Besluit van 26 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2020, kenmerk 1787311-206673-WJZ, mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel X van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 2020

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de dertigste november 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met het onderhavige besluit wordt geregeld dat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking treedt met ingang van 1 december 2020. Na inwerkingtreding vormt de tijdelijke wet het juridisch kader voor maatregelen die genomen worden ter bestrijding van de epidemie van covid-19. Omdat de tijdelijke wet zo spoedig mogelijk in werking dient te treden wordt afgeweken van de vaste verandermomenten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven