Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 november 2021, nr. Min-BuZa.2021.10402-12, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2021

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering topinkomens;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector wordt ‘2021’ vervangen door ‘2022’ en wordt ‘€ 191.000’ vervangen door ‘€ 199.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, T.J.A.M. de Bruijn

TOELICHTING

Op grond van de Wet normering topinkomens (hierna: de WNT) is een bezoldigingsmaximum van toepassing voor topfunctionarissen van in of bij deze wet aangewezen publieke en semipublieke rechtspersonen en instellingen. De toepasselijkheid van de WNT voor het beleidsterrein van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bepaald door artikel 1.3, eerste lid, onderdelen a, b en c, en de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de WNT. Volgens artikel 2.6 van de WNT kan de betrokken Minister voor nader omschreven rechtspersonen en instellingen een lager bezoldigingsmaximum vaststellen dan het bezoldigingsmaximum dat is vastgelegd in artikel 2.3 van de WNT.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft van deze bevoegdheid in 2015 gebruik gemaakt door vaststelling van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector.1 Het op het moment van vaststelling van die regeling algemeen geldende bezoldigingsmaximum van de WNT (€ 178.000) is door die regeling voor topfunctionarissen in de OS-sector voor het jaar 2015 verlaagd naar het bezoldigingsniveau van een Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (destijds € 163.000). Een op grond van artikel 2.6 van de WNT verlaagd bezoldigingsmaximum dient op grond van het eerste lid van dit artikel jaarlijks te worden vastgesteld. Voor de jaren volgend op 2015 is voor de betreffende sector steeds een verlaagd een bezoldigingsmaximum vastgesteld gebaseerd op de bezoldiging van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking voor het betreffende jaar. Voor de omvang van de bedragen werd aangesloten bij de uitkomsten van de cao-onderhandelingen voor Rijksambtenaren.

Onderhavige regeling strekt ertoe voor 2022 opnieuw een verlaagd bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de OS-sector vast te stellen. Omdat het niet steeds tijdig duidelijk is wat de bezoldiging voor een Directeur-Generaal Internationale Samenwerking voor een volgend jaar precies zal bedragen en de ontwikkeling van het verlaagde WNT-maximum aan de hand van de (onderhandelingen voor de) cao voor Rijksambtenaren een wat grillig verloop kent, is gezocht naar een vast ijkpunt. Daarvoor is in kaart gebracht hoe in de jaren 2015 tot en met 2021 de verhouding tussen het algemene WNT-bezoldigingsmaximum en het verlaagde WNT-maximum voor de Nederlandse OS-sector was. Deze verhouding bleek vrij stabiel rond de 92% te liggen. Gelet daarop is nu besloten om het verlaagde WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de Nederlandse OS-sector voor 2022 vast te stellen op 92% van het algemene WNT-maximum voor 2022. Dat betekent € 199.000, zijnde, naar boven afgerond, 92% van € 216.0002. Hiermee wordt meer voorspelbaarheid geboden aan de sector en wordt tevens meer aansluiting gevonden bij de rijksbrede ontwikkeling van het WNT-bezoldigingsmaximum.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, T.J.A.M. de Bruijn


X Noot
1

Stcrt. 2014, nr. 33285; gewijzigd bij ministeriële regeling van 19 november 2015 (Stcrt. 42436), ministeriële regeling van 7 november 2016 (Stcrt. 60643), ministeriële regeling van 9 oktober 2017 (Stcrt. 61243) en ministeriële regeling van 7 november 2018 (Stcrt. 65969).

X Noot
2

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2021, nr. 2021-0000450873, houdende wijziging van de bedragen van het algemeen bezoldigingsmaximum in de Wet normering topinkomens voor 2022 en van de maximale bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling in het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2022 (Stcrt. 2021, nr. 40077).

Naar boven