Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2021, 8741Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 februari 2021, 2021-000031261, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de tweede verlenging van de uitzondering voor certificering asbest in verband met Covid 19 alsmede een verder uitstel van de inwerkingtreding van een onderdeel van het registratieschema veilig werken met explosieve stoffen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 1.5f, tweede lid, en 4.8, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 9.2e van de Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘9 februari 2021, verlengd tot en met 5 april 2021’ vervangen door ‘2 maart 2021, verlengd tot en met 26 april 2021’.

2. In het derde en vierde lid wordt ’ 15 december 2020 tot en met 5 april 2021’ vervangen door ‘15 december 2020 tot en met 26 april 2021’.

ARTIKEL II

In artikel III van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2020, 2020-0000138988, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de eisen voor (her)registratie in het Register veilig werken met explosieve stoffen en de vervanging van bijlage XI en XII door een certificatieschema inzake opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt ‘1 maart 2021’ vervangen door ‘1 mei 2021‘.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 februari 2021.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 februari 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

In verband met de tweede verlenging van de tweede lockdownperiode bevat deze wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling opnieuw een aanpassing van artikel 9.2e) dat is opgenomen inzake de regels die gelden voor certificering van de werkzaamheden in verband met asbest. Het betreft een aanpassing van de regelingswijziging die eerder gepubliceerd is in verband met de tweede lockdown vanaf 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 (Stcrt. 2021, 1006), welke vervolgens verlengd is van 20 januari tot en met 9 februari (Stcrt. 2021, 4475) en nu opnieuw verlengd is van 10 februari tot en met 3 maart 2021 (zie artikel I).

Om die reden wordt met deze wijziging voorzien in een verlenging tot en met 26 april 2021 van de geldigheidsduur van het certificaat van een deskundig asbestverwijderaar (DAV-1 en DAV-2) en een deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA), wanneer de geldigheidsduur van zo’n certificaat eindigt in de periode van 15 december 2020 tot en met 2 maart 2021 (Artikel I, onderdeel 1).

De bestaande vrijstelling voor uitvoering van de zogenaamde facefit-tests wordt eveneens opnieuw verlengd, omdat het bij de uitvoering van deze testen niet altijd goed mogelijk blijkt om voldoende voorzorgsmaatregelen tegen overdracht van het SARS-CoV-2 virus te realiseren, en de nieuwe varianten van dit virus nog besmettelijker blijken te zijn dan de oorspronkelijke variant (Artikel I, onderdeel 2). Hiermee wordt het toegestaan dat de facefit-test in een langere periode dan 12 maanden moet zijn afgenomen voorafgaand aan een examen voor een examen voor een DAV-1, DAV-2 en DTA certificaat. Het voldoen aan deze verplichting werkt ook door in de eisen die gesteld worden aan asbestinventarisatiebedrijven en asbestverwijderingsbedrijven in de artikelen 14, eerste lid, onderdeel b, en 34, eerste lid, onderdeel b, van het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, bedoeld in artikel 4.27, onderdelen a en b, van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Tevens voorziet deze regeling in artikel II in het uitstellen van de datum van inwerkingtreding van de verplichting om in het bezit te zijn van een bewijs van een registratie in het Register veilig werken met explosieve stoffen, bedoeld in artikel 4.8, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en geregistreerd te zijn op basis van het Registratieschema veilig werken met explosieve stoffen op het competentieniveau Basiskennis VOMES.

Omdat de verplichting te zijn geregistreerd op het competentieniveau Basiskennis VOMES in het Register veilig werken met explosieve stoffen nieuw is, was bepaald dat deze verplichting op een later tijdstip in werking treedt dan de registratieverplichting voor de overige competentieniveaus en wel op 1 maart 2021 in plaats van 1 januari 2021. Daarmee zouden de betreffende personen voldoende tijd krijgen om te voldoen aan de registratie-eisen door een opleiding te volgen en examen af te leggen. (Stcrt. 2020, 58183). Over deze uitzondering heeft destijds overleg plaatsgevonden met VOMES. Maar inmiddels is gebleken dat het door de Covid-19 maatregelen tijdelijk niet mogelijk is om een opleiding te volgen omdat deze zijn geannuleerd en dat geldt ook voor de meeste examens.

Daardoor kunnen de betreffende personen toch nog niet op 1 maart 2021 aan de registratieverplichting voldoen. De inschatting is op dit moment dat de inwerkingtreding op 1 mei 2021 wel reëel is.

Dat betekent dat de betreffende personen nog twee maanden langer hun beroep kunnen uit blijven oefenen zonder registratie. Het betreft met name onderzoekers van TNO en personen die honden trainen die explosieven opsporen.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft deze regelingswijziging niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat deze geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

De Inspectie SZW is eveneens geïnformeerd over deze regelingswijziging.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees