0623

  0,0749

  0,0749

  Artikel 37, onderdeel c

  Monomestvergisting, warmte > 400 kW

  0,0569

  0,0607

  0,0721

  0,0821

  0,0821

  Artikel 37, onderdeel d

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

  0,0664

  0,0701

  0,0812

  0,0977

  0,0977

  Artikel 37, onderdeel e

  Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

  0,0569

  0,0607

  0,0721

  0,0948

  0,1143

  Artikel 37, onderdeel f

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  0,0831

  0,0868

  0,0980

  0,1204

  0,1671

  Artikel 39, onderdeel a

  Allesvergisting verlengde levensduur, warmte

  0,0470

  0,0493

  0,0560

  0,0609

  0,0609

  Artikel 39, onderdeel b

  Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking

  0,0535

  0,0557

  0,0623

  0,0635

  0,0635

  Artikel 39, onderdeel c

  Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW

  0,0569

  0,0607

  0,0721

  0,0822

  0,0822

  Artikel 39, onderdeel d

  Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  0,0831

  0,0868

  0,0980

  0,1204

  0,1222

  Artikel 41, eerste lid, onderdeel a

  RWZI verbeterde slibgisting, warmte

  0,0470

  0,0493

  0,0560

  0,0685

  0,0685

  Artikel 41, eerste lid, onderdeel b

  RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking

  0,0571

  0,0593

  0,0659

  0,0791

  0,0936

  Artikel 43

  Ketel op vloeibare biomassa

  0,0471

  0,0494

  0,0563

  0,0657

  0,0657

  Artikel 45

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

  0,0475

  0,0498

  0,0568

  0,0618

  0,0618

  Artikel 47, onderdeel a

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0529

  0,0529

  Artikel 47, onderdeel b

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0520

  0,0520

  Artikel 47, onderdeel c

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0510

  0,0510

  Artikel 47, onderdeel d

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0503

  0,0503

  Artikel 47, onderdeel e

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0496

  0,0496

  Artikel 47, onderdeel f

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0493

  0,0493

  Artikel 47, onderdeel g

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0489

  0,0489

  Artikel 47, onderdeel h

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0485

  0,0485

  Artikel 47, onderdeel i

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen)

  0,0367

  0,0390

  0,0461

  0,0480

  0,0480

  Artikel 49

  Grote ketel op B-hout

  0,0289

  0,0289

  0,0289

  0,0289

  0,0289

  Artikel 51

  Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving

  0,0316

  0,0339

  0,0408

  0,0547

  0,0697

  Artikel 53

  Grote stoomketel op houtpellets

  0,0364

  0,0387

  0,0456

  0,0595

  0,0685

  Artikel 55

  Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

  0,0441

  0,0464

  0,0521

  0,0521

  0,0521

  Artikel 57, eerste lid, onderdeel a

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

  0,0342

  0,0342

  0,0342

  0,0342

  0,0342

  Artikel 57, eerste lid, onderdeel b

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

  0,0367

  0,0385

  0,0385

  0,0385

  0,0385

  Artikel 59, eerste lid

  Composteringsinstallatie, warmte

  0,0462

  0,0462

  0,0462

  0,0462

  0,0462

  Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 1° en d, subonderdeel 1°

  Diepe geothermie < 12 MWth, basislast

  0,0451

  0,0494

  0,0620

  0,0620

  0,0620

  Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 2° en d, subonderdeel 2°

  Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast

  0,0437

  0,0437

  0,0437

  0,0437

  0,0437

  Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 3° en d, subonderdeel 3°

  Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

  0,0417

  0,0417

  0,0417

  0,0417

  0,0417

  Artikel 61, onderdeel b

  Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0448

  0,0491

  0,0621

  0,0882

  0,1072

  Artikel 61, onderdeel c

  Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0451

  0,0494

  0,0626

  0,0888

  0,0889

  Artikel 61, onderdeel e

  Diepe geothermie, basislast, aanvullende put

  0,0310

  0,0310

  0,0310

  0,0310

  0,0310

  Artikel 61, onderdeel f

  Ultradiepe geothermie, basislast

  0,0452

  0,0496

  0,0628

  0,0681

  0,0681

  Artikel 63, onderdeel a

  Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast,

  0,0414

  0,0452

  0,0567

  0,0768

  0,0768

  Artikel 63, onderdeel b

  Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0414

  0,0452

  0,0567

  0,0796

  0,1160

  Artikel 63, onderdeel c

  Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0412

  0,0450

  0,0563

  0,0790

  0,0978

  Artikel 65, onderdeel a

  Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0285

  0,0303

  0,0358

  0,0468

  0,0715

  Artikel 65, onderdeel b

  Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0285

  0,0303

  0,0358

  0,0468

  0,0715

  Artikel 65, onderdeel c

  Thermische energie uit oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0289

  0,0308

  0,0364

  0,0478

  0,0547

  Artikel 65, onderdeel d

  Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, directe toepassing

  0,0291

  0,0311

  0,0369

  0,0484

  0,0642

  Artikel 67, eerste lid

  Thermische energie uit drink- en afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0288

  0,0307

  0,0364

  0,0477

  0,0731

  Artikel 69, eerste lid

  Daglichtkas

  0,0342

  0,0362

  0,0421

  0,0540

  0,0771

  Artikel 71, eerste lid

  Zon-PVT systeem

  0,0441

  0,0441

  0,0441

  0,0441

  0,0441

  Artikel 73, eerste lid

  Elektroboiler

  0,0361

  0,0384

  0,0451

  0,0587

  0,0604

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel a

  Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur)

  0,0337

  0,0356

  0,0381

  0,0381

  0,0381

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel b

  Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur)

  0,0337

  0,0356

  0,0412

  0,0526

  0,0778

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel c

  Industriële open warmtepomp (8.000 uur)

  0,0349

  0,0370

  0,0395

  0,0395

  0,0395

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel d

  Industriële open warmtepomp (3.000 uur)

  0,0349

  0,0370

  0,0432

  0,0556

  0,0836

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth

  0,0287

  0,0306

  0,0362

  0,0474

  0,0501

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth

  0,0287

  0,0306

  0,0362

  0,0473

  0,0535

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth

  0,0287

  0,0306

  0,0361

  0,0473

  0,0570

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth

  0,0287

  0,0305

  0,0361

  0,0473

  0,0604

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth

  0,0141

  0,0141

  0,0141

  0,0141

  0,0141

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth

  0,0181

  0,0181

  0,0181

  0,0181

  0,0181

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

  Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0, 30 en < 0, 40 km/MWth

  0,0221

  0,0221

  0,0221

  0,0221

  0,0221

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

  Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth

  0,0261

  0,0261

  0,0261

  0,0261

  0,0261

  Artikel 79, eerste lid, onderdeel a

  Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld

  0,0489

  0,0512

  0,0580

  0,0718

  0,1027

  Artikel 79, eerste lid, onderdeel b

  Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark

  0,0489

  0,0512

  0,0580

  0,0718

  0,1027

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel a

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-ethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa

  0,0820

  0,0849

  0,0934

  0,1106

  0,1229

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel b

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-methanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa

  0,0797

  0,0822

  0,0897

  0,1047

  0,1070

  Artikel 81 eerste lid, onderdeel c

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-LNG uit monomestvergisting

  0,0527

  0,0566

  0,0685

  0,0923

  0,0940

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel d

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-LNG uit allesvergisting

  0,0427

  0,0451

  0,0524

  0,0669

  0,0873

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel e

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa

  0,0795

  0,0823

  0,0907

  0,1038

  0,1038

  Artikel 83

  Hybride glasoven

  0,0524

  0,0536

  0,0574

  0,0651

  0,0821

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Artikel regeling

  Categorie

  Fasebedrag in euro/1.000 kg CO2

  Fase 1

  Fase 2

  Fase 3

  Fase 4

  Fase 5

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

  108,2214

  108,2214

  108,2214

  108,2214

  108,2214

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  119,1391

  128,1562

  136,9981

  136,9981

  136,9981

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport

  94,3260

  94,3260

  94,3260

  94,3260

  94,3260

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

  71,4435

  71,4435

  71,4435

  71,4435

  71,4435

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  101,7694

  101,7694

  101,7694

  101,7694

  101,7694

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  98,5264

  98,5264

  98,5264

  98,5264

  98,5264

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  119,1391

  125,6159

  125,6159

  125,6159

  125,6159

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport

  119,0034

  127,9996

  131,8951

  131,8951

  131,8951

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  118,6908

  127,6388

  154,4829

  161,0091

  161,0091

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  114,2075

  122,4658

  131,4751

  131,4751

  131,4751

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  113,8948

  122,1050

  146,7356

  157,7749

  157,7749

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  79,7373

  79,7373

  79,7373

  79,7373

  79,7373

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  110,4629

  110,4629

  110,4629

  110,4629

  110,4629

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  115,2358

  115,3766

  115,3766

  115,3766

  115,3766

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  114,9231

  123,2915

  140,0336

  140,0336

  140,0336

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  58,9233

  67,9884

  95,1838

  108,2214

  108,2214

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  58,6106

  67,6277

  94,6787

  136,9981

  136,9981

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport

  58,6106

  67,6277

  94,3260

  94,3260

  94,3260

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  58,9233

  67,9884

  71,4435

  71,4435

  71,4435

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  58,6106

  67,6277

  94,6787

  101,7694

  101,7694

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  58,9233

  67,9884

  95,1838

  98,5264

  98,5264

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  58,6106

  67,6277

  94,6787

  125,6159

  125,6159

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  58,4749

  67,4711

  94,4595

  131,8951

  131,8951

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  58,1623

  67,1103

  93,9544

  147,6427

  161,0091

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  53,6790

  61,9373

  86,7122

  131,4751

  131,4751

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  53,3663

  61,5765

  86,2071

  135,4683

  157,7749

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  48,4199

  55,8692

  78,2168

  122,9121

  145,7642

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  48,1073

  55,5084

  77,7118

  122,1185

  176,2205

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  59,3199

  68,4461

  79,7373

  79,7373

  79,7373

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  59,0073

  68,0853

  95,3194

  110,4629

  110,4629

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  54,7073

  63,1238

  88,3733

  115,3766

  115,3766

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  54,3946

  62,7630

  87,8682

  138,0786

  140,0336

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  88,1004

  88,1004

  88,1004

  88,1004

  88,1004

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  102,0525

  102,0525

  102,0525

  102,0525

  102,0525

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  124,9445

  133,2626

  135,8253

  135,8253

  135,8253

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel b

  Extra CCU – Bestaande CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  84,8423

  84,8423

  84,8423

  84,8423

  84,8423

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  56,2011

  56,2011

  56,2011

  56,2011

  56,2011

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  70,1532

  70,1532

  70,1532

  70,1532

  70,1532

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  111,1811

  111,1811

  111,1811

  111,1811

  111,1811

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  120,0055

  127,5638

  145,6955

  145,6955

  145,6955

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  120,0055

  127,5638

  150,2387

  159,6476

  159,6476

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  119,6928

  127,2030

  149,7336

  194,7948

  195,4933

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  114,5953

  114,5953

  114,5953

  114,5953

  114,5953

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  121,0338

  128,5474

  128,5474

  128,5474

  128,5474

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  120,7211

  128,3895

  151,3947

  162,1859

  162,1859

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport

  114,7464

  121,4957

  141,7433

  166,3267

  166,3267

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  114,7464

  121,4957

  141,7433

  180,2788

  180,2788

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  114,4338

  121,1349

  141,2383

  181,4450

  220,3396

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie, gasvormig

  106,1462

  112,8433

  112,8433

  112,8433

  112,8433

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  104,8365

  112,3688

  134,9657

  146,6503

  146,6503

 • 3. In afwijking van de fasebedragen, genoemd in de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende kolom van de tabel in het tweede lid, geldt voor de productie-installaties, bedoeld in de artikelen 11, 13, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid, 23, eerste lid, 25, 27, 29, eerste lid, 31, 33, 35, eerste lid, 37, 39, 41, eerste lid, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, eerste lid, 59, eerste lid, 61, 63, 65, 67, eerste lid, 69, eerste lid, 71, eerste lid, 73, eerste lid, 75, eerste lid, 77, eerste lid, 79, eerste lid, 81, eerste lid en 83, het fasebedrag in euro per kWh in vier decimalen dat door de aanvrager bij de aanvraag in een fase is ingediend, indien dat bedrag per kWh lager is dan het fasebedrag dat van toepassing is voor de fase waarin de aanvraag is ingediend.

 • 4. In afwijking van de fasebedragen, genoemd in de derde, vierde, vijfde, zesde of zevende kolom van de tabel in het tweede lid, geldt voor de productie-installaties, bedoeld in de artikelen 85, eerste lid, 87, eerste lid, en 89, eerste lid, het fasebedrag in euro per 1.000 kg broeikasgas in vier decimalen dat door de aanvrager bij de aanvraag in een fase is ingediend, indien dat bedrag per 1.000 kg broeikasgas lager is dan het fasebedrag, genoemd in de respectievelijke derde, vierde, vijfde, zesde of zevende kolom van de tabel in het tweede lid, dat van toepassing is voor de fase waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 92

 • 1. Het rangschikkingsbedrag, bedoeld voor de vergelijking van de fasebedragen op grond van artikel 58, tweede lid, van het besluit, wordt berekend volgens de formule in het tweede lid en voor de uitdrukking in euro per 1.000 kg vermindering van broeikasgas vermenigvuldigd met de factor 1.000 en afgerond op drie decimalen.

 • 2. De formule voor de berekening van het rangschikkingsbedrag luidt:

  • a. voor productie-installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte of hernieuwbare warmte en hernieuwbare elektriciteit: het quotiënt van het verschil tussen het fasebedrag waarvoor de aanvrager de aanvraag heeft ingediend en de langetermijnenergieprijs als vastgesteld in de derde kolom van de in dit lid opgenomen tabel, en de omrekenfactor als vastgesteld in de vierde kolom van de in dit lid opgenomen tabel;

  • b. voor productie-installaties voor vermindering van broeikasgas: het quotiënt van het verschil tussen het fasebedrag waarvoor de aanvrager de aanvraag heeft ingediend en het langetermijnbroeikasgasbedrag als vastgesteld in de derde kolom van de in dit lid opgenomen tabel, en de omrekenfactor als vastgesteld in de vierde kolom van de in dit lid opgenomen tabel.

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling

  Categorie

  Langetermijn energieprijs of langetermijn broeikasgasbedrag in euro/kWh

  Omrekenfactor in kg CO2/kWh

  Artikel 11, onderdeel a

  Waterkracht, valhoogte < 50 cm

  0,0462

  0,1300

  Artikel 11, onderdeel b

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

  0,0462

  0,1300

  Artikel 11, onderdeel c

  Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

  0,0462

  0,1300

  Artikel 13

  Osmose

  0,0462

  0,1300

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Wind op land, ≥ 8,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

  Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

  Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

  Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

  Wind op land, < 6,75 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

  Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

  Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

  Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

  Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

  Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

  Wind op waterkering, < 6,75 m/s

  0,0317

  0,1107

  Artikel 21, eerste lid

  Wind in meer, water ≥ 1 km²

  0,0317

  0,1107

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden

  0,0655

  0,1077

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

  0,0573

  0,1077

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water

  0,0586

  0,1076

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water

  0,0391

  0,1076

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land

  0,0586

  0,1076

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land

  0,0391

  0,1076

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

  Zon-PV ≥ 15 MWp, op land

  0,0355

  0,1076

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land

  0,0391

  0,1075

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land

  0,0355

  0,1075

  Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

  Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

  0,0391

  0,1060

  Artikel 25, onderdeel a

  Allesvergisting, gas

  0,0214

  0,1830

  Artikel 25, onderdeel b

  Monomestvergisting > 400 kW, gas

  0,0214

  0,3358

  Artikel 25, onderdeel c

  Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas

  0,0214

  0,3358

  Artikel 27, onderdeel a

  Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

  0,0214

  0,1830

  Artikel 27, onderdeel b

  Allesvergisting verlengde levensduur, gas

  0,0214

  0,1830

  Artikel 27, onderdeel c

  Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

  0,0214

  0,3358

  Artikel 27, onderdeel d

  Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas

  0,0214

  0,3358

  Artikel 29, eerste lid

  RWZI verbeterde slibgisting, gas

  0,0214

  0,1830

  Artikel 31

  RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

  0,0214

  0,1830

  Artikel 33, onderdeel a

  Biomassavergassing (inclusief B-hout)

  0,0214

  0,1892

  Artikel 33, onderdeel b

  Biomassavergassing (exclusief B-hout)

  0,0214

  0,1830

  Artikel 35, eerste lid, onderdeel a

  Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth

  0,0376

  0,2260

  Artikel 35, eerste lid, onderdeel b

  Zonthermie ≥ 1 MWth

  0,0323

  0,2260

  Artikel 37, onderdeel a

  Allesvergisting, warmte

  0,0323

  0,2260

  Artikel 37, onderdeel b

  Allesvergisting, gecombineerde opwekking

  0,0391

  0,2211

  Artikel 37, onderdeel c

  Monomestvergisting, warmte > 400 kW

  0,0323

  0,3788

  Artikel 37, onderdeel d

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

  0,0422

  0,3717

  Artikel 37, onderdeel e

  Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

  0,0323

  0,3788

  Artikel 37, onderdeel f

  Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  0,0589

  0,3725

  Artikel 39, onderdeel a

  Allesvergisting verlengde levensduur, warmte

  0,0323

  0,2260

  Artikel 39, onderdeel b

  Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking

  0,0391

  0,2211

  Artikel 39, onderdeel c

  Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW

  0,0323

  0,3788

  Artikel 39, onderdeel d

  Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

  0,0589

  0,3725

  Artikel 41, eerste lid, onderdeel a

  RWZI verbeterde slibgisting, warmte

  0,0323

  0,2260

  Artikel 41, eerste lid, onderdeel b

  RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking

  0,0428

  0,2200

  Artikel 43

  Ketel op vloeibare biomassa

  0,0323

  0,2281

  Artikel 45

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

  0,0323

  0,2334

  Artikel 47, onderdeel a

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel b

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel c

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel d

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel e

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel f

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel g

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel h

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 47, onderdeel i

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen)

  0,0214

  0,2350

  Artikel 49

  Grote ketel op B-hout

  0,0214

  0,2322

  Artikel 51

  Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving

  0,0166

  0,2308

  Artikel 53

  Grote stoomketel op houtpellets

  0,0214

  0,2308

  Artikel 55

  Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

  0,0291

  0,2308

  Artikel 57, eerste lid, onderdeel a

  Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

  0,0323

  0,2350

  Artikel 57, eerste lid, onderdeel b

  Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

  0,0214

  0,2350

  Artikel 59, eerste lid

  Composteringsinstallatie, warmte

  0,0323

  0,2260

  Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 1° en d, subonderdeel 1°

  Diepe geothermie < 12 MWth, basislast

  0,0166

  0,4377

  Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 2° en d, subonderdeel 2°

  Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast

  0,0166

  0,4407

  Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 3° en d, subonderdeel 3°

  Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

  0,0166

  0,4395

  Artikel 61, onderdeel b

  Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,4338

  Artikel 61, onderdeel c

  Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,4377

  Artikel 61, onderdeel e

  Diepe geothermie, basislast, aanvullende put

  0,0166

  0,4402

  Artikel 61, onderdeel f

  Ultradiepe geothermie, basislast

  0,0166

  0,4403

  Artikel 63, onderdeel a

  Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast,

  0,0166

  0,3817

  Artikel 63, onderdeel b

  Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,3817

  Artikel 63, onderdeel c

  Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,3782

  Artikel 65, onderdeel a

  Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,1831

  Artikel 65, onderdeel b

  Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,1831

  Artikel 65, onderdeel c

  Thermische energie uit oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,1888

  Artikel 65, onderdeel d

  Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, directe toepassing

  0,0166

  0,1929

  Artikel 67, eerste lid

  Thermische energie uit drink- en afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving

  0,0166

  0,1882

  Artikel 69, eerste lid

  Daglichtkas

  0,0214

  0,1974

  Artikel 71, eerste lid

  Zon-PVT systeem

  0,0376

  0,1974

  Artikel 73, eerste lid

  Elektroboiler

  0,0214

  0,2260

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel a

  Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur)

  0,0214

  0,1889

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel b

  Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur)

  0,0214

  0,1889

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel c

  Industriële open warmtepomp (8.000 uur)

  0,0214

  0,2074

  Artikel 75, eerste lid, onderdeel d

  Industriële open warmtepomp (3.000 uur)

  0,0214

  0,2074

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth

  0,0166

  0,1866

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a subonderdeel 2°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth

  0,0166

  0,1863

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a subonderdeel 3°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth

  0,0166

  0,1861

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel a subonderdeel 4°

  Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth

  0,0166

  0,1858

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth

  0,0166

  0,2256

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth

  0,0166

  0,2254

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

  Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0, 30 en < 0, 40 km/MWth

  0,0166

  0,2252

  Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

  Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth

  0,0166

  0,2249

  Artikel 79, eerste lid, onderdeel a

  Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld

  0,0340

  0,2290

  Artikel 79, eerste lid, onderdeel b

  Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark

  0,0340

  0,2290

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel a

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-ethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa

  0,0634

  0,2860

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel b

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-methanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa

  0,0634

  0,2500

  Artikel 81 eerste lid, onderdeel c

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-LNG uit monomestvergisting

  0,0269

  0,3964

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel d

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-LNG uit allesvergisting

  0,0269

  0,2425

  Artikel 81, eerste lid, onderdeel e

  Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa

  0,0613

  0,2798

  Artikel 83

  Hybride glasoven

  0,0441

  0,1270

  1

  2

  3

  4

  Artikel regeling

  Categorie

  Langetermijn broeikasgasbedrag in euro/1.000 kg CO2

  Emissiefactor in kg CO2/1.000 kg CO2

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

  60,5285

  906,5120

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  60,5285

  901,7020

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport

  60,5285

  901,7020

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport

  60,5285

  906,5120

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  60,5285

  901,7020

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  60,5285

  906,5120

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  60,5285

  901,7020

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport

  60,5285

  899,6140

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  60,5285

  894,8040

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  60,5285

  825,8300

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  60,5285

  821,0200

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  60,5285

  912,6140

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  60,5285

  907,8040

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  60,5285

  841,6500

  Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  60,5285

  836,8400

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  906,5120

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  901,7020

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3°

  CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport

  0,0000

  901,7020

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  906,5120

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

  CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  901,7020

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  906,5120

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  901,7020

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  899,6140

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  894,8040

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  825,8300

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  821,0200

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  744,9220

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  740,1120

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  912,6140

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  907,8040

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport

  0,0000

  841,6500

  Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2°

  CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  0,0000

  836,8400

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  70,8765

  836,6250

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  70,8765

  836,6250

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  70,8765

  831,8150

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel b

  Extra CCU – Bestaande CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  70,8765

  831,8150

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  70,8765

  842,5236

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  70,8765

  842,5236

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  70,8765

  837,7136

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport

  70,8765

  755,8300

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  70,8765

  755,8300

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  70,8765

  751,0200

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport

  70,8765

  771,6500

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  70,8765

  771,6500

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  70,8765

  766,8400

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport

  70,8765

  674,9220

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding

  70,8765

  674,9220

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  70,8765

  670,1120

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie, gasvormig

  55,8765

  773,3800

  Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°

  CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie

  55,8765

  753,2300

§ 5. Maximaal aantal vollasturen, basiselektriciteits- en basisenergieprijzen, basisbedragen en correctiebedragen

§ 5.1. Hernieuwbare elektriciteit

Artikel 93

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

 • a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;

 • b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;

 • c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

 • d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld op:

  • 1°. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom genoemde bedrag;

  • 2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de zevende kolom genoemde bedrag; en

  • voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit op € 0 per kWh.

1

2

3

4

5

6

7

Artikel regeling

Categorie

Basisbedrag in euro/kWh

Vollasturen

Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs in 2022 in euro/kWh

Voorlopige correctie waarde garanties van oorsprong in 2022 in euro/kWh

Artikel 11, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm

0,0852

3.700

0,0308

0,0566

0,0000

Artikel 11, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,0852

5.700

0,0308

0,0566

0,0000

Artikel 11, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,0852

2.600

0,0308

0,0566

0,0000

Artikel 13

Osmose

0,0852

8.000

0,0308

0,0566

0,0000

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

0,0393

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,0410

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,0441

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,0482

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,0509

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

Wind op land, < 6,75 m/s

0,0554

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s

0,0455

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,0481

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,0523

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,0574

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,0610

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s

0,0649

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s

0,0425

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,0444

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,0475

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,0518

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,0554

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

Wind op waterkering, < 6,75 m/s

0,0599

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 21, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km²

0,0592

P50

0,0211

0,0444

0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden

0,0705

900

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0698

Niet-netlevering: 0,0815

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

0,0670

850

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0599

Niet-netlevering: 0,0716

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water

0,0705

950

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0698

Niet-netlevering: 0,0815

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water

0,0668

890

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0599

Niet-netlevering: 0,0716

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land

0,0677

950

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0698

Niet-netlevering: 0,0815

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land

0,0567

890

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0599

Niet-netlevering: 0,0716

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Zon-PV ≥ 15 MWp, op land

0,0538

890

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0599

Niet-netlevering: 0,0716

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land

0,0551

1.045

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0599

Niet-netlevering: 0,0716

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land

0,0524

1.045

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0599

Niet-netlevering: 0,0716

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

0,0646

1.190

Netlevering: 0,0237

Netlevering: 0,0354

Netlevering: 0,0020

 

Niet-netlevering: 0,0599

Niet-netlevering: 0,0716

Niet-netlevering: 0,0000

§ 5.2. Hernieuwbaar gas

Artikel 94

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

 • a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van het besluit, voor de productie van hernieuwbaar gas vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;

 • b. voor de productie van hernieuwbaar gas het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 32, vijfde lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;

 • c. voor de productie van hernieuwbaar gas de basisenergieprijs, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

 • d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld op:

  • 1°. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

  • 2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, en andere correcties als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van het besluit op € 0 per kWh.

1

2

3

4

5

6

Artikel regeling

Categorie

Basisbedrag in euro/kWh

Vollasturen

Basisenergieprijs in euro/kWh

Voorlopige correctie energieprijs in 2022 in euro/kWh

Artikel 25, onderdeel a

Allesvergisting, gas

0,0701

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 25, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW, gas

0,0777

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 25, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas

0,1111

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 27, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0608

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 27, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gas

0,0578

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 27, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0974

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 27, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas

0,0911

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 29, eerste lid

RWZI verbeterde slibgisting, gas

0,0763

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 31

RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0320

8.000

0,0143

0,0191

Artikel 33, onderdeel a

Biomassavergassing (inclusief B-hout)

0,0683

7.500

0,0143

0,0191

Artikel 33, onderdeel b

Biomassavergassing (exclusief B-hout)

0,0763

7.500

0,0143

0,0191

§ 5.3. Hernieuwbare warmte en (gecombineerde) opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 95

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

 • a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het besluit, voor de productie van hernieuwbare warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;

 • b. voor de productie van hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 48, vijfde lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;

 • c. de basisenergieprijs, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van het besluit, voor de productie van hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

 • d. de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, worden voor 2022 vastgesteld op:

  • 1°. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;

  • 2°. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, op € 0 per kWh; en

  • 3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit het in de zevende kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag.

1

2

3

4

5

6

7

Artikel regeling

Categorie

Basisbedrag in euro/kWh

Vollasturen

Basisenergieprijs in euro/kWh

Voorlopige correctie energieprijs in 2022 in euro/kWh

Andere correcties in 2022 in euro/kWh

Artikel 35, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth

0,0949

600

0,0288

0,0348

0,0093

Artikel 35, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MWth

0,0808

600

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,0672

7.000

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,0749

7.625

0,0271

0,0427

0,0048

Artikel 37, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,0821

6.000

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,0977

6.060

0,0287

0,0487

0,0027

Artikel 37, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,1143

6.500

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 37, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,1671

4.989

0,0459

0,0645

0,0034

Artikel 39, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, warmte

0,0609

7.000

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 39, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking

0,0635

7.625

0,0271

0,0427

0,0048

Artikel 39, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW

0,0822

6.500

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 39, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,1222

4.989

0,0459

0,0645

0,0034

Artikel 41, eerste lid, onderdeel a

RWZI verbeterde slibgisting, warmte

0,0685

7.000

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 41, eerste lid, onderdeel b

RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking

0,0936

5.728

0,0300

0,0479

0,0037

Artikel 43

Ketel op vloeibare biomassa

0,0657

7.000

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 45

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

0,0618

3.000

0,0235

0,0295

0,0093

Artikel 47, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

0,0529

4.500

0,0143

0,0191

0,0093

Artikel 47, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

0,0520

5.000

0,0143

0,0191

0,0093

Artikel 47, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

0,0510

5.500

0,0143

0,0191

0,0093

Artikel 47, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

0,0503

6.000

0,0143

0,0191

0,0093

Artikel 47, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

0,0496

6.500

0,0143

0,0191

0,0093

Artikel 47, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

0,0493

7.000