Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2021, 9925Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 22 februari 2021, nr. 3228310, tot wijziging van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar wordt als volgt gewijzigd:

A

Domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel 20 wordt na ‘Wet publieke gezondheid’ ingevoegd ‘, met uitzondering van artikel 58j, eerste lid, onder f’.

B

Domein IV (Openbaar vervoer) wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel 10 wordt na ‘Wet publieke gezondheid’ ingevoegd ‘, met uitzondering van artikel 58j, eerste lid, onder f’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 februari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit domein I (Openbare ruimte), domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) en domein IV (Openbaar vervoer) zijn sinds 1 december 2020 belast met de opsporing van strafbare feiten uit hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, getiteld ‘Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19’ (Staatscourant 2020, 62314 jo. Staatsblad 2020, 482). Sinds 25 januari 2021 zijn boa’s uit domein I ook belast met het handhaven van de landelijke avondklok als maatregel in de bestrijding van de covid-19-pandemie (Staatscourant 2021, 4295). Boa’s uit de domeinen II (Milieu, welzijn en infrastructuur) en IV (Openbaar vervoer) zijn daar niet mee belast. Met de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 wordt in hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid de bevoegdheid gecreëerd om bij ministeriële regeling het vertoeven in de openlucht te beperken middels de toevoeging van artikel 58j, eerste lid, onder f.

De Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar wordt aangepast om te bewerkstelligen dat boa’s uit de domeinen II en IV ook na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 niet belast worden met de opsporing van de bij ministeriële regeling op grond van artikel 58j, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wet publieke gezondheid gestelde regels. Met deze wijziging worden de opsporingsbevoegdheden van boa’s in de bestrijding van de pandemie dus op dezelfde wijze gecontinueerd.

’s-Gravenhage, 22 februari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus