Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2021, 4295Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 25 januari 2021, nr. 3192592, tot wijziging van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

ARTIKEL I

In de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in domein I (Openbare Ruimte), onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 34 door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 35. Artikel 8, eerste lid, juncto artikel 30, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag juncto artikel 1 van de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt onmiddellijk na haar bekendmaking in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 januari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Met deze regeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar wordt bewerkstelligd dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit domein I (Openbare ruimte), belast worden met het handhaven van de landelijke avondklok als maatregel in de bestrijding van de epidemie van covid-19, met de strekking dat het tussen 21.00 en 04.30 uur verboden is te vertoeven in de openlucht, met uitzondering van bepaalde gevallen waarin daarvoor een geldige reden bestaat.

Deze boa’s zijn sinds 28 maart 2020 ook belast met de opsporing van overtredingen van noodverordeningen en noodbevelen die verband houden met het covid-19-virus. Sinds 23 november 2020 zijn zij tevens belast met de opsporing van strafbare feiten uit hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, getiteld ‘Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19’. Hun opsporende taak in de bestrijding van de epidemie wordt met deze regeling dus aangevuld.

De instelling van de landelijke avondklok ter bestrijding van de epidemie van covid-19 is tijdelijk. Wanneer de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 vervalt, worden de onderhavige wijzigingen van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar teruggedraaid.

’s-Gravenhage, 25 januari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus