Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 november 2020, nr. 3099754, tot wijziging van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 17, derde lid, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel 34 van Domein I. Openbare ruimte wordt na ‘achtste lid,’ ingevoegd ‘en hoofdstuk Va’.

B

Domein II. Milieu, welzijn en infrastructuur wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 19 wordt ‘.’ vervangen door ‘;’.

2. Na onderdeel 19 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

20. Hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid.

C

Domein IV (Openbaar vervoer) wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 9 wordt ‘.’ vervangen door ‘;’.

2. Na onderdeel 9 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

10. Hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 voegt in de Wet publieke gezondheid een nieuw hoofdstuk (hoofdstuk Va) in, getiteld ‘Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19’. Met deze regeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar wordt bewerkstelligd dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit de domeinen I (Openbare ruimte), II (Milieu, welzijn en infrastructuur) en IV (Openbaar vervoer) belast worden met de opsporing van strafbare feiten uit hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid. Deze boa’s zijn sinds 28 maart 2020 ook belast met de opsporing van overtredingen van noodverordeningen en noodbevelen die verband houden met het covid-19-virus. Hun opsporende taak op dit vlak wordt onder deze wet dus gecontinueerd.

De in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 opgenomen wijzigingen van de Wet publieke gezondheid zijn tijdelijk. Wanneer de in hoofdstuk Va opgenomen tijdelijke bepalingen vervallen worden de onderhavige wijzigingen van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar teruggedraaid.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven