Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2021, 1006Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 2021, nr. 2020-0000177422, tot tijdelijke wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met certificering asbest en Covid-19

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikel 1.5f, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

In hoofdstuk 9 van de Arbeidsomstandighedenregeling wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.2e. Tijdelijke bepaling certificering asbest en Covid-19

  • 1. In afwijking van de artikelen 16, vijfde lid, 20, vijfde lid, 24, vijfde lid, van het certificatieschema, bedoeld in artikel 4.27, onderdelen c en d, dat door de minister is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 maart 2019 (Stcrt. 2019, 17010), wordt de geldigheidsduur van een certificaat dat verloopt in de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021, verlengd tot en met 15 maart 2021.

  • 2. Na het eindigen van de verlengingsperiode, bedoeld in het eerste lid, en de daarop volgende hercertificatieprocedure wordt bij vaststelling van de einddatum van de duur van de hercertificatie, de duur van de verlengingsperiode, bedoeld in het eerste lid, in mindering gebracht op de geldigheidsduur van de hercertificatie zoals die is vastgelegd in het certificatieschema.

  • 3. In afwijking van de artikelen 15, eerste lid, onderdeel b, 19, tweede lid, onderdeel a, en 23, eerste lid, onderdeel b, van het certificatieschema, bedoeld in artikel 4.27, onderdelen c en d, dat door de minister is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 maart 2019 (Stcrt. 2019, 17010), geldt in de periode van 15 december 2020 tot en met 15 maart 2021 niet de verplichting om aantoonbaar minder dan 12 maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test te hebben uitgevoerd.

  • 4. In verband met het derde lid geldt in afwijking van de artikelen 14, eerste lid, onderdeel b, en 34, eerste lid, onderdeel b, van het certificatieschema, bedoeld in artikel 4.27, onderdelen a en b, dat door de minister is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 december 2018 (Stcrt. 2018, 68771), in de periode van 15 december 2020 tot en met 15 maart 2021 niet verplichting om ervoor zorg te dragen dat ten minste één keer per twaalf maanden de daar genoemde facefit-test is uitgevoerd.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 december 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2021

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van ’t Wout

TOELICHTING

Algemeen

Door de recente overheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in verband met Covid 19 door de verspreiding van het virus SARS-CoV-2, zijn de gebruikelijke procedures die verband houden met de verplichting op grond van de Arbeidsomstandighedenregelgeving om bepaalde asbestwerkzaamheden alleen te mogen uitvoeren wanneer de betreffende persoon beschikt over een bepaald certificaat, niet altijd onverkort uitvoerbaar. Daarom heeft de Stichting Ascert namens de certificerende instellingen opnieuw gevraagd om voor bepaalde voorschriften tijdelijk een voorziening te treffen. Het gaat daarbij om certificaten waarvan de geldigheid afloopt tijdens de lockdownperiode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Op grond van het certificatieschema dat geldt voor de persoonscertificaten voor asbestverwijderaars hebben deze persoonscertificaten een beperkte geldigheidsduur die varieert per scope (DAV-1: 6 maanden; DAV-2 en DTA: 3 jaar).

Een certificaathouder die zijn werkzaamheden onafgebroken wil kunnen voortzetten, zal tijdig om een hercertificatie verzoeken. Daarbij moet hij aantonen dat hij aan bepaalde eisen voldoet.

Door bovengenoemde overheidsmaatregelen is de toegang tot en het afnemen van examens in veel gevallen problematisch.

Gezien het belang van de mogelijkheid om de werkzaamheden op het asbestterreinen te kunnen blijven uitvoeren, is met deze regelingswijziging voorzien in een tijdelijke regeling ten aanzien van bepaalde verplichtingen. Vooralsnog is uitgegaan van een periode tot en met 15 maart 2021. Daarbij is ervan uitgegaan dat het na 19 januari 2021 weer mogelijk zal zijn om hercertificatie volgens de gebruikelijke procedures uit te voeren, zodat na 15 maart 2021 iedere certificaathouder van wie het certificaat verliep in de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021, na 15 maart 2021 weer kan beschikken over een geldig certificaat wanneer hij aan de eisen voldoet. Ook biedt deze termijn voldoende gelegenheid om aan de andere verplichtingen die tijdelijk niet gelden weer te voldoen, zoals het afleggen van een facefit-test. De tijdelijke regeling geldt daarom voor drie maanden.

De regelingswijzing heeft naar het oordeel van het Adviescollege toetsing nauwelijks gevolgen voor de regeldruk omdat er met name sprake is van een tijdelijke opschorting van verplichtingen.

Het concept deze regelingswijziging is voorgelegd aan de Inspectie SZW voor commentaar en dit heeft geleid tot een aanpassing in de toelichting.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I (artikel 9.2e)

Het eerste lid voorziet in een verlenging tot en met 15 maart 2021 van de geldigheidsduur van het certificaat van een deskundig asbestverwijderaar (DAV-1 en DAV-2) en een deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA), wanneer de geldigheidsduur van zo’n certificaat eindigt in de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021.

Het tweede lid regelt dat bij het tijdelijk verlengen van de geldigheidsduur van lopende certificaten die verlengingsperiode in mindering gebracht op de geldigheidsduur van het certificaat dat na het einde van de verlenging alsnog volgens de reguliere procedure wordt verlengd. Dat betekent dat een vrijstellingsperiode van 3 maanden de geldigheidsduur van het certificaat van bijvoorbeeld de DTA verkort van 3 jaar tot 2 jaar en 9 maanden.. Door een verschil in geldigheidsduur zou sprake kunnen zijn van oneerlijke concurrentie tussen de certificaathouder mét en zonder tijdelijke vrijstelling. Tevens is deze bepaling opgenomen in het belang van de certificerende instelling. Zolang geen herregistratie of kan plaatsvinden, kan deze immers ook niet de daarvoor verschuldigde kosten in rekening brengen.

Het derde en vierde lid zien op de uitvoering van facefit-tests. In verband met Covid-19 is de uitvoering van facefit-tests in veel gevallen problematisch. Daardoor is het voldoen aan de entree-eis voor een examen voor een DAV-1, DAV-2 en DTA-certificaat dat er recent (dat wil zeggen in de laatste 12 maanden) een facefit-test is afgelegd weer moeilijker. Daarom wordt deze verplichting tijdelijk niet opgelegd. Het voldoen aan deze verplichting werkt ook door in de eisen die gesteld worden aan asbestinventarisatiebedrijven en asbestverwijderingsbedrijven in de artikelen 14, eerste lid, onderdeel b, en 34, eerste lid, onderdeel b, van certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, bedoeld in artikel 4.27, onderdelen a en b, van de Arbeidsomstandighedenregeling. Die bepalingen verplichten tot het ten minste één keer per twaalf maanden uitvoeren van een erkende facefit-test. De verplichtingen tot het beschikbaar houden van het facefit-testcertificaat op de projectlocatie en het bewaren van de resultaten van de facefit-test in het personeelsdossier die zijn opgenomen in de artikelen 14, eerste lid, onderdelen c en d, en 34, eerste lid, onderdelen c en d, van het certificatieschema blijven bestaan. Maar die zien op het certificaat dat nog wel kon worden afgegeven.

Artikel II

Aan het toegevoegde artikel 9.2e van de Arbeidsomstandighedenregeling is terugwerkende kracht gegeven tot met 15 december 2020.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van ’t Wout